Adobe Photoshop 7.0 Hiệu chỉnh ảnh (công cụ blur, sharpen , smudge)

Chia sẻ: Nguyen Van TUan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
304
lượt xem
66
download

Adobe Photoshop 7.0 Hiệu chỉnh ảnh (công cụ blur, sharpen , smudge)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công cụ Blur dùng để tạo hiệu ứng nhòe không rõ nét cho hình ảnh . Khi chọn công cụ này trên thanh Option sẽ xuất hiện các thuộc tính như Brush , Mode , Strength , use all layer

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Adobe Photoshop 7.0 Hiệu chỉnh ảnh (công cụ blur, sharpen , smudge)

  1. Adobe Photoshop 7.0 80 - Bµi 9 HiÖu chØnh ¶nh ( C«ng cô blur, sharpen, smudge) 1. C«ng cô Blur C«ng cô Blur dïng ®Ó t¹o hiªu øng nhoÌ kh«ng râ nÐt cho h×nh ¶nh. Khi chän c«ng cô nµy trªn thanh Option sÏ xuÊt hiÖn c¸c thuéc tÝnh nh−: Brush, Mode, strength, use all layer. C«ng cô nµy th−êng ®−îc sö dông ®Ó lµm gi¶m bít t¸c ®éng cña ¶nh, font (nÒn) g©y cho toµn h×nh ¶nh b»ng c¸ch lµm nhoÌ nã, qua ®ã lµm h×nh ¶nh Foreground næi bËt h¬n vµ s¾c nÐt h¬n b×nh th−êng. Khi lµm nhoÌ, ph¶i phñ kÝn vïng ®Þnh lµm nhoÌ, cã thÓ thay ®æ kÝch cì cña c«ng cô Palette Brushes, nªn dïng cä vÏ cã r×a ngoµi mê dÞu. Tuú chän trªn thanh thuéc tÝnh cña c«ng cô BLUR 1 2 3 4 5 KÝch chuét tr¸i vµo vÞ trÝ sè 1 sÏ xuÊt hiÖn b¶ng sau cho ta biÕt vÒ c«ng cô hiÖn hµnh vµ cho phÐp chóng ta thiÕt lËp l¹i c«ng cô, hiÖn thÞ toµn bé c¸c c«ng cô trªn Toolbox, hiÓn thÞ theo c¸c thuéc tÝnh nh−: Text only, Small list, Large list, … KÝch chuét ph¶i sÏ xuÊt hiÖn: KÝch chuét tr¸i sÏ xuÊt hiÖn b¶ng c«ng cô BLUR, kÝch chuét tr¸i vµo gãc trßn trªn bªn ph¶i sÏ xuÊt hiÖn 1 b¶ng thuéc tÝnh:
  2. Adobe Photoshop 7.0 81 - 1 KÝch vµo vÞ trÝ 2 sÏ xuÊt hiÖn b¶ng Master Diameter cho phÐp b¹n thiÕt lËp nÐt vÏ khi thao t¸c víi ®èi t−îng. 2 KÝch chuét vµo vßng trßn gãc trªn bªn ph¶i sÏ xuÊt hiÖn b¶ng thuéc tÝnh nh− t¹o nÐt vÏ míi, thiÕt lËp l¹i nÐt vÏ, … vµ mét sè mÉu nÐt vÏ cã s½n trong photoshop.
  3. Adobe Photoshop 7.0 82 - T¹o cä vÏ míi §æi tªn hay xo¸ nÐt vÏ C¸c ®èi t−îng nh×n theo h×nh ¶nh ThiÕt lËp l¹i gi¸ trÞ mÆc ®Þnh, n¹p cä vÏ míi, l−u, thay thÕ nÐt cä vÏ. Mét sè mÉu cä vÏ cã s¨n trong TPS, khi chän mÉu sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i nÕu chän OK th× nã sÏ n¹p bé cä m¬i, nÕu kÝch Cencel th× nã gi÷ nguyªn kh«ng thay ®æi cßn chän Appen th× nã sÏ c«ng thªm vµo cä vÏ míi vµo cä vÏ hiÖn hµnh. KÝch vµo vÞ trÝ 3 sÏ xuÊt hiÖn Mode lµm viÖc trong PTS. 3 Strength: lµ møc nhÊn cña cä vÏ. Use all layer: cã t¸c dông víi toµn bé c¸c líp.
  4. Adobe Photoshop 7.0 83 - 2. C«ng cô Sharpen Tool T−¬ng tù nh− c«ng cô BLUR dïng ®Ó lµm cho h×nh ¶nh bít sù s¾c nÐt Tuú chän trªn thanh thuéc tÝnh cña c«ng cô SHARPEN 1 2 3 4 5 Cho phÐp thiÕt lËp l¹i c¸c thuéc tÝnh mÆc ®Þnh b»ng c¸ch kÝch chuét ph¶i vµo biÓu t−îng vµ chän Reset Tool. Brush: nÐt cä vÏ 2
  5. Adobe Photoshop 7.0 84 - §Ó n¹p thªm cä vÏ ta kÝch chuét vµo gãc trªn bªn ph¶i sÏ xuÊt hiÖn b¶ng míi cho phÐp chóng ta n¹p thªm hoÆc n¹p míi, gi÷ nguyªn hoÆc céng thªm vµo, tr−íc khi cã t¸c dông m¸y sÏ ®−a ra b¶ng th«ng b¸o: NÕu n¹p míi chóng ta chän nót OK th× nã sÏ thay thÕ toµn bé nÐt cä cò vµ n¹p mÉu míi vµo. NÕu kh«ng thay ®æi, gi÷ nguyªn chän nót CANCEL NÕu n¹p thªm vµo c¸i ®· cã kÝch nut APPEN, nã sÏ gi÷ nguyªn c¸c nÐt cä cò vµ c«ng thªm nÐt cä míi vµo. Gi¶ sö ta chän nÐt cä theo kiÓu Natural Brushes vµ chän nót APPEN th× nã sÏ n¹p thªm cä vÏ trong b¶ng d−íi ®©y:
  6. Adobe Photoshop 7.0 85 - Mode: ChÕ ®é lµm viÖc Normal lµ chÕ ®é mÆc ®inh. ChÕ ®ä Darken vµ lighten chØ t¸c ®éng ®Õn c¸c Pixel s¸ng h¬n hoÆc tèi h¬n mµu b¾t ®Çu( Tøc mµu b¹n nh¾p chän ®Çu tiªn). Dïng hai chÕ ®é nµy khi b¹n muèn ®iÒu chØnh chÝnh x¸c mét vÕt nhoÌ. Bèn chÕ ®é cßn l¹i lµ Hue, Sturation, color, luminosity. T¹o mµu míi c¨n cø vµo mµu b¾t ®Çu vµ mµu hoµ trén( mµu b¹n ®ang lµm nhoÌ ) Strength: Møc nhÊn sÏ t¸c ®éng vµo ®èi t−îng, nÕu t¨ng tû lÖ phÇn tr¨m lªn cao th× møc nhÊn sÏ cã t¸c dông nhiÒu h¬n cßn ng−îc l¹i møc nhÊn sÏ Ýt t¸c dông h¬n nÕu møc nhÊn cã % nhá. Use All Layer: t¸c dông lªn toµn bé c¸c líp n»m trong b¶ng LAYER.
  7. Adobe Photoshop 7.0 86 - 3. C«ng cô Smudge Lµ c«ng cô trùc gi¸c, biÓu t−îng cho c«ng cô nµy lµ h×nh bµn tay víi ngãn trá chØ xuèng. Trªn thùc tÕ Smudge cho phÐp b¹n ®Èy mµu vÏ ra xung quanh, tr¬n nh½n c¸c ®−êng nèi trong h×nh ¶nh. C«ng cô nµy cã thÓ pha trén vµ lµm mê c¸c Pixel §Ó t¹o ®−êng viÒn mê vµ mÞn h¬n. B¶ng Option cña c«ng cô Smudge Trong b¶ng, Option khi Strength cã gi¸ trÞ 100% Smudge biÕn thµnh c«ng cô t« vÏ, mét ¸p lùc trung b×nh vµo kho¶ng 50 ®Õn 70% lµ thÝch hîp nhÊt. Muèn thay ®æi kÝch cì “ngãn tay-Finger Painting” Chän cì mong muèn trong b¶ng Brushes (Windows/ show Brushes) HoÆc kÝch vµo Brush sau ®ã chän vßng trßn trªn bªn ph¶i sÏ xuÊt hiÖn c¸c thuéc tÝnh cho phÐp chóng ta thiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh ®èi víi cä vÏ. (Ví dụ minh hoạ chức năng chuyển ảnh đen trắng sang ảnh màu trong PTS)
  8. Adobe Photoshop 7.0 87 - C¸c chÕ ®é hoµ trén dµnh cho c«ng cô Smudge: Mode Smudge tool option chøa mét danh s¸ch ng¾n liÖt kª 7 chÕ ®é kh¶ dông cho c«ng cô Smudge. Normal lµ chÕ ®é mÆc ®inh. ChÕ ®ä Darken vµ lighten chØ t¸c ®éng ®Õn c¸c Pixel s¸ng h¬n hoÆc tèi h¬n mµu b¾t ®Çu(tøc mµu b¹n nh¾p chän ®Çu tiªn). Dïng hai chÕ ®é nµy khi b¹n muèn ®iÒu chØnh chÝnh x¸c mét vÕt nhoÌ. Bèn chÕ ®é cßn l¹i lµ Hue, Sturation,color, luminosity. T¹o mµu míi c¨n cø vµo mµu b¾t ®Çu vµ mµu hoµ trén( mµu b¹n ®ang lµm nhoÌ ) Víi tuú chän Finger Painting, to nhoÌ ®iÓm ¶nh cßn cã thÓ dïng ®Ó t« vÏ víi mµu Foreground hiÖn hµnh, nÕu gi¶m gi¸ trÞ Pressure mµu sÏ s¸ng h¬n vµ chiÒu dµi cña vÖ cä sÏ rót ng¾n l¹i vµ b¹n mau hÕt mµu vÏ h¬n.
  9. Adobe Photoshop 7.0 88 - 4. Bµi tËp ¸p dông 1. Sö dông c¸c c«ng cô trong PTS ®Ó sö lý bøc ¶nh sau 2. Sö dông c¸c c«ng cô trong PTS ®Ó sö lý bøc ¶nh sau
Đồng bộ tài khoản