ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP

Chia sẻ: pencil_3

Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: - Học sinh trình bày được mối quan hệ chặt chẽ giữa hô hấp và nhiệt độ ,hàm lượng nước ,nồng độ CO2 và O 2. - Giải thích được quá trình vận dụng mối liên quan giữa hô hấp và các điều kiện MT trong bảo quản nông sản ,thực phẩm ,rau quả.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI
TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP
I. Mục tiêu bài học :

1. Kiến thức:

- Học sinh trình bày được mối quan hệ chặt chẽ giữa
hô hấp và nhiệt độ ,hàm lượng nước ,nồng độ CO2 và
O 2.

- Giải thích được quá trình vận dụng mối liên quan
giữa hô hấp và các điều kiện MT trong bảo quản
nông sản ,thực phẩm ,rau quả.

- Xây dựng ý thức vận dụng kiến thứ học được vào
việc giải quyết các vân đề thực tiễn.

2. Kỹ năng:

- Phát triển năng lực phân tích ,so sánh ,khái quát
hóa,vận dụng vào thực tiễn sản xuất

- Rèn luyện kỹ năng thảo luận nhóm và làm việc độc
lập với SGK .
3. Thái độ:

- HS nhận thức rõ vai trò quan trọng của quá trình hô
hấp ..

- Giáo dục ý thức tìm hiểu và ứng dụng trong bảo
quản nông sản.

II. Đồ dùng và phương pháp dạy học:
1. Phương pháp tổ chức dạy học: Hỏi đáp – tìm
tòi, Hỏi đáp – tái hiện.

2. Thiết bị dạy học cần thiết : - Phóng to các
hình 12.1 ;12.2.SGK .

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số và tác phong học sinh.

-Trình bày các giai đoạn trong
2. Kiểm tra bài cũ:
hô hấp?

- Nêu sự khác nhau giữa hô
hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật.

3. Bài mới:
Hạt thóc nẩy mầm để HS suy nghĩ về các điều kiện
môi trường liên quan đến hô hấp để vào nội dungcủa
bài .Từ TN nẩy mầm của hạt ,thấy được hô hấp liên
quan đến nhiệt độ ; O2 và nước .

Hoạt động của giáo viên và Nội dung
học sinh

GV: Mối liên quan giữa hô hấp I. NHIỆT ĐỘ
và nhiệt như thế nào ?

HS: Hô hấp phụ thuộc chặt chẽ Hô hấp phụ thuộc chặt chẽ
vào nhiệt độ, vì hô hấp bao vào nhiệt độ ,vì hô hấp
gồm các phản ứng hóa học do bao gồm các phản ứng hóa
các enzim xúc tác. học do các enzim xúc tác.
-Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu
hô hấp:

0 - 1 0 oC

- Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp :
3 0 - 3 5 oC
- Nhiệt độ tối đa cho hô hấp II. HÀM LƯỢNG
:40 - 45oC NƯỚC

Cường độ hô hấp tỷ lệ
thuận với hàm lượng
GV: Nêu vai trò của nước với
nước.
hô hấp ?

Phần này HS dựa vào kiến thức
đã học để trả lời

HS: Nước là dung môi và là
môi trường cho phản ứng hóa
học xảy ra.

- Tham gia vào quá trình hô
hấp.

- Lượng nước tăng thì cường
độ hô hấp tăng. - Cường độ hô
hấp tỷ lệ thuận với hàm lượng
III. NỒNG ĐỘ O2 VÀ
nước.
CO 2
GV: Mối quan hệ giữa hàm
lượng nước và cường độ hô 1.Nồng độ O2
hấp ? O2 tham gia trực tiếp vào
HS: Lượng nước tăng thì ôxy hóa các chất hữu cơ
cường độ hô hấp tăng. Cường và trong hô hấp hiếu khí.
độ hô hấp tỷ lệ thuận với hàm
lượng nước.

GV: Vai trò O2 trong hô hấp ?

HS: đọc SGK và nêu :

- O2 tham gia trực tiếp vào ôxy
2.Nồng độ CO2
hóa các chất hữu cơ và trong
hô hấp hiếu khí.
Nếu tăng nồng độ CO2 thì
- Nồng độ O2 tăng thì hô hấp
hô hấp giảm ,vì hô hấp
tăng .
hấp thụ O2 và thải CO2.
- Nồng độ O2 trong không khí
giảm dưới 10% ,hô hấp hiếu
khí giảm .
GV: Sự thay đổi nồng độ CO2
liên quan đến hô hấp như thế III. HÔ HẤP VÀ VẤN
nào ? ĐỀ BẢO QUẢN NÔNG
HS: SẢN

- Nếu tăng nồng độ CO2 thì hô 1.Mục tiêu của bảo quản :
hấp giảm ,vì hô hấp hấp thụ O2 Giữ được mức tối đa số
và thải CO2. lượng và chất lượng sản
phẩm bảo quản
- Nồng độ CO2 cao trong môi
trường sẽ ức chế thải CO2,gây
ức chế hô hấp. 2.Hậu quả của hô hấp đối
GV: Mục tiêu bảo quản nông với quá trình bảo quản
sản là gì ? nông sản

HS: Giữ được mức tối đa số - Tiêu hao chất hữu cơ
lượng và chất lượng sản phẩm ,giảm chất lượng và số
bảo quản lượng nông sản.

GV: Hô hấp gây hậu quả gì
cho việc bảo quản nông sản?
HS:

 Tiêu hao chất hữu cơ 3.Các biện pháp bảo quản
,giảm chất lượng và số - Bảo quản khô
lượng nông sản
- Bảo quản lạnh
 Hô hấp tăng nhiệt độ,tăng
- Bảo quản trong điều kiện
độ ẩm,làm tăng cường độ
nồng độ CO2 cao.
hô hấp .

 Thay đổi thành phần khí
trong môi trường (O2 giảm
,CO2 tăng )hô hấp kị khí
xảy ra ,nông sản bị phân
hủy nhanh chóng.

GV: Tại sao cần phải giảm hô
hấp đến mức tối thiểu khi bảo
quản nông sản ?

HS: Vì hô hấp giảm đến 0 ,lúc
đó nông sản bảo quản sẽ hư
hỏng hoặc bị chết .

GV: Nêu các biện pháp bảo
quản?

HS: đọc SGK kết hợp với kiến
thức về hô hấp để đưa ra các
biện pháp

 Bảo quản khô

 Bảo quản lạnh

 Bảo quản trong điều kiện
nồng độ CO2 cao.
4.CỦNG CỐ

- Tại sao không để rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh ?

-Vì nhiệt độ dưới 0oC sẽ làm nước trong quả đông lại
thành đá ,phá vỡ hết các tế bào của rau ,quả.

5. DẶN DÒ
- Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 53
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản