Ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến môi trường

Chia sẻ: xuankhuong

Tham khảo tài liệu 'ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến môi trường', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến môi trường

The Green House Effect
nh h ng c a hi u ng nhà kính n
môi tr ng
n có bao gi t h i hi u ng nhà kính là cái gì ch a, sau khi c xong bài này b n s bi t
chính xác th nào là hi u ng nhà kính và s nh h ng c a nó n môi tr ng mà chúng ta
ang s ng.

Hi u ng nhà kính là gì?
Nhi t b m t trái t c t o nên do s cân b ng gi a n ng l ng m t tr i n b
t trái t và n ng l ng b c x c a trái t vào kho ng không gian gi a các hành tinh.
ng l ng m t tr i ch y u là các tia sóng ng n d dàng xuyên qua c a s khí quy n.
b m t trung bình +16oC là sóng dài có n ng
Trong khi ó, b c x c a trái t v i nhi t
ng th p, d dàng b khí quy n gi l i. Các tác nhân gây ra s h p th b c x sóng dài
trong khí quy n là khí CO2, b i, h i n c, khí mêtan, khí CFC v.v...[2]

t qu c a s c a s trao i không cân b ng v n ng l ng gi a trái t v i không
"
gian xung quanh, d n n s gia t ng nhi t c a khí quy n trái t. Hi n t ng này di n
ra theo c ch t ng t nh nhà kính tr ng cây và c g i là Hi u ng nhà kính".

gia t ng tiêu th nhiên li u hoá th ch c a loài ng i ang làm cho n ng khí CO2
a khí quy n t ng lên. S gia t ng khí CO2 và các khí nhà kính khác trong khí quy n trái
t làm nhi t trái t t ng lên. Theo tính toán c a các nhà khoa h c, khi n ng CO2
b m t trái t t ng lên kho ng 3oC. Các s li u
trong khí quy n t ng g p ôi, thì nhi t
trái t ã t ng 0,5oC trong kho ng th i gian t 1885 n
nghiên c u cho th y nhi t
1940 do thay i c a n ng CO2 trong khí quy n t 0,027% n 0,035%. D báo, n u
trái t s t ng lên 1,5 - 4,5oC
không có bi n pháp kh c ph c hi u ng nhà kính, nhi t
vào n m 2050 [6].

Vai trò gây nên hi u ng nhà kính c a các ch t khí c x p theo th t sau: CO2 =>
CFC => CH4 => O3 =>NO2. S gia t ng nhi t trái t do hi u ng nhà kính có tác ng
nh m t i nhi u m t c a môi tr ng trái t.

Gi i thi u:
Hi u ng nhà kính nh h ng n nhi u l nh v c c a cu c s ng chúng ta trên hành
tinh này. N u không có hiêu ng nhà kính thì khí h u c a trái t s khô và l nh giá. Khí

Hi u ng nhà kính Trang 1
The Green House Effectu c a trái t thay i do nh ng ho t ng c a con ng i u này ã nh h ng n
thành ph n hóa h c c a khí quy n qua vi c làm t ng khí nhà kính(greenhouse gases) mà
ch y u là cacbon dioxit, metan, nit oxit(N2O). Trái t ã t n t i kho ng 4,65 t n m và
khí h u trên hành tinh này ã nhi u l n thay it nóng sang l nh. Nhi t trung bình
a b m t trái t kho ng 15°C(59°F). Trong su t th k v a qua nhi t trung bình ã
ng lên 6°C [4]. u này là do nhi u y u t m t trong nh ng y u t ó là cu c cách
ng công nghi p. Chúng ta b t u làm cho khí h u thay i qua vi c áp d ng các thành
qu c a khoa h c k thu t vào nông nghi p. Tr c khi x y xa cu c cách m ng công
nghi p con ng i ch th i vào khí quy n m t l ng khí r t nh , vi c t các nhiên li u
hóa th ch, phá r ng và s gia t ng dân s , chúng ta ã làm thay i khí h u trái t b ng
vi c làm gia t ng l ng dioxit cacbon trong khí quy n. L ng cacbon dioxit t ng kho ng
25% trong khí quy n ngh a là có kho ng 270-280 ph n tri u trong 250 n m tr c, và
ngày nay có kho ng 350 ph n tri u [1]. Cái tên hi u ng nhà kính c g i b i vì khí
quy n có vai trò gi ng nh mái nhà th y tinh và b c t ng c a ngôi nhà xanh. hi u
c th nào là hi u ng nhà kính chúng ta ph i b t u t nh ng khái ni m c b n.


Hi u ng nhà kính nh h ng nh th nào?
Hi u ng nhà kính Trang 2
The Green House EffectHi u ng nhà kính là s m lên c a t ng th p h n c a khí quy n và b m t trái tb i
t quá trình ph c t p có liên quan n các khí, ánh sáng m t tr i và các h t có m t
trong khí quy n. N ng l ng t m t tr i chi ph i th i ti t và khí h u trái t. M t ph n
ng l ng truy n t m t tr i c trái t h p th và ph n x l i m t ph n vào không
gian.Có m t s lo i khí c bi t trong l p khí quy n c a trái t c g i là khí nhà
kính(h i n c, cacbon dioxit, và m t s khí khác), khí nhà kính b t gi n ng l ng
ng nhi t. Quá trình này t ng t nh các tia ánh sáng m t tr i xuyên qua nhà kính làm
ng nhi t bên trong [4]. Các b c x có b c sóng dài c gi i phóng khi quá trình
p th nhi t x y ra và các tia có b c sóng dài c ph n x tr l i, và có m t s tia
không th xuyên qua c l p ch a các khí nhà kính nên l p ch a các khí nhà kính tr
nên dày h n.

t khi b t u cu c cách m ng công nghi p, cacbon dioxit ã t ng lên n 30% trong
u khí quy n c a chúng ta [3]. Khi s t ng v t cacbon dioxit x y ra nó cho phép trái t
có th gi c các tia ph n x v i b c sóng dài và n u hàm l ng cacbon dioxit càng
ng thì kh n ng b t gi c a trái t c ng t ng u này gi i thích t i sao trái tl i m
n lên.

Các nhà khoa h c cho r ng nguyên nhân chính gây nên s t ng s l ng cacbon dioxit là
s t cháy nhiên li u d u m b i vì trong l ch s ch a h có ngu n n ng l ng nào
i gi i phóng nhi u cacbon dioxit nh là các lo i khí t ngày nay mà con ng i ang s
ng. Dù r ng s trao tr i ch t c a th c v t và quá trình phân h y c a các ch t h u c
th i ra cacbon dioxit g p 10 l n ho t ng c a con ng i, s gi i phóng cacbon dioxit là
hoàn toàn cân b ng trong nh ng th k tr c khi x y ra cu c cách m ng công nghi p mà
trong ó cacbon dioxit c h p th b i th c v t và id ng [4].


Khí nhà kính

Khí nhà kính c t o thành t các nguyên t c a cacbon(C), hydro(H), và oxy(O). Các
khí th c s có m t trong b u khí quy n và gây nh h ng n nhi t qua hi u ng nhà
kính là: h i n c,cacbon dioxit, metan và oxit nit . Các lo i h t có trong nhà kính là
ng, mu i than, và b i.


IN C= in c chi m s l ng ch u và r t quan tr ng trong các khí nhà
kính. Thêm vào ó là nh h ng tr c ti p c a h i n c nh là m t khí nhà kính, mây


Hi u ng nhà kính Trang 3
The Green House Effectc hình thành t hi c có m t trong khí quy n và c ng nh h ng n quá trình
cân b ng nhi t c a trái t b ng vi c ph n x ánh sáng m t tr i(m t nh h ng có l i), và
vi c b t gi các b c x c c tím( nh h ng nhi t). Khi l ng khí nhà kính trong t ng khí
quy n t ng thì khí h u s b thay i và do ó l ng h i n c trong khí quy n c ng t ng
lên. Tuy nhiên, khi nhi t t ng, thì các y u t khí h u s thay i theo bao g m c l ng
in c trong khí quy n. Trong khi ó ho t ng c a con ng i không tr c ti p thêm
ts l ng h i n c áng k vào khí quy n. Lúc mà h i n ct nó là m t khí nhà
kính, s nóng lên toàn c u s t ng lên khi mà l ng h i n c t ng. Lo i nh h ng gián
ti p này g i là ph n h i tích c c [3].


CACBON DIOXÍT = Hi u ng nhà kính d n d n t ng thêm h m l ng cacbon dioxit trong
khí quy n, nhi u s thay i s x y ra, Nh ng i ta ã bi t, cacbon dioxit là m t trong
nh ng s n ph m c a quá trình hô h p. Và nó c ng óng m t vai trò c c k quan tr ng
trong quá trình quang h p c a các mô th c v t, và do ó nó s tr ng thái cân b ng và
không có v n nào n y sinh c . Khi quá trình công nghi p hóa n ra và s tàn phá
ng m t cách chóng m t thì hàm l ng cacbon dioxit t t t ng lên. Cacbon dioxit cho
phép các n ng l ng b c x i qua vào t ng khí quy n c a trái t, nh ng l p cacbon
dioxit óng vai trò nh m t b dò, th m dò b c x c c tím mà thông th ng phân tán vào
không gian. S t ng b c x c c tím d n d n làm nhi t c a qu t t ng 1/10 trong
các th p k g n ây. Và t nay tr i khí h u c a hành tinh trái t s b thay i[3].


. METAN = Metan c gi i phóng trong quá trình khai thác và v n chuy n than,khí t
nhiên, và d u m . S gi i phóng metan c ng x y ra trong quá trình phân h y các ch t
th i h u c trong các ng rác th i r n c a thành ph ,và nó c ng c phát sinh t gia
m và gia súc trong quá bài ti t c a chúng. Càng nhi u metan b gi i phóng vào khí
quy n thì tác ng c a hi u ng nhà kính càng t ng. M i phân metan b t gi n ng
ng nhi t g p 21 l n so v i cacbon dioxit [3].


OXÍT NIT = Oxit nit c gi i phóng trong quá trình s n xu t nông nghi p và trong
các ho t ng công nghi p, c ng nh trong quá trình t cháy các th i r n và nhiên li u.
i phân t oxit nit b t gi n ng l ng nhi t g p 270 l n so v i cacbon dioxit[5].
Hi u ng nhà kính Trang 4
The Green House Effect
nh h ng c a hi u ng nhà kính n môi tr ng t nhiên:
nh h ng c a hi u ng thì không t t cho chúng ta c ng nh cho môi tr ng t nhiên,
hi n t ng hi u ng nhà kính ã và ang x y ra, nh ng n u chúng ta không làm b t c
u gì ng n ch n hay làm ch m quá trình này, và sau ây có các gi thi t có th x y
ra v i trái t.

Nh ng bi u hi n c a hi u ng nhà kính

• T ng nhi t trung bình toàn c u.
• T ng nhi t ca id ng.
• T ng s l ng mây bao ph xung quanh trái t.
• Nhi t trái t t ng s làm tan b ng và dâng cao m c n c
bi n. Nh v y, nhi u vùng s n xu t l ng th c trù phú, các khu
ông dân c , các ng b ng l n, nhi u o th p s b chìm d i
c bi n.
• S nóng lên c a trái t làm thay i u ki n s ng bình th ng
a các sinh v t trên trái t. M t s loài sinh v t thích nghi v i
u ki n m i s thu n l i phát tri n. Trong khi ó nhi u loài b thu
p v di n tích ho c b tiêu di t.
• Khí h u trái t s b bi n i sâu s c, các i khí h u có xu
ng thay i. Toàn b u ki n s ng c a t t c các qu c gia b
xáo ng. Ho t ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, thu h i
n b nh h ng nghiêm tr ng.
• Nhi u lo i b nh t t m i i v i con ng i xu t hi n, các lo i d ch
nh lan tràn, s c kho c a con ng i b suy gi m.

oán
• toàn c u s t ng kho ng 3-5°C vào 2050
Nhi t
°
• Nhi t hai c c s t ng 5- 10 C(nhi t s thay it ng

xích o n2 u c c, di n tích b m t càng nh s b nh
ng nhi u h n).
°
• B ng có tu i nh s bi n ng trong vòng 5 C (10000 n m)
°
• B ng có tu i l n s bi n ng trong vòng 9 C (100000 n m)

• N n phá r ng canh tác nông nghi p v n ch a gi m áng k
do ó nhi u h sinh thái b phá h y.
Hi u ng nhà kính Trang 5
The Green House EffectNg n ch n:

Hi u nhà kính có th làm t n h i r t l n n trái t n u chúng ta không hành ng
m. Các nhà khoa h c ã có g ng ngh ra nh ng bi n pháp làm gi m s nh h ng c a
hi u ng nhà kính b ng cách gi m s l ng nhiên li u ang dùng trên th gi i hi n nay.
Sau ây là m t s ý t ng mà chúng ta ã ngh n b o v môi tr ng và làm gi m i
nh h ng c a hi u ng nhà kính trên hành tinh này.


1. Tìm ra ph ng th c v n chuy n khác. Ví d nh dùng chung xe c v i gia ình và
n bè,h n ch s d ng các ph ng ti n c gi i thay vào ó có th i b hay c i
xe p.
2. Tái s d ng l i nh ng gì có th dùng c. Ho c là phát ng phong trào tái s
ng các v t d ng v n còn h u ích ho c chính b n phát ng n u b n ã ngh n
u này.
3. Báo cáo v i các t ch c có th m quy n và av n ra th o lu n s m d n lên
a trái t là v n cn c quan tâm.

u m i ng i trong th gi i nh bé này ã nh n th c c hi u ng nhà kính là gì,
và v n này quan tr ng nh th nào, và n u có m t c h i tuy t v i nào ó là cho v n
này c gi i quy t. Tôi hy v ng bài vi t c a mình s m to m t cho m i ng iv
n l n nh t mà th gi i ang ph i i m t hi n nay.


Tài li u tham kh o

1. Gaffney, Jody. Accessed 12/1/01, Friends of the Earth Ireland Earth Watch.

2. University of Oregon. Accessed 12/1/01, The Green House Effect.

3. Renewingindia.org. Accessed 12/1/01, Green House Gases: An overview.

4. Crystal, Ellie. Accessed 11/25/01. The Green House Effect.

5. Accessed 11/23, The Green House Effect.

6. Accessed 11/23, Green House Effect/Global Warming.
Hi u ng nhà kính Trang 6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản