Adobe Photoshop 7.0 Các thao tác cơ bản với Menu phần 2

Chia sẻ: Nguyen Van TUan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
587
lượt xem
114
download

Adobe Photoshop 7.0 Các thao tác cơ bản với Menu phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu sơ lược các bộ lọc Photoshop và nguyên tắc sử dụng Đến phiên bản 7.0 Adobe Photoshop càng tỏ rõ ngôi vị vững chắc của nó trong linh vực thiết kế đồ hoạ. "Thành thạo Photoshop" luôn là điều khiện hàng đầu đặt ra cho mỗi ứng cử viên đồ hoạ máy tính ngày nay. Khả năng hiệu chỉnh ảnh và tạo hiệu ứng nghệ thuật của photoshop vẫn là số một, chỉ có khác là ngày càng trở nên hiệu quả hơn do không ngừng được cải thiện qua từng phiên bản. Một trong những yếu tố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Adobe Photoshop 7.0 Các thao tác cơ bản với Menu phần 2

  1. Adobe Photoshop 7.0 37 - Bµi 4 - C¸c thao t¸c c¬ b¶n víi menu ( TiÕp theo) 6. Menu Fi lter Giới thiệu sơ lược các bộ lọc Photoshop và nguyên tắc sử dụng Đến phiên bản 7.0 Adobe Photoshop càng tỏ rõ ngôi vị vững chắc của nó trong linh vực thiết kế đồ hoạ. "Thành thạo Photoshop" luôn là điều khiện hàng đầu đặt ra cho mỗi ứng cử viên đồ hoạ máy tính ngày nay. Khả năng hiệu chỉnh ảnh và tạo hiệu ứng nghệ thuật của photoshop vẫn là số một, chỉ có khác là ngày càng trở nên hiệu quả hơn do không ngừng được cải thiện qua từng phiên bản. Một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất tạo nên sức mạnh "thiên hạ vô địch" ở photoshop chính là bộ lọc (filter). Là công cụ đa năng và đầy quyền lực,bộ lọc cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh với đủ các loại hiệu ứng: quẹt nhè - làm sắc nét, chạm nổi - khắc chìm,thêm nhiễu - khử vết, tạo quầng sáng - bóng đổ ... Người dùng photoshop chuyên nghiệp,cung như muốn trở thành chuyên nghiệp nhất thiết phải nắm vững đặc điểm của từng bộ lọc và áp dụng chúng hiệu quả. Giới thiệu sơ lược về bộ lọc trong Photoshop "Tài sản riêng" của photoshop gồm 97 bộ lọc ( nói là tài sản riêng vì nó là số bộ lọc do Adobe thiết kế và tích hợp vào chương trình, ngoài ra còn có vô số bộ lọc bên thứ ba,do nhiều nguồn khác cung cấp để sử dụng trong photoshop) Số bộ lọc riêng của Adobe Photoshop được xếp vào 13 hạng mục liệt kê trên menu Filter,và sẽ được trình bày chi tiết từng bộ lọc một Các nguyên tắc sử dụng bộ lọc Photoshop dùng bộ lọc để thay đổi dữ liệu hình ảnh theo nhiều phương pháp khác nhau.Ví dụ, thay vì dùng công cụ Blur trên phần lớn hình ảnh, bạn có thể dùng một trong các bộ lọc Blur và thay đổi mọi điểm ảnh trong vùng chọn của bạn chỉ một lần. Bạn có thể thay đổi hiệu ứng chiếu sáng trong hình ảnh bằng cách sử dụng bộ lọc Lighting Effects, hoặc bổ sung một chút màu ngẫu nhiên cho hình ảnh với bộ lọc Add noise ... Và thế là bạn đã nắm được khái niệm rồi đấy. Tuy cũng có bộ lọc này hữu dụng hơn bộ lọc khác.Thật sự bạn rất cần làm việc với bộ lọc để khám phá đầy đủ tiềm năng của chúng. Bộ lọc là một linh vực nơi bạn không thể "tuân thủ theo nguyên tắc" được. Mặc dù mỗi bộ lọc đều được thiết kể để đạt hiệu ứng tốt nhất, nhưng thật ra cách dùng sáng tạo nhất của bạn chỉ nảy sinh khi bạn sử dụng "sai" bộ lọc.
  2. Adobe Photoshop 7.0 38 - C¸c bé läc cña Photoshop ®−îc thiÕt kÕ ®Ó thùc hiÖn nh÷ng viÖc mµ thiÕt bÞ sè kh¸c kh«ng thÓ lµm ®−îc. Nã cã thÓ lµm t¨ng c−êng h×nh ¶nh vµ che bít c¸c khiÕm khuyÕt cña h×nh ¶nh, nã cßn cã thÓ lµm c¸c ®−êng viÒn mê nhoÌ thµnh c¸c biªn râ s¾c nÐt hoÆc ng−îc l¹i. NhiÒu bé läc ®−îc thiÕt kÕ ®Ó c¶i thiÖn ®«i chót c¸c h×nh ¶nh quÐt, nh−ng còng cã c¸c bé läc t¹o ra c¸c thay dæi ®Æc biÖt nh−: Xo¾n, uèn, quay h×nh ¶nh theo chiÒu chuyÕn ®éng, thµnh khèi ba chiÒu hoÆc c¸c h×nh chãp. ®«i khi bé läc cßn t¹o ra c¸c hiÖu øng kú l¹, cã tÝnh hµi h−íc. C¸c hiÖu øng sè ho¸ ®−îc t¹o ra tõ c¸c bé läc Photoshop b¾t nguån tõ nhiÕp ¶nh. Nh÷ng bé läc nhiÕp ¶nh kh«ng thÓ so ®−îc víi bé läc trong Photoshop vÒ c¸c hiÖu øng vµ tÝnh ®a n¨ng. Trong Photoshop, c¸c bé läc cã thÓ ®−îc ¸p dông nhiÒu lÇn. Kh¶ n¨ng läc lµ v« tËn. NÕu b¹n muèn ¸p dông bé läc chØ cho mét phÇn cña h×nh ¶nh, b¹n h·y chän phÇn ®ã víi mét trong c«ng cô chän, nÕu kh«ng Photoshop sÏ ¸p dông bé läc cho toµn bé h×nh ¶nh. NÕu b¹n ®ang lµm viÖc trong mét líp, Photoshop chØ ¸p dông cho vïng mµu cña líp ®ã mµ kh«ng ¸p dông cho c¸c vïng trong suèt. Mçi lÇn chØ ¸p dông bé läc cho mét líp. Bé läc kh«ngthÓ ¸p dông cho c¸c h×nh ¶nh bitmap, Index Color hoÆc c¸c h×nh ¶nh 16 bit. Mét sè bé läc chØ ¸p dông cho c¸c tËp tin RGB Color.
  3. Adobe Photoshop 7.0 39 - Mét sè bé läc kh«ng sö dông Scratch disk khi thùc hiÖn, b¹n cÇn ph¶i cã ®ñ RAM ®Ó hoµn tÊt toµn bé thao t¸c läc. NÕu kh«ng ®ñ RAM b¹n cã thÓ ¸p dông bé läc cho h×nh ¶nh theo tõng kªnh. Nhóm bộ lọc ARTISTIC Mười lăm bộ lọc thuộc nhóm Artistic được dùng để áp dụng một "Phong cách nghệ thuật" cụ thể cho hình ảnh. Tuy có thể được dùng kết hợp với các bộ lọc khác hoặc trên một vùng chọn, nhưng bản thân chúng đã là những lệnh mạnh đến mức khó có thể kết hợp được. Sử dụng các bộ lọc này trên toàn hình ảnh để đạt được kết quả "có chủ ý " tốt nhất. Các bộ lọc Artistic chỉ có thể lọc ảnh RGB hoặc Grayscale. Chúng không làm việc được với ảnh CMYK hoặc ảnh Lab. Ngoài ra chúng không hoạt động trên một lớp trắng.Tất cả đều là bộ lọc tham số - tức là chúng có các tham số (điều khiển) cụ thể mà bạn có thể quy định để hình thành những kết quả khác nhau. Mọi bộ lọc thuộc loại này đều có ảnh xem trước dạng một phần (Small Filter Preview) trong hộp thoại bộ lọc, chứ không có khung xem trước hình ảnh toàn phần ( Full Image Preview ) Nhóm bộ lọc BLUR Nhóm bộ lọc Blur được dùng để làm giảm độ chênh lệch màu giữa các điểm ảnh kề nhau. Tuỳ vào từng bộ lọc cụ thể mà bạn có thể chọn bán kính một điểm ảnh để làm nhoè. Nhóm bộ lọc Blur có thể được sử dụng trong linh vực tạo ảnh (production ) hoặc tạo hiệu ứng đặc biệt,tuy có vài bộ lọc,chẳng hạn Radial Blur, có khuynh hướng hữu dụng hơn trong linh vực tạo hiệu ứng đặc biệt. Nhóm bộ lọc BRUSH STROKES Nhóm bộ lọc Brush Strokes, đặc tính mới trong photoshop, là một phần của tập hợp bộ lọc Gallery Effects. Không có bộ lọc nào trong nhóm này hoạt động trong chế độ CMYK hoặc Lab,và tất cả đều có khung ảnh xem trước nhỏ lồng trong hộp thoại bộ lọc. Công dụng tuyệt vời nhất của nhóm bộ lọc này là cách điệu hoá hình ảnh hoặc tạo kết cấu. Mọi thành viên trong nhóm đều làm việc tuyệt hảo trên hình ảnh trống có hiệu ứng lọc Add Noise. Hãy bắt đầu quá trình tạo nhiều mẫu kết cấu lý thú từ nhóm bộ lọc này.
  4. Adobe Photoshop 7.0 40 - Nhóm bộ lọc DISTORT Nhóm bộ lọc Distort bao gồm một số bộ lọc có khả năng biến đổi hình ảnh của bạn thành một cụm điểm ảnh rối rắm,lộn xộn. Chúng uốn lượn thành làn sóng, chạy theo đường Zigzag, tạo hình cầu,gợn sóng, xê dịch, và nói chung làm rối loạn nội dung của hình ảnh để tạo hiệu ứng đặc biệt Nhóm bộ lọc NOISE Nhóm bộ lọc Noise đuợc dùng để chuẩn bị ảnh in ra và tạo hiệu ứng đặc biệt. Chúng thuộc nhóm bộ lọc có giá trị nhất và thông dụng nhất trong tập hợp bộ lọc riêng của Photoshop. Các bộ lọc này có thể thêm vào lẫn loại bớt nhiễu khỏi hình ảnh ( Nhiễu (Noise ) được định nghia là các điểm ảnh dư vốn có nguồn gốc, hoặc là hạt trên phim, hoặc là các khuyết tật khác chẳng hạn bụi bẩn dính vào ảnh gốc). Nhóm bộ lọc PIXELATE Nhóm bộ lọc