Acid-Base Balance

Chia sẻ: Nguyễn đình Tuấn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
79
lượt xem
19
download

Acid-Base Balance

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu dành cho sinh viên khối ngành Y học tập và tham khảo. Tài liệu tiếng anh trình bày về quá trình cân bẳng acid-base

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Acid-Base Balance

 1. Ac -Bas Balanc id e e Ahmed Abughaban 2021040088
 2. Aci Base  d­ abnor altes m ii  Metabolic Acidosis  Metabolic Alkalosis  Respiratory Acidosis  Respiratory Alkalosis
 3. M echani s    d­ sm ofaci base  bal ance Respiratory system Buffers Ca, Hb, PP Kidneys bones HCO3 reabsorption Titrable acids (HPO4) Ammonium (NH4) Excretion of organic acids
 4. M et abolc  dosi i Aci s  Definition:  Primary decrease in serum HCO3  Decreased pH  Accumulation of acids
 5. Ani G ap on  Represents the unmeasured anions in plasma. AG=Na - (Cl + HCO3) Normal AG= 10-12 mEq/L
 6. es of↑A m abolc  dos s C aus     G   et i aci i : “Accumulation of acids” 1. lactic acidosis 1. Ketoacidosis - diabetic, alcoholic, starvation 1. Toxins - ethylene glycol, methanol, salicylates 1. RF - acute & chronic
 7. C aus     esofnorm alA G   et   m abolc  dos s i aci i : “Loss of alkali” 1­ Renal 3­ Drugs (+ renal  •RTA insuff.) •Fanconi’s synd • K sparing diuretics • Heavy metals 2­ GIT • ACEIs •Severe diarrhea • NSAIDs •GIT fistula
 8. Pl asm a  sm ol   ap O alG AG POG unmeasured unmeasured IONIZED NON-IONIZED POG= measured - calculated plasma osm
 9. St eps n  d­ i Aci Base  i D agnosi s  Obtain ABG & electrolytes  Check pH & compare HCO3 on ABG & measured for accuracy  Calculate AG  Try to identify the cause according to the AG  Estimate compensatory response (PaCo2 ↓ 1.25 mmHg per mmol/L ↓ in HCO3)
 10. ABG  i ngs n  et fndi i m abolc  i aci s dosi  pH < 7.35  HCO3 < 24 mEq/L  paCO2 < 35 mmHg (compensated)
 11. Tr m entofm et eat     abolc  dosi i aci s  TREAT THE CAUSE Hydrate the pt IV HCO3* *HCO3 only when (1) pH < 7.1 (2)HCO3
 12. Thank You
Đồng bộ tài khoản