An toàn lao động hàng hải

Chia sẻ: 326159487

Tham khảo sách 'an toàn lao động hàng hải', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: An toàn lao động hàng hải

B LAO NG THƯƠNG BINH XÃ H I
TRƯ NG CAO NG NGH DUYÊN H I
KHOA I U KHI N TÀU BI N
AN TOÀN LAO
NG HÀNG H I
PH N II
PH M THANH QUANG
H I PHÒNG THÁNG 3/2011
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

Bài 1:
an ninh, an toµn vµ qu¶n lý nh©n sù trªn tµu


I. B¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng (Muster list):

Con tµu lµ mét ph−¬ng tiÖn næi trªn mÆt n−íc, ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn nhiÒu rñi ro do
chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi còng nh− bªn trong con tµu. Ho¹t ®éng cña con
tµu lµ liªn tôc tõ khi nã ®−îc xuÊt x−ëng, cho nªn rñi ro còng cã thÓ xuÊt hiÖn bÊt kú lóc
nµo v× vËy ®Ó ®¶m b¶o thùc thi mét c¸ch cã hiÖu qña c¸c hµnh ®éng khÈn cÊp trªn tµu nh−
ho¹t ®éng cøu sinh, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, bá tµu, chèng thñng....mçi thuyÒn viªn trªn tµu
ph¶i n¾m ®−îc nhiÖm vô cña m×nh trong c¸c ho¹t ®éng ®ã. Tu©n thñ theo c«ng −íc quèc tÕ
vÒ b¶o vÖ an toµn sinh m¹ng con ng−êi trªn biÓn (SOLAS) b¾t buéc trªn c¸c tµu ph¶i thiÕt
lËp mét b¶ng ph©n c«ng nhiÖm vô khi cã b¸o ®éng (Muster list), theo ®iÒu 8 vµ ®iÒu 37
trong ch−¬ng III, phÇn B cña c«ng −íc th× b¶ng ph©n c«ng ph¶i ®¸p øng mét sè yªu cÇu
sau:
- NhiÖm vô cña mçi thuyÒn viªn vµ vÞ trÝ cña hä trong mçi lo¹i b¸o ®éng ph¶i ®−îc nªu lªn
mét c¸ch râ rµng.
- Ph¶i nªu cµng chi tiÕt cµng tèt hµnh ®éng cña thuyÒn viªn ®èi víi tõng lo¹i b¸o ®éng, c¸c
thiÕt bÞ vµ dông cô mµ hä ph¶i mang theo ®Ó thùc thi nhiÖm vô.
- Quy ®Þnh râ rµng c¸c tÝn hiÖu cho mçi lo¹i b¸o ®éng, lo¹i thiÕt bÞ ®Ó ph¸t c¸c tÝn hiÖu ®ã,
kÌm theo lµ c¸ch thøc ph¸t lÖnh cña thuyÒn tr−ëng trªn hÖ thèng loa c«ng céng.
- Ng«n ng÷ sö dông cho b¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng lµ ng«n ng÷ th«ng dông mµ mäi
ng−êi trªn tµu ®Òu cã thÓ hiÓu ®−îc. NÕu trªn tµu gåm thuyÒn viªn ®a quèc gia th× tiÕng
Anh sÏ ®−îc dïng lµm ng«n ng÷ chÝnh.
- §èi víi c¸c tµu chë kh¸ch th× cßn cÇn ph¶i nªu cô thÓ vÞ trÝ vµ tr¸ch nhiÖm cña hµnh kh¸ch
®èi v¬Ý mçi lo¹i b¸o ®éng. Ph©n c«ng thuyÒn viªn chÞu tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn hµnh kh¸ch
ë mçi khu vùc cô thÓ.
B¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng ®−îc thiÕt lËp bëi thuyÒn tr−ëng dùa trªn t×nh h×nh cô
thÓ cu¶ tµu m×nh nh− sè l−îng thuyÒn viªn, lo¹i tµu, lo¹i hµng ho¸ th−êng chë....Khi cã bÊt
kú sù thay ®æi nµo, ®Æc biÖt lµ vÒ nh©n sù th× b¶ng ph©n c«ng ph¶i ®−îc söa ®æi, cËp nhËt l¹i
cho phï hîp, c«ng viÖc nµy b¾t buéc ph¶i hoµn tÊt tr−íc khi tµu rêi bÕn. B¶ng ph©n c«ng
khi cã b¸o ®éng ph¶i ®−îc d¸n ë c¸c khu vùc c«ng céng ®Ó mäi ng−êi ®Òu cã thÓ ®äc ®−îc
dÔ dµng, bao gåm c¶ buång chØ huy, buång m¸y vµ khu vùc buång ë cña thuyÒn viªn. Ngoµi
ra ë mçi buång ë cña thuyÒn viªn vµ hµnh kh¸ch cÇn trÝch lôc phÇn vÞ trÝ vµ nhiÖm vô cña
thuyÒn viªn hay hµnh kh¸ch ®ã ®èi víi mçi lo¹i b¸o ®éng, ®Æc biÖt ®èi víi 2 lo¹i b¸o ®éng
quan träng nhÊt lµ b¸o ®éng cøu ho¶ vµ b¸o ®éng bá tµu, ®ång thêi ghi râ c¸c tÝn hiÖu b¸o
®éng.
§i kÌm víi víi b¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng lµ c¸c b¶ng h−íng dÉn vÒ c¸ch mÆc
phao ¸o cøu sinh, danh s¸ch bè trÝ ng−êi lªn xuång cøu sinh trong tr−êng hîp bá tµu
(Boarding list), s¬ ®å bè trÝ c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y, s¬ ®å bè trÝ
xuång cøu sinh....

Sau ®©y l mét vÝ dô vÒ b¶ng Muster list cña t u: M/V CENTURY STAR
Ph m Thanh Quang 2
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
M/V. CENTURY STAR MUSTER LIST
ABANDON SHIP STATION (interval – evrery month)

Station Duties Rank Article to be carried

Important documents, Two-way
General command 01 Master
radio telephone, Transceiver
EPIRB, Position fixing device,
Boat sub-command,
03 2/Off Binoculars, Two-way radio
Recordings
Telephone, Log-book
Boat engine conductor 05 C/Eng Important documents, Transceiver
Assist engine operation
08 3/Eng Eng. log-book, Torch lamps
Life boat
Closing bottom plug
No. 1
Prepare for lowering boat 09 BSN Lowering tools, Torch lamps
14 O/S (B) Bring emergency tool, hammer
Assist BSN. Check & release davit’s
stoppers 22 TRN (A) Assist as direct
Prepare long painter Fwd. Line throwing appliance,
11 A/B (B)
Release long painter Fwd Radar transponder
Prepare long painter Fwd 19 WPR Emergency tools
Prepare long painter Aft 15 D/C Blanket, drinking water
Prepare long painter Aft 20 C/cook First aid outfit, ProvisionsStation Duties Rank Articles to be carried

Two-way radio telephone,
Boat command 02 C/Off
Transceiver, Important documents
Sub-command, Binoculars, Charts, Clock,
04 3/Off
Recordings Sextant, Transceiver
Boat engine command 06 1/Eng Transceiver, Important documents. Torch lamps
Boat engine operation
07 2/Eng Emergency tools
Closing bottom plug
Radar transponders,
Prepare for lowering boat 10 A/B (A)
Lowering tools, Torch lamps
Life boat
No. 2
18 Oil (B) Emergency tool, hammer
Assist A/B (A).Check & release davit’s
23 TRN (B)
stoppers Assist as direct
24 STUDENT
Prepare long painter Fwd
12 A/B (C) Hand flags, Sea knife
Release long painter Fwd
Prepare long painter Aft 13 O/S (A) Emergency tools

Prepare long painter Fwd 17 Oil (A) Blanket

Prepare long painter Aft 16 FTR Emergency tools, drinking water
Assist as direct 21 M/MN First aid outfit, Provisions
Ordering signals: - - - - - - ---
When a Boat Station is ordered, each person shall assemble at the specified muster station, suitably dressed in thick clothes and a lifejacket and
carrying specified equipment. The boat command shall check the number of persons and the details of articles carried, then report to the Master.
The master orders preparations be made for lowering the lifeboat etc. used, after he has ordered everybody to gather at the station or has confirmed
everybody is present.
The operation for abandoning the ship shall not be started until the Master orders “Abandon the Ship! Lower the boat!”
Duties for a life raft shall be the same as for a lifeboat.
The Chief Officer shall be responsible for checking and maintaining life-saving appliances.
Second in Command : C/O
II. Thùc tËp b¸o ®éng v c«ng t¸c gi¸o dôc an to n trªn t u.

1. Thùc tËp b¸o ®éng trªn t u.

Ph m Thanh Quang 3
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

Theo ®iÒu 19 ch−¬ng III, phÇn B cña SOLAS quy ®Þnh viÖc lµm quen víi c¸c trang
thiÕt bÞ cøu sinh, thiÕt bÞ ch÷a ch¸y, còng nh− viÖc n¾m ®−îc nhiÖm vô vµ vÞ trÝ cña m×nh
trong c¸c tr−êng hîp b¸o ®éng lµ b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu, ®Æc
biÖt ®èi víi c¸c thuyÒn viªn míi lªn tµu lµm viÖc. §Ó cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch hoµn h¶o
c¸c nhiÖm vô nh− ®· ®−îc ph©n c«ng trong b¶ng MUSTER LIST, theo tõng kho¶ng thêi
gian ®· ®−îc quy ®Þnh trong SOLAS còng nh− quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý tµu, thuyÒn
tr−ëng ph¶i cho tiÕn hµnh c¸c ®ît thùc tËp b¸o ®éng trªn tµu. Trong mçi ®ît thùc tËp thuyÒn
viªn ph¶i ®−îc huÊn luyÖn c¸ch thøc sö dông c¸c thiÕt bÞ cøu sinh hiÖn cã trªn tµu, kÓ c¶
c¸c thiÕt bÞ bÌ cøu n¹n vµ thuyÒn viªn còng ph¶i ®−îc h−íng dÉn c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ
ch÷a ch¸y, viÖc thùc tËp nµy ph¶i ®−îc tiÕn hµnh cµng sím cµng tèt vµ kh«ng ®−îc chËm
qu¸ 2 tuÇn kÓ tõ khi thuyÒn viªn míi lªn tµu lµm viÖc. §Æc biÖt khi sè thuyÒn viªn míi thay
thÕ lín h¬n 25% tæng sè thuyÒn viªn cña c¶ tµu th× thùc tËp huÊn luyÖn ch÷a ch¸y vµ bá tµu
ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trong vßng 24 tiÕng sau khi tµu rêi bÕn. Trong ch−¬ng III cña SOLAS
cã quy ®Þnh vÒ thêi gian thùc tËp ®èi víi mét sè lo¹i sù cè quan träng nh− cøu sinh, ch÷a
ch¸y, chèng thñng, thùc tËp n©ng h¹ xuång cøu sinh, cßn l¹i ®èi víi c¸c lo¹i sù cè kh¸c th×
th−êng lµ do c«ng ty qu¶n lý tµu vµ thuyÒn tr−ëng bè trÝ. Sau ®©y lµ quy ®Þnh vÒ kho¶ng
thêi gian ®Ó tiÕn hµnh c¸c lo¹i b¸o ®éng trªn tµu cña hÇu hÕt c¸c c«ng ty vËn t¶i biÓn NhËt
b¶n vµ thÕ giíi :

Nhãm c¸c lo¹i thùc tËp b¸o ®éng ph¶i tiÕn h nh h ng th¸ng gåm:
1. B¸o ®éng bá tµu- Abandon ship station
2. B¸o ®éng ch÷a ch¸y - Fire fighting station
3. B¸o ®éng cøu thñng - Flooding station
ng an ninh - ISPS drill or security exercise
4. Bao

Nhãm c¸c lo¹i thùc tËp b¸o ®éng ph¶i tiÕn h nh Ýt nhÊt 3 th¸ng mét lÇn gåm:
1. H¹ xuång cøu sinh- Launch Lifeboat
2. Thùc tËp xuång cøu n¹n- Rescure boat.
3. Sù cè m¸y l¸i- Emergency Steering.

Nhãm c¸c lo¹i thùc tËp b¸o ®éng ph¶i tiÕn h nh Ýt nhÊt 6 th¸ng mét lÇn gåm:
1. Sù cè « nhiÔm dÇu-Oil polution prevention station.
2. Sù cè va ch¹m tµu- Collision station
3. Sù cè m¾c c¹n- Grounding station
4. Sù cè mÊt ®iÖn - Failure of main electric power (Black out)
5. Sù cè m¸y chÝnh.- Main engine failure
CÇn nhí r»ng lÞch thùc tËp b¸o ®éng ph¶i ®−îc thiÕt lËp cho mét thêi gian dµi, th−êng lµ
cho c¶ mét n¨m. Trªn tµu sÏ c¨n cø vµo lÞch ®Ó tiÕn hµnh c¸c ®ît thùc tËp, tuy nhiªn trong
tr−êng hîp ®Æc biÖt do ®iÒu kiÖn nµo ®ã kh«ng thÓ tiÕn hµnh thùc tËp theo ®óng lÞch tr×nh
th× thuyÒn tr−ëng sÏ quyÕt ®Þnh thêi gian thùc tËp phï hîp.


Ph m Thanh Quang 4
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
Néi dung cña mçi lo¹i thùc tËp ph¶i ®−îc thuyÒn viªn nghiªn cøu tr−íc vµ tiÕn hµnh
mét c¸ch tù gi¸c, thÓ hiÖn nh− mét t×nh huèng sù cè cã thËt xÈy ra. ThuyÒn tr−ëng vµ c¸c sÜ
quan phô tr¸ch an toµn cña c¸c bé phËn ph¶i kiÓm tra tõng thuyÒn viªn vÒ kh¶ n¨ng thùc
hiÖn nhiÖm vô cña m×nh ®· ®−îc ph©n c«ng trong b¶ng MUSTER LIST, kiÓm tra vÒ t×nh
tr¹ng c¸c trang thiÕt bÞ an toµn c¸ nh©n vµ trang thiÕt bÞ an toµn sö dông trong ®ît thùc tËp,
®ång thêi cho tiÕn hµnh b¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ ngay sau khi kÕt thóc b¸o ®éng nh»m duy tr×
liªn tôc tÝnh s¾n sµng ®Ó sö dông vµ t×nh tr¹ng tèt cña cña chóng.
Mäi ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh thùc tËp ph¶i ®−îc ghi chÐp vµo sæ nhËt ký tµu vµ c¸c
biÓu mÉu b¸o c¸o kh¸c cña c«ng ty chñ tµu quy ®Þnh.
H1.1 Thùc tËp cøu sinh trªn t u

Trªn thùc tÕ cã kh¸ nhiÒu tæn thÊt vµ tai n¹n xÈy ra trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thùc tËp
b¸o ®éng. Tr−íc hÕt lµ tai n¹n cho con ng−êi, do b¶n th©n thuyÒn viªn (vµ/hoÆc hµnh kh¸ch
nÕu cã) cßn lóng tóng, ch−a n¾m ch¾c quy tr×nh thùc tËp, c¸ch thøc sö dông c¸c trang thiÕt
bÞ. Thø hai lµ tæn thÊt cho trang thiÕt bÞ, do thuyÒn viªn thiÕu cÈn thËn, thiÕu kiÕn thøc sö
dông hoÆc do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt t¸c ®éng. Do vËy ®Ó b¶o ®¶m tuyÖt ®èi an toµn trong qu¸
tr×nh thùc tËp sÜ quan an toµn ph¶i kiÓm tra, h−íng dÉn kü cµng cho tõng c¸ nh©n thuyÒn
viªn, ®Æc biÖt lµ ®èi víi thuyÒn viªn míi vµ hµnh kh¸ch. Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng
thuËn tiÖn cã thÓ dêi thêi gian thùc tËp vµo mét thêi ®iÓm thÝch hîp vµ an toµn h¬n.

* Tín hi u báo ng trên t u:

Ph m Thanh Quang 5
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Tín hi u báo ng ph i ư c thông báo b ng chuông i n và h th ng truy n thanh trên
t u. H i chuông ng n là h i chuông i n kéo dài t 1 n 2 giây. h i chuông dài là h i
chuông i n kéo dài t 4 n 6 giây. gi a hai h i chuông cách nhau 2 n 4 giây.
- Tín hi u báo ng b ng chuông i n ư c quy nh như sau:
+ Báo ng c u h a g m m t h i chuông liên t c kéo ài 15 n 20 giây, l p i l p l i
nhi u l n (- - - -).
+ Báo ng c u ngư i rơi xu ng bi n g m ba h i chuông dài, l p i l p l i 3 n 4 l n (- -
- - - - - - -).
+ Báo ng c u th ng g m 5 h i chuông dài, l p i l p l i 2 n 3 l n (- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -).
+ Báo ng b t u g m 6 h i chuông ng n và 1 h i chuông dài, l p i l p l i nhi u l n
(...... - ……- ……-).
+ L nh báo yên b ng 1 h i chuông liên t c kéo dài 15 n 20 giây (-).
- Sau tín hi u chuông ph i kèm theo thông báo b ng l i. Trư ng h p báo ng c u h a,
c u th ng thì ph i thông báo rõ v trí nơi x y ra s c . N u h th ng chuông i n, h th ng
truy n thanh c a t u b h ng ho c không có thì có th dùng b t kỳ m t thi t b nào ó phát
ra âm thanh tương t báo cáo thuy n viên và hành khách bi t.

2. An ninh v qu¶n lý nh©n sù trªn t u.

Trong thêi gian hµnh tr×nh còng nh− khi n»m trong c¶ng ®Ó ®¶m b¶o an ninh cho tµu
thuyÒn viªn cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau ®©y.

a. C«ng t¸c canh phßng.
• Kh«ng cho phÐp bÊt kú ai lªn tµu khi kh«ng ®−îc phÐp cña thuyÒn tr−ëng hoÆc kh«ng
cã lý do chÝnh ®¸ng, bÊt kÓ lµ khi tµu ®ang hµnh tr×nh hay ®ang n»m trong c¶ng.
• Ph¶i l−u ý theo dâi di biÕn ®éng cña c¸c thuyÒn nhá vµ thuyÒn ®¸nh c¸ l©n cËn ®Ó
kh«ng cho phÐp bÊt kú mét tµu thuyÒn kh¶ nghi nµo tiÕp cËn tµu m×nh, bÊt kÓ lµ khi tµu
®ang hµnh tr×nh hay ®ang n»m trong c¶ng.
• Khi ®ang n»m trong c¶ng, c¸c buång trèng, c¸c kho vµ c¸c khu vùc më ph¶i ®−îc ®ãng
l¹i vµ nÕu cã thÓ th× kho¸ l¹i, trõ c¸c kho cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng lµm hµng vµ c¸c khu vùc
cÇn thiÕt kh¸c. Tuy nhiªn cÇn l−u ý lµ c¸c kho thiÕt bÞ cøu sinh, phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ
thiÕt bÞ an toµn... cÇn dïng cho tr−êng hîp khÈn cÊp th× kh«ng ®−îc kho¸.
• Khi n»m trong c¶ng, ChØ ®Ó mét cÇu thang lªn xuèng tµu ®Ó dÔ dµng kiÓm so¸t ng−êi
lªn xuèng. Ban ®ªm khu vùc cÇu thang vµ vïng xung quanh ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ,
võa ®¶m b¶o an toµn võa dÔ dµng kiÓm so¸t.
• Khi tµu n»m ë vïng neo, c¸c biÖn ph¸p sau ®©y ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®Ó phßng chèng
nh÷ng kÎ ®¸ng ngê ®ét nhËp lªn tµu:
- CÇu thang m¹n ph¶i ®−îc kÐo cao h¼n lªn khi kh«ng sö dông.
- Kh«ng ®Ó c¸c d©y dî ch×a ra ngoµi m¹n, kÓ c¶ c¸c èng rång ch÷a ch¸y. Më van n−íc röa
neo ®Ó n−íc ch¶y liªn tôc qua lç nèng neo.

b. Kh¸ch lªn t u.


Ph m Thanh Quang 6
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
Liªn quan ®Õn kh¸ch lªn tµu, ngoµi nh÷ng ®iÒu l−u ý ®· nªu ë môc a cÇn tu©n thñ thªm
mét sè ®iÓm sau:
• Ng−êi ®ang say r−îu th× kh«ng cho phÐp lªn tµu, trõ khi cã mét lý do ®Æc biÖt vµ ®−îc
sù chÊp thuËn cña thuyÒn tr−ëng.
• Yªu cÇu kh¸ch lªn tµu ®äc c¸c th«ng b¸o an toµn ®−îc d¸n ë gÇn cÇu thang nh−: CÊm
hót thuèc, Kh«ng tr¸ch nhiÖm miÔn vµo....
• §èi víi nh÷ng c¶ng hay vïng n−íc ®Æc biÖt nguy hiÓm khi kh¸ch lªn tµu kh«ng cã giÊy
tê tuú th©n th× ph¶i dïng m¸y ¶nh chôp ¶nh kh¸ch ®Ó l−u l¹i. §a sè c¸c chÝng quyÒn c¶ng
®Þa ph−¬ng ®Òu quy ®Þnh khi ng−êi lªn tµu lµm viÖc ph¶i treo biÓn hiÖu cã d¸n ¶nh ë ngùc,
nÕu kh¸ch kh«ng cã biÓn hiÖu ®ã th× kh«ng cho lªn tµu.
Kh«ng cho phÐp nh÷ng ng−êi bu«n b¸n mang hµng lªn tµu ®Ó b¸n cho thuyÒn viªn.

• CÊm ®−a phô n÷ lªn tµu, trõ tr−êng hîp gia ®×nh thuyÒn viªn ®Õn th¨m khi tµu n»m
trong c¶ng, nh−ng kh«ng cho phÐp ngñ l¹i trªn tµu.

c. Phßng chèng ng−êi v−ît biªn.

T¹i mét sè c¶ng trªn thÕ giíi th−êng cã t×nh tr¹ng ng−êi v−ît biªn (Stowaway) nh− ë
nhiÒu n−íc ch©u Phi, ch©u ¸, ®· cã rÊt nhiÒu tµu bÞ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ph¹t do cã
ng−êi v−ît biªn trªn tµu, ngoµi ra viÖc nµy ¶nh h−ëng xÊu ®Õn t×nh h×nh khai th¸c cña tµu
do mét sè n−íc g©y nhiÒu khã kh¨n cho tµu ®Õn nÕu trªn tµu cã chøa ng−êi v−ît biªn
Ngoµi nh÷ng ®iÓm l−u ý ®· nªu trong phÇn a ë trªn ®Ó phßng chèng cã hiÖu qu¶ ng−êi
v−ît biªn trèn lªn tµu t¹i nh÷ng c¶ng ®· cã c¶nh b¸o cña chÝnh quyÒn së t¹i còng nh− cña
chñ tµu, ng−êi thuª tµu vµ ®¹i lý, trªn tµu cÇn ph¶i tu©n thñ thªm mét sè ®iÓm nªu sau ®©y:

* Tæng qu¸t:

• BÊt kú thuyÒn viªn nµo khi ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng ng−êi l¹ mÆt kh¶ nghi trªn tµu th×
ngay lËp tøc ph¶i b¸o c¸o cho sÜ quan trùc ca.
• Khi tµu n»m trong c¶ng, c¸c kho boong, c¸c xuång cøu sinh vµ tÊt c¶ nh÷ng khu vùc
nµo mµ ng−êi v−ît biªn cã thÓ trèn ®−îc th× cÇn ph¶i kho¸ l¹i.
• Ýt nhÊt tr−íc khi tµu rêi bÕn mét ngµy ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c trùc ca b»ng c¸ch bè trÝ
thªm ng−êi trùc kh«ng chØ ë cÇu thang lªn xuèng mµ c¶ ë phÝa mòi , l¸i tµu vµ tuÇn tra
chung quanh tµu. Thuû thñ trùc ë cÇu thang ph¶i kiÓm tra giÊy tê cña nh÷ng ng−êi lªn tµu,
ghi chÐp cÈn thËn tªn cña kh¸ch, thêi gian lªn tµu vµ thêi gian rêi tµu. TuyÖt ®èi kh«ng cho
phÐp bÊt kú ng−êi nµo kh«ng cã nhiÖm vô lªn tµu .
• Tr−íc khi tµu rêi cÇu ph¶i tæng kiÓm tra toµn bé tµu, cabin, c¸c xuång cøu sinh, c¸c
kho chøa, nãc boong th−îng, èng khãi, c¸c hÇm hµng kÓ c¶ khi hÇm hµng ®ang cã hµng
hoÆc hÇm rçng, ®Æc biÖt l−u ý khi tµu chë hµng b¸ch ho¸ ng−êi v−ît biªn rÊt dÔ dµng trèn
tr¸nh d−íi c¸c ngãc ng¸ch cña c¸c kiÖn hµng.
• Ph¶i chØ thÞ cho buång m¸y kiÓm tra c¸c khu vùc trong buång m¸y vµ b¸o c¸o cho sÜ
quan trùc boong tr−íc khi tµu rêi bÕn.


Ph m Thanh Quang 7
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

• Kh«ng chØ sÜ quan vµ thuû thñ trùc ca cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ng−êi v−ît biªn mµ tÊt
c¶ thuyÒn viªn trªn tµu ®Òu ph¶i cã nghÜa vô quan t©m ®Æc biÖt ®Õn vÊn ®Ò nµy.
• Sau khi hoµn tÊt viÖc kiÓm tra ng−êi v−ît biªn xong sÜ quan trùc ca ph¶i b¸o c¸o cho
thuyÒn tr−ëng biÕt vµ ghi chÐp viÖc nµy vµo nhËt ký tµu vµo danh môc kiÓm tra ng−êi v−ît
biªn (Stowaway checklist). C«ng t¸c trùc canh phßng chèng ng−êi v−ît biªn chØ ®−îc kÕt
thóc khi tµu ®· hoµn toµn rêi khái khu vùc c¶ng ®ã.

* Nh÷ng viÖc ph¶i l m sau khi t u rêi bÕn m ph¸t hiÖn thÊy ng−êi v−ît biªn trªn t u.

• 'Tr−êng hîp tµu míi rêi bÕn Ýt giê vµ ®ang n»m trong ®Þa phËn c¶ng khëi hµnh th× ngay
lËp tøc quay tµu trë l¹i vïng neo ®Ëu ®ång thêi b¸o c¸o cho ®¹i lý vµ chÝnh quyÒn c¶ng lªn
gi¶i quyÕt.
• Tr−êng hîp tµu ®· rêi bÕn mét thêi gian t−¬ng ®èi l©u, nh−ng ®ang hµnh tr×nh ven bê
n−íc cã c¶ng mµ tµu xuÊt ph¸t vµ tµu ch−a ®i ra ngoµi l·nh h¶i cña n−íc nµy th× b¸o c¸o
cho c«ng ty qu¶n lý tµu xin chØ thÞ gi¶i quyÕt.
• Tr−êng hîp tµu ®· ®i ra ngoµi h¶i phËn quèc tÕ th× cÇn tËp trung ng−êi v−ît biªn l¹i ,
®iÖn b¸o ngay vÒ cho c«ng ty qu¶n lý tµu, ®¹i lý vµ chÝnh quyÒn c¶ng mµ tµu xuÊt ph¸t,
ng−êi thuª tµu, b¶o hiÓm P&I vµ nh÷ng c¬ quan kh¸c liªn quan, trong ®iÖn ph¶i nªu râ sè
l−îng ng−êi v−ît biªn, quèc tÞch, tuæi vµ giíi tÝnh, môc ®Ých v−ît biªn cña hä...Mét ®iÒu
cÇn luu ý lµ kh«ng ®−îc phÐp ®èi xö th« b¹o víi ng−êi v−ît biªn, kh«ng ®−îc ®¸nh ®Ëp,
g©y th−¬ng tÝch cho hä,mµ ph¶i ®èi xö nh©n ®¹o víi hä theo tinh thÇn quèc tÕ.

d. Phßng chèng c−íp biÓn (Anti-pirate).

* C¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng khi h nh tr×nh trªn nh÷ng vïng biÓn cã c−íp biÓn:

Trong thêi gian cuèi thÕ kû 20 cho ®Õn nay sè vô c¸c tµu bÞ c−íp biÓn tÊn c«ng ®·
t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt ë c¸c vïng biÓn nh− Malacka, Indonesia, Philipine, bê biÓn ®«ng
ch©u phi ë c¸c n−íc Mozambich, Kenya, Tanzania, Somali...ë Ên ®é d−¬ng nh− vïng biÓn
Bangladet...Tæ chøc hµng h¶i IMO còng nh− Trung t©m th«ng tin phßng chèng c−íp biÓn
IMB cã trô së ®Æt ë Kuala Lumpur liªn tôc th«ng tin vÒ c¸c vô c−íp biÓn xÈy ra trªn tÊt c¶
c¸c vïng biÓn trªn thÕ giíi vµ c¶nh b¸o cho c¸c tµu thuyÒn khi ho¹t ®éng ë nh÷ng vïng
biÓn nguy hiÓm ®Êy. Do vËy khi tµu hµnh tr×nh trªn nh÷ng vïng biÓn nguy hiÓm ®· ®−îc
th«ng b¸o vÒ n¹n c−íp biÓn th× cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng thÝch ®¸ng.

* Khu vùc buång ë v xung quanh:
- TÊt c¶ cöa ra vµo, c¸c cöa cã thÓ më ra ngoµi ®−îc xung quanh khu vùc buång ë, cöa
th«ng xuèng buång m¸y vµ c¸c kho chøa ph¶i cµi chÆt vµ khãa l¹i, nÕu cã thÓ ®−îc th× kho¸
b»ng hai kho¸.
- Ýt nhÊt cã 3 vßi rång cøu ho¶ víi vßi phun ®· ®−îc l¾p s½n vµo c¸c häng cøu ho¶ ®Æt ë c¸c
vÞ trÝ sau l¸i vµ h«ng tµu (quarterdeck) cho ch¹y s½n b¬m cøu ho¶ nÕu thÊy cÇn thiÕt.
Ph m Thanh Quang 8
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Vµo ban ®ªm c¸c ®Ìn chiÕu sang xung
quanh lèi ®i cña cabin ph¶i ®−îc bËt lªn,
phÝa ngoµi h«ng vµ l¸i tµu ph¶i ®−îc räi
s¸ng b»ng ®Ìn pha hay cargo light.
- Vïng n−íc xung quanh tµu ph¶i ®−îc
räi s¸ng b»ng ®Ìn pha hoÆc c¸c ®Ìn t−¬ng
tù.
- Lèi cÇu thang phÝa ngoµi cabin th«ng
lªn buång l¸i ph¶i ®−îc chÆn l¹i b»ng
c¸ch buéc d©y c¸p, d©y thÐp hay sö dông
c¸c vËt c¶n kh¸c.
- Vµo ban ®ªm cÊm nh÷ng ng−êi
kh«ng cã nhiÖm vô ®i ra ngoµi cabin.

H 1.2 C−íp biÓn khu vùc Somali
* Buång chØ huy:

- Ph¶i duy tr× mét chÕ ®é c¶nh giíi phï hîp, b»ng c¸nh sö dông c¸c èng nhßm, Radar,
ARPA... §Æc biÖt chó ý tíi di biÕn ®éng cña c¸c tµu thuyÒn nhá víi tèc ®é cao ch¹y cïng
h−íng hoÆc c¾t h−íng tµu m×nh.
- Duy tr× trùc canh trªn kªnh 16 vµ 70 VHF.
- C¸c ®Ìn tÝn hiÖu (daylight signal lights) ph¶i l¾p s½n vµ ®Ó s½n ë hai bªn c¸nh gµ buång
chØ huy.
- CÇn bè trÝ thªm ng−êi trùc quan s¸t vµo ban ®ªm, ®Æc biÖt tõ 2000giê ®Õn 0600LT.
- TÊt c¶ nh÷ng ng−êi trùc canh ph¶i mang theo bé ®µm (walkie-talkies) ®Ó liªn l¹c khi cÇn
thiÕt.
- NÕu ph¸t hiÖn thÊy cã tµu thuyÒn kh¶ nghi ®ang tiÕp cËn tµu m×nh th× sÜ quan trùc ca ph¶i
c¶nh c¸o tµu thuyÒn ®ã b»ng c¸ch kÐo cßi, chiÕu ®Ìn pha hoÆc ®Ìn tÝn hiÖu vÒ phÝa tµu
thuyÒn ®ã...vµ ®iÒu ®éng tr¸nh xa tµu thuyÒn ®ã.
- T¨ng c−êng sè lÇn b¸o c¸o vÞ trÝ tµu cho ng−êi qu¶n lý tµu, ng−êi khai th¸c b»ng Email,
fax hoÆc c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin s½n cã phï hîp trªn tµu.
- Ph¶i chuÈn bÞ s½n c¸c bøc ®iÖn cÊp cøu ®Ó göi cho Trung t©m th«ng tin b¸o c¸o c−íp biÓn
IMB, trung t©m t×m kiÕm cøu n¹n gÇn nhÊt, ng−êi qu¶n lý tµu hoÆc ng−êi khai th¸c, c¸c bøc
®iÖn nµy ph¶i cã s½n trong hÖ thèng Inmasat ®Ó khi khÈn cÊp cã thÓ göi ®−îc ngay. Danh
môc c¸c ®Þa chØ cÇn liªn l¹c trong tr−êng hîp khÈn cÊp, c¸c tr¹m ®µi bê phï hîp ph¶i ®−îc
lËp s½n vµ ®Ó ë buång Radio.
- TÊt c¶ c¸c cöa ra vµo buång chØ huy, kÓ c¶ cöa trong th«ng xuèng cabin còng ph¶i ®−îc
cµi chÆt.

* Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ò phßng c−íp v tr«m c¾p trong thêi gian t u n»m trong c¶ng hoÆc
khu neo.

- Kh«ng ®−îc ®Ó c¸c d©y v¾t ra ngoµi m¹n tµu. C¸c ®−êng èng rång cøu ho¶ ph¶i cho vµo
hép cña nã vµ buéc l¹i. Cho ch¹y liªn tôc b¬m n−íc röa neo vµ më van n−íc röa neo ®Ó ®Ò
phßng trém c−íp trÌo lªn tµu theo ®−êng lØn neo.
- N¾m ®−îc tªn vµ sè l−îng ng−êi ®−îc phÐp lªn tµu vµ tªn cña nh÷ng thuyÒn viªn mµ hä
gÆp gì. Kh«ng cho phÐp nh÷ng ng−êi bu«n b¸n ®Þa ph−¬ng mang hµng lªn tµu b¸n cho
thuyÒn viªn.


Ph m Thanh Quang 9
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- NÕu c¶ng cã bè trÝ ng−êi b¶o vÖ trªn bê xuèng (Watchmen) th× kh«ng nªn ®Ó hä ®øng mét
m×nh ë cÇu thang, mµ ph¶i lu«n cã mét thñy thñ cïng trùc cÇu thang víi hä.
- Ban ®ªm ph¶i cung cÊp ®ñ ¸nh s¸ng cho toµn bé mÆt boong vµ khu vùc hÇm hµng.
- CÇu thang m¹n (gangway), cÇu thang d©y (ladder) khi kh«ng sö dông ®Õn th× kÐo cao h¼n
lªn hoÆc cÊt h¼n, ®Æc biÖt lµ vÒ ban ®ªm.
- Nh÷ng thuû thñ trùc ca boong ph¶i liªn tôc tuÇn tra chung quanh tµu, kh«ng nªn ®i theo
nh÷ng thêi gian nhÊt ®Þnh, mµ ph¶i thay ®æi ®Ó trém c−íp kh«ng thÓ n¾m ®−îc chu kú tuÇn
tra cña m×nh. ë nh÷ng khu vùc ®−îc c¶nh b¸o lµ ®Æc biÖt nguy hiÓm th× cÇn t¨ng c−êng
thªm sè l−îng ng−êi trùc canh. Nh÷ng thuû thñ trùc boong khi tuÇn tra ph¶i mang theo m¸y
bé ®µm ®Ó liªn l¹c víi nhau vµ víi sÜ quan trùc ca.
- Ch»ng buéc hoÆc kho¸ chÆt tÊt c¶ c¸c kho chøa, c¸c hÇm hµng, c¸c cöa vµo cabin. Nh¾c
nhë thuyÒn viªn khi ra vµo phßng ë cña m×nh ph¶i nhí kho¸ l¹i.

* BiÖn ph¸p xö lý trong tr−êng hîp t u bÞ c−íp biÓn tÊn c«ng.

- NÕu ph¸t hiÖn thÊy t u thuyÒn kh¶ nghi:

+ Ph¶i th«ng b¸o ngay cho buång chØ huy vµ thuyÒn tr−ëng.
H 1.3 M/V Hoang Son Sun – T u ViÖt Nam bÞ H¶i tÆc Somali b¾t gi÷ ng y 18/01/2011

+ BËt chu«ng b¸o ®éng (general alarm)
+ C¸c chØ thÞ ph¶i ®−îc th«ng b¸o qua hÖ thèng loa c«ng céng trªn tµu.
+ Th«ng b¸o ngay vÒ viÖc bÞ c−íp biÓn cã vò trang tÊn c«ng cho trung t©m th«ng tin phßng
chèng c−íp biÓn vµ trung t©m cøu n¹n gÇn nhÊt (RCC-Rescue coordination center).
+ Ban ®ªm chiÕu th¼ng ¸nh s¸ng víi c−êng ®é lín nhÊt cã thÓ vÒ phÝa tµu thuyÒn c−íp biÓn
®Ó lµm lo¸ m¾t chóng, trong khi thuyÒn viªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng chèng.
+ Sö dông c¸c vßi rång cøu ho¶ chÜa th¼ng vÒ phÝa ®èi ph−¬ng víi ¸p lùc n−íc cao nhÊt cã
thÓ (Ýt nhÊt lµ 5,5 Kg/cm2 ) ®Ó ng¨n chÆn chóng ®Õn gÇn. Tuy nhiªn ph¶i xem xÐt ®Õn viÖc
c−íp cã trang bÞ sóng hay kh«ng, nÕu cã th× chØ thùc hiÖn viÖc phun n−íc khi trªn tµu cã
khu vùc che ch¾n ®−îc ®¹n. TuyÖt ®èi kh«ng ®Ó thuyÒn viªn bÞ th−¬ng tÝch.
+ Ph¶i t¨ng hÕt tèc ®é tµu ®Õn møc cao nhÊt cã thÓ vµ h−íng mòi tµu vÒ phÝa biÓn nÕu ®iÒu
kiÖn an toµn cho phÐp, tuyÖt ®èi kh«ng nªn ch¹y vµo gÇn bê, ch¹y cµng ra xa bê cµng tèt.

Ph m Thanh Quang 10
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
+ NÕu c−íp biÓn cè trÌo lªn tµu b»ng c¸ch sö dông c¸c mãc s¾t nÐm lªn ®Ó ®−a d©y lªn tµu
th× ph¶i chÆt d©y nèi víi c¸c mãc s¾t ®ã.

- NÕu tr−êng hîp c−íp biÓn lªn ®−îc trªn t u:

+ Ên nót b¸o ®éng (Distress signal button) trªn inmasat-C vµ ph¸t ngay tÝn hiÖu b¸o ®éng
khÈn cÊp. Cè g¾ng ®Ó ph¸t ngay c¸c bøc ®iÖn hoÆc tÝn hiÖu cÊp cøu b»ng mäi ph−¬ng tiÖn
s½n cã nh− Inmasat-C Telex, Inmasat-A/B Telephone, Satelitle EPIRB, VHF radio
telephone..
+ Nh÷ng thuyÒn viªn kh«ng ®i ca ph¶i ë nguyªn trong phßng cña m×nh ®Ó ®îi c¸c chØ thÞ
tiÕp theo cña ThuyÒn tr−ëng th«ng qua hÖ thèng loa c«ng céng.
+ Nªn chiÒu theo nh÷ng yªu cÇu cña c−íp biÓn víi th¸i ®é ®iÒm tÜnh ®Ó lµm dÞu t×nh h×nh,
kh«ng nªn manh ®éng dïng c¸c biÖn ph¸p vò lùc ®Ó chèng l¹i chóng lµm cho t×nh h×nh
c¨ng th¼ng thªm vµ cã thÓ gia t¨ng c¸c hµnh ®éng b¹o lùc cña chóng. Tr−êng hîp ®Æc biÖt
khi c−íp biÓn kiªn quyÕt b¾t tµu lµm con tin ®Ó ®ßi tiÒn chuéc tõ chñ tµu th× ®Ó b¶o ®¶m an
toµn tÝnh m¹ng cho thuyÒn viªn th× chóng ta nªn chÊp nh©n nÕu kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c.

- Sau khi c−íp biÓn ® rêi t u:
H1.4 Tàu Ukraine MV Faina, m t trong nh ng con tàu b cư p bi n Somalia giam gi
lâu nh t
+ ThuyÒn viªn vÉn ph¶i chê ë phßng cña minh ®Ó ®îi c¸c chØ thÞ cña thuyÒn tr−ëng th«ng
b¸o trªn loa c«ng céng vÒ c¸c c«ng viÖc ph¶i lµm.
+ NÕu c−íp biÓn ch−a rêi h¼n th× tiÕp tôc th«ng b¸o cho trung t©m cøu n¹n vµ tr¹m ®µi bê
gÇn nhÊt vµ c¸c tµu l©n cËn vÒ sù hiÖn diÖn cña c−íp biÓn trªn tµu m×nh hoÆc trªn vïng biÓn
mµ tµu m×nh ®ang ch¹y.
+ TiÕn hµnh lµm c¸c c«ng t¸c cøu th−¬ng nÕu trªn tµu cã ng−êi bÞ th−¬ng tÝch.
+ TÊt c¶ c¸c b»ng chøng vÒ sù tÊn c«ng cña c−íp biÓn ph¶i ®−îc chôp ¶nh l¹i, ghi l¹i, tËp
hîp l¹i. Mäi ng−êi chøng kiÕn ®−îc viÖc c−íp biÓn tÊn c«ng ph¶i viÕt t−êng trinh cña m×nh
m« t¶ l¹i chi tiÕt cuéc tÊn c«ng, ®Æc biÖt m« t¶ l¹i c¸c ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng cña bän c−íp, vÝ


Ph m Thanh Quang 11
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
dô nh− c¸c h×nh x¨m trªn ng−êi chóng, c¸c vÕt sÑo, ng«n ng÷ mµ chóng sö dông, sè l−îng
ng−êi, tµu c−íp biÓn...
+ C¸c b¸o c¸o ban ®Çu ph¶i ®−îc göi vÒ cho ng−êi qu¶n lý tµu, ®¹i diÖn luËt ph¸p cña tµu vµ
trung t©m cøu n¹n. Sau khi tµu gÆp ph¶i c−íp biÓn th× bÊt kÓ lµ cã tæn thÊt vÒ ng−êi vµ tµi
s¶n hay kh«ng cÇn ph¶i liªn l¹c, b¸o c¸o ngay víi Trung t©m th«ng tin phßng chèng c−íp
biÓn (IMB) cã trô së ®Æt tai Kuala Lumpur, Malaysia Cã ®Þa chØ:
Tel + 603 238 5763
-
Fax + 603 238 5769
-
E-mail: ccskl imbkl@po.my
-
Ngoµi ra cßn cÇn b¸o c¸o chñ tµu, c¬ quan qu¶n lý an toµn cña tµu, ng−êi thuª tµu, b¶o
hiÓm P&I nÕu cã tæn thÊt.

e. Phßng chèng khñng bè:

Tõ sau sù kiÖn 11/9 xÈy ra ë Mü, n¹n khñng bè ®−îc b¸o ®éng lµ t¨ng lªn ë nhiÒu n¬i
trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt vµo ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2002 ®· xÈy ra vô khñng bè ®¸nh næ tµu
chë dÇu trªn vïng biÓn Yemen. GÇn ®©y c¸c trung t©m t×nh b¸o quèc tÕ còng ®· th«ng b¸o
cho c¸c chñ tµu vÒ kÕ ho¹ch cña bän khñng bè sÏ tÊn c«ng vµo c¸c tµu biÓn ®Æc biÖt lµ c¸c
tµu chë dÇu, tµu chë khÝ Gas...Do vËy trªn tµu cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ò phßng thÝch ®¸ng.

* Trªn biÓn

Th−êng xuyªn ®Ò
cao c¶nh gi¸c, tr¸nh xa
hoÆc gi÷ mét kho¶ng
c¸ch thÝch hîp víi
nh÷ng ph−¬ng tiÖn nghi
ngê lµ cña bän khñng
bè . §Æc biÖt chó ý ®Ò
phßng c¸c thuyÒn nhá
tèc ®é rÊt cao ch¹y
song song hoÆc c¾t
h−íng tµu m×nh, l−u ý
r»ng c¸c thuyÒn nhá
nµy rÊt khã ph¸t hiÖn
H 1.5 T u Limbug bÞ khñng bè th¸ng 10/2002
®−îc b»ng Radar, cho
nªn ph¶i t¨ng c−êng quan s¸t b»ng m¾t, b»ng èng nhßm xung quanh vïng n−íc tµu hµnh
tr×nh. Liªn tôc trùc canh trªn VHF kªnh 16 vµ 70 ®Ó cã thÓ liªn l¹c ngay ®−îc víi chÝnh
quyÒn g©n nhÊt khi bÞ tÊn c«ng. Thªm vµo ®ã ph¶i chuÈn bÞ s½n c¸c bøc ®iÖn cÊp cøu l−u
gi÷ trong Inmasat-C ®Ó khi cÇn lµ cã thÓ ph¸t ®iÖn ®−îc ngay . cÇn ®Æc biÖt chó ý khi ®i qua
c¸c khu vùc ®· ®−îc c¶nh b¸o, c¸c eo biÓn ch¼ng h¹n nh− eo Hormuz, Bab-el-Mandeb, vÞnh
Aden, bê B¾c vµ bê §«ng biÓn Somali, hay khi hµnh tr×nh däc mòi Horn ë nam Mü vµ c¸c
khu vùc chËt hÑp kh¸c.

* Trong c¶ng hoÆc vïng neo


Ph m Thanh Quang 12
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
KiÓm tra an ninh t¹i c¶ng ®ã th«ng qua chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, ®¹i lý...Liªn tôc trùc
canh t¹i cÇu thang lªn xuèng tµu, kiÓm tra an ninh ®èi víi kh¸ch lªn tµu. cè g¾ng ph¸t hiÖn
nh÷ng hµnh ®éng kh¶ nghi cña c¸ nh©n, c¸c xe cé...trªn cÇu c¶ng. Duy tr× tuÇn tra chung
quanh tµu ®Ó ®¶m b¶o r»ng kh«ng cã kÎ nµo ®ét nhËp lªn tµu tõ phÝa m¹n ngoµi. Th«ng b¸o
ngay víi chÝnh quyÒn c¶ng, ®¹i lý khi ph¸t hiÖn thÊy bÊt kú mét hiÖn t−îng bÊt b×nh th−êng
kh¶ nghi nµo, kh«ng nªn hµnh ®éng mét m×nh trong nh÷ng tr−êng hîp nh− vËy. KiÓm tra
cÈn thËn toµn tµu tr−íc khi rêi bÕn.
Ngoµi ra cÇn duy tr× kh¶ n¨ng liªn l¹c b»ng mäi ph−¬ng tiÖn s½n cã trªn tµu víi c¸c
tr¹m bê. Ph¶i chuÈn bÞ s½n danh môc vµ chi tiÕt c¸c trung t©m cøu n¹n ®Ó cã thÓ liªn l¹c
®−îc ngay khi cÇn thiÕt.
Bµi 2:
trùc ca vµ b¶o ®¶m an toµn khi tµu ®ang hµnh tr×nh

I. An to n khi trùc ca

Ph m Thanh Quang 13
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

1. Bè trÝ phï hîp c¸c ca trùc trªn biÓn.

ThuyÒn tr−ëng vµ nh÷ng sÜ quan, thuû thñ thùc hiÖn viÖc trùc ca trªn buång l¸i ph¶i
lµ nh÷ng ng−êi cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh, ®¸p øng theo c«ng −íc
quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn huÊn luyÖn, cÊp giÊy chøng nhËn vµ trùc ca cho ng−êi ®i biÓn
STCW.1978/1995 (The international Convention on Standards of Training, Certification
and Watch keeping for Seafairers), hä ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c giÊy chøng nhËn vÒ n¨ng lùc vµ
c¸c giÊy tê ®ã ph¶i cßn gi¸ trÞ sö dông.

a. Ph©n c«ng trùc ca:

Tuú tõng tr−êng hîp cô thÓ mµ viÖc ph©n c«ng sè l−îng ng−êi tham gia ca trùc cã thÓ
thay ®æi theo lÖnh cña thuyÒn tr−ëng, cßn b×nh th−êng trong mét ca trùc ë buång l¸i trªn
biÓn sÏ cã mét sÜ quan (OOW - Officer Of the Watch) vµ mét thuû thñ (The Rating on
watch). Ngo¹i trõ nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt theo lÖnh cña thuyÒn tr−ëng cßn l¹i thêi gian
quy ®Þnh cho mét ca trùc kh«ng ®−îc kÐo dµi qu¸ 4 giê vµ th−êng ®−îc bè trÝ nh− sau:
0000 - 0400, vµ 1200 - 1600 : ThuyÒn phã 2 vµ mét thuû thñ
0400 - 0800, vµ 1600 - 2000 : ThuyÒn phã 1 vµ mét thuû thñ
0800 - 1200, vµ 2000 - 2400 : ThuyÒn phã 3 vµ mét thuû thñ.
Tuy nhiªn nÕu ë trªn tµu cã h¬n 3 sÜ quan th× ThuyÒn tr−ëng sÏ xem xÐt ®Ó bè trÝ phï
hîp. §Ó ®¶m b¶o c«ng
t¸c trùc ca ®−îc an toµn
th× cÇn bè trÝ thêi gian
nghØ ng¬i hîp lý, mét
ca trùc b×nh th−êng kÐo
dµi trong thêi gian 4 giê
vµ thêi gian nghØ ng¬i
lµ 8 giê. Nh÷ng ng−êi
®ang ë trong t×nh tr¹ng
søc khoÎ kh«ng tèt cÇn
ph¶i ®−îc cho nghØ vµ
bè trÝ ng−êi thay thÕ.
Nh÷ng ng−êi trong mét
ca trùc khi nhËn thÊy
ng−êi cïng trùc víi
m×nh cã hiÖn t−îng èm
®au, mái mÖt kh«ng thÓ
H 2.1 Trùc ca buång l¸i
®¶m b¶o ca trùc an toµn
th× cÇn b¸o c¸o ngay cho
ThuyÒn tr−ëng biÕt.
Khi xÐt thÊy cÇn thiÕt ThuyÒn tr−ëng cã thÓ t¨ng sè l−îng sÜ quan vµ thuû thñ trùc dùa
trªn hoµn c¶nh cô thÓ vµ ®iÒu kiÖn cña tµu , c¨n cø trªn mét sè ®iÓm sau ®©y:
- CÇn ph¶i b¶o ®¶m r»ng kh«ng bao giê ®−îc ®Ó buång chØ huy v¾ng ng−êi
- §iÒu kiÖn thêi tiÕt, tÇm nh×n xa, ®ang hµnh tr×nh ban ngµy hay ban ®ªm.
- T×nh tr¹ng gÇn c¸c nguy hiÓm hµng h¶i trªn ®−êng ch¹y tµu cã thÓ b¾t buéc sÜ quan trùc
ca ph¶i cÇn ng−êi hç trî.


Ph m Thanh Quang 14
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Yªu cÇu ph¶i cã thªm ng−êi trong viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ hµng h¶i ch¼ng h¹n nh− Radar
hay c¸c thiÕt bÞ phô trî hµng h¶I kh¸c liªn quan ®Õn an toµn ch¹y tµu.
- Tµu cã trang bÞ thiÕt bÞ l¸I tù ®éng hay kh«ng.
- Cã ph¸t sinh ho¹t ®éng v« tuyÕn ®iÖn (trùc canh, thu phat ®iÖn) hay kh«ng.
- XÈy ra c¸c ho¹t ®éng ®Æc biÖt hoÆc dù kiÕn lµ sÏ xÈy ra c¸c ho¹t ®éng nh− vËy.
Cã thÓ tham kh¶o viÖc bè trÝ nh©n sù trong ho¹t ®éng cña buång l¸i trong mét sè ®iÒu kiÖn
cô thÓ ë b¶ng sau ®©y:

Vïng n−íc & §iÒu kiÖn Trùc ca Sö dông Radar v ©m
thêi tiÕt hiÖu
Xa bê, TÇm nh×n xa tèt 1 SÜ quan, 1 thuû thñ Khi cÇn thiÕt
Xa bê, TÇm nh×n xa h¹n ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 1 thuû 1 radar, sö dông ©m hiÖu sa
chÕ thñ mï
Xa bê, thêi tiÕt xÊu ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 1 thuû 1 radar
thñ
Ven bê, TÇm nh×n xa tèt 1 sÜ quan, 1 thuû thñ 1 radar, ARPAR khi cÇn
Ven bê, nhiÒu tµu bÌ qua ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 1 thuû 1 radar vµ ARPAR
l¹i thñ
Ven bê, tÇm nh×n xa h¹n ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 1 thuû 1 radar vµ ARPAR
chÕ thñ Sö dông ©m hiÖu sa mï
Ven bê, tÇm nh×n xa h¹n ThuyÒn tr−ëng, 2 sÜ quan, 2 thuû 1 radar vµ ARPAR
chÕ, nhiÒu tµu bÌ qua l¹i thñ, bè trÝ ng−êi quan s¸t ë mòi Sö dông ©m hiÖu sa mï
Luång hÑp, tÇm nh×n xa tèt ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 1 thuû 1 radar vµ ARPAR
thñ
Luång hÑp, tÇm nh×n xa ThuyÒn tr−ëng, 2 sÜ quan, 1 thuû 1 radar vµ ARPAR
h¹n chÕ thñ Sö dông ©m hiÖu sa mï
Luång hÑp, tÇm nh×n xa ThuyÒn tr−ëng, 2 sÜ quan, 2 thuû 1 radar vµ ARPAR
h¹n chÕ thñ, bè trÝ ng−êi quan s¸t ë mòi Sö dông ©m hiÖu sa mï
NhiÒu tµu bÌ qua l¹i
Vµo c¶ng, tÇm nh×n xa tèt ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 2 thuû 1 radar vµ ARPAR
thñ
Vµo c¶ng, tÇm nh×n xa h¹n ThuyÒn tr−ëng, 2 sÜ quan, 2 thuû 1 radar vµ ARPAR
chÕ thñ Sö dông ©m hiÖu sa mï
Vµo c¶ng, tÇm nh×n xa h¹n ThuyÒn tr−ëng, 2 sÜ quan, 2 thuû 1 radar vµ ARPAR
chÕ, nhiÒu tµu bÌ qua l¹i thñ, bè trÝ ng−êi quan s¸t ë mòi Sö dông ©m hiÖu sa mï

b. Trùc ca buång l¸i mét ng−êi (Sole look-out):

Theo bé luËt STCW cho phÐp trong ®iÒu kiÖn ban ngµy ë nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ cã
thÓ chØ cÇn mét sÜ quan trùc ë buång l¸i lµ ®ñ. Khi thuyÒn tr−ëng xÐt thÊy tµu ®ang hµnh
tr×nh trªn mét vïng biÓn an toµn, kh«ng tån t¹i c¸c nguy hiÓm hµng h¶i, mËt ®é tµu bÌ ®i l¹i
Ýt, t×nh tr¹ng thêi tiÕt tèt, tÇm nh×n xa tèt, sÜ quan trùc cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó ®¶m nhËn ca trùc
an toµn th× thuyÒn tr−ëng cã thÓ quyÕt ®Þnh cho thùc hiÖn ca trùc chØ víi mét sÜ quan, tuy
nhiªn khi c¸c ®iÒu kiÖn vÒ an toµn nªu trªn thay ®æi th× ngay lËp tøc ph¶i cã c¸c thuyÒn viªn
dù bÞ lªn buång l¸i ®Ó hç trî c«ng t¸c trùc ca b¶o ®¶m an toµn. ThuyÒn tr−ëng sÏ ghi râ
trong sæ lÖnh buång l¸i c¸c mÖnh lÖnh cña m×nh ®Ó sÜ quan ®i ca mét m×nh thùc hiÖn, ®Æc
biÖt cÇn ghi râ lóc nµo th× cÇn sù hç trî cña ®éi dù bÞ vµ ®éi dù bÞ gåm nh÷ng ai.

Ph m Thanh Quang 15
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

2. KiÓm tra an to n trong khi trùc ca , C¶nh giíi.

a. Khi tàu ang hành trình:

SÜ quan vµ thuû thñ trong khi trùc ca ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch mÉn c¸n nhiÖm vô cña
m×nh ®Ó phßng tr¸nh va ch¹m, m¾c c¹n vµ nh÷ng tæn thÊt hµng h¶i kh¸c, còng nh− viÖc
phßng chèng « nhiÔm m«i tr−êng. §Ó thùc hiÖn ®−îc môc ®Ých ®ã nh÷ng ng−êi trong ca
trùc ph¶i tu©n theo mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu sau ®©y:

* C¶nh giíi tèt:

- C¶nh giíi tèt tøc lµ ph¶i liªn tôc quan s¸t b»ng m¾t nh×n, b»ng tai nghe kÕt hîp víi viÖc sö
dông Radar vµ c¸c ph−¬ng tiÖn phô trî hµng h¶i kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ mäi t×nh huèng cña tµu
trªn biÓn nh− va ch¹m, m¾c c¹n vµ c¸c nguy hiÓm hµng h¶i kh¸c.
- Khi ph¸t hiÖn thÊy mét tµu tiÕn ®Õn gÇn, th× viÖc x¸c ®Þnh sù thay ®æi h−íng ng¾m ®èi víi
tµu ®ã cÇn ph¶i tiÕn
hµnh ngay. Sau ®ã
ph¶i sö dông thiÕt bÞ
Radar-Arpar ®Ó x¸c
®Þnh kho¶ng c¸ch cËn
®iÓm (CPA) vµ thêi
gian cËn ®iÓm
(TCPA). NÕu cã nguy
c¬ va ch¹m ph¶i ¸p
dông quy t¾c tr¸nh va
(COLREG/72) ®Ó tiÕn
hµnh ®iÒu ®éng phï
hîp.
- CÇn lu«n nhí r»ng
nhiÖm vô c¶nh giíi
cßn bao gåm c¶ viÖc
ph¸t hiÖn c¸c ph−¬ng
tiÖn vµ ng−êi kh¸c
trong t×nh tr¹ng nguy
hiÓm.

H 2.1 §iÒu khiÓn t u
* KiÓm tra vÞ trÝ t u:

- Theo yªu cÇu ®Ó gi÷ cho tµu hµnh tr×nh ®óng trªn tuyÕn ®−êng ®· ®Þnh, cÇn ph¶i th−êng
xuyªn x¸c ®Þnh vµ kiÓm tra vÞ trÝ cña tµu, h−íng ®i vµ tèc ®é. Ngoµi ra trong nh÷ng hoµn
c¶nh cô thÓ thuyÒn tr−ëng cã thÓ yªu cÇu gi·n c¸ch gi÷a nh÷ng lÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ tµu.
- §¸nh dÊu vÞ trÝ buæi tr−a (NP-Noon position): VÞ trÝ hµng ngµy vµo lóc 1200, qu·ng
®−êng ®· ch¹y ®−îc (DR-Distance run), tèc ®é trung b×nh còng nh− qu·ng ®−êng cßn l¹i
®Õn c¶ng ®Ých (DTG--Distance to go)... ph¶i ®−îc tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o thuyÒn tr−ëng.

* §iÒu khiÓn t u.


Ph m Thanh Quang 16
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

Ph¶i tuyÖt ®èi tu©n thñ theo cac ®iÒu luËt trong quy t¾c ng¨n phßng tµu thuyÒn va
ch¹m trªn biÓn (COLREG/72).
- Khi tiÕn hµnh ®iÒu ®éng tµu th× ph¶i c¨n cø vµo ®Æc tÝnh ®iÒu ®éng cña tµu m×nh vµ ¸p
dông Quy t¾c tr¸nh va phï h¬p. Ph¶i n¾m ®−îc kho¶ng c¸ch dõng tµu (chín) ë c¸c tèc ®é
kh¸c nhau, ®Æc tÝnh quay trë cña tµu m×nh vµ lu«n nhí r»ng ®èi víi c¸c tµu kh¸c nhau th×
c¸c ®Æc tÝnh ®iÒu ®éng lµ kh¸c nhau.
- Ph¶i ®Æc biÖt chó ý quan s¸t sù di biÕn ®éng cña c¸c tµu bÌ kh¸c chung quanh, khi cÇn
ph¶i cã hµnh ®éng nh−êng ®−êng cho c¸c tµu kh¸c th× ph¶i tiÕn hµnh vµo thêi ®iÓm thÝch
hîp, hµnh ®éng ph¶i døt kho¸t, kÞp thêi vµ râ rµng ®Ó tµu kia hoµn toµn hiÓu râ hµnh ®éng
cña tµu m×nh qua quan s¸t b»ng m¾t th−êng hoÆc radar.
- Khi c¾t ngang ®−êng cña tµu kh¸c ph¶i gi÷ mét kho¶ng c¸ch an toµn.
- §Æc biÖt chó ý tíi c¸c tµu mÊt chñ ®éng, tµu ®ang ®¸nh c¸, tµu bÞ h¹n chÕ kh¶ n¨ng ®iÒu
®éng hoÆc h¹n chÕ bëi mín n−íc, khi ®i qua c¸c tµu nµy ph¶i gi÷ mét kho¶ng c¸ch an toµn.
- Ph¶i sö dông c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh , ¸nh s¸ng, thay ®æi h−íng ®i , tèc ®é khi cÇn
thiÕt vµ kh«ng do dù.

* §Ìn, dÊu hiÖu v tÝn hiÖu.

- Ph¶i sö dông c¸c ®Ìn vµ dÊu hiÖu phï hîp, ph¶i tiÕn hµnh ®Þnh kú kiÓm tra t×nh tr¹ng ho¹t
®éng cña chóng, kÓ c¶ ®èi víi c¸c ®Ìn vµ dÊu hiÖu kh«ng th−êng xuyªn sö dông còng ph¶i
kiÓm tra t×nh tr¹ng vµ tÝnh s½n sµng ®Ó dïng cña chóng.
- Ph¶i nhËn biÕt chÝnh x¸c c¸c h¶i ®¨ng, ®Ìn, c¸c phao, ®Êt liÒn vµ c¸c tµu kh¸c.
- Ph¶i ph¸t hoÆc thu nhËn c¸c tÝn hiÖu mét c¸ch chÝnh x¸c.
Trong thêi gian trùc ca ph¶i gi¸m s¸t, theo dâi an toµn cña con tµu vÒ mäi ph−¬ng diÖn nh−
®Ò phßng ho¶ ho¹n, cøu sinh, phßng chèng « nhiÔm m«i tr−êng....Khi cã c¸c sù cè xÈy ra
th× kh«ng ngÇn ng¹i sö dông c¸c trang bÞ s½n cã ®Ó ph¸t c¸c tÝn hiÖu b¸o ®éng theo quy
®Þnh vµ b¸o c¸o thuyÒn tr−áng ngay.
b. Trùc ca khi t u h nh h¶i trong c¸c t×nh huèng ®Æc biÖt.

* T u h nh h¶i khi tÇm nh×n xa h¹n chÕ:

Khi hµnh h¶i trong tÇm nh×n xa bÞ h¹n chÕ, tr¸ch nhiÖm ®Çu tiªn cña Sü quan trùc ca lµ
ph¶i tu©n thñ c¸c Quy t¾c thÝch øng trong Quy t¾c tr¸nh va Quèc tÕ 72. §Æc biÖt chó ý tíi
viÖc ph¸t tÝn hiÖu s−¬ng mï, ch¹y tµu víi tèc ®é an toµn vµ m¸y ph¶i s½n sµng ®Ó ®iÒu ®éng
tøc thêi. Ngoµi ra Sü quan trùc ca ph¶i:
B¸o cho ThuyÒn tr−ëng
Bè trÝ c¶nh giíi hîp lý.
BËt ®Ìn hµnh tr×nh.
Ph¸t cßi hoÆc tÝn hiÖu ©m thanh s−¬ng mï.
CÊp nguån cho c¶ 2 m« t¬ m¸y l¸i.
ChuyÓn sang chÕ ®é l¸i tay.


Ph m Thanh Quang 17
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

Sö dông c¶ 2 radar.
BËt VHF ë kªnh liªn l¹c theo yªu cÇu .
B¸o cho buång m¸y chuÈn bÞ s½n sµng ®Ó ®iÒu ®éng.

* T u ë gÇn bê v nh÷ng khu vùc ®«ng t u:

− Sö dông h¶i ®å cã tû lÖ lín nhÊt ®−îc cËp nhËt theo nh÷ng th«ng b¸o míi nhÊt cã s½n vµ
phï hîp víi vïng ch¹y tµu. Nh÷ng vÞ trÝ cña tµu ®−îc x¸c ®Þnh th−êng xuyªn ®Òu ®Æn
theo nhiÒu ph−¬ng ph¸p khi ®iÒu kiÖn cho phÐp.
− Sü quan trùc ca ph¶i nhËn d¹ng chÝnh x¸c c¸c mèc, tiªu hµng h¶i.
− Sö dông radar ®Ó bæ xung vÞ trÝ tµu b»ng thÞ gi¸c. Khi c¸c tiªu mèc hµng h¶i kh«ng quan
s¸t ®−îc râ hoÆc trong vïng n−íc chËt hÑp n¬i mµ vÞ trÝ tµu cÇn ph¶i theo dâi liªn tôc, cã
thÓ sö dông th−íc song song vµ ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ thay thÕ viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ tµu
b»ng thÞ gi¸c.

* T u ë vïng n−íc c¹n:

− §é s©u d−íi ky tµu ph¶i ®−îc kiÓm tra kü l−ìng b»ng thiÕt bÞ phô trî ®· cã. Ph¶i gi¶m tèc
®é tµu ®Ó gi¶m hiÖu øng n−íc c¹n khi ch¹y qua vïng n−íc n«ng sao cho duy tr× ®−îc ®ñ
®é s©u d−íi ky tµu.
* T u h nh h¶i khi cã Hoa tiªu trªn t u:

− Dï cho cã mÆt cña Hoa tiªu trªn tµu th× ThuyÒn tr−ëng vµ Sü quan trùc ca còng kh«ng
®−îc miÔn tr¸ch ®èi víi sù an toµn cña tµu. ThuyÒn tr−ëng vµ Hoa tiªu ph¶i trao ®æi víi
nhau nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn tiÕn tr×nh hµnh h¶i, ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng vµ nh÷ng
®Æc tÝnh cña tµu. ThuyÒn tr−ëng vµ Sü quan trùc ca ph¶i hîp t¸c

chÆt chÏ víi Hoa tiªu ®Ó duy tr× sù kiÓm tra ®Çy ®ñ vÒ vÞ trÝ vµ viÖc hµnh h¶i cña tµu.
− NÕu cã bÊt cø mét nghi ngê nµo vÒ ý ®Þnh hay hµnh ®éng cña Hoa tiªu, Sü quan trùc ca
ph¶i t×m c¸ch lµm s¸ng tá víi Hoa tiªu, nÕu vÉn ch−a râ th× b¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng
®Ó ®−a ra hµnh ®éng cÇn thiÕt.

c. Khi tàu ang neo u:

Sü quan trùc ca ph¶i kiÓm tra x¸c ®Þnh vÞ trÝ tµu lªn h¶i ®å thÝch hîp khi nhËn ca,
kiÓm
tra vÞ trÝ tµu th−êng xuyªn b»ng c¸ch lÊy chØ sè ph−¬ng vÞ cña mét môc tiªu hµng h¶i cè
®Þnh hoÆc c¸c môc tiªu bê dÔ nhËn diÖn.
- Sü quan trùc ca vµ thuû thñ trùc ca ph¶i:
- B¶o ®¶m duy tr× c¶nh giíi hiÖu qu¶.
- B¶o ®¶m thùc hiÖn ®Þnh kú c¸c kiÓm tra xung quanh tµu.


Ph m Thanh Quang 18
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Theo dâi c¸c ®iÒu kiÖn khÝ t−îng, thuû triÒu vµ tr¹ng th¸i cña biÓn.
- Th«ng b¸o cho ThuyÒn tr−ëng vµ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt khi tµu tr«i neo.
- B¶o ®¶m m¸y chÝnh vµ m¸y kh¸c s½n sµng theo chØ thÞ cña ThuyÒn tr−ëng.
- Th«ng b¸o cho ThuyÒn tr−ëng khi tÇm nh×n xa xÊu ®i vµ tu©n theo c¸c yªu cÇu cña c¸c
Quy t¾c tr¸nh va trªn biÓn.
- B¶o ®¶m r»ng tµu lu«n bËt s¸ng c¸c ®Ìn, treo c¸c bãng thÝch hîp vµ ph¸t c¸c ©m hiÖu
thÝch hîp.
- Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng khái « nhiÔm do tµu vµ tu©n thñ c¸c quy chÕ
vµ quy tr×nh phßng ngõa « nhiÔm ph¶i ¸p dông.

d. Khi t u ®ang buéc cÇu, phao trong c¶ng:

Khi tµu buéc t¹i cÇu hoÆc buéc phao, Sü quan trùc ca ph¶i:
- KiÓm tra vµ b¶o ®¶m r»ng ®é s©u vïng n−íc tµu ®Ëu hoÆc buéc phao lµ ®ñ, ®Æc biÖt lµ ph¶i
lu«n duy tr× ch©n hoa tiªu thÝch hîp trong qu¸ tr×nh lµm hµng.
- KiÓm tra vµ b¶o ®¶m chiÒu cao trªn mÆt n−íc thÝch hîp, cã xem xÐt ®Õn chiÒu cao ph¶i ¸p
dông hoÆc ®−îc yªu cÇu d−íi thiÕt bÞ bèc dì trong khi lµm hµng.
- KiÓm tra vµ b¶o ®¶m buéc tµu thÝch hîp, cã chó ý ®Õn c¸c ¶nh h−ëng cña thuû triÒu, dßng
ch¶y, thêi tiÕt, giao th«ng vµ ph−¬ng tiÖn cËp m¹n vµ chó ý th−êng xuyªn, ®Æc biÖt ®Õn ®é
c¨ng c¸c d©y buéc tµu.
- B¶o ®¶m r»ng lèi ®i gi÷a tµu, cÇu hay bÕn tµu ph¶i an toµn vµ tho¶ m·n yªu cÇu luËt ®Þnh,
gåm mét cÇu thang m¹n thÝch hîp hoÆc cÇu thang sinh ho¹t cã l−íi an toµn
®−îc cét chÆt thÝch hîp bªn d−íi, vµ ®−îc chiÕu s¸ng tèt khi tèi trêi. Ph¶i cã s½n mét phao
trßn trªn tµu gÇn cÇu thang m¹n hoÆc cÇu thang sinh ho¹t.
- B¶o ®¶m lèi ®i, ®−êng lªn xuèng hÇm hµng, c¸c khu vùc ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ buéc tµu vµ
c¸c khu vùc sinh ho¹t ®Òu ®−îc chiÕu s¸ng tèt vÒ ®ªm.
- Duy tr× mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt liªn l¹c gi÷a tµu vµ nh÷ng ng−êi cã tr¸ch nhiÖm trªn bê.
HÖ thèng liªn l¹c ®−îc chän vµ ng«n ng÷ sö dông cïng sè ®iÖn tho¹i vµ/hoÆc c¸c kªnh liªn
l¹c cÇn thiÕt, ph¶i ®−îc ghi l¹i.
- CÊm nh÷ng ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô lªn tµu.
- Th«ng b¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng nh÷ng biÓu hiÖn cña viÖc tµu dÞch chuyÓn, h− háng
d©y buéc tµu hay thiÕt bÞ buéc tµu trong thêi gian giã hoÆc dßng ch¶y m¹nh.
- Trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo ph¶i th«ng b¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng nh÷ng nghi ngê
cã thÓ g©y mÊt an toµn cho tµu. Tuy ph¶i th«ng b¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng vÒ nh÷ng hoµn
c¶nh nãi trªn nh−ng khi cÇn thiÕt Sü quan trùc ca ph¶i kh«ng ®−îc do dù thùc
hiÖn ngay c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp b¶o ®¶m an toµn cña tµu.
- Khi tµu lµm hµng, sü quan vµ thuû thñ ®i ca ph¶i lu©n quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c cÈu(nÕu lµm
hµng b»ng cÈu tµu). §Æc biÖt chó ý tíi t×nh tr¹ng d©y c¸p, puli, vµ hiÖn t−îng nghiªng tµu
khi xÕp, dì hµng kh«ng ®Òu ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi. Trong tr−êng hîp nhËn thÊy mÊt an
toµn, cã thÓ dïng viÖc lµm hµng ngay lËp tøc ®Ó kh¾c phôc sù cè.

3. Nh÷ng l−u ý an to n trong khi giao, nhËn ca.

a. Quy tr×nh giao nhËn ca:

- SÜ quan vµ thuû thñ khi ®Õn phiªn trùc ca cña m×nh ph¶i lªn buång l¸i(khi tàu ang hành
trình) ho c ra khu v c giao nh n ca( khi tàu ang làm hàng) vµo thêi gian phï hîp (th−êng


Ph m Thanh Quang 19
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
lµ tr−íc 15 phót) ®Ó lµm quen víi t×nh h×nh cña tµu nh− vÞ trÝ hiÖn t¹i, h−íng ®i, tèc ®é vµ
t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c trang thiÕt bÞ còng nh− t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c tµu bÌ kh¸c
chung quanh... ®Æc biÖt vµo ban ®ªm ph¶i ®Ó m¾t lµm quen víi bãng tèi.
- SÜ quan giao ca sÏ kh«ng ®−îc phÐp giao ca trùc cho sÜ quan nhËn ca khi nhËn thÊy r»ng
anh ta kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m nhËn ca trùc mét c¸ch an toµn (ch¼ng h¹n nh− anh ta ®ang
bÞ èm, ®ang say r−îu, say thuèc phiÖn hay c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c hoÆc ®ang cã vÎ mÖt
mái...) ®ång thêi ph¶i ngay lËp tøc b¸o c¸o ThuyÒn tr−ëng biÕt.
- SÜ quan nhËn ca sÏ ch−a nhËn ca cho ®Õn khi anh ta nhËn thÊy r»ng thuû thñ cïng ®i ca víi
anh ta hoµn toµn ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn an toµn ca trùc cña m×nh. §ång thêi anh ta còng
®¶m b¶o r»ng thÞ gi¸c cña thuû thñ ®i ca vµ anh ta ®· quen víi bãng tèi (nÕu lµ ca trùc ®ªm)
- Khi ®ang tiÕn hµnh ®iÒu ®éng tr¸nh va hay ®ang thùc hiÖn mét hµnh ®éng ng¨n ngõa c¸c
nguy hiÓm kh¸c ®èi víi tµu th× viÖc giao nhËn ca sÏ t¹m thêi ch−a thùc hiÖn cho ®Õn khi c¸c
hµnh ®éng nªu trªn ®· hoµn tÊt.
- SÜ quan nhËn ca sÏ x¸c nhËn viÖc hoµn thµnh quy tr×nh giao ca cña thuû thñ trùc ca.
- Sau khi giao ca xong, sÜ quan giao ca ph¶i cïng víi thuû thñ tiÕn hµnh tuÇn tra chung
quanh tµu ®Ó kiÓm tra an toµn chung vµ c¸c hiÖn t−îng bÊt th−êng kh¸c cña tµu sau ®ã ghi
chÐp vµo sæ tuÇn tra ®ªm (Night patrol).

b. Nh÷ng ®iÓm cÇn thiÕt khi giao nhËn ca:

SÜ quan giao ca tr−íc khi rêi buång l¸i ph¶i ®¶m b¶o r»ng ®· giao cho sÜ quan nhËn ca c¸c
®iÓm chñ yÕu sau ®©y:
- C¸c mÖnh lÖnh th−êng trùc (Standing orders) còng nh− c¸c lÖnh vµ chØ thÞ kh¸c (nÕu cã)
cña ThuyÒn tr−ëng (th−êng ghi trong sæ lÖnh ®ªm: Night order book).
- H−íng, tèc ®é vµ vÞ trÝ hiÖn t¹i cña tµu.
- C¸c ®Ìn vµ dÊu hiÖu hµng h¶i nh×n thÊy.
- Di biÕn ®éng cña c¸c tµu chung quanh.
- T×nh tr¹ng cña c¸c trang thiÕt bÞ hµng h¶i, ®Ìn hµnh tr×nh, dÊu hiÖu vµ cê.
- T×nh tr¹ng thêi tiÕt vµ t×nh tr¹ng biÓn.
- ViÖc bè trÝ c¸c h¶i ®å cÇn thiÕt cho tuyÕn hµnh tr×nh.
- C¸c ho¹t ®éng ®ang diÔn ra trªn tµu vµ nh÷ng l−u ý an toµn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ®ã.
- Nh÷ng yªu cÇu ®· hoÆc sÏ th«ng b¸o cho buång m¸y.
- Nh÷ng ®iÓm cÇn thùc hiÖn tiÕp hoÆc cÇn l−u ý tiÕp trong ca tíi.

4. Th«ng b¸o cho ThuyÒn tr−ëng.

SÜ quan vµ thuû thñ trùc ca ph¶i ngay lËp tøc b¸o c¸o ThuyÒn tr−ëng vµ nhËn nh÷ng
mÖnh lÖnh cña ThuyÒn tr−ëng trong nh÷ng tr−êng hîp ®−îc nªu lªn sau ®©y:
- Khi tÇm nh×n xa trë nªn xÊu ®i hoÆc s¾p trë nªn xÊu ®i.
- Khi nhËn thÊy r»ng sù di chuyÓn cña c¸c tµu bÌ kh¸c cã thÓ dÉn ®Õn nguy c¬ va ch¹m víi
tµu m×nh vµ/hoÆc anh ta kh«ng biÕt c¸ch xö lý (hoÆc kh«ng tin t−ëng vµo c¸ch xö lý t×nh
huèng cña b¶n th©n) ®Ó phßng tr¸nh va ch¹m.
- Khi nhËn thÊy sù khã kh¨n trong viÖc ®iÒu ®éng tµu , duy tr× h−íng ®i do mËt ®é tµu bÌ
qu¸ ®«ng hoÆc do t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ t×nh tr¹ng biÓn.
- Khi h−íng ®i hoÆc tèc ®é bÞ thay ®æi lµm cho tµu lÖch nhiÒu khái ®−êng ®i dù ®Þnh.
- Khi cã sù háng hãc ®èi víi th©n tµu, m¸y mãc, m¸y l¸i hoÆc c¸c thiÕt bÞ hµng h¶i chñ yÕu
kh¸c cña tµu.


Ph m Thanh Quang 20
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Khi cã bÊt kú t×nh tr¹ng tæn thÊt nµo do t¸c ®éng cña thêi tiÕt trong thêi gian thêi tiÕt xÊu
xÈy ra.
- Khi nhËn ®−îc c¸c b¶n ®iÖn cÊp cøu, c¸c c¶nh b¸o hµng h¶i vµ c¸c bøc ®iÖn quan träng
kh¸c liªn quan ®Õn an toµn hµng h¶i.
- Khi nhËn ®−îc c¸c bøc ®iÖn quan träng hoÆc c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c tµu chiÕn hoÆc tõ c¸c tr¹m
®µi bê.
- Khi nhËn thÊy c¸c t×nh tr¹ng bÊt th−êng ®−îc liÖt kª sau ®©y:
- Khi kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc ®Êt liÒn hoÆc c¸c môc tiªu hµng h¶i mµ theo dù tÝnh lµ sÏ ph¶i
thÊy vµo thêi ®iÓm ®ã.
- Khi ®é s©u x¸c ®Þnh ®−îc t−¬ng øng víi vÞ trÝ tµu lµ sai lÖch nhiÒu so víi ®é s©u ghi trªn
h¶i ®å.
- Khi cã sù thay ®æi lín hoÆc sù bÊt th−êng cña c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt hoÆc t×nh tr¹ng biÓn
(nh− khi khÝ ¸p suy gi¶m râ rÖt, h−íng vµ tèc ®é giã thay ®æi lín, tÇm nh×n xa suy gi¶m
m¹nh).
- Khi cã ng−êi bÞ th−¬ng nÆng hoÆc èm ®au nÆng trªn tµu.
- Khi cã sù t¨ng lªn bÊt th−êng cña mùc n−íc lacanh hÇm hµng, buång m¸y hoÆc sù t¨ng
tr−ëng trong nhiÖt ®é hÇm hµng.
- Khi ph¸t hiÖn thÊy hoÆc ®−îc b¸o c¸o vÒ bÊt kú mét sù bÊt th−êng nµo kh¸c liªn quan ®Õn
an toµn cña tµu.
Tuy nhiªn tr−íc t×nh h×nh nguy cÊp mµ nguy hiÓm s¾p xÈy ra vµ kh«ng cßn ®ñ thêi
gian ®Ó gäi ThuyÒn tr−ëng ®−îc th× sÜ quan trùc ca ph¶i kh«ng ngÇn ng¹i ®−a ra c¸c hµnh
®éng cÇn thiÕt phï hîp mµ hoµn c¶nh lóc ®ã ®ßi hái vµ b¸o c¸o cho ThuyÒn tr−ëng cµng
sím cµng tèt.
Bµi 3:
NHIÖM Vô CñA THUû THñ Vµ Sü QUAN BOONGI. Nhi m v c a Thu th :

1. Nhi m v c a Thu th b o qu n (OS):


Ph m Thanh Quang 21
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
Th y th b o qu n (OS) ch u s qu n lý và i u hành tr c ti p c a th y th trư ng, có
nhi m v sau ây:
- Tham gia vào các công vi c c a t boong.
- Th c hi n các công vi c b o qu n theo yêu c u c a Thu th trư ng.
- Tham gia vào công vi c tr c ca trong c ng khi có yêu c u.
- Có m t làm dây mũi hay sau lái khi tàu ra vào c u ho c chuy n c u.
- Th c hi n công vi c c a Thu th lái (AB) trong trư ng h p i phó yêu c u.
- Th c hi n các công vi c khác khi Thu th trư ng yêu c u.
- Ch p hành nghiêm ch nh n i quy c a t u v ch làm vi c, ăn , sinh ho t, an ninh,
tr t t và v sinh trên t u.

2. Nhi m v c a Thu
th lái (AB):

Thu th lái (AB)
ch u s qu n lý và i u
hành tr c ti p c a th y
th trư ng, có nhi m
v sau ây:
- Tham gia vào các
công vi c c a t
boong theo yêu c u
ca i phó, S
quan tr c ca, Thu
th trư ng.
- Tham gia vào công
vi c tr c ca cùng
v i S quan boong. H 3.1 Thu th b o qu n (OS) ang gõ r n p h m hàng
- Có m t bu ng lái
lái tàu, ho c phía sau lái, phía mũi làm dây khi tàu ra vào c u, chuy n c u.
- B o qu n, b o dư ng v , boong t u, các máy móc thi t b khác theo s phân công c a
Th y th trư ng, i phó.
- Theo dõi vi c b c d hàng hóa, k p th i phát hi n nh ng bao bì rách, b ư t, b c d
không úng quy nh và báo cáo s quan tr c ca boong bi t x lý. N m v ng công
vi c khi t u ra, vào c ng, óng m h m hàng, làm dây, nâng và h c n c u, o nư c,
b o qu n, ưa ón hoa tiêu lên và r i t u, thông th o thông tin tín hi u b ng c và èn.
- N m v ng c u trúc, c i m, tính năng k thu t c a t u, các nơi quy nh t các thi t
b c u h a, c u sinh, c u th ng t u, b o qu n và s d ng các trang thi t b ó úng quy
nh.Ph m Thanh Quang 22
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

- Ch p hành nghiêm ch nh n i quy c a t u v ch làm vi c, ăn , sinh ho t, an ninh,
tr t t và v sinh trên t u.

3. Nhi m v c a thu th trư ng (Bosun):

- Thu th trư ng ph trách các thu th và hoàn toàn ch u trách nhi m v vi c th c h ên
các nhi m v c a thu th theo l nh c a i phó.
- Ch o th c hi n các chương trình làm vi c hàng ngày do i phó phê chu n và yêu
c u.
- Ki m tra các khu v c, v trí xung quanh tàu b o qu n và có k ho ch s a ch a, v
sinh hay khôi ph c l i i u ki n làm vi c c a các thi t b .
- Tham gia vào các công vi c có liên quan n x p d hàng hóa theo l nh c a i phó
ho c S quan tr c ca.
- Hàng tháng ph i ghi lư ng tiêu hao v t tư boong và báo cáo cho i phó.
- o ki m tra m c nư c các két nư c ng t, ballast và các lacanh h m hàng m i ngày hai
l n.
- Thưc hi n các công vi c khác theo yêu c u c a Thuy n trư ng, i phó.
- Cùng v i i phó, tham gia vào công vi c th , thu neo.
- Hư ng d n th y th th c hi n úng yêu c u quy nh v an toàn lao ng trên tàu, c
bi t chú ý khi th c hi n các công vi c trên cao, ngoài m n tàu, trong h m hàng, dư i h m
nư c d n và khi tàu ra, vào c ng.
- L p và trình i phó k ho ch làm vi c hàng ngày c a b ph n boong và t ch c th c
hi n có hi u qu các công vi c ó.
- L p và trình i phó k ho ch s a ch a, b o qu n máy t i, c n c u, ròng r c, ba lăng,
maní, dây làm hàng, dây bu c t u và các trang thi t b khác trên boong.
- Qu n lý và s d ng theo úng quy trình k thu t i v i máy móc, thi t b và các d ng
c thu c b ph n mình qu n lý.
- Trư c khi t u r i c ng, ph i t ch c ch ng bu c ch c ch n các d ng c , thi t b và hàng
hóa ch trên boong, óng h m hàng, c a kín nư c, ph b t y h m hàng, óng n m và
xi t ch t tăng ơ theo úng quy nh.
- Khi t u hành trình g p th i ti t x u ph i ki m tra hàng hóa, v t tư trên boong và trong
kho, xu ng c u sinh, các c a kín nư c, n u th y c n thi t ph i ti n hành ch ng bu c gia c
l i.
- Khi b c d Hàng siêu trư ng siêu tr ng, ph i chu n b thi t b c u và tr c ti p i u
khi n công vi c c u hàng dư i s giám sát c a i phó ho c s quan boong tr c ca.
- Khi t u c p ho c r i c u hay n g n khu v c neo u ho c qua các khu v c nguy hi m,
th y th trư ng ph i có m t phía mũi t u th c hi n nhi m v
- m nhi m nhi m v c a th y th phó khi trên t u không b trí ch c danh th y th phó.
- Trư ng h p c n thi t, m nhi m tr c ca ho c c ca theo s phân công c a i phó.

4. Nhi m v c a Thu th phó:

Th y th phó ch u s qu n lý và i u hành tr c ti p c a th y th trư ng, có nhi m
v sau ây:Ph m Thanh Quang 23
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Qu n lý các kho, b o qu n b t y h m hàng, các áo b t che các máy móc, thi t b trên
boong, các d ng c và tài s n khác thu c b ph n boong. ti p nh n, b o qu n, c p phát và
thu h i v t tư.
- B o qu n các d ng c và thi t b c u h a, tr trang b c u h a bu ng máy.
- Ph trách dây, pha ch sơn, i u khi n các máy móc trên boong như máy t i, c n c u và
theo dõi h th ng èn pha, èn c t, èn hành trình.
- Th c hi n công vi c m c, làm thang dây và i u khi n xu ng c u sinh.
- Tr c ti p nh n nư c ng t, ki m tra và nư c ng t, nư c un, nư c la canh h m hàng
và ghi chép s li u theo dõi hàng ngày.
- Khi t u ra, vào c ng, th y th phó ph i có m t phía lái t u th c hi n nhi m v .
- Khi c n thi t, th y th phó tham gia tr c ca và c ca theo s phân công c a i phó.

II. Nhi m v c a S quan Boong:

1. Nhi m v c a Phó 3 (Third Officer):

Phó ba ch u s qu n lý và i u hành tr c ti p c a thuy n trư ng khi t u hành trình và
c a i phó khi t u không hành trình, có nhi m v sau ây:
- Tr c ti p ph trách và t ch c b o qu n, b o dư ng các phương ti n c u sinh như xu ng
c u sinh, phao t th i, phao tròn, áo phao cá nhân và ph i m b o các d ng c , thi t b
này luôn tr ng thái s n sàng s d ng an toàn, thu n l i khi có tình hu ng kh n c p x y ra.
- Thư ng xuyên ki m tra các trang thi t b trên xu ng c u sinh, l p k ho ch và nh kỳ
ti n hành thay th , b sung các d ng c , nư c ng t, lương khô, thu c c p c u sau khi ã
ư c thuy n trư ng phê duy t.
- Tr c ti p ph trách công tác hành chính trên t u và qu n tr trên t u n u trên t u không
b trí ch c danh qu n tr .
- Giúp i phó trong vi c ki m tra, b o qu n các d ng c , thi t b c u th ng.
- Giúp phó hai trong vi c b o qu n, ch nh lý các d ng c , thi t b hàng h i, tu ch nh h i
và các tài li u hư ng d n hàng h i khác.
- Ch m nh t 3 gi trư c khi t u r i c ng, ph i báo cáo i phó bi t v vi c chu n b c a
mình.
- Khi i u ng t u ra, vào c ng, có m t bu ng lái th c hi n l nh c a thuy n trư ng
trong vi c i u khi n tay chuông, ghi chép nh t ký i u ng, xác nh v trí t u và các
nghi p v hàng h i khác.
- Hư ng d n nghi p v chuyên môn cho th c t p phó ba.
- m nhi m ca tr c t 08 gi n 12 gi và t 20 gi n 24 gi hàng ngày.
- Th c hi n các nhi m v khác do thuy n trư ng phân công.
- i v i tàu không có s quan y t thì thư ng Phó 3 s kiêm nhi m v này, tham gia qu n
lý t thu c và ngăn ch n s t n t i c a nh ng lo i thu c ho c ch t b t h p pháp trên tàu.

2. Nhi m v c a Phó 2 (Second Officer):

Phó hai ch u s qu n lý và i u hành tr c ti p c a thuy n trư ng khi t u hành trình
và i phó khi t u không hành trình, có nhi m v sau ây:
- Tr c ti p ph trách và t ch c b o qu n, b o dư ng các máy móc, thi t b hàng h i, h i
và các tài li u v hàng h i, d ng c và thi t b phòng ch ng cháy trên t u.

Ph m Thanh Quang 24
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Qu n lý bu ng lái, bu ng h i , nh t ký hàng h i, b o qu n và tu ch nh h i , các tài
li u hàng h i khác theo các thông báo nh n ư c, chu n b h i , tài li u v hàng h i cho
chuy n i, ki m tra èn hành trình, máy móc, thi t b và d ng c hàng h i thu c ph m vi
mình ph trách.
- B o qu n và duy trì s ho t ng c a ng h t u, th i k , l y nh t sai th i k hàng ngày
và ghi nh t ký th i k .
- B o qu n, ki m tra sai s và ch nh lý các d ng c , thi t b hàng h i trên t u, qu n lý các
H 3.2 Phó 2 ang k H i trên tàu

linh ki n, ph tùng d tr thay th c a máy móc, thi t b hàng h i, tr c ti p kh i ng và
t t la bàn con quay theo l nh c a thuy n trư ng.
- L p k ho ch d trù ph tùng thay th , các h ng m c s a ch a nh kỳ và t xu t. m
b o cho các máy móc hàng h i luôn tr ng thái ho t ng bình thư ng, có chính xác
cao, ng th i qu n lý và s d ng h p lý v t tư, trang thi t b ư c c p.
- Thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng các bình ch a cháy, t ch c b o qu n và thay th các
ch t trong bình khi h t h n s d ng. qu n lý t t các d ng c , trang b phòng ch ng cháy,
m b o cho các trang thi t b ó luôn v trí quy nh và s n sàng ho t ng.
- Giúp i phó theo dõi vi c giao nh n và b c d hàng hóa theo úng sơ ã ưc
thuy n trư ng duy t.
- Khi i u ng t u ra, vào c ng ph i có m t phía lái t u ho c v trí do thuy n trư ng ch
nh ch huy th c hi n l nh c a thuy n trư ng, trư ng h p c n thi t, theo s phân công
c a thuy n trư ng, m nhi m m t s nhi m v c a i phó.Ph m Thanh Quang 25
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Ít nh t 03 gi trư c khi t u r i c ng, ph i báo cáo i phó v các công vi c chu n b c a
mình cho chuy n i.
- m nhi m các công vi c c a phó ba n u trên t u không b trí ch c danh phó ba tr
nhi m v tr c ca do thuy n trư ng m nhi m.
- Hư ng d n nghi p v chuyên môn cho th c t p phó hai.
- m nhi m ca tr c t 00 gi n 04 gi và t 12 gi n 16 gi hàng ngày.
- Th c hi n các nhi m v khác do thuy n trư ng phân công.

3. Nhi m v c a i phó (Chief Officer):

i phó là ngư i k c n thuy n trư ng, ch u s qu n lý và i u hành tr c ti p c a
thuy n trư ng, có nhi m v sau ây:
- Tr c ti p t ch c qu n lý, khai thác t u, ph c v i s ng, sinh ho t, tr t t k lu t trên
t u. qu n lý và i u hành tr c ti p b ph n boong, b ph n ph c v và y t trên t u, giúp
thuy n trư ng ch o công vi c c a các s quan boong khi t u không hành trình. Trư ng
h p thuy n trư ng v ng m t, i phó thay m t thuy n trư ng ph trách các công vi c
chung c a t u. th a l nh c a thuy n trư ng, ban hành các m nh l nh liên quan n vi c
th c hi n nhi m v c a thuy n viên theo quy nh.
- Tr c ca t 04 gi n 08 gi và t 16 gi n 20 gi trong ngày. Khi i u ng t u ra,
vào c ng ho c hành trình trên lu ng h p, n các khu v c neo u i phó ph i có m t
phía mũi t u ch huy vi c th c hi n l nh c a thuy n trư ng.
- T ch c khai thác và b o qu n v t u, boong t u, c n c u, thư ng t ng và bu ng ,
phòng làm vi c, kho tàng, h th ng máy móc, thi t b trên boong t u như h th ng h m
hàng, neo, bánh lái, t i, c n c u, dây bu c t u, h th ng phòng ch ng cháy, h th ng
nư c, thông gió, d ng c ch ng th ng và các phương ti n c u sinh theo úng quy trình,
quy ph m v n hành k thu t. k p th i báo cáo thuy n trư ng bi t nh ng hư h ng, m t mát
và xu t các bi n pháp kh c ph c. n u thi t b có liên quan n b ph n máy thì báo cáo
máy trư ng có bi n pháp kh c ph c.
- Theo dõi ngày công, b trí ngh bù, ngh phép cho thuy n viên b ph n boong. S p x p
ch ăn, ch , th i gian làm vi c, h c t p, ngh ngơi và gi i trí cho thuy n viên.
- Cùng máy trư ng l p và trình thuy n trư ng b ng phân công nhi m v cho thuy n viên
c a t u ph i th c hi n khi có l nh báo ng v c u h a, c u sinh, c u th ng và b t u. ít
nh t m i tháng m t l n t ch c t p luy n cho thuy n viên v c u h a, c u sinh, c u th ng
t u. Tr c ti p ch huy m i ho t ng c a thuy n viên c u t u khi có l nh báo ng, t
ch c, hư ng d n, giúp và ki m tra s lư ng thuy n viên, hành khách xu ng xu ng c u
sinh khi có l nh b t u và b ng m i cách giúp thuy n trư ng b o v nh t ký hàng h i, nh t
ký máy, nh t ký vô tuy n i n, h i , ti n m t và các gi y t c n thi t khác. nh kỳ t
ch c ki m tra phương ti n c u sinh, c u h a, c u th ng t u và báo cáo thuy n trư ng bi t
k p th i có bi n pháp kh c ph c. nh kỳ ti n hành ki m tra v t u và các trang thi t b
trên boong.
- L p s theo dõi vi c s a ch a các phương ti n, thi t b thu c b ph n boong và ki m tra
k t qu vi c s a ch a ó. L p k ho ch cung c p v t tư, thi t b k thu t, nư c ng t, th c
ph m, lương th c và t ch c qu n lý, s d ng các v t tư thi t b ó khi ư c c p.
- Ki m tra nư c la canh, két nư c d n, két nư c ng t. Khi c n thi t l nh cho s quan tr c
ca máy bơm nư c i u ch nh b o m cho t u luôn tr ng thái cân b ng. Ki m tra dây
bu c t u, khu v c g n chân v t trư c khi báo cáo b ph n máy ti n hành ch y th máy.

Ph m Thanh Quang 26
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Trư ng h p thuy n trư ng v ng m t, n u x y ra tình hu ng c p bách không b o m an
toàn cho t u ho c khi có l nh c a Giám c c ng v hay ch t u thì i phó có trách nhi m
yêu c u hoa tiêu n i u ng t u m b o an toàn.
- ôn c vi c gi gìn v sinh trên t u, t ch c khám s c kh e nh kỳ cho thuy n viên.
- Trư c khi t u r i c ng, ph i ki m tra các vi c có liên quan cho chuy n i như óng kín
h m hàng, c a kín nư c, vi c ch ng bu c trang thi t b và hàng hóa trên boong, ki m tra h
th ng lái, thi t b neo, thi t b phát tín hi u b ng âm thanh, èn hành trình, tay chuông và
các thi t b thông tin liên l c n i b c a t u. Ít nh t 02 gi trư c khi t u r i c ng, i phó
ph i báo cáo c th cho thuy n trư ng bi t v công vi c chu n b c a chuy n i.
- T ch c giao nh n hàng hóa, bưu ki n, bưu ph m và chu n b các gi y t v hàng hóa
trình thuy n trư ng. Hàng ngày ph i báo cáo thuy n trư ng bi t v tình hình làm hàng và
s lư ng hàng hóa b c d ư c. Trư c khi x p hàng hóa, có nhi m v l p sơ b cd
hàng hóa theo yêu c u c a thuy n trư ng nh m t n d ng dung tích và tr ng t i, b o m
úng quy nh v b c d , v n chuy n hàng hóa trên t u, c bi t, chú ý i v i vi c b c d
nhi u lo i hàng trong m t chuy n, hàng tr nhi u c ng, hàng nguy hi m, hàng r i, hàng
ch trên boong và hàng khác. Sơ x p d hàng ph i ư c thuy n trư ng phê duy t trư c
khi x p hàng lên t u, d hàng kh i t u.
- Trong th i gian làm hàng ph i thư ng xuyên có m t t u theo dõi ti n b cd
hàng hóa. tránh m t mát, hư h ng, hao h t nh m b o m úng s lư ng và ch t lư ng
hàng hóa khi giao nh n. Trư ng h p c n v ng m c thì báo cáo thuy n trư ng bi t và giao
vi c theo dõi làm hàng cho s quan tr c ca boong nhưng ph i ghi rõ nh ng yêu c u và s
chú ý c n thi t.
- Khi x p hàng ph i ki m tra vi c chèn lót, ngăn cách, thông gió, th c hi n úng quy trình,
quy ph m v n chuy n hàng hóa, nh t là i v i các lo i hàng nguy hi m, hàng r i, hàng
ch trên boong, b o m an toàn lao ng và an toàn máy móc, thi t b cho công nhân làm
hàng trên t u.
- Theo dõi vi c óng, m h m hàng theo úng quy trình k thu t, tr c ti p ch ng ki n vi c
niêm phong h m hàng và ki m tra các m i c p chì theo yêu c u c a h p ng v n chuy n.
- Khi x y ra các trư ng h p có nh hư ng n hàng hóa ph i áp d ng m i bi n pháp
c u hàng hóa và k p th i báo cáo thuy n trư ng. Thư ng xuyên ki m tra vi c ch ng bu c
hàng hóa, n p h m hàng, áp d ng m i bi n pháp thích h p b o m an toàn cho hàng hóa
khi t u hành trình trong i u ki n th i ti t x u. Ki m tra k h m hàng trư c khi ti p nh n
hàng hóa xu ng t u và ph i áp d ng các bi n pháp thích h p nh m b o m an toàn cho
t u, hàng hóa ch trên t u.
- B o m b c d và v n chuy n hàng hóa nguy hi m, hàng r i, hàng n ng, hàng ch trên
boong, hàng c ng k nh và các lo i hàng hóa c bi t khác theo úng quy nh.
- T ch c vi c ti p nh n và ph c v hành khách i v i t u ch khách nhưng không b trí
ch c danh thuy n phó hành khách.

III. Nhi m v c a thuy n trư ng (Captain):

* Nhi m v c a thuy n trư ng khi giao, nh n t u:

- Vi c bàn giao t u ph i ư c ti n hành tr c ti p gi a thuy n trư ng nh n t u và thuy n
trư ng giao t u.


Ph m Thanh Quang 27
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Khi giao, nh n t u ph i bàn giao chi ti t v ph n v t u, các máy móc, trang thi t b , tài
s n, toàn b các h sơ, tài li u, ti n m t và ph i l p b n th ng kê t ng h ng m c.
- Thuy n trư ng nh n t u yêu c u thuy n trư ng giao t u cho bi t v c u trúc c bi t, tính
năng k thu t, kh năng khai thác và k ho ch ti p t c hoàn thành. Thuy n trư ng giao t u
yêu c u các s quan ph trách t ng b ph n báo cáo b ng văn b n v tình hình m i m t c a
b ph n mình và b n kê tài s n c a t u. Thuy n trư ng nh n t u cùng v i máy trư ng, i
phó và máy hai ti n hành ki m tra, tìm hi u tình tr ng th c t c a t u.
- Th i gian b t u và k t thúc vi c bàn giao ph i ư c ghi vào biên b n, hai bên cùng ký
tên và ph i ghi vào nh t ký hàng h i. Biên b n bàn giao t u ph i ư c l p thành 04 b n: 01
b n g i cho ch t u, 01 b n lưu l i t u và 02 b n cho bên giao và bên nh n.
- Thuy n trư ng giao t u ph i h p toàn th thuy n viên gi i thi u thuy n trư ng nh n
t u và thông báo c th th i gian chuy n giao quy n i u hành cho thuy n trư ng m i.
* Nhi m v c a thuy n trư ng khi ưa t u vào khai thác ho c ng ng khai thác:
- Th c hi n theo l nh c a ch t u ưa t u vào khai thác, ng ng khai thác ho c s a ch a
hay gi i b n.
- Trư c m i chuy n i, thuy n trư ng ph i có nh ng bi n pháp nh m b o m an toàn cho
ngư i, t u và hàng hóa trên t u, k c v t tư k thu t, nhiên li u, nư c ng t, lương th c,
th c ph m c a t u.
- Phân công c th cho i phó và máy trư ng ti n hành chu n b m i m t t u kh i
hành an toàn úng gi quy nh.
- Ki m tra vi c chu n b h i , các tài li u hàng h i khác liên quan n toàn b chuy n i
c a t u.
- N m v ng tình hình di n bi n th i ti t trong khu v c t u s i qua, l p k ho ch chuy n
i và v ch hư ng i trên h i có tính toán y nh hư ng c a các i u ki n a lý, khí
tư ng - th y văn hàng h i và các y u t khác.
- Ki m tra vi c x p hàng hóa theo sơ hàng hóa m b o s lư ng và ch t lư ng c a
hàng hóa. c bi t, chú ý b c d và v n chuy n hàng r i, hàng nguy hi m trên t u. t n
d ng dung tích và tr ng t i c a t u nhưng ph i m b o tính n nh c a t u.
- Ít nh t 02 gi trư c khi t u r i c ng ph i bi t ư c toàn b tình hình công vi c chu n b
c a t u, ki m tra s có m t c a thuy n viên và nh ng ngư i khác còn trên t u.
- Trư ng h p có thuy n viên c a t u v ng m t, b o m cho t u xu t phát úng gi ,
thuy n trư ng ph i k p th i thông báo cho giám c c ng v , ch t u n u t u u các
c ng trong nư c ho c thông báo cho i lý, Cơ quan i di n ngo i giao có th m quy n c a
Vi t Nam n u t u u c ng nư c ngoài bi t h tên, ch c danh và th i gian r i t u c a
thuy n viên ó. ng th i, ph i áp d ng m i bi n pháp thuy n viên này k p tr v t u
ho c ón t u c ng s p n, n u s v ng m t c a thuy n viên ó không nh hư ng n an
toàn c a t u.

* Nhi m v c a thuy n trư ng khi t u hành trình:

- Tính toán m t cách th n tr ng hư ng i c a t u nh m b o m an toàn và kinh t nh t.
thư ng xuyên áp d ng m i phương pháp, s d ng m i thi t b hàng h i có s n trên t u
xác nh chính xác v trí c a t u. ki m tra, hư ng d n và yêu c u các s quan tr c ca ph i
th c hi n nghiêm ch nh quy nh hi n hành v ch tr c ca khi t u hành trình.
- Chú ý ki m tra hư ng i c a t u.


Ph m Thanh Quang 28
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
Ngoài thuy n trư ng không ai có quy n thay i hư ng i ã nh. Trư ng h p có nguy cơ
va ch m ho c tránh tình hu ng nguy hi m b t ng hay có ngư i rơi xu ng bi n thì
thuy n trư ng cho phép s quan tr c ca boong có quy n thay i hư ng i c a t u nhưng
sau ó ph i báo ngay cho thuy n trư ng.
- Kh n trương có m t bu ng lái khi s quan tr c ca boong yêu c u và có m t thư ng
xuyên bu ng lái khi t u hành trình trong lu ng h p, eo bi n, kênh ào, g n b , khi ra vào
c ng, trong các Khu v c nguy hi m, khi th i ti t x u, t m nhìn xa b h n ch ho c qua
nh ng khu v c có m t phương ti n th y cao. Trong các trư ng h p nói trên, thuy n
trư ng ph i áp d ng các bi n pháp thích h p, chu n b neo v trí s n sàng th neo và ph i
thông báo cho bu ng máy bi t s n sàng th c hi n i u ng khi c n thi t.
- Khi g p các t ng băng trôi, các v t chư ng ng i và các nguy hi m tr c ti p khác i v i
t u ho c khi g p bão nhi t i, g p nhi t không khí xu ng dư i 00C cùng v i gió m nh
gây ra óng băng trên thư ng t ng ki n trúc c a t u hay khi g p gió c p 10 ho c trên c p
10 mà chưa nh n ư c tin báo bão thì thuy n trư ng ph i áp d ng nh ng bi n pháp c n
thi t x lý tình hu ng m t cách thích h p nh m m b o an toàn cho ngư i, t u và hàng
hóa trên t u. ng th i, thông báo ngay nh ng di n bi n nói trên v i các t u thuy n xung
quanh, ch t u và cơ quan có th m quy n u tiên t li n mà t u có th liên l c ư c.
- Trư ng h p t u i vào vùng có băng do t u phá băng d n ư ng, thuy n trư ng ph i
ch p hành s hư ng d n c a thuy n trư ng t u phá băng và k p th i có các khuy n ngh
v i t u phá băng b o m an toàn hành trình cho t u c a mình.

* Nhi m v c a thuy n trư ng khi có hoa tiêu d n t u:

- Khi t u hành trình vùng hoa tiêu b t bu c thì ph i s d ng hoa tiêu d n t u theo quy
nh. T i nh ng vùng hoa tiêu không b t bu c, n u th y c n thi t thì thuy n trư ng v n có
Quy n s d ng hoa tiêu b o m an toàn.
- B o m an toàn trong vi c ưa ón hoa tiêu lên t u và r i t u, b trí chu áo nơi ngh ,
ăn u ng cho hoa tiêu và t o i u ki n thu n l i cho hoa tiêu th c hi n nhi m v .
- Trư c khi hoa tiêu th c hi n nhi m v , thuy n trư ng thông báo cho hoa tiêu bi t v tính
năng i u ng, tình tr ng máy móc, thi t b c a t u và nh ng thông tin c n thi t khác
nh m t o i u ki n cho hoa tiêu có th ch ng x lý khi d n t u.
- Ph i có m t bu ng lái k p th i x lý các tình hu ng, tăng cư ng c nh gi i và chu n
b neo v trí s n sàng th neo. Khi v ng m t bu ng lái, thuy n trư ng ph i gi i thi u
cho hoa tiêu bi t s quan ư c mình y quy n thay th .
- Vi c s d ng hoa tiêu d n t u không mi n gi m nghĩa v i u khi n t u c a thuy n
trư ng. Thuy n trư ng ph i có bi n pháp phòng ng a và x lý k p th i, chính xác m i tình
hu ng có th x y ra nh m b o m an toàn tuy t i cho t u.
- Trư ng h p hoa tiêu x lý tình hu ng thi u chính xác ho c không h p lý, thuy n trư ng
ph i k p th i ình ch hành ng x lý ó c a hoa tiêu và yêu c u hoa tiêu ph i có hành
ng úng b o m an toàn hành trình c a t u.
Trư ng h p c n thi t, thuy n trư ng có quy n yêu c u thay th hoa tiêu.

* Nhi m v c a thuy n trư ng khi có ngư i rơi xu ng bi n:

Trư ng h p có ngư i rơi xu ng bi n, thuy n trư ng ph i k p th i áp d ng các bi n pháp có
hi u qu tìm c u ngư i b n n, ng th i thông báo cho ch t u ho c ngư i qu n lý t u,

Ph m Thanh Quang 29
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
ngư i khai thác t u, thông báo cho các t u thuy n khác ang hành trình g n khu v c ó tìm
ki m và c u giúp. ch ư c phép cho t u r i kh i khu v c có ngư i rơi xu ng bi n khi ã
c g ng tìm ki m nhưng xét th y không còn hy v ng. Th i gian và các bi n pháp ã ti n
hành tìm c u ph i ư c ghi vào nh t ký hàng h i.

* Nhi m v c a thuy n trư ng trong tìm ki m c u n n và c u h :

- Khi nh n ư c tín hi u c p c u ho c khi phát hi n có t u b n n, thuy n trư ng có nhi m
v nhanh chóng i u ng t u n c u tr n u vi c c u n n không gây nguy hi m nghiêm
tr ng cho t u và thuy n viên c a mình. Th i gian, v trí t u b n n và lý do n ho c không
n c u tr ph i ư c ghi vào nh t ký hàng h i.
- Khi c u h t u b n n, thuy n trư ng ph i áp d ng m i bi n pháp có hi u qu cu
ngư i. Vi c c u t u, hàng hóa và tài s n khác ch ư c ti n hành khi có s th a thu n c a
thuy n trư ng t u b n n theo h p ng c u h .
Trư ng h p vì lý do nào ó mà thuy n trư ng t u b n n không th ký h p ng c u h thì
ít nh t ph i có s th a thu n b ng l i hay b ng vô tuy n i n ho c b ng tín hi u trông th y
ư c c a thuy n trư ng t u b n n. Các hình th c th a thu n này ph i ư c ghi vào nh t ký
hàng h i.
- Khi g p t u không có ngư i, n u i u ki n cho phép thì thuy n trư ng ph i t ch c kéo
t u ó vào c ng g n nh t và thông báo chính quy n c ng, ch t u ho c ngư i qu n lý t u,
ngư i khai thác t u và cơ quan i di n ngo i giao ho c lãnh s có th m quy n c a Vi t
Nam nư c ó bi t. Trư ng h p không th lai d t ư c thì ghi vào nh t ký hàng h i v trí
c a t u ó, nguyên nhân không th c hi n ư c vi c lai d t và ph i thông báo cho chính
quy n c ng g n nh t.

* Nhi m v c a thuy n trư ng khi x y ra âm va:
- Trư ng h p x y ra âm va v i t u khác, thuy n trư ng ph i yêu c u thuy n trư ng t u ó
thông báo cho mình bi t tên, hô hi u, s IMO, c ng ăng ký, c ng xu t phát, c ng ghé,
c ng n c a t u và tên ch t u. ng th i, thông báo cho t u kia bi t nh ng thông tin nói
trên c a t u mình. N u xét th y t u mình có kh năng và i u ki n cho phép thì ph i có
trách nhi m c u t u b n n, trư c h t là c u ngư i.
- Sau khi x y ra âm va, thuy n trư ng ph i k p th i l p biên b n v di n bi n x y ra s
c , nêu rõ s thi t h i c a m i bên có xác nh n c a thuy n trư ng t u kia và các bên h u
quan. ng th i, ti p t c hoàn ch nh h sơ tai n n theo quy nh c a pháp lu t.
- Trư ng h p t u mình g p n n mà không còn kh năng c u ư c và b t bu c ph i b t u,
thuy n trư ng ph i áp d ng m i bi n pháp c u ngư i và t ch c mang theo nh t ký
hàng h i, nh t ký máy, nh t ký vô tuy n i n, h i khu v c b n n, ti n và các h sơ, tài
li u c n thi t khác c a t u.
- N u t u mình b tai n n c n thi t có s c u tr thì thuy n trư ng ph i dùng m i bi n
pháp yêu c u t u khác c u giúp, nhưng trư c h t ph i yêu c u s c u tr c a các t u mang
C qu c t ch Vi t Nam.
- N u ư c t u khác c u giúp, thuy n trư ng có nhi m v ch huy thuy n viên, hành
khách c a t u mình th c hi n nghiêm ch nh quy nh c a t u ó.

* Nhi m v c a thuy n trư ng khi b t u:


Ph m Thanh Quang 30
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Khi b t u, thuy n trư ng ph i t ch c ưa ngư i xu ng xu ng c u sinh theo th t ưu
tiên: tr em, ngư i m, ngư i già và ph n .
- Khi b t u, thuy n trư ng v n ph i ch u trách nhi m trong vi c t ch c tìm ki m và c u
s hành khách (n u có), thuy n viên, ang b m t tích và áp d ng các bi n pháp c n thi t
ưa nh ng ngư i còn l i n nơi an toàn và v nư c, n u t u b tai n n nư c ngoài.
- Thuy n trư ng ph i là ngư i r i t u cu i cùng.

* Nhi m v c a thuy n trư ng khi có b nh nhân trên t u:

- Trư ng h p trên t u có b nh nhân nhưng không có kh năng c u ch a ngư i lâm
b nh, thuy n trư ng có trách nhi m tìm m i bi n pháp nh n ư c s giúp v yt ,k
c ph i ưa t u vào c ng g n nh t và ph i báo ngay cho chính quy n c ng và ch t u ho c
ngư i qu n lý, ngư i khai thác t u.
- Trư ng h p thuy n trư ng lâm b nh n ng ho c b tai n n b t ng thì t m th i trao l i
quy n ch huy t u cho i phó và báo cáo ch t u bi t có bi n pháp gi i quy t k p th i,
ng th i, báo cáo cho cơ quan i di n ngo i giao ho c lãnh s có th m quy n c a Vi t
Nam t i nư c ó bi t n u t u nư c ngoài và ph i ghi vào nh t ký hàng h i.

* Nhi m v c a thuy n trư ng khi t u vào r i c ng, neo u:

- Khi t u ho t ng trên lãnh h i ho c neo u c ng và các khu v c neo u t i Vi t Nam
ho c nư c ngoài, thuy n trư ng ph i tuân th quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, các i u
ư c qu c t có liên quan mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên và pháp
lu t c a nư c ó.
- Trư c và trong khi làm th t c t u n, trong và sau khi làm th t c t u r i c ng, không
ư c cho thuy n viên c a t u giao ti p v i ngư i khác, tr các trư ng h p th t c n thi t.
- Trư ng h p x y ra tranh ch p có liên quan n t u ho c thuy n viên b b t gi , thuy n
trư ng ph i k p th i l p kháng ngh hàng h i và ph i báo cáo ngay cho cơ quan i di n
ngo i giao có th m quy n c a Vi t Nam nư c ó và ch t u ho c ngư i qu n lý t u,
ngư i khai thác bi t có bi n pháp can thi p.
- Khi t u u trong c ng, thuy n trư ng ph i t ch c áp d ng các bi n pháp phòng cháy,
ch a cháy nh m m b o an toàn cho ngư i, t u và hàng hóa.
- Khi t u hành trình nh ng khu v c chưa quen bi t ho c t m nhìn xa b h n ch hay g n
khu v c có nhi u v t chư ng ng i nguy hi m, thuy n trư ng có quy n yêu c u các s quan
khác ph i có m t v trí th c hi n nhi m v .
- Khi t u neo u các khu v c mà các i u ki n an toàn hàng h i không m b o, thuy n
trư ng ph i thư ng xuyên có m t t u. N u ph i r i t u thì yêu c u i phó l i t u
thay m t mình x lý k p th i nh ng tình hu ng có th x y ra.
- Khi thuy n trư ng r i kh i t u, nh t thi t ph i có ch th c th công vi c cho i phó hay
s quan tr c ca boong l i t u. i v i nh ng vi c quan tr ng ph i ư c ghi rõ trong nh t
ký hàng h i và thông báo cho s quan tr c ca boong bi t a ch c a mình trong th i gian
trên b .
- K t thúc m i chuy n i, thuy n trư ng ph i l p báo cáo g i ch t u, ho c ngư i qu n lý
t u, ngư i khai thác t u v tình hình chuy n i và k t qu vi c th c hi n k ho ch khai thác
t u.


Ph m Thanh Quang 31
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
* Nhi m v c a thuy n trư ng khi t u ch khách:

Áp d ng các bi n pháp c n thi t b o m an toàn tuy t i sinh m ng hành khách,
thuy n viên, hàng hóa, hành lý và tài s n trên t u. t ch c hu n luy n c u sinh, c u h a,
c u th ng t u và hư ng d n cho hành khách cách s d ng phương ti n c u sinh, c u h a
và các thi t b an toàn khác.

* Nhi m v c a thuy n trư ng khi nh n t u óng m i:

Khi nh n t u óng m i, thuy n trư ng có nhi m v t ch c nh n bàn giao c th v v t u,
máy móc, toàn b trang thi t b k thu t, các h sơ k thu t, tài s n, d ng c sinh ho t.
Vi c nh n và bàn giao t u ph i ư c l p biên b n có ký xác nh n c a thuy n trư ng bên
nh n và bên giao.

* Nhi m v c a thuy n trư ng khi s a ch a t u:

- Duy t các h ng m c s a ch a do i phó, máy trư ng l p.
- Không ư c t ý i u ch nh các h ng m c s a ch a ã ư c duy t và thanh toán kinh
phí khi chưa có s ng ý c a ch t u.
- Trong th i gian t u trên à, thuy n trư ng ph i áp d ng các bi n pháp nh m b o m an
toàn cho t u và th c hi n úng n i quy c a ài cùng v i i phó và máy trư ng ti n hành
ki m tra v t u, h th ng van thông bi n, chân v t, bánh lái và l p biên b n xác nh n hi n
tr ng c a chúng. Công vi c này cũng ph i ư c th c hi n l i trư c khi t u xu ng à và có
xác nh n c a cơ quan ăng ki m.
- T ch c ki m tra, giám sát v ti n , ch t lư ng s a ch a, m b o An toàn lao ng và
t ch c cho thuy n viên th c hi n t t các công vi c t s a ch a, t b o qu n trong th i
gian t u trên à.
- Khi hoàn thành vi c s a ch a t u, t ch c nghi m thu t ng ph n v các h ng m c s a
ch a b o m ch t lư ng, tránh gây thi t h i cho ch t u.

* Nhi m v tr c ca c a thuy n trư ng:

- N u trên t u không b trí ch c danh phó ba thì thuy n trư ng ph i m nhi m ca tr c
c a phó ba.
- N u trên t u không b trí ch c danh phó hai và phó ba thì nhi m v c a ch c danh ó do
thuy n trư ng và i phó m nhi m theo s phân công c a thuy n trư ng.
Ph m Thanh Quang 32
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
Bài 4:
B LU T ISM, ISPS VÀ H TH NG QU N LÝ AN TOÀN SMS


I. B lu t ISM:

1. Gi i thi u:

B lu t Qu n lý an toàn qu c t - International Safety Management (ISM Code): là
B lu t Qu n lý Qu c t v Ho t ng An toàn c a Tàu và Ngăn ng a Ô nhi m ã ư c T
ch c Hàng h i qu c t (IMO) thông qua và có hi u l c t năm 2002 v i m c ích là ưa ra
m t tiêu chu n qu c t cho s qu n lý và ho t ng an toàn c a tàu và cho s ngăn ng a ô
nhi m môi trư ng bi n.
M c ích c a B lu t này là ưa ra m t tiêu chu n qu c t cho s qu n lý và ho t
ng an toàn c a tàu và cho s ngăn ng a ô nhi m.
- Ð i h i ng ã thông qua Ngh quy t A.443(XI) trong ó khuy n ngh các Chính ph áp
d ng các bi n pháp c n thi t b o v thuy n trư ng trong vi c th c thi trách nhi m chính
áng c a mình i v i v n an toàn hàng h i và b o v môi trư ng bi n.

Ph m Thanh Quang 33
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Ð i h i ng cũng ã thông qua ngh quy t A.680(17) trong ó công nh n thêm s c n
thi t có m t t ch c qu n lý thích h p m b o t ch c này áp ng ư c s c n thi t
c a vi c qu n lý trên tàu t ư c và duy trì các tiêu chu n cao v an toàn và b o v môi
trư ng.
- Nh n th y r ng không có hai công ty tàu bi n ho c hai ch tàu gi ng nhau, và r ng các
tàu ho t ng dư i m t ph m vi r ng l n c a các i u ki n khác nhau, nên B lu t này
ư c xây d ng trên các nguyên t c và các m c tiêu chung.
- B lu t này ư c di n t theo nh ng thu t ng khái quát nó có kh năng áp d ng
r ng rãi. Tuy nhiên, m c khác nhau c a s qu n lý, dù trên b hay trên bi n, s yêu
c u các m c ki n th c và nh n th c khác nhau v các i u kho n ã ư c nêu ra.
- S cam k t t c p lãnh o cao nh t là n n t ng th c hi n t t s qu n lý an toàn.
Trong v n v an toàn và ngăn ng a ô nhi m thì ó là s cam k t, năng l c, thái và
ng cơ c a m i thành viên t t c các m c mà chúng quy t nh k t qu cu i cùng.

2. N i dung: (Trích d n n i dung b lu t theo tài li u c a IMO).

1. QUY NH CHUNG

1.1 Các nh nghĩa
1.1.1 "B lu t Qu n lý An toàn Qu c t (ISM Code)" có nghĩa là B lu t Qu n lý Qu c t
v Ho t ng An toàn c a Tàu và Ngăn ng a Ô nhi m như ã ư c Ð i h i ng thông
qua, và có th ư c T ch c s a i.
1.1.2 "Công ty" ư c hi u là Ch tàu ho c m t t ch c ho c cá nhân nào ó như là Ngư i
qu n lý, ho c Ngư i thuê tàu tr n, ngư i ã và ang m ương trách nhi m thay m t Ch
tàu khai thác tàu và ngư i ang ch u hoàn toàn trách nhi m theo s áp t c a B lu t này.
1.1.3 "Chính quy n hành chính" ư c hi u là Chính ph c a qu c gia mà tàu mang c .
1.2 M c tiêu
1.2.1 M c tiêu c a B lu t này là nh m m b o an toàn trên bi n, ngăn ng a thương vong
v ngư i, và tránh ư c các thi t h i v môi trư ng, c bi t là môi trư ng bi n, và v tài
s n.
1.2.2 M c tiêu qu n lý an toàn c a công ty ph i, bao g m:
l p ra các tác nghi p an toàn trong khai thác tàu và t o ra m t môi trư ng làm vi c an toàn.
xác l p phương án phòng ch ng m i r i ro ã d oán. và ti p t c hoàn thi n k năng qu n
lý an toàn c a nh ng ngư i trên b cũng như dư i tàu, bao g m c s ng phó tình hu ng
kh n c p liên quan t i an toàn và b o v môi trư ng.
1.2.3 H th ng qu n lý an toàn ph i m b o: tuân theo các quy ph m và các quy nh b t
bu c. và lưu tâm t i các b lu t, các hư ng d n và các tiêu chu n thích h p ư c khuy n
ngh b i T ch c Hàng h i Qu c t , các Chính quy n hành chính, các t ch c phân c p và
các t ch c công nghi p hàng h i.
1.3 Áp d ng
Các yêu c u c a B lu t này có th áp d ng cho t t c các tàu.

1.4 Các yêu c u ch c năng i v i H th ng Qu n lý An toàn (HTQLAT)

M i Công ty ph i tri n khai, th c hi n và duy trì m t h th ng qu n lý an toàn (HTQLAT)
trong ó bao g m các yêu c u ch c năng sau:

Ph m Thanh Quang 34
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
M t chính sách an toàn và b o v môi trư ng.
Các hư ng d n và các th t c m b o khai thác an toàn c a các tàu và b o v môi
trư ng phù h p v i lu t l qu c t và qu c gia mà tàu mang c có liên quan.
Xác nh các m c phân c p quy n h n và h th ng thông tin liên l c gi a, và trong, nh ng
ngư i trên b và trên tàu.
Các th t c báo cáo các tai n n và các v n không phù h p v i các i u kho n c a B
lu t này.
Các th t c s n sàng ng phó v i các tình tr ng kh n c p.
Các th t c i v i ánh giá n i b và xem xét c a lãnh o.

2. CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ B O V MÔI TRƯ NG

2.1 Công ty ph i xây d ng m t chính sách an toàn và b o v môi trư ng trong ó nêu ra
các m c tiêu, như ã ư c ch ra trong M c 1.2, s t ư c như th nào.
2.2 Công ty ph i m b o r ng chính sách này ư c th c hi n và duy trì t t c các c p
c a cơ quan, c trên tàu cũng như trên b .

3. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÔNG TY

3.1 N u m t th c th ch u trách nhi m v ho t ng c a tàu mà không ph i là ch tàu, thì
ch tàu ph i báo tên y và chi ti t v th c th ó cho Chính quy n hành chính.
3.2 Công ty ph i xác nh và l p h sơ v trách nhi m, quy n h n và m i quan h c a t t c
nh ng ngư i làm công tác qu n lý, th c hi n và ki m tra công vi c có liên quan và nh
hư ng t i an toàn và ngăn ng a ô nhi m.
3.3 Công ty có trách nhi m m b o r ng có ngu n l c và s h tr trên b mb o
cho ngư i ph trách ho c nh ng ngư i ph trách ti n hành các ch c năng c a mình.

4. NGƯ I PH TRÁCH
Ð m b o khai thác an toàn cho m i con tàu và thi t l p m i liên h gi a Công ty và m i
tàu, m i Công ty ph i c ra m t ho c nhi u ngư i ph trách trên b có th ti p c n tr c
ti p v i ngư i lãnh o cao nh t. Trách nhi m và quy n h n c a m t ho c nh ng ngư i
ph trách ph i bao g m c vi c giám sát an toàn và ngăn ng a ô nhi m trong ho t ng c a
m i tàu và m b o r ng áp ng y ngu n l c và s h tr trên b , n u ư c yêu c u.

5. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A THUY N TRƯ NG

5.1 Công ty c n xác nh và l p thành văn b n m t cách rõ ràng trách nhi m c a thuy n
trư ng i v i:
th c hi n chính sách an toàn và b o v môi trư ng c a Công ty.
thúc y thuy n viên th c thi chính sách này.
ưa ra các m nh l nh và các ch d n thích h p m t cách rõ ràng và ơn gi n.
ki m tra xem các yêu c u ã ư c t ra có ư c giám sát không. và
xem xét HTQLAT và thông báo thi u sót c a SMS v i ban qu n lý trên b .
5.2 Công ty ph i m b o r ng HTQLAT ang áp d ng trên tàu ph i có i u kho n rõ ràng
nêu b t ư c th m quy n c a thuy n trư ng. Công ty ph i xác nh trong HTQLAT r ng


Ph m Thanh Quang 35
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
thuy n trư ng có quy n vư t quy n h n và trách nhi m ưa ra các quy t nh i v i an
toàn và ngăn ng a ô nhi m và yêu c u s tr giúp c a Công ty khi xét th y c n thi t.

6. NGU N L C VÀ NHÂN L C

6.1 Công ty ph i m b o r ng thuy n trư ng là ngư i:
năng l c chuyên môn i u hành.
hi u th u áo HTQLAT c a Công ty. và
ư c trao nh ng h tr c n thi t nhi m v c a Thuy n trư ng có th ư c th c hi n m t
cách an toàn.
6.2 Công ty ph i m b o r ng m i con tàu ư c i u hành b i thuy n b có năng l c,
gi y ch ng nh n và s c kh e phù h p v i các yêu c u c a qu c gia và qu c t .
6.3 Công ty ph i thi t l p các th t c m b o r ng nh ng ngư i m i và nh ng ngư i
nh n công tác m i liên quan t i an toàn và ngăn ng a ô nhi m ph i ư c làm quen v i
nhi m v c a mình. Nh ng hư ng d n thi t y u ư c ưa ra trư c khi hành h i ph i ư c
xác nh, vi t thành văn b n và ban hành.
6.4 Công ty ph i m b o r ng t t c nh ng ngư i trong HTQLAT c a Công ty ph i có s
hi u bi t y các quy ph m, các quy nh, các lu t l và các hư ng d n có liên quan.
6.5 Công ty ph i thi t l p và duy trì các th t c i v i vi c nh ra khóa ào t o theo yêu
c u h tr HTQLAT c a Công ty và m b o r ng khóa ào t o này ư c áp d ng cho
t t c nh ng ngư i có liên quan.
6.6 Công ty ph i thi t l p các th t c nh ó các thuy n viên c a tàu nh n ư c thông tin
thích h p trong HTQLAT c a Công ty b ng ngôn ng làm vi c ho c ngôn ng mà m i
thuy n viên có th hi u ư c.
6.7 Công ty ph i m b o r ng t t c các thuy n viên c a tàu có kh năng giao ti p m t
cách có hi u qu trong khi th c thi nhi m v c a mình liên quan t i HTQLAT c a Công ty.

7. TRI N KHAI CÁC K HO CH CHO CÁC HO T NG TRÊN TÀU

Công ty c n thi t l p các th t c cho vi c chu n b c a các k ho ch và các hư ng d n cho
các ho t ng then ch t trên tàu liên quan t i an toàn c a tàu và ngăn ng a ô nhi m. Nh ng
nhi m v khác nhau có liên quan n v n trên c n ư c xác nh và giao cho ngư i có
năng l c.

8. NG PHÓ CÁC S C KH N C P

8.1 Công ty ph i thi t l p các th t c xác nh, mô t và ng phó v i các tình tr ng s c
kh n c p ti m tàng trên tàu.
8.2 Công ty ph i thi t l p các chương trình hu n luy n và th c t p các thao tác ng phó s
c kh n c p.
8.3 HTQLAT c a Công ty ph i ưa ra các bi n pháp m b o r ng s t ch c c a Công ty
có th áp ng ư c b t kỳ th i i m nào i v i các nguy hi m, các tai n n và các tình
tr ng s c kh n c p liên quan n các tàu c a Công ty.

9. BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH V S KHÔNG PHÙ H P, CÁC TAI N N VÀ CÁC
S C NGUY HI M

Ph m Thanh Quang 36
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

9.1 HTQLAT c a Công ty ph i bao g m các th t c m b o r ng các s không phù h p,
các tai n n và các tình tr ng nguy hi m ư c báo cáo v Công ty, ư c i u tra và ư c
phân tích v i m c ích nh m hoàn thi n công tác an toàn và ngăn ng a ô nhi m.
9.2 Công ty ph i thi t l p các th t c cho vi c th c hi n các ho t ng kh c ph c.

10. B O DƯ NG TÀU VÀ TRANG THI T B

10.1 Công ty c n thi t l p các quy trình m b o r ng con tàu ư c b o dư ng tuân th
các i u kho n c a các quy ph m, các quy nh có liên quan và b t c yêu c u nào có th
ư c Công ty b sung.
10.2 Ð áp ng các yêu c u này Công ty c n m b o r ng:
ti n hành ki m tra theo các kho ng th i gian thích h p.
ph i báo cáo b t c s không phù h p nào kèm theo các nguyên nhân c a nó, n u ư c
bi t.
áp d ng các ho t ng kh c ph c thích h p. và
lưu gi các biên b n c a ho t ng này.
10.3 Công ty ph i thi t l p các th t c trong HTQLAT c a Công ty xác nh thi t b và
các h th ng k thu t mà h ng hóc b t ng c a chúng có th gây nên các tình tr ng nguy
hi m. HTQLAT c a Công ty c n ưa ra các bi n pháp c th nh m nâng cao tin c n c a
các thi t b ho c các h th ng. Các phương pháp trên ph i bao g m s th nh kỳ c a các
trang thi t b d phòng, ho c các trang thi t b c a các h th ng k thu t không ư c s
d ng thư ng xuyên.
10.4 S ki m tra nêu trong M c 10.2 cũng như các bi n pháp ưa ra M c 10.3 ph i hài
hòa v i l ch trình b o dư ng ho t ng c a tàu.

11. TÀI LI U

11.1 Công ty ph i thi t l p và duy trì các th t c ki m soát t t c các tài li u và s li u
liên quan t i HTQLAT c a Công ty.
11.2 Công ty ph i m b o r ng:
các tài li u có giá tr ph i có s n t t c các a i m có liên quan.
s thay i tài li u ph i ư c xem xét và ư c ngư i có th m quy n thông qua.
h y b ngay các tài li u l i th i.
11.3 Tài li u ư c dùng mô t và th c hi n HTQLAT c a Công ty nên ư c ưa ra dư i
d ng "S tay Qu n lý An toàn". Tài li u nên lưu gi m u mà Công ty cho r ng có hi u
qu nh t. M i tàu c n c t gi trên tàu t t c các tài li u có liên quan t i tàu ó.

12. TH M TRA, XEM XÉT VÀ ÁNH GIÁ C A CÔNG TY

12.1 Công ty ph i ti n hành ánh giá an toàn n i b th m tra l i xem các ho t ng an
toàn và ngăn ng a ô nhi m có phù h p v i HTQLAT c a Công ty không.
12.2 Công ty ph i nh kỳ ánh giá hi u qu và khi c n thì xem xét l i HTQLAT c a Công
ty có phù h p v i các th t c ã ư c Công ty l p ra không.
12.3 S ánh giá và các ho t ng kh c ph c c n thi t ph i ư c ti n hành phù h p v i th
t c ã ư c ghi thành văn b n.

Ph m Thanh Quang 37
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
12.4 Ngư i ti n hành ánh giá ph i c l p v i ph m vi ư c ánh giá tr khi i u ó
không th th c hi n ư c b i t m c và b n ch t c a Công ty.
12.5 Các k t qu c a ánh giá và xem xét ph i thu hút ư c s quan tâm t t c nh ng
ngư i ang ch u trách nhi m trong nh ng lĩnh v c có liên quan.
12.6 Ngư i qu n lý ch u trách nhi m nh ng lĩnh v c có liên quan ph i ti n hành nh ng
ho t ng kh c ph c k p th i các sai sót ã ư c phát hi n.

13. CH NG NH N, TH M TRA VÀ KI M SOÁT

13.1 Tàu ph i ư c i u hành b i m t Công ty ã ư c c p gi y ch ng nh n phù h p liên
quan t i con tàu ó.
13.2 M i Công ty th a mãn các yêu c u c a B lu t ISM s ư c Chính quy n hành chính,
ho c m t t ch c ư c Chính quy n hành chính công nh n ho c Chính ph c a nư c nhân
danh Chính quy n hành chính mà Công ty ã ch n ch o công vi c thương m i c a
Công ty c p cho m t gi y ch ng nh n phù h p. Gi y ch ng nh n này ph i ư c ch p nh n
như là b ng ch ng r ng Công ty có kh năng phù h p v i các yêu c u c a B lu t này.
13.3 M t b n sao gi y ch ng nh n ó ph i ư c c t gi trên tàu khi ư c yêu c u,
thuy n trư ng trình báo nó cho Chính quy n hành chính ho c t ch c ư c Chính quy n
hành chính công nh n ki m tra.
13.4 M t gi y ch ng nh n, g i là Gi y ch ng nh n Qu n lý An toàn, ph i ư c Chính
quy n hành chính ho c t ch c ư c Chính quy n hành chính công nh n c p cho tàu. Khi
c p Gi y ch ng nh n này Chính quy n hành chính ph i th m tra xem Công ty ó và ho t
ng qu n lý trên tàu c a nó có th a mãn v i HTQLAT c a Công ty như ã ư c phê
chu n không.
13.5 Chính quy n hành chính ho c t ch c ư c Chính quy n hành chính công nh n ph i
ki m tra nh kỳ vi c th c hi n các ch c năng c a HTQLAT c a tàu có úng như ã ư c
phê chu n không.

II. B lu t ISPS:

1. Gi i thi u:

B lu t Qu c t v An ninh Tàu và B n c ng (B lu t ISPS)- International Ship &
Port Facilities Sucurity
Code là thành qu ch sau
hơn m t năm làm vi c tích
c c c a y ban An toàn
Hàng h i IMO và Nhóm
Công tác An ninh Hàng h i
k t khi phiên h p l n th
22 c a i h i ng, tháng
11 năm 2001, thông qua
ngh quy t A.924(22) v
vi c xem xét l i các bi n
pháp và qui trình ngăn ng a
các hành ng kh ng b e

Ph m Thanh Quang 38
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
d a an ninh c a hành khách, thuy n viên và an toàn tàu. B lu t ISPS ư c thông qua b ng
m t trong s các ngh quy t do H i ngh các Chính ph ký k t Công ư c Qu c t v An
toàn Sinh m ng Con ngư i trên Bi n, 1974 (London, 9-13 tháng 12 năm 2002) thông qua
ngày 12 tháng 12 năm 2002. M t ngh quy t khác ưa ra các b sung s a i c n thi t cho
chương V và chương XI c a SOLAS, theo ó vi c tuân th B lu t này s tr thành b t
bu c k t ngày 1 tháng 7 năm 2004 n u nó ư c ch p nh n vào ngày 1 tháng 1 năm 2004.
Chương XI hi n có ư c s a i và ánh s l i là H 4.1 Kỳ h p tháng 01
năm 2001 c a IMO
chương XI-1 và chương XI-2
m i ư c thông qua v các bi n pháp nâng cao an ninh hàng h i. B lu t ISPS và các b
sung s a i c a SOLAS nêu trong n ph m này cũng như các ngh quy t khác ư c H i
ngh thông qua (liên quan n công vi c c n ph i hoàn thành trư c khi có th tri n khai
th c hi n B lu t vào năm 2004 và vi c xem xét l i B lu t, s h p tác k thu t, và công
vi c ph i h p v i T ch c Lao ng Qu c t và T ch c H i quan Th gi i).
M c ích c a B lu t này là thi t l p m t khuôn kh qu c t liên quan n vi c h p
tác gi a các Chính ph ký k t, các cơ quan Chính ph , chính quy n a phương và ngành
công nghi p v n t i bi n và c ng phát hi n/ ánh giá các m i e d a an ninh và có các
bi n pháp ngăn ng a i v i các s c an ninh nh hư ng n tàu và b n c ng ư c s
d ng trong thương m i qu c t . thi t l p vai trò và trách nhi m tương ng c a t t c các
bên liên quan, c p qu c gia và qu c t , m b o an ninh hàng h i. m b o s so
sánh và trao i k p th i, có hi u qu nh ng thông tin liên quan n an ninh. cung c p
phương pháp lu n cho vi c ánh giá an ninh có các k ho ch và qui trình ng phó v i
nh ng thay i v c p an ninh. và m b o ch c ch n r ng các bi n pháp an ninh
hàng h i thích h p và tương x ng ư c th c hi n. Nh ng m c ích này ph i t ư c b ng
cách ch nh các sĩ quan/nhân viên thích h p trên m i tàu, trong m i b n c ng và trong
m i công ty v n t i bi n chu n b và tri n khai các k ho ch an ninh ư c phê duy t cho
m i tàu và c ng. Ph n A c a B lu t là các yêu c u b t bu c liên quan n các i u kho n
c a chương XI-2 SOLAS, 1974, ã ư c s a i, ph n B c a B lu t là hư ng d n liên
quan n các i u kho n c a chương XI-2 SOLAS 1974, ã ư c s a i, và ph n A c a
B lu t.

2. N i dung cơ b n c a b lu t:

a. Các c p an ninh hàng h i:

Nh m m c ích ngăn ng a và gi m thi u các thi t h i t các v kh ng b , b o lo n
và các m i e do an ninh. Chính quy n a phương qu c gia có c ng ph i ra các c p
an ninh c th và ưa ra các hư ng d n cho vi c phòng tránh các s c an ninh ó. C p
an ninh cao hơn bi u th kh năng x y ra l n hơn c a m t s c an ninh. Khi ra các c p
an ninh, Chính quy n c ng ph i d a vào các y u t sau:
- Mc tin c y c a thông tin v m i e do s c an ninh.
- Mc xác th c c a thông tin m i e do s c an ninh.
- Mc c th h c kh năng s p x y ra c a m i e do ó.
- H u qu ti m tàng c a s c an ninh ó.


Ph m Thanh Quang 39
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
D a vào 4 y u t cơ b n trên. Chính quy n c ng có th ưa ra 3 c p an ninh như sau:
an ninh thông thư ng): Là c p mà các bi n pháp b o v
*C p an ninh 1: ( c p
an ninh thích h p ph i ư c duy trì liên t c. c p này, các m i e do s c an ninh
ho c không có, ho c không th c s rõ ràng. C p này áp d ng trong i u ki n bình
thư ng c a tàu và b n c ng.
- cp an ninh này, b ng các bi n pháp phù h p t t c các tàu ph i th c hi n các hành
ng như sau:
+ m b o th c hi n các nhi m v an ninh tàu.
+ Ki m soát vi c ti p c n tàu.
+ Ki m soát ngư i lên tàu và các hành lí c a h .
+ Giám sát các khu v c h n ch . m b o r ng ch nh ng ngư i có trách nhi m m i ư c
phép ti p c n các khu v c ó.
+ Giám sát các khu v c trên boong và các khu v c xung quang tàu.
+ Giám sát vi c b c x p hàng hoá và d tr c a tàu.
+ m b o trao i thông tin an ninh luôn luôn s n sàng.
cao hơn): Là c p mà các bi n pháp an ninh b sung ph i
*Cp an ninh 2: ( C p
ư c duy trì trong kho ng th i gian có nguy cơ cao c a 1 s c an ninh. C p này ư c
ban hành khi chính quy n c ng xét th y có nguy cơ cao v s c an ninh. c p này
ph i th c thi các bi n pháp phòng ng a b sung ư c nêu trong k ho ch an ninh tàu và c
các ho t ng như ã li t kê c p an ninh 1.
c bi t): Là c p mà các bi n pháp b o v an ninh c th
*Cp an ninh 3: ( C p
ph i ư c duy trì trng kho ng th i gian h n ch khi 1 s c an ninh có th x y ra ho c s p
x y ra, m c dù có th không xác nh ư c m c tiêu c th . C p này ư c ban hành khi
chính quy n c ng nh n th y có th ho c sáp x y ra s c an ninh. Thi t l p c p này ch
ư c áp d ng khi có thông tin tin c y là s c an ninh có th ho c s p x y
Ph m Thanh Quang 40
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
ra.
H 4.2 M t cu c di n t p an ninh cp 3 t i c ng Liverpool

- cp an ninh 3, ph i th c thi các bi n pháp phòng ng a c th cao hơn, ư c nêu
trong k ho ch an ninh tàu i v i m i hành ng ư c li t kê trong c p an ninh 1.
Chú ý: + Chính quy n c ng thi t l p ch an ninh 2 ho c 3, thì tàu ph i xác báo ã nh n
ư c hư ng d n thay i c p an ninh.
+ Các c p an ninh có th thay i l n lư t t c p 1 lên c p 2r ic p 3
ho c có th thay i tr c ti p t c p 1 lên c p 3.

b. K ho ch an ninh tàu:

M i tàu ph i l p 1 k ho ch an ninh tàu do chính quy n hành chính phê duy t. K
ho ch ph i chu n b c th các hành ng cho 3 c p an ninh như ã nêu trên.
Chính quy n hành chính có th u quy n cho 1 t ch c an ninh ã ư c công nh n
vi c soát xét, phê duy t ho c b sung, s a i 1 k ho ch an ninh tàu.
K ho ch an ninh tàu ph i ư c vi t b ng ngôn ng thông d ng trên tàu. N u ngôn
ng ó không ph i là ti ng Anh thì ph i có 1 b n d ch ra ti ng Anh.
N i dung c a 1 b n k ho ch an ninh ph i c p n các v n sau:
- Các bi n pháp phòng ng a vi c s d ng và vi c v n chuy n trái phép trên tàu các vũ khí,
các thi t b và hóa ch t nguy hi m ch ng l i con ngư i, tàu ho c b n c ng.
- Ch ra các khu v c h n ch và các bi n pháp ngăn ng a ti p c n trái phép.
- Các bi n pháp ngăn ng a vi c ti p c n tàu trái phép.


Ph m Thanh Quang 41
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Các qui trình i phó v i các m i e d a an ninh ho c vi ph m an ninh, bao g m các qui
nh duy trì nh ng ho t ng quan tr ng c a tàu ho c giao ti p tàu/ c ng.
- Các qui trình tuân th hư ng d n an ninh c p an ninh c p 3 do Chính ph Ký k t
có th thi t l p.
- Các qui trình sơ tán trong trư ng h p có m i e d a an ninh ho c vi ph m an ninh.
- Nhi m v c a nhân viên trên tàu ư c giao trách nhi m an ninh và c a các nhân viên
khác v phương di n an ninh.
- Các qui trình ánh giá các ho t ng an ninh.
- Các qui trình ào t o, hu n luy n và th c t p theo k ho ch.
- Các qui trình ph i h p v i các ho t ng an ninh c a b n c ng.
- Các qui trình cho vi c soát xét nh kỳ k ho ch an ninh và c p nh t.
- Các qui trình báo cáo các s c an ninh.
- Nh n bi t Sĩ quan An ninh Tàu.
- Nh n bi t Nhân viên An ninh Công ty bao g m các các chi ti t liên l c trong 24/24 gi .
- Các qui trình m b o ki m tra, th , hi u chu n và b o dư ng các thi t b an ninh
ư c trang b cho tàu, n u có.
- T n su t th ho c hi u chu n thi t b an ninh ư c trang b cho tàu, n u có.
- Nh n bi t các v trí có trang b các i m tác ng h th ng báo ng an ninh tàu. và
- Các qui trình và các hư ng d n s d ng h th ng báo ng an ninh tàu, bao g m vi c
th , tác ng, t t và t l i và h n ch các báo ng sai.

c. Biên b n:

Các lo i biên b n v các ho t ng nêu trong k ho ch an ninh tàu ph i ư c lưu gi
l i bao g m:
- ào t o, hu n luy n và th c t p.
- Các m i e d a an ninh và các s c an ninh.
- Các vi ph m an ninh.
- Thay i c p an ninh.
- Liên l c liên quan t i an ninh tr c ti p c a tàu như các m i e d a c th i v i tàu ho c
i v i b n c ng nơi tàu ang ho c ã n.
- ánh giá n i b ho c soát xét các ho t ng an ninh.
- Soát xét nh kỳ ánh giá an ninh tàu.
- Soát xét nh kỳ k ho ch an ninh tàu.
- Th c thi b t kỳ b sung s a i nào c a b n k ho ch. và
- B o dư ng, hi u chu n và th thi t b an ninh ư c trang b trên tàu, bao g m c th h
th ng báo ng an ninh tàu.
Biên b n ph i ư c lưu gi b ng ngôn ng ho c các ngôn ng làm vi c trên tàu. N u
ngôn ng ó không ph i là ti ng Anh, Pháp ho c Tây Ban Nha, thì ph i có ph n d ch ra
m t trong các ngôn ng nói trên.
Biên b n có th ư c lưu gi d ng i n t . Trong trư ng h p ó ph i có các qui
trình b o v nh m m c ích ngăn ng a vi c s a i, phá h y ho c xóa trái phép.
Biên b n ph i ư c b o v kh i s ti p c n trái phép ho c l .

d. ào t o, hu n luy n và th c t p an ninh trên tàu:Ph m Thanh Quang 42
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
* ào t o:

Nhân viên an ninh c a công ty (CSO) và s quan an ninh tàu (SSO) ph i có các ki n
th c và ư c ào t o v nh ng n i dung sau:
- Qu n lý an ninh.
- Các công ư c, lu t và khuy n ngh qu c t liên quan.
- Lu t pháp và qui nh liên quan c a Chính ph .
- Trách nhi m và ch c năng c a các t ch c an ninh khác.
- Phương pháp lu n c a ánh giá an ninh b n c ng.
- Các phương pháp ki m tra và th m tra an ninh tàu.
- Nh ng ho t ng, tr ng thái c a tàu và c ng.
- Các bi n pháp m b o an ninh c a tàu và b n c ng.
- Tính s n sàng và ng phó s c và k ho ch i phó s c b t thư ng.
- Nh ng k năng hư ng d n trong vi c ào t o và hu n luy n an ninh, k c các bi n pháp
và qui trình an ninh.
- X lý nh ng thông tin an ninh nh y c m và trao i thông tin an ninh.
- Hi u bi t v m i e d a an ninh và mô hình an ninh hi n t i.
- Nh n d ng và phát hi n vũ khí, các ch t và thi t b nguy hi m.
- Nh n d ng các c i m và hành vi c a nh ng ngư i có nguy cơ e d a an ninh, trên cơ
s không phân bi t i x .
- Nh ng công ngh ư c s d ng vô hi u hóa các bi n pháp an ninh.
- Các thi t b và h th ng an ninh và nh ng h n ch s d ng c a chúng.
- Các phương pháp th c hi n ánh giá, th m tra, ki m soát và theo dõi.
- Các phương pháp khám xét và ki m tra không c n khám xét.
- Hu n luy n và th c t p an ninh, k c vi c hu n luy n và th c t p v i b n c ng. và
- ánh giá công tác hu n luy n và th c t p an ninh.
Ngoài ra SSO ph i có ki n th c và ư c ào t o v m t vài ho c toàn b nh ng
n i dung sau, n u phù h p:
- B trí chung c a tàu.
- K ho ch An ninh Tàu và các qui trình liên quan (k c vi c ào t o theo k ch b n v
cách th c i phó).
- K năng qu n lý và ki m soát ám ông.
- Ho t ng c a các thi t b và h th ng an ninh.
- Th , hi u chu n và b o dư ng trên bi n các thi t b và h th ng an ninh.
Nh ng ngư i trên tàu có nh ng nhi m v c th v an ninh ph i có ki n th c và
kh năng th c hi n nhi m v c a h , bao g m, n u phù h p:
- Hi u bi t v m i e d a an ninh và mô hình an ninh hi n t i.
- Xác nh và phát hi n vũ khí, các ch t và thi t b nguy hi m.
- Nh n d ng các c i m và hành vi c a nh ng ngư i có nguy cơ e d a an ninh.
- Nh ng công ngh ư c s d ng vô hi u hóa các bi n pháp m b o an ninh.
- K năng qu n lý và ki m soát ám ông.
- Trao i thông tin liên quan n an ninh.
- Hi u bi t các qui trình s c và k ho ch ng phó.
- S d ng c a các thi t b và h th ng an ninh.
- Th , hi u chu n và b o dư ng trên bi n các thi t b và h th ng an ninh.
- Các k năng ki m tra, ki m soát và theo dõi.

Ph m Thanh Quang 43
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Các phương pháp khám xét ngư i, dùng cá nhân, hành lý, hàng hóa và d tr c a
tàu.
T t c nh ng ngư i khác c a tàu ph i có ki n th c và ư c làm quen v i nh ng qui
nh liên quan c a k ho ch an ninh tàu, bao g m:
- Ý nghĩa và các yêu c u c a các c p an ninh khác nhau.
- Hi u bi t các qui trình s c và k ho ch ng phó.
- Xác nh và phát hi n vũ khí, các ch t và thi t b nguy hi m.
- Nh n bi t các c i m và hành vi c a nh ng ngư i có nguy cơ e d a an ninh, trên cơ
s không phân bi t i x .
- Nh ng công ngh ư c s d ng vô hi u hóa các bi n pháp m b o an ninh.

* Hu n luy n và th c t p:

M c ích c a nh ng t hu n luy n và th c t p là m b o nh ng ngư i trên tàu
H 4.3 M t bu i hu n luy n th c t p an ninh trên tàu c a công ty VTB COSCO

thành th o v i m i nhi m v an ninh ư c giao t t c các c p an ninh và xác nh
b t kỳ khi m khuy t an ninh nào.
m b o tri n khai th c hi n hi u qu các qui nh c a K ho ch An ninh Tàu,
nh ng t th c hành ph i ư c th c hi n ít nh t 3 tháng m t l n. Ngoài ra, trong nh ng
trư ng h p n u có trên 25% s ngư i trên tàu ư c thay i, cùng m t th i i m, b ng
nh ng ngư i chưa tham gia vào b t kỳ t th c hành nào c a tàu trong vòng 3 tháng, thì
ph i th c hi n t th c hành trong vòng 1 tu n sau khi thay i. Nh ng t th c hành ph i
th t ng y u t riêng c a k ho ch, ví d như các y u t e d a an ninh nêu m c 8.9.Ph m Thanh Quang 44
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
Các hình th c th c t p khác nhau, có th có s tham gia c a các Nhân viên An ninh
Công ty, Nhân viên An ninh B n c ng, ngư i có th m quy n c a Chính ph Ký k t, cũng
như các Sĩ quan An ninh Tàu, n u có, ph i th c hi n ít nh t m t l n trong m t năm nhưng
gi a hai l n th c t p không ư c quá 18 tháng. Nh ng t th c t p này ph i th ho t ng
thông tin liên l c, ph i h p, ngu n l c s n có và kh năng ng phó. Nh ng th c t p này có
th là:
- Qui mô toàn b ho c th c t .
- Mô ph ng sa bàn ho c th o lu n.
- Ph i h p v i các t th c t p khác như th c t p tìm ki m c u n n ho c ng c u s c .

Công ty tham gia vào th c t p v i Chính ph Ký k t khác ph i ư c Chính quy n
hành chính ch p nh n.

e. Th m tra, ch ng nh n tàu:

* Th m tra:

M i tàu trư c khi ư c áp d ng và công nh n t yêu c u c a b lu t ISPS thì ph i
th m tra theo các lo i hình sau:

- Th m tra l n u trư c khi ưa tàu vào khai thác ho c trư c khi c p gi y ch ng nh n l n
u tiên, t th m tra này bao g m vi c th m tra toàn b h th ng an ninh và t t c các
thi t b an ninh c a tàu. t th m tra này ph i m b o h th ng an ninh và các thi t b an
ninh liên quan c a tàu th a mãn hoàn toàn các yêu c u c a b lu t.
- Th m tra nh kỳ theo nh ng kho ng th i gian do Chính quy n hành chính qui nh,
nhưng không quá 5 năm. Vi c th m tra này ph i m b o h th ng an ninh và các thi t b
an ninh liên quan c a tàu th a mãn hoàn toàn các yêu c u c a b lu t.
- Các th m tra b sung b t kỳ do Chính quy n hành chính qui nh.
Các t th m tra tàu ph i ư c các nhân viên c a Chính quy n hành chính th c hi n.
Tuy nhiên, Chính quy n hành chính có th y quy n vi c th m tra cho m t t ch c an ninh
ã ư c công nh n.
Trong m i trư ng h p, Chính quy n hành chính ph i b o m hoàn toàn v s hoàn
ch nh, hi u qu c a vi c th m tra và ph i m b o nh ng b trí c n thi t th a mãn trách
nhi m này.

* C p ho c xác nh n gi y ch ng nh n:

Gi y ch ng nh n qu c t v An ninh Tàu bi n ph i ư c c p sau khi hoàn thành
th m tra l n u ho c nh kỳ phù h p v i các i u kho n c a b lu t ISPS.
Gi y ch ng nh n như v y ph i ư c Chính quy n hành chính ho c t ch c an ninh
ư c công nh n thay m t Chính quy n hành chính c p ho c xác nh n.
Gi y ch ng nh n qu c t v An ninh Tàu bi n ph i ư c l p theo m u tương ng
nêu ph chương c a B lu t này. N u ngôn ng s d ng không ph i là ti ng Anh, Pháp
ho c Tây Ban Nha thì n i dung c a gi y ph i có ph n d ch ra m t trong các ngôn ng này.

* Th i h n và hi u l c c a gi y ch ng nh n:

Ph m Thanh Quang 45
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

Gi y ch ng nh n qu c t v An ninh Tàu bi n ph i ư c c p v i th i h n hi u l c do
Chính quy n hành chính qui nh, nhưng không ư c quá 5 năm.
Khi hoàn thành th m tra nh kỳ trong vòng 3 tháng trư c ngày h t h n c a gi y
ch ng nh n hi n có, gi y ch ng nh n m i ph i có hi u l c t ngày hoàn thành th m tra
nh kỳ t i ngày không quá 5 năm k t ngày h t h n c a gi y ch ng nh n hi n có.
Khi hoàn thành th m tra nh kỳ 3 tháng trư c ngày h t h n gi y ch ng nh n hi n có,
gi y ch ng nh n m i ph i có hi u l c k t ngày hoàn thành th m tra nh kỳ t i ngày
không quá 5 năm k t ngày hoàn thành th m tra nh kỳ.

( Xem thêm các bi u m u thư ng dùng trong ph n Ph l c)

III. H th ng qu n lý an toàn SMS:

1. Gi i thi u:

Cu i th p k 1980 và u th p k 1990 qua các cu c i u tra c a t ch c IMO v tai
n n hàng h i cho th y r ng ph n l n các tai n n x y ra b t ngu n t s qu n lý y u kém
c a các công ty khai thác tàu. Như v y phương pháp qu n lý óng vai trò quan tr ng trong
vi c m b o an toàn khai thác tàu. ây chính là cơ s ra i c a b lu t ISM(International
Safety Management Code).
B lu t ISM cung c p m t chu n qu c t v qu n lý an toàn khai thác tàu và ngăn
ng a ô nhi m môi trư ng. tri n khai b lu t ISM, t c là ph i xây d ng m t chu n qu c
t v qu n lý an toàn, các công ty v n t i bi n ph i xây d ng cho mình m t h th ng qu n
lý an toàn (Safety Management System, vi t t t là SMS) phù h p v i quy mô c a công ty
và ư c t ch c ăng ki m ch p thu n.
Như v y, sau ngày 1 tháng 7 năm 2002 các công ty v n t i bi n Vi t Nam b t bu c
ph i ưa h th ng SMS c a mình vào ho t ng. M t v n t ra là làm th nào v n
hành SMS m t cách úng như ý nghĩa c a nó, t c là ph i theo tinh th n c a b lu t ISM
Code. t ư c chu n thì cơ s h t ng cũng như y u t con ngư i ph i chu n. Trư c
b i c nh h i nh p qu c t hi n nay s c nh tranh càng tr nên gay g t c bi t trong lĩnh
v c v n t i bi n và do ó m i công ty ph i t xây d ng, hoàn thi n cho mình m t h th ng
qu n lý an toàn m t cách hoàn ch nh và t hi u qu cao trong ho t ng.
H th ng qu n lí an toàn là “C m nang an toàn” trên tàu. B i v y c n ph i s p x p
các n i dung có cùng tr ng tâm m t cách khoa h c d tham kh o, và d dàng trong quá
trình th c hi n. Hi n nay, h u h t các công ty u ban hành H th ng qu n lý an toàn dư i
d ng S tay qu n lý an toàn (Safety Management Manual).

2. M c ích c a H th ng qu n lý an toàn:

H th ng qu n lí an toàn xây d ng theo yêu c u c a b lu t qu n lí an toàn ISM
Code. Vì v y h th ng qu n lí an toàn ph i th a mãn nh ng gì mà b lu t ISM Code ra.
Nó bao g m:
- M t chính sách an toàn và b o v môi trư ng.Ph m Thanh Quang 46
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- M t qui nh v quy n h n, trách nhi m, m i thông tin liên l c gi a nh ng ngư i liên
quan n h th ng qu n lí an toàn trên b và trên tàu.
- Các hư ng d n và qui trình ch d n vi c th c hi n các ho t ng trên tàu nh m b o m
an toàn và b o v môi trư ng.
- Các qui trình chu n b và ng phó s c kh n c p trên tàu
- Các qui trình báo cáo tai n n và nh ng gì không phù h p v i lu t, các qui trình n i b rà
soát và ánh giá h th ng.

3. C u trúc c a h th ng qu n lí an toàn:
H th ng qu n lí an toàn bao g m các tài li u sau :
- Các s tay hư ng d n(manual).
- Các m u biên b n(record).
- Các tài li u tham kh o như các công ư c, lu t l hi n hành, n ph m hàng h i, sơ bn
v liên quan n c u trúc tàu, s tay hư ng d n s d ng trang thi t b trên tàu…
thu n ti n s d ng, tham kh o. B tài l êu liên quan n h th ng qu n lí an toàn nên
phân ra như sau:
Trên văn phòng
- S tay Chính sách công ty
- S tay T ch c công ty
- S tay qui trình ho t ng công ty
- S tay ng phó s c công ty
- Các m u biên b n s d ng trên công ty
- Các tài li u tham kh o liên quan
Trên tàu
- S tay Chính sách công ty
- S tay T ch c công ty
- S tay qui trình ho t ng trên tàu
- S tay ng phó s c trên tàu
- Các m u biên b n s d ng trên tàu
- Các tài li u tham kh o trên tàu
* N i dung các s tay và tài li u liên quan:
Nó bao g m:
S tay chính sách công ty
N i dung s tay chính sách công ty nêu rõ nh ng yêu c u c a b lu t ISM Code và
vi c tuân th c a H th ng qu n lí an toàn công ty. Thông qua s tay chính sách công ty,
ngư i c d khái quát toàn b yêu c u ISM Code và nh ng gì mà n i dung h th ng qu n
lí an toàn công ty ang áp d ng.
S tay t ch c công ty
N i dung s tay t ch c công ty nêu rõ sơ t ch c v h th ng qu n lí an toàn trên
công ty và tàu. S tay s nêu rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h gi a các
b ph n, cá nhân liên quan n h th ng qu n lí an toàn
S tay qui trình ho t ng
Thông qua s tay này, ngư i c s hi u rõ các hư ng d n th c hi n các ho t ng
trên tàu và trên b . Các qui trình bao g m:
- Qui trình qu n lí Thuy n viên.
- Qui trình qu n lí Hành h i.

Ph m Thanh Quang 47
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
- Qui trình qu n lí An toàn và Ngăn ng a ô nhi m.
- Qui trình qu n lí B o qu n-b o dư ng.
- Qui trình qu n lí V t tư.
- Qui trình qu n lí H th ng qu n lí an toàn.
S tay ng phó s c
Thông qua s tay này, ngư i c th y rõ các tai n n hàng h i trên tàu và vi c ng
phó s c hàng h i như th nào.
Các m u biên b n(record form)
ây là các biên b n(record) hay các b n rà soát công vi c(checklist). Vi c ghi chép
và lưu l i các biên b n hay b n rà soát trên tàu hay trên b là b ng ch ng c th v s ho t
ng c a h th ng qu n lí an toàn. Nó bao g m:
- M u biên b n liên quan n qu n lí thuy n viên.
- M u biên b n liên quan n qu n lí hàng h i.
- M u biên b n liên quan n qu n lí an toàn và ngăn ng a ô nhi m.
- M u biên b n liên quan n qu n lí b o qu n b o dư ng.
- M u biên b n liên quan n qu n lí v t tư.
- M u biên b n liên quan n qu n lí H th ng.
N i dung các tài li u tham kh o
Các tài li u tham kh o bao g m:
- Các n ph m hành h i, h i (charts & publications).
- Các b n v , sơ liên quan n c u trúc tàu(drawings).
- Các tài li u hư ng d n s d ng liên quan n thông s kĩ thu t và tài li u hư ng d n s
d ng trang thi t b trên tàu(trim & stability calculation, M/E instructions…).
Bài 5:
K HO CH AN NINH TRÊN TÀU BI N


I. Gi i thi u và các yêu c u cơ b n c a k ho ch an ninh trên tàu:

1. Gi i thi u:


Ph m Thanh Quang 48
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
Theo quy nh c a b lu t ISPS code, m i tàu ph i t xây d ng cho mình m t k
ho ch an ninh d a trên nh ng ánh giá an ninh tàu. K ho ch an ninh sau khi xây d ng
xong, ph i ư c Chính quy n hành chính phê duy t và ph i ư c tri n khai, áp d ng trên
tàu, tàu có th ư c ki m tra và ch ng nh n theo b lu t ISPS.

2. Yêu c u:

M t b n K ho ch an ninh trên Tàu ph i b o m bao g m nh ng n i dung cơ b n
như sau:
- Các quy nh v quy n t quy t c a Thuy n trư ng.
- Quy n h n và trách nhi m c a S quan an ninh tàu (SSO).
- T ch c an ninh trên tàu.
- Quy nh v hu n luy n, th c t p và di n t p trong t ng c p an ninh.
- Các bi n pháp b o m an ninh cho tàu.
- Quy nh v nhi m v c a t ng thuy n viên trong các c p an ninh.
- H th ng báo ng an ninh trên tàu.
- Các khu v c h n ch trên tàu.
- Phương pháp ánh giá an ninh tàu, và các bi n pháp ng phó v i t ng trư ng h p e
do an ninh và vi ph m an ninh.
- Quy nh v các bi u m u soát xét và ánh giá n i b c a tàu.

II. M t s quy nh cơ b n trong K ho ch an ninh tàu:

1. Quy n h n và trách nhi m c a S quan an ninh tàu (SSO):

S quan an ninh trên tàu ph i ư c Ch tàu ch nh và ch u trách nhi m th c hi n,
duy trì, giám sát K ho ch an ninh tàu dư i s ch o c a Thuy n trư ng.
Trong vi c ph i h p v i Nhân viên an ninh công ty (CSO) và Thuy n trư ng, trách
nhi m thư ng xuyên c a SSO ba g m:
- Thông báo cho thuy n trư ng v c p an ninh phù h p mà tàu ang áp d ng.
- Giám sát vi c th c hi n K ho ch an ninh, và các b sung, s a i cho k ho ch trong
su t chuy n i.
- Nâng cao nh n th c và c nh giác an ninh trên tàu.
- m b o các thuy n viên trên tàu ư c hu n luy n y và thích h p.
- Báo cáo các khi m khuy t và s không phù h p ư c phát hi n trong quá trình th c
hi n K ho ch an ninh tàu.
- L p biên b n các s c an ninh x y ra trên tàu và báo cáo cho Thuy n trư ng, CSO, và
nhân viên an ninh c ng.


Ph m Thanh Quang 49
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department

- m b o các thi t b an ninh ư c v n hành, th , b o dư ng m t cách thích h p.
- m b o sơ b trí hàng nguy hi m luân có s n Thanh tra c a c ng lên ki m tra.
Khi tàu ang trong c ng và ang duy trì c p an ninh 1, 2. S quan an ninh tàu ph i:
- Ph i h p trong vi c th c hi n K ho ch an ninh v i nhân viên an ninh c ng.
- Thư ng xuyên ki m tra an ninh tàu m b o các bi n pháp m b an ninh thích h p
ư c duy trì.
Trong c p an ninh 3 và trong khi th c tâp ng phó s c . S quan an ninh tàu ph i:
- T p h p các nh n xét t nh ng ngư i tham gia v hi u qu c a nh ng bi n pháp ã
ư c áp d ng và báo cáo ch CSO.
- cp an ninh 3, liên l c v i Thuy n trư ng và chính quy n hành chính ho c chính
quy n c ng 1 cách thích h p và th c hi n các bi n pháp b o m an ninh theo hư ng
d n.

2. T ch c an ninh trên
tàu.

- S quan an ninh tàu dư i
s hư ng d n c a
Thuy n trư ng th c hi n
trách nhi m chính i
v i vi c áp d ng, duy trì,
tính hi u l c và hi u qu
c a K ho ch an ninh
tàu.
- M i s quan tr c ca cùng H 5.1 Ví d v sơ t ch c an ninh tàu
v i các thuy n viên có trách
nhi m i v i ca tr c ph i giám sát an ninh c a tàu trong su t th i gian i ca. T t c các s
c nh hư ng n an ninh tàu ph i ư c báo cáo cho SSO.
- SSO ph i thư ng xuyên th o lu n v n an ninh v i Thuy n trư ng. c p an ninh
2, vi c th o lu n ph i di n ra hàng ngày và ph i thư ng xuyên liên l c v i CSO.
- cp an ninh 3. Thuy n trư ng s tr c ti p ph trách các v n an ninh và duy trì
liên l c v i CSO, chính quy n hành chính và chính quy n c ng có liên quan.
- Nhi m v c a t ng Thuy n viên ph i ư c phân công trách nhi an ninh c th trong
b n K ho ch an ninh tàu.

3. Các bi n pháp b o m an ninh cho tàu.

a. KiÓm so¸t tiÕp cËn t u:
- C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t tiÕp cËn nh»m qu¶n lý ng−êi lªn tµu vµ vµo c¸c khu vùc
h¹n chÕ trªn tµu, ng¨n ngõa tiÕp cËn tµu tr¸i phÐp, tr× ho·n viÖc tiÕp cËn, cho nh©n viªn


Ph m Thanh Quang 50
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
an ninh thªm thêi gian øng phã c¸c c¶nh b¸o vµ b¸o ®éng.
- KiÓm so¸t tiÕp cËn vµ quy tr×nh nhËn d¹ng lµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh thiÕt yÕu
®Ó ®Ò phßng x©m ph¹m ®Õn:
+ ThuyÒn viªn vµ nh©n viªn cña c¶ng
+ C¸c khu vùc chñ chèt trªn tµu
+ Hµng ho¸ vµ ®å dù tr÷ tµu.
C¸c ®iÓm tiÕp cËn:

+ C¸c ®iÓm cho phÐp tiÕp cËn tµu ®−îc nªu trong b¶n KÕ ho¹ch an ninh tµu ph¶i ®−îc
®¸nh dÊu râ rµng vµ ®−îc bè trÝ ®Ó h¹n chÕ tèi ®a viÖc tiÕp cËn tr¸i phÐp. C¸c biÖn ph¸p
kiÓm so¸t tiÕp cËn hiÖu qu¶ cho phÐp thuyÒn viªn trùc ca kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n khi tuÇn tra
quanh tµu ®ång thêi vÉn b¶o vÖ ®−îc nh÷ng khu vùc träng yÕu trªn tµu.
+ C¸c ®iÓm tiÕp cËn dµnh cho c«ng nh©n vµ nh÷ng ng−êi kh¸c lªn tµu ®−îc kiÓm so¸t
tèt nhÊt b»ng c¸ch yªu cÇu mäi ng−êi xÕp thµnh mét hµng däc duy nhÊt ®Ó h¹n chÕ sù
rèi lo¹n, tr¸nh kh«ng cho mäi ng−êi tô tËp ë c¸c khu vùc trèng hoÆc tËp trung thµnh c¸c
®¸m ®«ng r¶i r¸c ngay tr−íc ®iÓm kiÓm so¸t tiÕp cËn.
+ §Ó kiÓm so¸t tiÕp cËn tµu khi ë trong cÇu ph¶i l−u ý ®Õn kh¶ n¨ng tiÕp cËn tµu tõ phÝa
biÓn.
Tr¸ch nhiÖm cña c¶ng bao gåm c¶ kiÓm so¸t an ninh khu vùc neo, c¸c luång vµo c¶ng vµ
viÖc liªn l¹c víi Nh©n viªn an ninh c¶ng cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc nh÷ng mèi ®e do¹ an ninh
cã thÓ ®Õn tõ c¸c h−íng nµy.
NhËn d¹ng:

+ NhËn d¹ng lµ mét phÇn then chèt ®Ó kiÓm so¸t tiÕp cËn tµu. NÕu tÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu
®−îc tù do ®i l¹i trªn tµu mµ kh«ng bÞ kiÓm tra, kh¸m xÐt th× thuyÒn viªn, hµng ho¸ cã
thÓ rÊt dÔ trë thµnh môc tiªu tÊn c«ng cña téi ph¹m. C¸c kh¸ch lªn tµu kh«ng ®−îc hé
tèng còng dÔ g©y ra sù cè do kh«ng quen víi bè trÝ, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ nh÷ng thiÕt bÞ
kh¸c cña tµu.
+ Th«ng th−êng, tÊt c¶ mäi ng−êi lªn tµu ®Òu ph¶i mang thÎ nhËn d¹ng vµ ph¶i ®−îc kiÓm
tra c¶ khi lªn tµu vµ khi rêi tµu. Tµu ®−îc cÊp Sæ ®¨ng ký ng−êi lªn, xuèng tµu, mäi ng−êi
lªn tµu ph¶i ghi ®Çy ®ñ th«ng tin vµo Sæ ®¨ng ký nµy.
+ Tuú thuéc vµo møc ®é kiÓm so¸t tiÕp cËn ®−îc c¶ng thùc hiÖn, bé phËn trùc ca an ninh
ph¶i yªu cÇu nh÷ng ng−êi l¹ mÆt muèn lªn tµu th× ph¶i xuÊt tr×nh giÊy tê vµ nãi râ lý do
lªn tµu tr−íc khi cho phÐp hä lªn tµu. C«ng t¸c ph¶i ®−îc ¸p dông t−¬ng tù ®èi víi nh©n
viªn cña chÝnh quyÒn c¶ng.
+ C¸c thuyÒn viªn yªu cÇu ph¶i mang thÎ nhËn d¹ng cña C«ng ty, sæ thuyÒn viªn hoÆc hé
chiÕu mçi khi ®i bê, vµ ph¶i xuÊt tr×nh nh÷ng giÊy tê nhËn d¹ng nµy tr−íc khi ®−îc phÐp
lªn tµu. ViÖc kh«ng tu©n thñ c¸c quy tr×nh hoÆc nh÷ng quy ®Þnh nhËn d¹ng sÏ ph¶i chÞu c¸c
h×nh thøc kû luËt. Tµu cã c¸c lo¹i thÎ ®¸nh sè ®Ó cÊp cho nh÷ng ng−êi ®−îc phÐp lªn tµu.
ViÖc cÊp ph¸t vµ tr¶ thÎ sÏ ®−îc kiÓm so¸t chÆt chÏ, nÕu ph¸t hiÖn thÊy vÊn ®Ò bÊt th−êng
ph¶i b¸o ngay cho Sü quan an ninh tµu.
+ ViÖc yªu cÇu xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê nhËn d¹ng ®Ó kiÓm tra ch−a h¼n ®· lµ biÖn ph¸p
hoµn h¶o v× giÊy tê nhËn d¹ng cã thÓ ®−îc lµm gi¶. NÕu cÇn thiÕt, ®«i khi ph¶I kiÓm tra
tÝnh hîp lÖ cña giÊy tê nhËn d¹ng. Tµu cã thÓ yªu cÇu Nh©n viªn an ninh c¶ng t− vÊn vÒ
quy tr×nh kiÓm tra nµy.
+ C¸c yªu cÇu kiÓm tra vµ tÇn suÊt kiÓm tra ph¶i ®−îc ghi râ trong b¶ng KÕ ho¹ch an ninh

Ph m Thanh Quang 51
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
tµu.
Kh¸m xÐt:

+ TÊt c¶ mäi ng−êi lªn tµu ®Òu cã thÓ bÞ kh¸m xÐt. Tuy nhiªn ë CÊp ®é an ninh 1 chØ ¸p
dông ph−¬ng thøc kh¸m xÐt x¸c suÊt. C«ng viÖc kh¸m xÐt tèt nhÊt lµ do c¶ng thùc hiÖn ë
gÇn khu vùc tµu nÕu ®−îc trang bÞ phï hîp vµ cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi tµu. Th«ng
th−êng, thuyÒn viªn cña tµu kh«ng bÞ ®ång nghiÖp cña m×nh kiÓm tra trõ khi cã b»ng
chøng râ rµng vÒ ®e do¹ an ninh cña thuyÒn viªn nµy ®èi víi tµu. Tuy nhiªn c«ng viÖc
kh¸m xÐt ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo c¸ch thøc ®Ó b¶o ®¶m quyÒn con ng−êi cña thuyÒn
viªn vµ kh«ng x©m ph¹m nh©n phÈm.
KiÓm so¸t ch×a khãa:

+ ThuyÒn tr−ëng ph¶i duy tr× hå s¬ vÒ nh÷ng ng−êi n¾m gi÷ ch×a kho¸ ®Æc biÖt lµ ch×a
kho¸ v¹n n¨ng ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nh÷ng ch×a khãa nµy. §èi víi nh÷ng
phßng hay khu vùc kh«ng më ®−îc b»ng ch×a khãa v¹n n¨ng, thuyÒn viªn phô tr¸ch cã
tr¸ch nhiÖm nép 1 bé ch×a khãa phßng vµ kho do m×nh qu¶n lý cho ThuyÒn tr−ëng. C¸c
thuyÒn viªn khi hÕt thêi h¹n lµm viÖc trªn tµu ph¶i giao tr¶ l¹i ch×a kho¸ cho tµu. Khi ch×a
khãa bÞ mÊt ph¶i b¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng.
C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t tiÕp cËn:

TÊt c¶ c¸c ®iÓm tiÕp cËn tµu ®Òu ®−îc x¸c ®Þnh râ trong b¶ng KÕ ho¹ch an ninh
tµu vµ ®−îc kiÓm so¸t phï hîp víi CÊp ®é an ninh ®ang ®−îc ¸p dông.
+ cÊp ®é an ninh 1 c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh sau sÏ ®−îc thùc hiÖn ®Ó kiÓm so¸t
tiÕp cËn lªn tµu:
++ KiÓm tra thÎ nhËn d¹ng vµ x¸c nhËn môc ®Ých cña nh÷ng ng−êi lªn tµu, vÝ dô kiÓm tra
quyÕt ®Þnh xuèng tµu, yªu cÇu söa ch÷a, giÊy giíi thiÖu cña chÝnh phñ .v.v.(viÖc nhËn
d¹ng thî söa ch÷a hoÆc c«ng nh©n ph¶i ®−îc phèi hîp víi nhµ thÇu).
++ Liªn l¹c víi c¶ng ®Ó thiÕt lËp nh÷ng khu vùc riªng biÖt ®¶m b¶o an ninh ®Ó tiÕn hµnh
kiÓm tra, kh¸m xÐt nh÷ng ng−êi lªn tµu (bao gåm c¶ ®å dïng c¸ nh©n, hµnh lý).
++ C¸ch ly ng−êi vµ hµnh lý ®· qua kiÓm tra víi ng−êi vµ hµnh lý ch−a qua kiÓm tra;
++ X¸c ®Þnh nh÷ng ®iÓm tiÕp cËn cÇn ph¶i ®ãng chÆt hoÆc canh g¸c ®Ó tr¸nh tiÕp cËn tr¸i
phÐp.
++ Ng¨n kh«ng cho tiÕp cËn b»ng c¸ch dïng kho¸ hoÆc ph−¬ng thøc kh¸c ®èi víi c¸c
khu vùc kh«ng cã ng−êi liÒn kÒ víi c¸c khu vùc mµ kh¸ch cã thÓ ra vµo.
+ cÊp ®é an ninh 2, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh bæ sung sau, ®Ó ®¶m b¶o
kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n vµ n©ng cao c¶nh gi¸c ng¨n ngõa nguy c¬ cao x¶y ra sù cè:
++ Bè trÝ thªm thuyÒn viªn ®i tuÇn trªn boong vµo ban ®ªm ®Ó ng¨n chÆn viÖc tiÕp cËn
tr¸i phÐp.
++ Giíi h¹n sè l−îng c¸c ®iÓm tiÕp cËn tµu vµ b¶o vÖ c¸c ®iÓm tiÕp cËn kh¸c b»ng c¸ch
dì bá c¸c ph−¬ng tiÖn tiÕp cËn.
++ Liªn l¹c víi c¶ng ®Ó ng¨n chÆn viÖc tiÕp cËn tõ phÝa biÓn.
++ Liªn l¹c víi c¶ng ®Ó thiÕt lËp khu vùc h¹n chÕ ë phÝa bê cña tµu.
++ T¨ng tÇn suÊt kiÓm tra lªn 25% ®èi víi hµng ho¸, ng−êi vµ hµnh lý mang theo tr−íc
khi xuèng tµu.
++ NhËn d¹ng vµ hé tèng kh¸ch trªn tµu.


Ph m Thanh Quang 52
ATL HH 2
DVCOL – Navigation Department
++ Th«ng b¸o cho thuyÒn viªn biÕt nh÷ng ®e do¹ an ninh ®· ®−îc x¸c ®Þnh, nªu râ tÇm
quan träng cña quy tr×nh kiÓm tra b¸o c¸o ng−êi, vËt dông vµ c¸c ho¹t ®éng kh¶ nghi vµ
nhÊn m¹nh viÖc cÇn thiÕt ph¶i t¨ng c−êng c¶nh gi¸c.
++ TiÕn hµnh kh¸m xÐt mét phÇn hoÆc toµn bé tµu tr−íc khi khëi hµnh.
+ cÊp ®é an ninh 3, tµu ph¶i tu©n thñ c¸c h−íng dÉn cña c¸c lùc l−îng øng phã víi sù
cè an ninh hoÆc ®e do¹ an ninh. Tµu ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi ®¬n vÞ øng phã vµ c¶ng
®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh bæ sung sau:
++ ChØ cho phÐp lªn xuèng tµu t¹i mét vÞ trÝ ®−îc kiÓm so¸t.
++ ChØ cho phÐp tiÕp cËn ®èi víi nh÷ng thµnh viªn cña lùc l−îng øng phã víi sù cè an
ninh hoÆc ®e do¹ an ninh.
++ ChØ dÉn, hé tèng hoÆc gi¸m s¸t trùc tiÕp nh÷ng ng−êi kh«ng ph¶i lµ thuyÒn viªn ë trªn
tµu.
++ §×nh chØ lªn hoÆc xuèng tµu.
++ §×nh chØ c¸c ho¹t ®éng lµm hµng, cung cÊp phô tïng ®å dù tr÷ cho tµu .v.v.
++ S¬ t¸n khái tµu.
++ §iÒu ®éng tµu.
++ S½n sµng tiÕn hµnh kh¸m xÐt mét phÇn hoÆc toµn bé tµu.

H T PH N II
Ph m Thanh Quang 53
PH L C -2-

PH L C
Ph l c 1:
GI Y CH NG NH N QU C T V AN NINH TÀU BI N


(Phù hi u chính th c) (Qu c gia)

S gi y. . . . . . . . . . . . . . . .

C p theo các i u kho n c a

B LU T QU C T V AN NINH TÀU VÀ B N C NG
(B LU T ISPS)


Theo y quy n c a Chính ph


(tên qu c gia)

bi
(ngư i ho c t ch c ư c y quy n)

Tên tàu: ................................................................................................................

S ăng ký ho c hô hi u: ....................................................................................

C ng ăng ký:......................................................................................................

Ki u tàu:...............................................................................................................

T ng dung tích:....................................................................................................

S IMO: ...............................................................................................................

Tên và a ch Công ty: .......................................................................................

CH NG NH N R NG:


1 h th ng an ninh và m i thi t b an ninh liên quan c a tàu ã ư c th m tra phù h p v i m c 19.1 c a ph n A, B lu t
ISPS;

2 vi c th m tra nh n th y h th ng an ninh và m i thi t b an ninh liên quan c a tàu th a mãn v m i m t và tàu th a mãn
các yêu c u áp d ng c a chương XI-2 c a Công ư c và ph n A c a B lu t ISPS;

3 tàu ã có K ho ch An ninh Tàu ư c duy t.

Ngày th m tra l n u ho c nh kỳ c p gi y ch ng nh n này ......................................................

Gi y ch ng nh n này có hi u l c n ................................................
v i i u ki n ph i ư c th m tra xác nh n theo m c 19.1.1 c a ph n A, B lu t ISPS.

C p t i...........................................................
(nơi c p gi y ch ng nh n)

Ngày c p...................................... ...........................................
(Ch ký c a ngư i
có th m quy n c p)
( óng d u ho c dán tem, n u phù h p)
PH L C -3-

Ph l c 2:
GI Y CH NG NH N QU C T V AN NINH TÀU BI N T M TH I


(Phù hi u chính th c) (Qu c gia)

S gi y. . . . . . . . . . . . . . . .


C p theo các i u kho n c a

B LU T QU C T V AN NINH TÀU VÀ B N C NG
(B LU T ISPS)


Theo y quy n c a Chính ph


(tên qu c gia)

bi
(ngư i ho c t ch c ư c y quy n)

Tên tàu: ................................................................................................................

S ăng ký ho c hô hi u: ....................................................................................

C ng ăng ký:......................................................................................................

Ki u tàu:...............................................................................................................

T ng dung tích:....................................................................................................

S IMO: ...............................................................................................................

Tên và a ch Công ty: .......................................................................................


ây là gi y ch ng nh n t m th i liên ti p sau? úng/ Sai*
N u úng, ngày c p gi y ch ng nh n t m th i u tiên:
..........................................

Ch ng nh n r ng các yêu c u c a ph n A/19.4.2, B lu t ISPS ã ư c th a mãn.

Gi y ch ng nh n này ư c c p theo ph n A/19.4 c a B lu t ISPS.


Gi y ch ng nh n này có hi u l c n ................................................


C p t i...........................................................
(nơi c p gi y ch ng nh n)

Ngày c p...................................... ...........................................
(Ch ký c a ngư i
có th m quy n c p)


( óng d u ho c dán tem, n u phù h p)
PH L C -4-

Ph l c 3:

M/V: NSS ENDEAVOR STOWAWAY SEARCHING CHECK LIST

From :
Voy No: to:
Time: Port:
Person Incharge Place and Location Check Crew Signature
Bosun Store
No.1 Hold &
Access Hatch
C/O
No.2 Hold &
Access Hatch
No.3 Hold &
Access Hatch
No.4 Hold &
Access Hatch
No.5 Hold &
Access Hatch
CHIEF OFFIER TEAM 2/O
ON DECK No.6 Hold &
(OS-A, OS-B, DTR-A)
Access Hatch
Midship Paint
Store
Midship
Store
No.7 Hold &
Access Hatch
3/O
No.8 Hold &
Access Hatch
No.9 Hold &
Access Hatch
Tally Room
Tally Toilet
Gas Cylinder BOSUN
Store
Poop Deck
Paint Store
Poop Deck
Deck Store
No.2
Deck Work
Shop
AB-A
Deck Store
SECOND OFFICER TEAM No.1
(AB-A, AB-B, AB-C) A Deck S
Side Lifeboat
Gymnasium
Emer.
Generator
Boat Deck Room AB-B
A Deck P
Side Lifeboat
Engine Casing
Area
Funnel Deck
RADIO OFFICER TEAM Officer's Mess
Galley
(C/COOK, 2nd/COOK, Room
AB-C
MESSMEN) Galley&
Pantry
Crew's Mess
Room
PH L C -5-

Dry's Store OS-A

Chamber

THIRD OFFICER TEAM Upper Deck
(BOSUN, D/BOY, DTR-B) Spare Room
Air Condition
Room
Hospital
Room
Deck
Changing
Room
OS-B
Pipe &
Electric Cable
Upp Deck Trunk
Ship's Office,
Ballast control
STN
Fire Station
Toilet
Engine
DECK BOY
Changing
Room
Laundry
Room
Saloon Room
Pipe &
Electric Cable
D/TRN-A
Trunk
A Deck Toilet
Shower Room
Crew's
Smoking
Room
Pipe &
D/TRN-B
Electric Cable
Trunk
Locker No.3
Locker No.4
Locker No.5
B Deck
Shower Room
Library
R/O
Locker
Pipe &
Electric Cable
Trunk
Pipe &
Electric Cable
Trunk
C Deck
Locker No.2
C/COOK
Laundry
Room
Pipe &
D Deck Electric Cable
Trunk
Spare Cabin
2nd/COOK
Locker No.1
PH L C -6-Computer
Room
Navigation
Bridge
Toilet
Nav. Locker
Bridge Deck
Electric Room MESSMEN
Battery Room
Compass
Deck


REMARK:
Keep all cabin knocking
1
during berthing time.C/O:
MASTER, SSO:

PHAM VU TUAN HOANG DUC THAO
PH L C -7-

Giáo trình có tham kh o tài li u t :

- An toàn lao ng hàng h i

Tác gi : TT Lê Thanh Sơn – HHH Vi t Nam

- B lu t ISM code, ISPS code

T ch c Hàng h i qu c t - IMO

- S tay qu n lý an toàn

VOSCO Co.
H I LONG Co.
VINALINE Co.
- K ho ch an ninh tàu bi n

M/V NSS ENDEAVOR
M/V VOSCO STAR
M/V HASICO
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản