ACCESS 2007 - TẠO FORM QUERY 1

Chia sẻ: vienduong14

KHI CÁC B N T H C ACCESS THEO H NG D N TRONG CÁC BÀI VI T ACCESS 20Ạ Ự Ọ ƯỚ Ẫ Ế 07 CỦA ÚT BỈNH ( TÁC GIẢ CŨNG LÀ NGƯỜI TỰ HỌC VIẾT CHO NGƯỜI TỰ HỌC ) CHẮC CHẮN SẼ CÓ NHIỀU THIẾU XÓT KHIẾN CHO BẠN KHÓ HIỂU . NHƯNG THEO Ý KIẾN CỦA NHIỀU BẠN THÌ BÀI VIẾT CỦA ÚT BỈNH RẤT DỄ HIỂU NÊN CÓ NHIỀU BẠN VÀO XEM TRONG FORUMS ( HƠN 10 FORUMS MÀ ÚT BỈNH ĐÃ POST BÀI ) .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ACCESS 2007 - TẠO FORM QUERY 1

1
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________
BÀI   18  NGÀY 
26.7.2010 SOẠN THEO THẦY ĐẬU QUANG TUẤN 
KHI CÁC BẠN TỰ HỌC ACCESS THEO HƯỚNG DẪN TRONG CÁC BÀI VI ẾT ACCESS 2007
CỦA ÚT BỈNH ( TÁC GIẢ CŨNG LÀ NGƯỜI T Ự HỌC VIẾT CHO NGƯỜI T Ự H ỌC ) CH ẮC
CHẮN SẼ CÓ NHIỀU THIẾU XÓT KHIẾN CHO BẠN KHÓ HIỂU . NHƯNG THEO Ý KI ẾN C ỦA
NHIỀU BẠN THÌ BÀI VIẾT CỦA ÚT BỈNH RẤT DỄ HIỂU NÊN CÓ NHI ỀU BẠN VÀO XEM
TRONG FORUMS
( HƠN 10 FORUMS MÀ ÚT BỈNH ĐÃ POST BÀI ) . CĂN CỨ VÀO SÁCH CỦA TH ẦY Đ ẬU QUANG
TUẤN VIẾT RẤT DỄ HIỂU VÀ CHI TIẾT CÙNG NHIỀU SÁCH THAM KHẢO KHÁC , ÚT B ỈNH
TIN RẰNG CÁC BẠN CŨNG CÓ DỊP LÃNH HỘI CÁI HAY TRONG SÁCH NÀY NH Ư ÚT B ỈNH
VẬY . KHI VIẾT XONG 1 BÀI CÓ NỘI DUNG HAY – TRÌNH BÀI Đ ẸP , ĐI ỀU NÀY LÀM ÚT B ỈNH
THÍCH THÚ VÀ CÀNG THÍCH THÚ HƠN KHI BIẾT RẰNG MÌNH ĐÃ LÀM 1 VI ỆC CÓ ÍCH ,
GIÚP CÁC EM VIỆT NAM HIẾU HỌC CÓ PHƯƠNG TIỆN TỐT Đ Ể HỌC T ẬP VÀ TRÊN CÁC
FORUM CÀNG NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU VIEWS .
CÁC BẠN CẦN NẮM VỮNG CÁC BÀI VIẾT BAN ĐẦU , LẬP CƠ SỞ DỮ LI ỆU CHO ĐÚNG ,
KHÔNG THIẾU SÓT TRÊN CÁC BẢNG . SAU ĐÓ T ẠO Đ ƯỢC M ỐI QUAN H Ệ V ỮNG CH ẮC
CHO CÁC BẢNG HOÀN TẤT 2 GIAI ĐOẠN TRÊN RỒI MỚI BƯỚC QUA BÀI H ỌC T ẠO CÁC
QUERY NÀY . NGAY LÚC BAN ĐẦU NẾU KHÔNG L ẬP CHÍNH XÁC C Ơ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ
KHÔNG TẠO ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG , CÁC BẠN SẼ KHÔNG TH Ể NÀO T ẠO
CÁC BẢNG QUERY THÀNH CÔNG ĐƯỢC . CẦN HỎI THÊM XIN THƯ : utbinhdesign@gmail.com

