Adobe Photoshop 7.0 giới thiệu về sản phẩm Adobe Photoshop

Chia sẻ: vantuanvic

Photoshop là công cụ tạo nghệ thuật cho dù bạn là nhà sản xuất đồ họa cần trộn và hiệu chỉnh các ảnh màu , một nhà nhiếp ảnh muốn sửa phim rửa thử hay một nhà thiết kế đồ họa muốn tạo tác phẩm nghệ thuật gốc

Nội dung Text: Adobe Photoshop 7.0 giới thiệu về sản phẩm Adobe Photoshop

Adobe Photoshop 7.0 1-

Bµi 1 - Bµi më ®Çu
1. Giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm Adobe Photoshop

• Cuèi n¨m 1980, Thomas Knoll lµ sinh viªn tèt nghiÖp tr−êng §¹i häc
University of Michigan, ®· s¸ng t¹o ra ch−¬ng tr×nh ®å ho¹ Macintosh Plus
vµ ®©y còng lµ b−íc khëi ®Çu cho h·ng Adobe Photoshop ph¸t triÓn nhanh
chãng.
• Nãi ®Õn Photoshop, b¹n nghÜ ngay ®Õn mét tËp hîp c«ng cô gióp b¹n hoµ
chén vµ hiÖu chØnh ¶nh mÇu hoÆc th− viÖn ¶nh trªn trang web.
• Adobe Photoshop laø moät chöông trình öùng duïng ñaëc bieät daønh cho vieäc toâ
maøu, söûa vaø hieäu chænh aûnh. Baïn seõ nhaän thaáy raèng
• Photoshop laø moät coâng cuï taïo ngheä thuaät cho duø baïn laø nhaø saûn xuaát ñoà
hoïa caàn hoøa troän vaø hieäu chænh caùc aûnh maøu, moät nhaø nhieáp aûnh muoán söûa
phim röûa thöû hay moät nhaø thieát keá ñoà hoïa muoán taïo taùc phaåm ngheä thuaät
goác hoaëc toång hôïp caùc thö vieän aûnh clipart hay caùc hình gheùp ñeå in hoaëc
ñöa leân web.
• Giaùo trình naøy seõ cung caáp cho baïn nhöõng khaùi nieäm, nhöõng tính naêng cô
baûn vaø cao caáp bao goàm nhöõng thuû thuaät vaø kyõ thuaät daønh cho vieäc söû duïng
phaàn meàm naøy.
Adobe Photoshop 7.0 2-
2. Yªu cÇu ph©n cøng vµ c¸ch cµi ®Æt ®èi víi Adobe
Photoshop 7.0
§Ó cµi ®Æt Adobe Photoshop 7.0 ta ph¶i sö dông H§H Windows 98 trë lªn víi sè
l−îng bé nhí nhá nhÊt lµ RAM 64Mb, theo khuyÕn nghÞ cña ch−¬ng tr×nh th× ®Ó cho
ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn tèt nhÊt lµ cÇn 256 Mb.
§Ó cµi ®Æt Adobe Photoshop 7.0 ta cÇn ph¶i cã ®Üa CD Rom ch−¬ng tr×nh do h·ng
Adobe s¶n xuÊt vµ truy cËp ®Õn file setep.exe sÏ xuÊt hiÖn mµn h×nh sau:
Chän Next ®Ó tiÕp tôc:
Adobe Photoshop 7.0 3-
M¸y sÏ ®−a ra ng«n ng÷ (Language) cña mét sè n−íc nh− h×nh trªn. Chóng ta chän
mÆc ®Þnh lµ US English vµ kÝch Next ®Ó tiÕp tôc.
TiÕp theo m¸y sÏ yªu cÇu vÒ b¶n quyÒn cña phÇn mÒm, nÕu chóng ta chÊp nhËn cµi
®Æt chän nót Accept nÕu kh«ng cã b¶n quyÒn th× ta sÏ kh«ng thÓ tiÕp tôc cµi ®Æt vµ
chän nót Decline ®Ó tho¸t.
NhËp th«ng tin vÒ ng−êi sö dông vµ sö dông s¶n phÈm nµy cho môc ®Ých kinh doanh
(A Business), hoÆc sö dông víi m¸y tÝnh riªng (An Individual), tiªu ®Ò, hä tªn (First
Name), Tªn (Last{famaly} name), tªn c«ng ty (company), sè Serial Number vµ chän
Next.
Adobe Photoshop 7.0 4-
NÕu th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c th× chóng ta kÝch nót ®Ó trë l¹i b−íc tr−íc,
cßn nÒu kh«ng söa ch÷a th× kÝch nót ®Ó chuyÓn b−íc tiÕp theo.
Chó ý: NÕu kh«ng cã sè Serial Number th× kh«ng thÓ tiÕp tôc cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh !
M¸y sÏ ®−a ra 2 kiÓu ®iÓn h×nh khi chóng ta cµi ®Æt phÇn mÒm ®ã lµ Typical,
Custom. Typical lµ c¸ch cµi mét c¸ch ®iÓn h×nh bao gåm mét sè ch−¬ng tr×nh chÝnh
cña Photoshop, cßn kiÓu Custom lµ kiÓu tuú chän mµ ng−êi sö dông cã thÓ chän cµi
®Æt theo ý ng−êi sö dông vµ chän Next ®Ó tiÕp tôc.
KÝch Next ®Ó cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh vµ ®îi trong vµi phót ®Ó ch−¬ng tr×nh tù ®éng
copy file vµ cµi ®Æt.
Adobe Photoshop 7.0 5-
3. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh Adobe Photoshop
§Ó khëi ®éng ch−¬ng tr×nh Photoshop ta vµo menu Start chän Program file ->
Adobe -> Photoshop 7.0-> Adobe Photoshop 7.0, kÝch chuét tr¸i ®Ó ch¹y ch−¬ng
tr×nh.
Giao diÖn ch−¬ng tr×nh cña Photoshop
Chóng ta cã thÓ sö dông Photoshop (PTS) ®Ó c¾t ¶nh vµ sö lý nh− ¶nh sau.
Adobe Photoshop 7.0 6-

4. Mét sè ®Þnh d¹ng cña Adobe Photoshop

Trong Photoshop coù theå môû vaø löu nhieàu daïng thöùc taäp tin khaùc nhau nhö sau:
- Photoshop (.psd) – Photoshop Document Ñaây laø daïng thöùc rieâng cuûa
Photoshop, cuõng laø daïng thöùc toái öu khi chuùng ta laøm vieäc trong Photoshop,
kích thöôùc file coù theå leân ñeán 2 Gb .
- Bitmap (.bmp) - Daïng thöùc naøy töông thích vôùi Windows, noù coù tính khoâng
toån thaát nghóa laø khoâng coù döõ lieäu naøo cuûa taäp tin bò loaïi boû khi chuùng ta
löu taäp tin.
- EPS (.eps) - Daïng taäp tin Encapsulated PostScript laø moät löïa choïn lyù töôûng
cho aûnh neùt traéng ñen.
- GIF (.gif) - Daïng thöùc trao ñoåi ñoà hoïa (Graphics Interchange Format) laø
moät löïa choïn tuyeät vôøi cho Web.
- JPEG(.jpg) - Taäp tin Joint Photographic Experts Group. Loaïi ñònh daïng
naøy löu taäp tin maø döõ lieäu hình aûnh seõ bò loaïi boû bôùt nhaèm giaûm bôùt kích
thöôùc.
- PCX(.pcx) - Daïng thöùc döôïc duøng vôùi neàn Windows.
- PDF(.pdf) - Portable.
- Documemts Format - Hoaït ñoäng keát hôïp vôùi phaàn meàm Acrobat cuûa
Adobe, cuõng laø daïng thöùc taäp tin duøng ñeå saûn xuaát trang Web.
- Pixar(.pxr) - Duøng vôùi chöông trình taïo aûnh ba chieàu.
- PNG(.png) - Thay theá cho daïng thöùc gif, raát lyù töôûng cho Word Wide
Web vaø ñang ngaøy caøng ñöôïc öa chuoäng. Noù cho pheùp chuùng ta löu taäp tin
sao cho taäp tin naøy ñöôïc taûi xuoáng theo daïng ñan xen treân Word Wide
Web.
- RAW(.raw) - Daïng thöùc naøy löu taâïp tin döôùi daïng moät luoàng Byte. Raát toát
ñeå di chuyeån qua laïi giöõa caùc öùng duïng.
- Scitex(.sci) - Daønh cho caùc heä thoáng kyõ thuaät cao.
- Targe(.tga )- Duøng cho heä thoáng söû duïng Card Video.
- TIFF(.tif)- Moät daïng thöùc raát phoå bieán, Tagged - Image file Format.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản