Amoniac va muối Amoni

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
445
lượt xem
73
download

Amoniac va muối Amoni

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết cấu hình electron của nguyên tử nitơ. xác định các bậc oxi hóa có thể có của nitơ. - Nạp đầy khí amoniac vào bình thủy tinh, đậy bình bằng nút cao su có ống thủy tinh xuốt nhọn xuyên qua. Nhúng một đầu ống thủy tinh vào chậu nước có pha thêm dung dịch phenophtalein.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Amoniac va muối Amoni

 1. Kiểm tra bài cũ Ki C©u 1. ViÕt cÊu h×nh electron cña nguyªn tö nit¬. X¸c dÞnh c¸c bËc oxi ho¸ cã thÓ cã cña nit¬. C©u 2. Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau: N2 + H2 N2 + O2
 2. §¸p ¸n c©u 1 * CÊu h×nh electron cña nguyªn tö nit¬: 1s2 2s2 2p3. 2p * BiÓu diÔn obital nguyªn tö: ↑↑ ↑ ↑↓ ↑↓ * C¸c bËc oxi hãa cã thÓ cã: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5. §¸p ¸n c©u 2 * Ph−¬ng tr×nh ph¶n 0øng. t,p N2 + H2 xt NH3 t0 N2 + O 2 2NO 2NO
 3. TiÕt 12 Ti Bµi 8 Amoniac vμ Muèi amoni A. amoniac
 4. I/ CÊu t¹o nguyªn tö Nh3.exe 1/ CTPT : NH3 ( M = 17 ) H-N-H 2/ CTCT : H .. 3/ C«ng thøc electron H :N: H .. H * Trong ph©n tö NH3 cßn mét cÆp electron ho¸ trÞ cã thÓ tham gia liªn kÕt víi nguyªn tö kh¸c.
 5. II/TÝnh chÊt vËt lý NH3 là chất khí không màu , mùi khai . Nhẹ hơn không khí . Khí NH3 tan rất nhiều trong nước. Hóa lỏng ở – 34OC
 6. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng thÝ nghiÖm. N¹p ®Çy khÝ amoniac vµo b×nh thuû tinh, ®Ëy b×nh b»ng nót cao su cã èng thuû tinh vuèt nhän xuyªn qua. Nhóng mét ®Çu «ng thuû tinh vµo chËu nuíc cã pha thªm dung dÞch phenolphtalein NH 3 Phenolphtalein Mực nước trong chậu từ từ d©ng lªn và phun vào bình . Phenol phtalein trong chậu hãa hång.
 7. K III. TÝnh chÊt ho¸ häc 1. TÝnh baz¬ yÕu a. T¸c dông víi n−íc. ThÝ nghiÖm ThÝ Dd NH3 KÕt luËn: Khi tan vμo n−íc, NH3 kÕt hîp víi KÕt NH ion H+ cña n−íc, t¹o thμnh ion amoni NH4+ vμ ion hidroxit OH- lμm cho dung dÞch cã tÝnh baz¬ NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH- vμ dÉn ®iÖn. NH
 8. b. T¸c dông víi dung dÞch muèi. Dung dÞch amoniac cã thÓ t¸c dông víi dung dÞch muèi cña nhiÒu kim lo¹i, t¹o thµnh kÕt tña hidroxit cña c¸c kim lo¹i ®ã. Hoμn thμnh ptp− sau d−íi d¹ng ph©n tö vμ ion? AlCl3 + NH3 + H2O AlCl3 +3 NH3 +3 H2O Al(OH)3 +3 NH4Cl. AlCl Al3+ + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4+.
 9. c. T¸c dông víi axÝt. Hoµn thµnh ptp− d−íi d¹ng ph©n tö vµ ion? NH3 + HClHCl ......... 4Cl. NH3 + NH NH3 + H+ + Cl- NH4+ + Cl-. 2NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4 (NH 2NH3 + 2H+ + SO42- 2NH4+ + SO42- SO SO NhËn xÐt: NH3 t¸c dông víi axÝt t¹o muèi Nh amoni.
 10. 2. TÝnh khö a/ T¸c dông víi oxi. §èt ch¸y NH3 trong kh«ng khÝ t¹o s¶n phÈm lµ khÝ nit¬ vµ h¬-3n−íc. i 0 4 NH3 + 3O2 t 2 N2 + 6 H2O. 0 b/ T¸c dông ví-i3 clo. 0 2NH3 + 3Cl2 N2 + 6 HCl. NÕu d− NH3 sÏ cã ph¶n øng: NH3 + HCl NH4Cl NhËn xÐt: Khi ph¶n øng víi c¸c chÊt oxi ho¸ Nh nh− oxi, clo,... Nguyªn tö nit¬ cã sè oxi ho¸ -3 trong NH3 bÞ o xi ho¸ lªn sè o xi ho¸ 0, ... VËy, trong 0, NH3 lμ chÊt khö NH
 11. Tóm tắt Chất khí mùi khai tan nhiều trong nước Lμ mét baz¬ yÕu, cã tÝnh khö m¹nh. NH3 Với axit Với nước + NH+ + OH– Muối NH4 4 O2, t0 Cl2 Với chất oxi hóa N2 + H2O N2 + HCl
 12. PhiÕu häc tËp PhiÕu C©u 1. X¸c ®Þnh ®é pH cña dung dÞch NH3: pH dung dÞch A. pH = 7 B. pH < 7 C. pH > 7 D. kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc C©u 2. X¸c ®Þnh s¶n phÈm X cña ph¶n øng sau: FeCl2 + NH3 + H2O X + NH4Cl A. Fe B. Fe(OH)2 C. FeCl3 D. KÕt qu¶ kh¸c C©u 3. a/ C©n b»ng ptp− sau b»ng ph−¬ng ph¸p th¨ng b»ng electron: NH3 + CuO N2 + Cu + NH4Cl b/ NH3 ®ãng vai trß lµ chÊt o xi ho¸ hay chÊt khö.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản