AJAX Discussion

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
4
download

AJAX Discussion

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn có thể tìm hiểu thêm các Framework tại http://www.ajaxpatterns.org/AJAXFrameworks. AJAX Coldfusion Frameworks: Bộ Framework cho ngôn ngữ lập trình web ConFusion ajaxCFC http://www.robgonda.com/blog/projects/ajaxcfc/ CFAjax

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AJAX Discussion

  1. . : . : ? ? : : - server. -T . - . : . ) - - . - . Ta . (query). .
  2. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các Framework tại http://www.ajaxpatterns.org/AJAXFrameworks. AJAX Coldfusion Frameworks: Bộ Framework cho ngôn ngữ lập trình web ConFusion ajaxCFC http://www.robgonda.com/blog/projects/ajaxcfc/ CFAjax http://www.indiankey.com/cfajax/ JSMX http://www.lalabird.com/ AJAX Flash Framework: Ajax trên flash (swf) triển khai bằng bộ công cụ Adobe Macromedia Flex The Flex Ajax Bridge (FABridge) http://labs.macromedia.com/wiki/inde...ework:FABridge AJAX Java Frameworks: Ajax cho ngôn ngữ lập trình Java Echo2 :http://www.nextapp.com/platform/echo2/echo/ Tacos: http://tacos.sourceforge.net/ Swato: https://swato.dev.java.net/ ThinkCAP JX: http://www.clearnova.com/ WebORB: http://www.themidnightcoders.com/weborb/aboutWeborb.htm ZK: http://zk1.sourceforge.net/ AJAX .NET Frameworks: Ajax cho ngôn ngữ lập trình trên .NET (J#.NET, C#.NET, VB.NET và ASP.NET) AJAX Engine :http://www.mathertel.de/AJAXEngine/ Atlas: http://atlas.asp.net/default.aspx?tabid=47 : được đánh giá là framework tích hợp tốt với ASP.NET và Visual Studio, khả năng triển khai nhanh chóng và dễ dàng Bitkraft: http://www.tiggrbitz.com/ Magic Ajax: http://www.magicajax.net/ MonoRail: http://www.castleproject.org/index.php/MonoRail zumiPage: http://www.zumipage.com/ AJAX PHP Frameworks AjaxAC - Open-souce PHP framework for AJAX http://ajax.zervaas.com.au/ AJAX AGENT - helping WEB become the platform http://www.hemmady.com/ajaxagent Cajax http://sourceforge.net/projects/cajax CakePHP Rapid Development Framework http://cakephp.org/ Flexible Ajax http://tripdown.de/flxajax/ My-BIC = Easy Ajax http://litfuel.net/mybic/
  3. PAJAJ - Object Ori iented AJA Framewo http://pajaj.sourcef AX ork forge.net/ Pipeline http://livep pipe.net/ TinyAja - php5 Aj library h ax jax http://www w.metz.se/tin nyajax/indeex.php symfony http://www y w.symfony-project.com m/ xajax htt tp://www.x xajaxproject t.org/ XOAD - PHP / AJA framew AX work http://w wiki.xoad.o org/index.phhp?title=Wi iki_Home Zoop - P PHP and AJ JAX Develo opment Fra amework htttp://zoopfra amework.co om/ UDS) One.N(U
Đồng bộ tài khoản