Pixelate làm việc bằng cách chia hình ảnh thành nhiều cụm điểm ảnh - các khối vuông (bộ lọc Mosaic), khối không đều (Crystallize), điểm ngẫu nhiên (Mezzotint),... Tất cả đều cách điệu hoá hình ảnh với những xác lập ở giá trị thấp và có thể huỷ hoại nội dung hình ảnh khi có giá trị xác lập cao. Nhóm bộ lọc gốc RENDER Nhóm bộ lọc Render hiệu ứng đặc biệt với ánh sáng. Chúng thêm các đám mây, ánh loé từ thấu kính và các hiệu ứng chiếu sáng. Đây là loại bộ lọc có cường độ tính toán mạnh nhất trong Photoshop
  5. Adobe Photoshop 7.0 41 - Nhóm bộ lọc gốc SHARPEN Nhóm bộ lọc Sharpen là loại định hướng sản xuất giúp nâng cao tiêu điểm của hình ảnh để cải thiện chất lượng ảnh và giúp xử lý hiện tượng hơi lệch khỏi tiêu điểm (bị nhoè) xảy ra khi ảnh biến đổi thành ảnh nửa tông trước khi in ra. Bộ lọc duy nhất bạn cần sử dụng là bộ lọc Unsharp Mask. Nhóm bộ lọc gốc SKETCH Nhóm bộ lọc Sketch đều có nguồn gốc từ tập hợp Adobe Gallery Effects. Chúng tượng trưng cho nhiều phong cách nghệ thuật đa dạng, tương tự một hình ảnh vẽ tay sử dụng các bảng pha màu giới hạn. Trong hầu hết các trường hợp, màu Background đã chọn ở hộp công cụ trở thành màu chính trong hình ảnh.Nhóm bộ lọc này có xu hướng đơn giản hoá các hình dạng trong hình ảnh. Nhóm bộ lọc Sketch thường dùng logic của lệnh Find Edges hoặc lệnh Threshold để làm việc. Chúng chỉ áp dụng được cho ảnh Grayscale hoặc RGB Nhóm bộ lọc gốc STYLIZE Nhóm bộ lọc Stylize là một trong những nhóm bộ lọc tạo hiệu ứng đặc biệt thông dụng nhất.Chúng trừu tượng hoá hình ảnh được lọc bằng cách thay đổi các màu, tìm kiếm đường viền, hoặc dịch chuyển các điểm ảnh C¸c bé läc VIDEO: §−îc thiÕt kÕ cho c¸c h×nh ¶nh sÏ ®−îc nhËp vµo tõ video hoÆc xuÊt ra cho b¨ng video. C¸c bé läc OTHER lµ nhãm ph©n t¸n kh«ng khíp víi c¸c chuÈn ph©n lo¹i hiÖn hµnh. TEXTURE: .....
  6. Adobe Photoshop 7.0 42 - 7. Menu View Thao t¸c (Action) PhÝm nãng (Keys) Chó thÝch 1. Proof Colors 1. Ctrl+Y 2. Zoom In 2. Ctrl++ Phãng to ®èi t−îng 3. Zoom Out 3. Ctrl+- Thu nhá ®èi t−îng 4. Zoom In & Resize Window 4. Ctrl+Alt++ Tù ®éng nh©n diÖn cöa sæ khi 5. Zoom Out & Resize Window 5. Ctrl+Alt+- phãng to/thu nhá ®èi t−îng. 6. Actual Pixels 6. Ctrl+Alt+0 HiÓn thÞ theo kÝch th−íc thùc. 7. Show/Hide Target Path 7. Ctrl+Shift+H HiÓn thÞ/Èn ®−êng dÉn 8. Show/Hide Rulers 8. Ctrl+R HiÓn thÞ/Èn th−íc kÎ 9. On/Off Snap 9. Ctrl+Shift+; BËt/t¨t Snap 10. Show/Hide Extras 10. Ctrl+H HiÓn thÞ/Èn « l−íi 11. Lock Guides 11. Ctrl+Alt+; Kho¸ Guides 12. Show Guides 12. Ctrl+; HiÓn thÞ Guides 13. Show Grid 13. Ctrl+' HiÓn thÞ l¹i « l−íi
  7. Adobe Photoshop 7.0 43 - 8. Menu Win dow 9. Menu H elp
  8. Adobe Photoshop 7.0 44 - Bµi tËp ¸p dông 1. Sö dông hiÖu øng t¹o ra qu¶ cÇu chiÕu s¸ng 2. Sö dông bé läc t¹o bÇu trêi s¸ng sao
Đồng bộ tài khoản