Ảnh hưởng của CO2 đến quang hợp

Chia sẻ: heoxinhkute4

Sự khuyếch tán CO2 trong quang hợp Sự khuyếch tán CO2 từ môi trường vào lá cung cấp cho quang hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ quang hợp. Gaastra (1959) khi nghiên cứu sự khuyếch tán của CO2 vào lá cung cấp cho quang hợp cho thấy quá trình này khá phức tạp, xảy ra qua nhiều giai đoạn.

Nội dung Text: Ảnh hưởng của CO2 đến quang hợp

Ảnh hưởng của CO2
đến quang hợp1. Sự khuyếch tán CO2 trong
quang hợp
Sự khuyếch tán CO2 từ môi
trường vào lá cung cấp cho
quang hợp có ảnh hưởng trực
tiếp đến cường độ quang hợp.
Gaastra (1959) khi nghiên cứu
sự khuyếch tán của CO2 vào lá
cung cấp cho quang hợp cho
thấy quá trình này khá phức tạp,
xảy ra qua nhiều giai đoạn.
Tốc độ khuyếch tán CO2 tỷ lệ
thuận với diện tích bề mặt
khuyếch tán, thời gian khuyếch
tán, thế năng khuyếch tán.
Quá trình khuyếch tán của
CO2 từ không khí vào lá xảy ra
qua 3 chặng với cơ chế, bản
chất không giống nhau.
* Khuyếch tán CO2 từ không khí
vào bề mặt lá:
Đây là quá trình vật lý đơn
thuần nên tốc độ khuyếch tán
phụ thuộc hoàn toàn vào các
yếu tố vật lý của môi trường.
Trong các yếu tố đó thì thế năng
khuyếch tán có vai trò quyết
định. Do vậy hàm lượng
CO2 trong môi trường có vai trò
quan trọng, quyết định tốc độ
khuyếch tán CO2 của giai đoạn
này.
* Khuyếch tán CO2 từ bề mặt lá
vào gian bào:
Đây là giai đoạn khuyếch tán
CO2 qua khí khổng của lá. Bởi
vậy tốc độ giai đoạn này phụ
thuộc chủ yếu vào sự đóng mở
khí khổng. Sự đóng mở khí
khổng lại liên quan trực tiếp đến
chế độ nước - quá trình thoát
hơn nước.
* Khuyếch tán CO2 từ gian bào
vào tế bào đồng hoá:
Đây là quá trình thấm của
CO2 qua màng tế bào để vào
trong tế bào thực hiện quá trình
đồng hoá CO2. Quá trình này
phụ thuộc chủ yếu vào tính
thấm của màng tế bào đồng hoá
với CO2.
Tốc độ vận chuyển CO2 từ
môi trường vào tế bào đồng
hoá quyết định tốc độ cung
cấp nguyên liệu (CO2) cho
quang hợp nên ảnh hưởng trực
tiếp đến cường độ quang hợp.
Có thể dùng các biện pháp tác
động hợp lý như phân bón,
tưới nước, chăm sóc .. để
làm tăng tốc độ quá trình
khuyếch tán CO2 qua đó sẽ làm
tăng cường độ quang hợp góp
phần tăng năng suất cây trồng.
2. Hàm lượng CO2
Hàm lượng CO2 trong môi
trường là yếu tố quyết định thế
năng khuyếch tán CO2 vào lá
nên có ảnh hưởng trực tiếp đến
quang hợp.
Hàm lượng CO2 tối thiểu để
quang hợp xảy ra là điểm bù
CO2. Điểm bù CO2 phụ thuộc
nhóm cây. Với nhóm thực
vật C3 điểm bù cao, thực
vật C4 có điểm bù thấp. Với
hàm lượng CO2 trung bình
trong không khí (0,030%) luôn
thoả mãn ở mức độ tối ưu cho
quang hợp. Tuy nhiên ở các
vùng khác nhau có hàm
lượng CO2 không giống nhau
nên ảnh hưởng đến quang hợp
cũng khác nhau.
Ảnh hưởng của CO2 đến quang
hợp liên quan chặt chẽ đến chế
độ chiếu sáng. Khi ánh sáng
mạnh hiệu quả tác động
CO2 đến quang hợp mạnh hơn
khi ánh sáng yếu.
Do nhu cầu thường xuyên của
cây với CO2 nên trong các biện
pháp kỹ thuật cần bảo đảm
thường xuyên nhu cầu CO2 cho
cây trồng như bón phân chứa
CO2, làm đất tơi xốp, sục bùn
thường xuyên.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản