Ánh sáng và màu sắc trong nhiếp ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
288
lượt xem
166
download

Ánh sáng và màu sắc trong nhiếp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ảnh nào cũng được tạo nên từ ánh sáng và hiệu ứng ánh sáng tác động lên vật thể càng làm nổi bật chủ thể trong ảnh. Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của kỹ thuật nhiếp ảnh. Dưới đây là một số khả năng của ánh sáng giúp làm đẹp tác phẩm ảnh của bạn theo trang web Photography.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ánh sáng và màu sắc trong nhiếp ảnh

  1. Ánh sáng và màu s c trong nhi p nh • nh nào cũng ư c t o nên t ánh sáng và hi u ng ánh sáng tác ng lên v t th càng làm n i b t ch th trong nh. Ánh sáng là m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t c a k thu t nhi p nh. Dư i ây là m t s kh năng c a ánh sáng giúp làm p tác ph m nh c a b n theo trang web Photography. 1. Ph màu (Color Spectrum). Ph màu c a ánh sáng tr ng. nh: WIkipedia,
  2. Theo m t s quan i m, ánh sáng t m t tr i và m t s ngu n èn cao áp có màu tr ng. Tuy nhiên, n u nh ng ngu n ánh sáng khác nhau này chi u qua m t lăng kính, chúng s t o ra nh ng d i màu như c u v ng. Hi n tư ng này ư c gi i thích như sau: Th "ánh sáng tr ng" mà m t ngư i c m nh n ư c là t p h p c a vô s màu ơn s c, kéo dài t n tím, th m chí có c nh ng sóng mà m t ngư i không c m nh n ư c như tia t ngo i, h ng ngo i... D i màu mà ngư i thông thư ng thu ư c có th coi như m t ph màu t o b i th ánh sáng ó. Khi ánh sáng chi u t i m t v t th , v t ó có th h p th và ph n x m t s thành ph n ơn s c khác nhau. Ph n ánh sáng không b h p th s ph n x l i, gây ra c m giác màu s c mà m t ngư i thu nh n ư c. Ch ng h n, m t bông hoa h ng s ph n x ph n l n ánh sáng chi u t i nó và h p th g n như toàn b các màu còn l i. M t v t th có màu en vì ã h p th t t c ánh sáng ơn s c chi u t i nó.
  3. 2. Ánh sáng t nhiên trong nhi p nh. nh ch p trong ánh sáng ban trưa thư ng có màu tươi t n và nét cao. nh: Flickr. nh ch p dư i ánh sáng hoàng hôn có s c m, nét m c trung bình. nh: Flickr.
  4. B n thư ng cho r ng ánh sáng t nhiên là lo i ơn gi n và hài hòa nh t. i u này không hoàn toàn úng. Vào nh ng th i i m khác nhau trong ngày, th m chí trong năm, ánh sáng t nhiên s t o ra nh ng hi u ng khác nhau do có ph màu khác nhau mà m t ngư i có th nh n ra d dàng. Bu i trưa, thành ph n l c trong ph màu chi m ưu th . Nh ng b c nh ch p t i th i i m này có s c mát ("cool" light) v i nét và tương ph n cao. Trong khi ó, ánh sáng bình minh hay hoàng hôn có s c chi m t l cao, s n sinh ra nh ng b c nh v i gam màu m, nét và tương ph n ch m c trung bình. Do v y, b n nên t n d ng nh ng i u ch nh m c c nh ho c kh năng cân b ng tr ng t ng trong máy tránh hi n tư ng ng màu thái quá c a nh.
  5. 3. Ánh sáng nhân t o trong nhi p nh. nh ch p dư i èn dây tóc cho s c nóng v i c m giác không gian ch t h p, m áp. nh: Prophotonut. Hi u qu mà lo i ánh sáng này gây ra ch y u ph thu c vào lo i èn và cách ánh èn c a tác gi . Ch ng h n, s c nóng c a èn dây tóc công su t v a ph i t o ra c m giác m áp, ch t h p hơn so v i ánh sáng tr ng c a các èn hơi th y ngân công su t m nh.
  6. Nh ng b c nh ư c ch p b i èn dây tóc thư ng có màu vàng nh t. Có th kh màu này b ng hai cách không quá khó. B n có th s d ng kính l c s c l nh (blue/cool filter) ho c s d ng h th ng cân b ng tr ng t ng c a máy nh s . i v i máy phim, có th s d ng lo i phim chuyên d ng g i là phim tungsten bão hòa b t thành ph n ơn s c vàng và trong nh. Lo i phim này cũng hay ư c dùng lo i b t tôn màu vàng iv i nh ng trư ng h p ch p trong nhà hay t i các studio. Ô h t sáng dùng s c tr ng c a èn huỳnh quang ư c s d ng nhi u trong các pha ch p êm. nh: Shaw. èn huỳnh quang hay èn cao áp dùng hơi th y ngân d c ư ng t o ra ánh sáng khu ch tán có màu hơi xanh nh t trên nh. S d ng kính l c huỳnh quang hay kính l c s c m s lo i b ư c thành ph n màu này. Tuy nhiên,
  7. m t s ngư i l i thích l i d ng hi u ng này t o ra nh ng qu ng sáng xanh nh t thư ng g i là "bóng ma" quanh v t th (giao thoa ánh sáng). 4. Ánh sáng tr c ti p và ánh sáng khu ch tán. Ánh sáng tr c ti p (Direct light) i t ngu n theo m t hư ng c nh, ch ng h n ánh m t tr i ban trưa. N u b n mu n t o s tương ph n rõ r t gi a vùng t i và sáng, ánh sáng tr c ti p là s l a ch n t i ưu. Ánh sáng khu ch tán (Diffuse light) ư c t o ra t ngu n và i theo nhi u hư ng khác nhau, ch ng h n ánh sáng t èn huỳnh quang lo i dài. Ánh sáng này thư ng gây ra nhi u vùng bóng m c a m t v t th , gi m m t cách tương i tương ph n trên nh và làm m t s màu b nh t (như màu xanh l c, vàng cam...). 5. Máy nh k thu t s và ánh sáng trong nhi p nh. Máy nh k thu t s hi n nay u có kh năng "chu n hóa" màu s c c a nh v gam trung tính b ng ch c bi t, g i là cân b ng tr ng. Sau ây là m t s ch c năng cân b ng tr ng chính: - Auto (cân b ng tr ng t ng): t ng nh n d ng lo i ánh sáng và thay i cân b ng tr ng t i ưu nh t. - Cloudy (cân b ng tr ng trong i u ki n tr i nhi u mây): s d ng lo i b b t s c nh t nh t và m t vài gam t i trên nh khi ch p dư i m t b u tr i nhi u mây u ám.
  8. - Daylight/Sunny (cân b ng tr ng trong i u ki n tr i n ng): gi m b t s c vàng khi ch p i tư ng dư i tr i n ng to. - Flash: cân b ng tr ng khi s d ng èn flash. - Fluorescent (cân b ng tr ng khi s d ng èn huỳnh quang): lo i b s c xanh nh t và tăng nh m t s gam nóng. - Incandescent/Tungsten (cân b ng tr ng khi s d ng èn dây tóc): lo i b s c m trong nh. - Manual (cân b ng tr ng th công): hư ng máy nh v phía m t t gi y tr ng và nh n nút ch p, máy nh s t ng nh n di n thành ph n màu c a ánh sáng và i u ch nh cân b ng tr ng ho c b n thân ngư i dùng ph i i u ch nh thang nhi t màu trong máy sao cho phù h p nh t. 6. nh màu hay nh en tr ng?
  9. nh en tr ng t o ư c s tương ph n cao gi a các thành ph n. nh: Blogspot. Ánh sáng th m chí còn có vai trò c bi t quan tr ng trong ch p nh en tr ng hay nhi p nh sepia (nâu ). Ánh sáng ây gi vai trò như nguyên nhân t o tương ph n cao gi a các thành ph n trong nh. Do ó, b n có th tăng sáng c a môi trư ng nh n m nh các m ng sáng t i c a cùng m t v t th . Tuy nhiên, các nguyên t c cơ b n v ánh sáng v n ph i ư c tôn tr ng. Ch ng h n, ch p m t nh en tr ng dư i èn huỳnh quang mà không cân b ng tr ng chu n, các khu v c en tr ng thư ng ít có s tương ph n rõ r t và nét ch m c trung bình. nh en tr ng ôi khi còn ư c tác gi c tình t o thêm nhi u (noise) nh m gây n tư ng cho ngư i xem trên nhi u khía c nh như tu i nh (cũ/m i) hay i u ki n chi u sáng c bi t.
Đồng bộ tài khoản