Ảnh hưởng của Linux

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
21
download

Ảnh hưởng của Linux

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí . Bất cứ ai cũng có thể sao chép, tuyên truyền , phát tán , viết lại và phát triển hệ điều hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của Linux

  1. www.nhipsongcongnghe.net
  2. www.nhipsongcongnghe.net Linux là m t h i u hành mã n gu n m và mi n phí. B t c ai cũng có th sao chép, tuyên truy n, phân tán, vi t l i và phát tri n h i u hành này. C ng v i kh năng liên k t m ng r ng kh p và toàn c u như hi n nay, b t c ai cũng có th ti p c n, nghiên c u, tìm hi u h i u hành Linux .Linux ư c Linus ưa ra trên n n t ng cơ b n là PC (c th là Intel 80386) và do ó, Linux là h i u hành PC chính g c. , Linux ã nhanh chóng phát tri n trên th gi i PC, dành cho m i ngư i, m i nhà, không phân bi t l a tu i, trình , ng c p. Ngày nay, m t c u bé 10 tu i m i b t u h c l p trình cũng có th t o ra cho mình h n m t h i u hành hoàn ch nh! Do ó, Linux có th nói là PC UNIX, m t h i u hành chuyên cho PC. Ð c i m cơ b n này có l là m t trong nh ng nguyên nhân chính d n n s bùng n c a Linux như hi n nay. Có th có hàng tri u chuyên gia l p trình cùng ng th i nghiên c u và phát tri n Linux. có th có hàng trăm công ty thương mai ưa ra th trư ng các h i u hành "ki u Linux" khác nhau, nhưng t t c chúng u có chung và th ng nh t m t lõi c a h i u hành, ó là Linux. Bên c nh ó Linux còn hơn c m t chương trình mi n phí, nó là m t ph n m m v i mã ngu n m (open-source software). i u này có nghĩa là b n không nh ng có trong tay m t h i u hành mà b n còn có th tuỳ bi n mã ngu n cho phù h p v i nh ng ng d ng c a b n. B n có th s d ng Linux vào m i lĩnh v c như:ngân hàng ,h c t p nghiên c u,kinh doanh,an ninh,y t …….. Các l nh v c ng d ng c a Linux: TRONG LĨNH V C KINH DOANH: V i ưu th chi phí r , n nh và kh năng b o m t cao, Linux ang d n chi m ưu th trên th trư ng châu Âu Ngày càng có nhi u t ch c thương m i ch n dùng Linux ng b thay vì t i và tri n khai nó m t cách l t ”.H i u hành này ã ư c coi là m t gi i pháp doanh nghi p và nhi u t p oàn l n như Computer Associates, HP, IBM và Dell u h tr tri n khai Linux. b o m t c a Linux hoàn toàn phù h p v i m c ích s d ng c p doanh nghi p, Linux hoàn toàn là m t h i u hành có an ninh t t vì nó không b nhi u nguy cơ t n công như nh ng s n ph m khác. Lõi Linux 2.6 là m t bư c ti n l n v tính năng an ninh và tin c y Nhi u t p oàn l n ã công b nh ng kho n ti t ki m kh ng l mà PMNM mang l i, áng chú ý như Intel gi m ư c 200 tri u USD do chuy n t Unix sang Linux, Amazon gi m 17 tri u USD nh cài t Linux cho các máy ch c a mình. Các t ch c tài chính l n như Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley, Goldman Sachs và Charles Schwab cũng ang ti n hành chuy n m t ph n h th ng thông tin c a h sang s d ng PMNM, nh m t n d ng t i a nh ng kho ng ti t ki m trên.
  3. www.nhipsongcongnghe.net Hi n có kho ng g n 60 t ch c và công ty ang th c hi n nhi m v phân ph i các s n ph m h i u hành Linux. Trong s ó các công ty l n g m có Red Hat, Debian, Caldera, Corel, Mandrake, Slackware, S.u.S.E, ... Các công ty này ang óng góp tích c c vào vi c truy n bá và phân tán các phiên b n c a Linux cho ngư i s d ng u cu i trên ph m vi toàn th gi i. Như ã trình bày trên, toàn b các công ty này b t bu c ph i tuân th các nguyên t c c a GPL và do ó các b n Linux mà h bán ra s ph i có giá thành x p x ph n óng gói và m t ph n phí b o hành. M t CD Linux bán ra như v y s có giá thành ch x p x 2 - 5 USD. Ð xem y và chi ti t v các công ty phân ph i Linux này, xem thêm t i trang web sau http://www.linux.org/dist/english.html. Các d án tr c ti p ho c gián ti p liên quan n Linux. Riêng các d án ph n m m tr c ti p liên quan n h i u hành Linux hi n có kho ng hơn 100 ang th c hi n trên ph m vi toàn th gi i trong t ng s g n 200 các d án có liên quan n Linux. Các l i th An ninh, Kinh t , Qu c phòng Ngày nay vi c s d ng máy tính v n hành m t qu c gia không còn xa l v i chúng ta n a.,do ó máy tính ph n m m tr thành v n s ng còn v n hành t nư c. Khi ph n m m ư c nh p kh u và không có cách nào bi t mã ngu n trong các ph n m m ó,mà ang ch y cho các tàu, thuy n, máy bay, ….chúng ta d g p r i ro .Khi không th vá l i ho c c p nh t chương trình c n thi t ch vì qu c gia b c m v n ph n m m b n ang dùng,b n s g p r i ro. Khi qu c gia ó không cho phép b n s d ng các ph n m m tiên ti n mà h ang s d ng,b n g p r i ro Các l i th v An ninh, Qu c phòng c a vi c s d ng m t h i u hành riêng i v i t nư c có l không c n ph i bàn lu n gì thêm, nhưng ý nghĩa c a vi c ưa m t h i u hành "mi n phí" vào s d ng s mang l i l i ích kinh t to l n như th nào cho t nư c thì không ph i ai cũng nh n th c ư c và th u hi u. Ði u nguy hi m nh t hi n nay là chúng ta (h u như t t c , không tr m t ai!) u ã quá quen v i vi c s d ng các ph n m m có b n quy n nhưng v i giá b ng 0. Cái giá mà t nư c s ph i tr cho thói quen này là vô cùng to l n. Ð n m t ngày nào ó chúng ta s b truy thu nh ng gì mà chúng ta ã "xài" trong su t th i gian t cách ây 10 năm (khi Tin h c b t u có t i Vi t nam) và s ph i tr ti n cho m i ph n m m ang và s s d ng. Ch c n làm m t con tính ơn gi n cũng th y cái giá ó kh ng khi p như th nào. Và t t nhiên Linux là chìa khóa duy nh t cho phép chúng ta tìm ư c l i thoát c a tình tr ng trên..V i: S phát tri n c a Linux ã vư t qua t m m t c a các chuyên gia công ngh . Nhi u qu c gia ã th c s tham gia vào cu c chi n v i Linux, i n hình nh t ph i k n Trung qu c. Chính ph Trung qu c ã chính th c công b d án phát tri n m t h i u hành riêng cho Trung qu c d a trên Linux và t tên cho h i u hành này là H ng Kỳ, tên ti ng Anh là Red Flag, m t c i biên t b n Red Hat. D án h i u hành H ng Kỳ c a Trung qu c ư c phát tri n d a trên s h p tác gi a Vi n nghiên c u ph n m m (SRI - Software Rechearch Institute) thu c Vi n Hàn lâm Khoa h c Trung qu c (CAS - Chinese Academy of Science) và Trư ng i h c t ng h p B c kinh. Phiên b n Red-Flag Linux 1.0 ra i l n u tiên vào ngày 6-1-2000 ánh d u m t th i kỳ m i c a Trung qu c n m b t và làm ch ư c công ngh h i u hành. S ki n Trung qu c
  4. www.nhipsongcongnghe.net công b v h i u hành và d nh s d ng chúng trong toàn b các cơ quan chính ph ã gây chú ý r ng rãi c a dư lu n trên toàn th gi i.Và theo như: Các hãng phân ph i và m t s nhà phân tích nh n nh: Chính ph các nư c châu Á s ti p nh n h i u hành Linux mi n phí, nh m c t gi m các kho n chi phí và h n ch các nguy cơ b o m t a ch , h tr i u hư ng s tăng trư ng v nhu c u ph n m m toàn c u. 3.Linux và v n h c t p trong sinh viên chúng ta Th c t , vi c tìm hi u và nghiên c u các ph n m m mã ngu n m nói chung và Linux nói riêng em l i cho sinh viên r t nhi u l i ích B qua nh ng giá tr v kinh t , vi c tìm hi u Linux trư c h t em l i cho chúng ta m t cái hình r ng hơn v tin h c. B n không còn ch b bó bu c trong Windows và vi c vi t các ph n m m trong Windows. VD: H c Linux khi n b n hi u rõ hơn th nào là C u trúc file : Trong Linux không dùng h th ng nh v file FAT thư ng th y trong Dos hay Win mà dùng ext2, t ó ó b n hi u thêm v cách t ch c thông tin trên ĩa. T ch có m t cái nhìn r ng hơn, b n s hi u sâu hơn và ngay c vi c phát tri n các ng d ng trên Windows cũng s có hi u qu hơn Linux và các ph n m m mã ngu n m cung c p cho b n mã ngu n c a chương trình. R t nhi u trong s các chương trình này ư c vi t b i nh ng l p trình viên nhi u kinh nghiêm và ã ư c c ng ng mã ngu n m trên toàn th gi i ki m th . Vì th mã c a các chương trình này ch a ng m t lư ng kh i ki n th c r t tinh túy hoàn toàn áng b n có th h c h i. M t khác nh ng tài li u v các ph n m m mã ngu n m thư ng r t s n, chi ti t và ư c c p nh t thư ng xuyên(có th tham kh o www.tldp.org) . Không h có nh ng "bí m t công ngh " trong các s n ph m mã ngu n m . Nh ng th c m c c a b n cũng có th ư c gi i áp nhanh chóng thông qua các forum c a các nhóm phát tri n mã ngu n m .Vì v y, theo tôi, i v i sinh viên ( nh t là sinh viên Vi t Nam) h c t p và nghiên c u các ph n m m mã ngu n m là m t trong nh ng cách t t nh t nâng cao ki n th c cho mình. S C M NH LINUX TRONG NH NG THƯ C PHIM KINH I N HOLLYWOOD - 13/11/2003 V í a s ngư i dùng, Linux có th ch ư c x p hàng th ba sau Windows và Macintosh, nhưng Linux chính là s l a ch n s m t, c chi m trong lĩnh v c h a i n nh. Chính Linux ã t o ra nh ng phim o t danh thu cao nh t trong m i th i i như Lord of the Rings, Star Wars: Episode II, Harry Potter... Th t t , Hollywood ã b Linux hóa t khá lâu. Linux ã tr thành h i u hành chính trong các xư ng s n xu t phim l n, trong chi c laptop c a nh ng tay chuyên viên h a, và chính nó ã t o ra nh ng thư c phim hùng tráng miêu t m t tr n Quidditch ngh t th trong phim Harry Potter, hay khung c nh lãng m n trư c mũi tàu Titanic c a ôi tình nhân Jack và Rose, cũng như các c nh h a 3D trong b phim ho t hình Shrek....Các hãng s n xu t phim l n còn thuê chuyên gia t nâng c p và t o ra nh ng chương trình m i trong Linux ph c v nhu c u làm kĩ x o. Linux gia nh p vào i gia ình Hollywood vào năm 1997 khi hãng Digital Domain s d ng h i u hành này t o các hi u ng c bi t trong b phim Titanic. T ó n nay, Digital Domain ã s d ng Linux làm hơn hai tá phim, bao g m c gi i thư ng Oscar v hi u qu c bi t c a phim Titanic và phim What Dreams May Come. Có v m a mai khi nghĩ r ng Linux và mã ngu n m ang chi m lĩnh nh ng xư ng phim ư c xem là luôn s d ng nh ng công ngh bí m t, c quy n t o ra nh ng thư c phim vĩ i nh m c nh tranh v i nhau. Tuy nhiên, ó là s th t. Hollywood ã
  5. www.nhipsongcongnghe.net nh n ra r ng s d ng chung m t n n t ng m (Linux) s giúp h có th dành nhi u th i gian và ti n b c hơn t o ra các hi u ng bí m t. Trái ngư c v i i u chúng ta thư ng nghĩ, xây d ng m t ph n m m ngu n óng bí m t nh t, b n c n ph i s d ng m t h th ng mã ngu n m bên dư i nó. Lý do là ch y ư c nh ng ph n m m bí m t ngu n óng này, b n ph i làm ch ư c h i u hành c a mình, b n ph i ư c quy n s a ch a, tùy bi n h i u hành theo ý mu n c a mình. Windows, Mac OS X không áp ng ư c i u ó. Linux là s l a ch n s m t. Hơn n a, th i gian là y u t r t nh y c m trong lĩnh v c kinh doanh i n nh. Nhà s n xu t không th d ng làm phim khi có m t v n nho nh trong h i u hành h s d ng. V i mã ngu n m , các hãng phim có th c l p trình viên tác ng, s a ch a m i th , t ph n m m cho n c h i u hành. M t vài hãng phim l n, trong trư ng h p kh n c p, có th huy ng hàng trăm l p trình viên Linux dành d n tr n m c, s n sàng chi n u m i lúc m i nơi. "Linux phim" -Titanic (Digital Domain) Harry Potter (Rhythm & Hues), A Beautiful Mind (Digital Domain), Lord of the Rings (Weta Digital, Digital Domain) Star Wars: Episode II (ILM),Lord of the Rings 2 (Weta Digital), The Time Machine (Digital Domain) ,The Matrix Reloaded (Tippett),Sinbad (DreamWorks)… Các a ch và Web site n i ti ng c a Linux g m có: Linux Online: www.linux.org Linux International: http://www.li.org/ Linux & Internet: http://www.internet.com/ Linux Documentation Project: http://www.linuxdoc.org/ Linux magazine: www.linux-mag.org Red Hat Company: http://www.redhat.com/ Linux Expo: www.linuxexpo.net Nh ngu n m và mi n phí, H H Linux và các ng d ng ch y trên nó tương i d dàng chuy n i cho các h th ng khác nhau Hơn n a, Linux còn ư c phân ph i và h tr b i nhi u công ty, vì v y, n u không hài lòng b n có th d dàng thay i nhà cung c p. Th trư ng c nh tranh n m c các nhà phân ph i Linux thư ng tính phí h tr th p hơn so v i các hãng ph n m m c quy n, và mã ngu n m còn có nghĩa b n có th t h tr cho mình. Tuy nhiên i m áng giá c a Linux không ph i giá th p (hay mi n phí), dù r ng i u này có ý nghĩa quan tr ng trong tình hình kinh t hi n nay. Ưu i m l n nh t c a ph n m m mi n phí chính là s t do. Do ó b n có th d dàng s d ng Linux tùy theo nhu c u c a mình
Đồng bộ tài khoản