CÁC BẠN ĐÃ CÓ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE) TÊN QUANLYHOCSINH . TRONG DATABASE
NÀY HIỆN CÓ NHIỀU BẢNG (TABLES ) . SỐ LI ỆU HI ỆN L ƯU TRỮ TRÊN NHI ỀU B ẢNG .
QUERY LÀ CÔNG CỤ ĐỂ TÌM – NHÌN SỐ LIỆU VỚI NHIỀU GÓC ĐỘ KHÁC NHAU . KHI TH ỰC
HIỆN 1 QUERY , ACCESS THU THẬP DỮ LIỆU T Ừ CÁC BẢNG KHÁC NHAU NH ẰM ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU VẤN TIN CỦA BẠN . QUERY CÒN DÙNG ĐỂ TẠO RA NGU ỒN SỐ LI ỆU C Ơ S Ở CHO
CÁC CÔNG CỤ KHÁC NHAU NHƯ : FORM – REPORT – VÀ KỂ CẢ 1 QUERY KHÁC – TH ẬM
CHÍ TẠO RA 1 BẢNG KHÁC .
Database Query utbinh.com
2
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________
I.CÁC LOẠI QUERY :


1. Select Query ( Query Chọn Số Liệu ) :
Được dùng phổ biến , dùng để chọn lựa các mẫu Tin , lấy số li ệu tóm lược , tạo thêm các Vùng
Tính Toán để đưa ra Thông Tin theo yêu cầu .
2. Update Query ( Query Cập Nhật ) :
Dùng để sửa đổi số liệu đồng loạy trên nhiều Mẫu tin ( Record ) của 1 hay nhiều bảng .
3. Append Query ( Query Nối Số Liệu ) : Nối thêm số liệu từ các Record của 1 hay nhiều Bảng có
cùng Cấu Trúc và được nối vào phần cuối của 1 Bảng .
4. Make – Tab Query ( Query tạo ra Table ) : Tạo ra 1 Table mới dùng vào mục đích tạo các Tables
dự phòng .
5. Delete Query ( Query Xóa Số Liệu ) : Xóa 1 nhóm các Record từ 1 hay nhiều Tables .
6. Cross Table Query ( Query Tham Chiếu Chéo ) : Kết nhóm số liệu theo Chủng Loại và hiển thị
số liệu dưới hình thức của 1 bảng Tính kèm theo số c ộng ngang d ọc các lo ại . Lo ại này phù h ợp đ ể
tạo số liệu cơ sở cho các Báo Biểu ( Report ) và Đồ Thị ( Chart ) .
7. Find Duplicate Query ( Query Tìm các Record Trùng Lắp ) : Tìm các Table có Record giống nhau
.
8. Find Unmatched Query ( Query tìm Record Không Trùng Kh ớp ) : Tìm trong Table này những
Record mà giá trị của 1 Trường nào đó không hề tương thích với bất c ứ Record nào trong Table
khác .
9. Union Query ( Query Hợp Số Liệu ) : Gom nối đuôi số liệu chọn từ 2 hay nhiều Table thành 2
danh sách để xem chung .
10. Pass Through Query ( Query Chuyển Giao ) : Dùng gởi Lệnh trực tiếp đến hệ vấn tin SQL .
11. Data Defunition Query ( Query Định Nghĩa Dữ Liệu ) : Sử dụng các lệnh của Ngôn Ngữ SQL để
tạo ra hoặc sửa đổi cấu trúc của 1 Table trong Database .II.CÁCH TẠO QUERY :


Có 2 cách tạo Query : Tạo bằng Query Witzard và Query Design . Bạn vào Menu Create >
Nhóm Other :
1. TẠO TRUY VẤN BẰNG QUERY WITZARD :

 Nhấp Nút Query Wizard > Hiện ra HT New Query , Khung bên Phải có 4 Loại :
o Simple Query : Tạo Query đơn giản theo hướng dẫn của Access .
o Crosstab Query Witzard : Tạo Query với Dữ Liệu được tính toán , thống kê t ổng
hợp như định dạng Bảng Tính .
o Find Dublicates Query Witzard : Truy vấn tìm ra trong Bảng những Record trùng
nhau và hiển thị Record đó .

Database Query utbinh.com
3
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________
o Find Unmatched Query Witzard : Truy vấn tìm ra những Record trong Bảng này
không liên quan gì đến Record của Bảng kia .
 Chọn Simple Query Witzard :
o Vào Access > Chọn tập tin có tên QUANLYHOCSINH > Chọn Bảng HOCSINH .
o Vào Menu Create > Chọn Query Witzard > HT Simple Query Witzard hi ện ra , B ạn
thấy Bảng HOCSINH có trong Table/Query và dưới đó trong Khung Avalable Fields là
các Trường của bảng này . Khi nhấp xổ xuống của Table HOCSINH sẽ hi ện ra các
Tables của CSDL QUANLYHOCSINH .
Database Query utbinh.com
4
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________
 Nếu nhấp Nút > Thì mỗi lần sẽ đưa 1 Trường được chọn sang Khung bên
Phải .
 Nếu nhấp Nút >> Sẽ đưa tất cả các Trường sang Khung bên Phải
 Nếu nhấp Nút < Thì mỗi lần sẽ đưa 1 Trường được chọn sang Khung bên
Trái .
 Nếu nhấp Nút >> Sẽ đưa tất cả các Trường sang Khung bên Trái .

 Giả sử chỉ chọn MSHS , Holot , Ten sang Khung bên Phải > Next .
Nếu muốn thay đổi Tiêu Đề của Query , bạn nhập tên khác trong Khung có

chữ HOCSINH Query :
o Chọn Mục : Open The Query To View Information : Để mở Query .
( Nếu chọn Mục Modify the Query Design : Sửa Cấu trúc của
Query ) .
o Nhấp Finish
Database Query utbinh.com
5
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________
Bạn thấy Query HOCSINH Query hiện ra như sau . Vì bạn chỉ chọn có 3

Trường MSHS – Holot – Ten nên các bạn thấy tông tin của 3 Tr ường này hi ện
ra trong Bảng Query vừa tạo .
Bạn nhấp chọn Icon SQL nằm góc đáy Phải màn hình HOCSINH Query đ ể

xem câu hỏi của SQL đối với trường hợp trên .
Database Query utbinh.com
6
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________
Ý nghỉa câu lệnh SQL là cho xuất hiện Trường MSHS , Trường Holot và

Trường Ten từ Bảng HOCSINH .
 Bạn hãy tạo 1 Query bằng Simple Query Witzard có Tiêu Đề là :
“ XemHOCSINHKHENTHUONG query” với nội dung lấy t ừ 2 Bảng HOCSINH và
KHENTHUONG . Với bảng HOCSINH , bạn lấy các Trường MSHS , Holot,Ten
.Với Bảng KHENTHUONG bạn chọn Trường Ndkhen,Ngaykhen,Phanthuong.

• Vào CSDL QUANLYHOCSINH > Menu Create > Query Witzard > Ch ọn Simple
Query Witzard > Ok > Chọn lần lượt 3 Trường MSHS,Holot,Ten trong Bảng
HOCSINH như đầu bài cho > Nhấp Nút > để đưa sang bên Phài .
• Nhấp xổ xuống Khung Tables/Query , một khung hiện ra có t ất c ả các Bảng
trong CSDL . Vì bạn mới tạo Query có tên HOCSINH Query nên tên c ủa Query
này cũng xuất hiện chung với các Bảng .
Database Query utbinh.com
7
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________
• Bạn chọn Table : KHENTHUONG , đồng thời các Trường của Table này xuất hiện
bên dưới > Bạn chọn lần lượt các Trường Ndkhen, Ngaykhen,Phanthuong > Nhấp
Nút > để đưa qua Khung bên Phải .
• HT Simple Query Witzard hiện ra > Chọn Mục Detail > Next >
• HT Simple Query Witzard hiện ra > Chọn Mục Open The Query to View information
> Finish để kết thúc tạo Query . Trong hình này Út Bỉnh quên s ửa l ại Tiêu đ ề : Xem
HOCSINHKHENTHUONG Query thay thế Title : HOCSINH Query 1 . Bạn có k ết
quả như sau ;
Database Query utbinh.com
8
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________
• Bạn thấy có 3 Học sinh được khen thưởng hiện ra . Rất hay phải không các bạn ,
các bạn cò thể vận dung để thực hiện các công vi ệc của mình . Nh ư v ậy là b ạn đã
tạo ra 1 Bảng Query tổng hợp 2 Bảng sẵn có trong CSDL QUANLYHOCSINH v ới
các Trường chọn lọ

• Bạn hãy tạo một Query bằng Simple Query Witzard có Tiêu Đề :
“ Xem HOCSINHKYLUAT Query “ với nội dung lấy từ bảng HOCSINH và
KYLUAT như sau :
o Với bảng HOCSINH , bạn chọn Trường MSHS , Holot,Ten.
o Với Bảng KYLUAT , bạn chọn Trường Vipham,Ngayvipham,Xuly.
• Bạn hãy tạo một Query bằng Simple Query Witzard có Tiêu Đề :

Database Query utbinh.com
9
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________
“ Xem DIEMTHIHOCSINH Query “ với nội dung lấy từ bảng HOCSINH và
DIEMKIEMTRA như sau :
o Với bảng HOCSINH , bạn chọn Trường MSHS , Holot,Ten.
o Với Bảng DIEMKIEMTRA , bạn chọn Trường MAMON,HOCKY,KThk.
Database Query utbinh.com
10
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________
Kết quả thiết lập Bảng Query bằng Simple Query Witzard tổng hợp từ 2 Bảng
HOCSINH và DIEMKIEMTRA và các Trường MSHS , Holot,Ten ,MAMON,
HOCKY, KThk .
Database Query utbinh.com
11
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________

NGÀY 27.7.2010 :
18.ACCESS 2007 : QUERY 1 .

[img]http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.png[/img]
http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.png
http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.doc
http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.pdf
http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.htm
http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.rar
Thế Giới Ảnh ngày 27.7.2010 (10,47MB) :
http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.THEGIOIANH_27072010.doc
Blog của Đổ Trung Thành rất hay , có đủ tất cả kiến thức về Tin Học , 
dữ liệu sắp xếp rõ ràng , dễ tìm kiếm : http://dothanhyb.violet.vn/
Trang Chuyên về học ACCESS : http://tinyurl.com/26dnyqb
Tham khảo tài Liệu Học Access 2007 (3,16MB) :
http://utbinh.com/AA7/25072010/HOC_ACCESS.doc
6 Ấn Phẩm của GPE Chuyên về Excel : 
http://utbinh.com/AA7/25072010/GP6ANPHAM.doc
Các Bài Viết của Thầy TRẦN THANH PHONG : 
http://www.mediafire.com/?naezqzjjdwa
32 Bài Lessons Excel 2007 UTBINH biên soạn 17.6.2010 : 
http://www.mediafire.com/?deimwhzlxjb
43 Bài Hướng dẫn thao tác trên Word 2007 :
http://www.mediafire.com/?k6o5viub04ksjot
E­Book Cẩm nang Word 2007 ( 12,85MB) :
http://www.mediafire.com/?b6dmco56mi89ipz
ACCESS 2007 18 Bài Út Bỉnh biên soạn (19,42MB) :
http://www.mediafire.com/?v4yz2hv8hnt94m1
Hoặc : http://tinyurl.com/utbinh365
EXCEL 2007 35 Bài Út Bỉnh biên soạn (45,96MB) :
http://www.mediafire.com/?737r7qp0frlc0zw
Hoặc http://tinyurl.com/utbinh364
IDM 5.20 Full (cracked) :
http://tinypaste.com/ce8031
Ultra Iso mới nhất : http://www.9down.com/search.php
Flashget mới nhất : http://www.9down.com/search.php
Total Commander mới nhất : http://www.9down.com/search.php
Mozilla FireFox 3.6.6 Final 
( Bản Tiếng Việt ) : http://tinyurl.com/ff366vi
( Bản Tiếng Anh ) : http://tinyurl.com/ff366en
Kỷ Sư Convert ( Chuyển Đổi Đơn Vị Kỷ Thuật ) :
Database Query utbinh.com
12
Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query
_________________________________________________________________________________________________________

http://www.mediafire.com/?jm2eyggoez1
Database Query utbinh.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản