ÂM NHẠC - HỌC BÀI HÁT TỰ CHỌN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
124
lượt xem
16
download

ÂM NHẠC - HỌC BÀI HÁT TỰ CHỌN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hs hát thuộc lời, đúng giai điệu bài hát tự chọn..Các em có thêm hiểu biết về những bài hát địa phương. -Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÂM NHẠC - HỌC BÀI HÁT TỰ CHỌN

 1. ÂM NH C ( TC) :H C BÀI HÁT T CH N ( ti t 17 ) I-M c tiêu: -Hs hát thu c l i, úng giai i u bài hát t ch n..Các em có thêm hi u bi t v nh ng bài hát a phương. -Trình bày bài hát theo nhóm k t h p gõ m ho c v n ng theo nh c. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u bài hát. và nêu m c tiêu. -Hs l ng nghe. 2-Hư ng d n hs hát: -Hs l ng nghe giáo viên hát và quan sát i u b gv làm m u. -Gv hát m u l n 1 v à k t h p i u b . -Hs t p hát t ng câu. 2 câu , 3 câu k t h p -T p hs hát t ng câu trong bài hát k t h p i ub . i ub . -Hs hát g p c l i 1. -y/c hs hát l i 1 k t h p i u b . -hát theo t . -Ch hs hát theo t . - l p nh n xét -Nh n xét và s a sai t i ch . -Hs hát theo nhóm . -Hs hát theo nhóm. -Nhóm khác nh n xét. -Nh n xét và s a sai t i ch . -Hs hát k t h p i u b . - Hs v a hát v a k t h p i u b .
 2. -Hs v a hát v a gõ theo nh c. -Hs hát và t p gõ theo ti t t u., theo nh c. 3- C ng c : -C l p hát và k t h p gõ theo nh c , ti t t u. -L p v a hát v a gõ theo nh c 1 l n., theo ti t t u 1 l n. Hát k t h p i u b . -L p v a hát v a k t h p i u b . -Hs thi hát., bình ch n nhóm hát hay nh t. -Trò chơi: Thi hát theo nhóm.: 1nhóm hát , 1 nhóm múa theo nh c ,và i nhau hát, l p theo dõi bình chon nhóm nào hát múa hay nh t. -Nh n xét tiét h c.
 3. MÔN: SHTT SINH HO T L P ( ti t 17 ) I/ SƠ K T TU N : +Nh n xét tu n qua :hs i h c chuyên c n.Trong gi h c tham gia phát bi u xây d ng bài t t như:Trư ng, Th c, Dung , T-Vy, Th o Vy, t -Th o , y n,…. + Tham gia công tác i t t. +Th c hi n h i tr ng v sinh t t. +Truy bài u gi tương it t II/ NH NG ƯU I M VÀ T N T I ƯU I M: +Th c hi n t t vi c truy bài u gi . +Ghi chép bài y . +Tham gia m i ho t ng t t. T N T I: + Gi t qu n chưa t t. +H c t p không t p trung trong l p +Còn nói chuy n như: Thành . Sơn, Cư ng , Anh. +Chưa, tham gia tích c c v sinh sân trư ng
 4. III/ BI N PHÁP KH C PH C : +T p l p t qu n, gv theo dõi , nh n xét c th . + i m danh sau khi v sinh sân trư ng,x p lo i thi ua . IV PHƯƠNG HƯ NG TU N N: -T 2 tr c l p, tr c c u thang. - Theo dõi các HS tham gia b i dư ng HS gi i,thu ti n h c phí. - Ki m tra sách v c a -Ki m tra v sinh cá nhân ,móng tay, áo qu n c l p. -Thăm ph huynh em lúc 17 Như , Trí ( lúc 17 g 30 ‘0 V /BÀI HÁT: Hát các bài hát i. MĨ THU T: (TI T 17 ) ÔN LUY N V TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG. I-M c tiêu:
 5. -Hs luy n v v trang trí hình vuông và bi t v n d ng vào th c t trang trí bài v ,h c t p c a mình.. -Luy n ch n các ho ti t trang trí và bi t ch n màu s c hài hoà.. -C m nh n ư c v p c a trang trí hình vuông. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u và nêu y/c bài h c. -G i ý: -Hs quan sát m t bài v và nh n xét. GV gi i thi u m t s bài trang trí hình vuông hs nh n xét và tìm ra cách trang -L p l ng nghe. trí.. -Màu s c m nh t làm rõ tr ng tâm c a bài. -Không v quá nhi u màu s c , nên dùng t -Hs th c hành. 3 n 5 màu. -V màu vào ho ti t chính trư c , ho ti t ph và n n sau. -Các nhóm l ng nghe. 2-Hs th c hành. bài này có th cho hs làm theo nhóm trên kh gi y A4. +GV nh c hs:
 6. -V hình vuông v a v i t gi y . -K các ư ng tr c b ng bút chì( k ư ng -Hs th c hành theo nhóm. chéo góc trư c và k ư ng tr c gi a sau). -Nhóm ánh giá và nh n xét theo tiêu -V các m ng theo ý thích.( hình m ng chu n ,ch n ra s n ph m p nh t. gi a có th là hình vuông ,hình t giác,…),Các hình m ng ph 4 góc ho c xung quanh -V ho ti t vào các m ng ( tuỳ ch n) ,chú ý nhìn tr c v ho ti t cho cân i và p. -Ch n v màu tuỳ ý thích, có m có nh t. +Nhóm th c hành , nhóm nào v xong ính lên b ng. -Hư ng d n hs ánh giá ,nh n xét theo tiêu chu n.( gv ính b ng ánh giá ,nh n xét lên b ng) -Nh n xét chung và tuyên dương nhóm v p nh t. -Nh n xét ti t h c và d n dò bài sau: Quan sát hình dáng và màu s c c a các cái l và qu ti t sau luy n v cho p và nhanh hơn.- TI NG VI T ( TC) ÔN LUY N T P C.
 7. I- M c tiêu: -Ôn luy n c di n c m các bài t p c thi cu i h c kì I +Ông tr ng th di u. +Văn hay ch t t. +Cánh di u tu i thơ. -Luy n tr l ì các câu h i thành th o, ý m i o n và hi u úng ý nghĩa bài . II- Ho t ng d y và h c : Giáo viên H c sinh 1-Gi i thi u bài và nêu m c tiêu y/c bài d y. 2-Hư ng d n ôn luy n theo t ng bài . -1 hs c toàn bài , l p c th m . *Bài: Ông Tr ng th di u. -Hs c n i ti p. -1 hs c toàn bài , l p c th m theo. -3 hs c n i ti p ( 3 lư t) -Hs tr l i câu h i,l p l ng nghe nh n xét +Vào i vua…chơi di u. và b sung. +Sau vì nhà nghèo…. h c trò c a th y. +Th r i …nư c Nam ta. H i:
 8. -Nh ng chi ti t nào nói lên tư ch t thông minh c a Nguy n Hi n? -Nguy n Hi n ham h c và chi khó như th nào? -1 hs c toàn bài , l p c th m theo . -Vì sao chú bé Hi n ư c g i là ông Tr ng th di u? -Hs c n i ti p. -1 hs c l i toàn bài , l p c th m . H i: -Hs tr l i câu h i, l p l ng nghe và nh n xét , b sung. -Bài văn chia làm m y o n?Nêu ý c a m i o n? - i ý c a bài là gì? Gv nh n xét chung. *Bài:Văn hay ch t t. -1hs c toàn bài ,l p c th m theo . -3 hs c n i ti p.( 3 lư t) +Thu i h c….xin s n lòng. +Lá ơn vi t ….cho p. -1 hs c toàn bài ,l p c th m theo. +Sáng sáng …văn hay ch t t. -hs c n i ti p. H i: -Vì sao Cao Bá Quát b i m kém? -Hs tr l i câu h i, l p l ng nghe ,nh n xét , b sung. -S vi c gì x y ra ã làm Cao Bá Quát
 9. ph i ân h n? -Cao Bá Quát quy t chí luy n vi t ch như th nào? -Tìm o n m bài , thân bài và k t bài c a truy n? -1 hs c l i toàn bài , l p c th m và tr l i câu h i: -Bài văn chia làm m y o n ? nêu ý m i o n? -Gv nh n xét chung. - i ý c a bài nói lên i u gì? * Bài :Cánh di u tu i thơ. -1 hs c toàn bài ,l p c th m theo 2 hs c n i ti p ( 3 lư t) +Tu i thơ…..vì sao s m. +Ban êm ….c a tôi. H i; -Tác gi ã chon nh ng chi ti t nào t cánh di u? -Trò chơi th di u em l i cho tr em nh ng ni m vui l n và nh ng ư c mơ p
 10. như th nào? -Qua các câu m bài , k t bài , tác gi mu n nói lên i u gì v cánh di u tu i thơ? -1 hs c l i toàn bài , l p c th m theo và tr l i câu h i. -Bài văn chia làm m y o n? nêu ý m i o n? - i ý bài nói lên i u gì? Gv nh n xét chung. -Nh n xét ti t h c.
 11. TI NG VI T ( TC) ÔN LUY N T VÀ CÂU. I-M c tiêu: -Ôn luy n ti p các t lo i: danh t , ng t . tính t ; luy n dùng t nghi v n qua các câu h i ; câu k . -V n d ng hi u bi t t câu úng, nói úng . II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Gi i thi u và nêu y/c bài h c. 2-Ôn luy n qua các d ng bài t p sau: Bài 1: -Hs tr l i : -Tìm danh t , ng t , tính t trong các +Danh t là gì? câu sau: + ng t là gì? - Cánh ng quê em tr i r ng t i sát chân +Tính t là gì? ê. -L p làm bài t p 1 vào v . -Chi u chi u ,chúng em lùa àn trâu xu ng sông t m mát. -M t s hs lên b ng làm bài t p 1. - Gi ngh , h c sinh vui chơi trong sân trư ng. -Sân trư ng r p bóng cây là nơi chúng em vui chơi trong gi ngh .
 12. - B u tr i Tây Nguyên v mùa xuân và mùa thu trông r t p. -L p nh n xét , b sung. - Mèo con thích ùa ngh ch v i cu n len. -L p s a bài t p. -Gi a mùa g t , cánh ng lúa vàng r c lên trong n ng. -Hs tr l i : +Như th nào g i là câu h i? -Thu m t s v ch m. +Câu h i ư c vi t như th nào? +GV nhân xét bài làm c a hs trên b ng , ghi i m. -L p làm bài t p vào v . -M t s hs lên b ng làm . Bài 2: - t câu h i cho các b ph n câu ư c in m dư i ây: -L p nh n xét và b sung. a- oàn thuy n ang r sóng ra khơi. -L p s a bài t p 2. b-Ngoài ư ng, xe c lúc nào cũng t p n p qua l i. c-Trư c gi h c ,chúng em thư ng r -Hs tr l i:Trong câu h i nh ng t nào nhau ôn bài cũ. ư c g i là nghi v n? d-L p h c em r ng rãi và thoáng mát. -L p làm bài t p 3 vào v . -Thu m t s v ch m. +GV nh n xét bài làm c a hs trên b ng, ghi i m. -Nh n xét và b sung.
 13. Bài 3: -L p s a bài t p 3. -Tìm t nghi v n trong các câu h i dư i ây: - Hs tr l i :+Như th nào ư c g i là câu a-Thưa chú, có ph i xe này c a chú k ? không? +Câu k thư ng dùng làm gì? b-Có ph i c u h c l p 4/1 không? -L p làm bài t p vào v . c-C u mu n chơi v i chúng t ph i không? -l p nh n xét và b sung. d- B n thích chơi á bóng à? -L p s a bài t p 4. -Thu m t s v ch m. +Gv nh n xét và ghi i m. Bài 4: -Trong các câu sau ,câu nào là câu k và cho bi t các câu k ó dùng làm gì? a-Chi u nay b em i công tác . b-Cánh di u m m m i như cánh bư m. c- , con búp bê p quá! d-Bài văn này hay quá ph i không b n? e-B n Lan là m t h c sinh gi i toán. g-Các em c n c g ng h c t p !
 14. -Thu m t s v ch m. +Gv nh n xét chung và ghi i m. Nh n xét ti t h c. -
 15. TOÁN (TC) (TI T 33) ÔN LUY N . I- M c tiêu: -C ng c chia hai , ba ch s ,tìm thành ph n chưa bi t ,tính nhanh v n d ng tính ch t m t s chia cho m t tích , tính ch t giao hoán , k t h p ,toán t ng hi u và tính di n tich , chu vi.. -Rèn luy n kĩ năng tính nhanh , chính xác . II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u : Nêu y/c và m c tiêu. -Hs l ng nghe. 2- Ôn luy n và c ng c qua các d ng bài t p. -1 hs c y/c bài. Bài t p: -4 hs lên b ng làm ., l p làm vào v . Bài 1: t tính r i tính: - L p nh n xét bài làm c a b n trên b ng. 672045:524 89658:293 -S a bài vào v . 106141:413 172869:258 -1 hs c y/c bài. -Gv thu m t s v ch m , nh n xét - Hs nêu cách th c hi n chung. - 2hs lên b ng làm , l p làm vào v . Bài 2:Tính theo cách thu n ti n nh t: a- = 4800 : 48 : 25
 16. a- 4800:(25 x 48) = 100 : 25 b- 32 x 704 + 67 x 704 + 704 = 4 b- = 704 x ( 32 + 67 + 1 ) = 704 x 100 -Gv thu m t s v ch m , nh n xét . = 70400 Bài 3: Tính y: -L p nh n xét , s a bài . a- 37 x y =1000-149 -2 hs tr l i y/c bài t p. b- y x 26 = 4680 : 12 +Mu n tìm th a s chưa bi t? - Hs làm vào v , 2 hs lên b ng làm. a- 37 x y = 1000 – 149 37 x y = 851 y = 851: 37 -Gv ch m m t s bài và nh n xét . y = 23. Bài 4 : M t khu vư n hình ch nh t có b- y x 26 = 4680 : 12 chu vi 120 m . Chi u dài hơn chi u r ng y x 26 = 390 20m .Trên khu vư n ó ngư i ta tr ng khoai , c 10 m2 thì thu ư c 60 kg khoai y = 390 : 26 .Tính c khu vư n ó thu ư c bao nhiêu t khoai? y = 15 -L p nh n xét và s a bài . -1 hs c và phân tích , nh n ra d ng toán .
 17. -1 hs lên tóm t t . Gi i : N a chu vi khu vư n. 120 : 2 = 60 (m) -Thu m t s v ch m , nh n xét . l p s a Chi u dài khu vư n. bài vào v . (60 + 20 ) : 2 = 40 ( m) -Nh n xét ti t h c. Chi u r ng khu vư n. 40 – 20 = 20 ( m) Di n tích khu vư n . 40 x 20 = 800 ( m2 ) 800 m2 so v i 10 m2 thì g p là. 800 : 10 = 80 ( l n) Kh i lư ng khoai thu là . 80 x 60 = 4800 ( kg ) = 48 ( t ) áp s : 48 t .
 18. TOÁN ( T C) ( TI T 34 ) ÔN LUY N . I- M c tiêu: -Ôn luy n toán c ng , tr , nhân chia có nh , gi i toán trung bình c ng , t ng hi u , di n tích và chu vi hình ch nh t , hình vuông. - Rèn luy n kĩ năng làm nhanh , chính xác . II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u và nêu m c tiêu . 2- Ôn t p qua các d ng bài t p sau: - 1 hs c . Bài t p 1: t tính r i tính. - 4 hs lên b ng làm , l p làm vào v . 356 895 +54 678 + 4 564 + 849 90 758 – 29 768 3547 x 409 -1hs c bài , l p c th m theo, phân tích , nh n d ng bài toán (t ng -hi u) 10872 : 136 -1 hs lên tóm t t toán , l p làm vào v . Bài t p2: Gi i: Trung bình c ng c a hai s là 328 . Bi t r ng s th nh t nhi u hơn s th hai 42 T ng c a hai s là . ơn v .Tìm hai s ó? 328 x 2 = 656.
 19. S th nh t là . (656 + 42 ) : 2 =349 S th hai là . Bài t p 3: 349 - 42 =307. M t sân trư ng hình ch nh t có di n áp s : a- 349 tích 4888m2 , Chi u dài 52 m . b- 307. a- Tính chi u r ng sân trư ng ó ? -1 hs c toán . b- Gi a sân trư ng ngư i ta xây m t -Hư ng d n tìm hi u toán. b n hoa có c nh 4m .Tính di n tích sân trư ng còn l i .? +Bài toán cho bi t nh ng y u t nào r i? ( Di n tích , chi u dài.) Bài toàn h i gì?(Chi u r ng sân trư ng?) +V y mu n tìm chi u r ng sân trư ng ta làm như th nào?( l y di n tích chia cho chi u r ng) + câu b ngư i ta cho bi t y u t nào và tìm gì?(c nh b n hoa và tính di n tích sân trư ng còn l i) -Nh n xét và cho l p s a bài . +Mu n tính di n tích sân trư ng còn l i -Nh n xét ti t h c. ,trư c tiên em tìm gì trư c?( tìm di n tích b n hoa) +V y mu n tìm di n tích b n hoa em làm như th nào?( l y c nh b n hoa nhân v i
 20. nhau.) + Sau ó em tìm gì ti p?( Tìm di n tích sân trư ng còn l i? -M t hs lên b ng làm , l p làm vào v . -Nh n xét và s a bài. KĨ THU T:( TI T 33 ) LÀM T ,LÊN LU NG GIEO TR NG RAU , HOA. I- M c tiêu: -Hs bi t ư c m c ích và cách làm t ,lên lu ng tr ng rau ,hoa. -S d ng ư c cu c , cào lên lu ng tr ng rau ,hoa. -Có ý th c làm vi c c n th n , m b o an toàn lao ng . II- dùng h c t p: -Tranh minh ho lu ng tr ng rau , hoa. -Cu c ,cào ,c c tre.. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản