Áp dụng ISO 9000 trong công tác văn thư - lưu trữ

Chia sẻ: tieuboingoan

ISO là chữ viết tắt của International Standardition Organization, dịch là “Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế. ISO 9000 là tên gọi của bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành (ISO 9000 đầu tiên ban hành 1987 và cứ 5 năm được soát xét một lần ISO 9000: 2000 là bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được soát xét và bổ sung năm 2000)

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Áp dụng ISO 9000 trong công tác văn thư - lưu trữ

ÁP DỤNG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TCVN ISO 9001: 2000 VÀO
CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ


TS. Nguyễn Lệ Nhung
I. TỔNG QUAN VỀ ISO 9000
1.Khái niệm ISO 9000
1.1. Tổ chức ISO
- ISO là chữ viết tắt của International
Standardition Organization, dịch là
“Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế.
- Mục tiêu của ISO
- Nhiệm vụ của ISO
- Các tiêu chuẩn của ISO không có
giá trị pháp lý bắt buộc áp dụng
- Tuy nhiên, các tiêu chuẩn ISO lại có
vai trò quan trọng trong việc thống
nhất các tiêu chí đánh giá chất
lượng sản phẩm, dịch vụ trên
phạm vi toàn thế giới.
1.2. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
- Khái niệm:
ISO 9000 là tên gọi của bộ tiêu
chuẩn quốc tế về hệ thống quản
lý chất lượng do Tổ chức Tiêu
chuẩn hóa Quốc tế ban hành
(ISO 9000 đầu tiên ban hành 1987 và
cứ 5 năm được soát xét một lần
ISO 9000: 2000 là bộ tiêu chuẩn ISO
9000 được soát xét và bổ sung
năm 2000)
2. Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO
9000
Bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng
ISO 9000 phiên bản năm 2000 và
năm 2005 gồm 4 tiêu chuẩn chủ yếu
sau:
(1) - ISO 9000: 2005 (thay thế ISO
9000: 2000) - Cơ sở thuật ngữ và từ
vựng:
(2) - ISO 9001: 2000 - Hệ thống
quản lý chất lượng - các yêu cầu:

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000
quy định các hoạt động cần thiết
phải xem xét trong khi triển khai
hệ thống quản lý chất lượng
trong hoạt động của cơ quan, tổ
chức.
(3) - ISO 9004: 2000 - Hướng dẫn
cải tiến hệ thống quản lý chất
lượng.
(4) - ISO 19011: 2001 - Hướng dẫn
đánh giá hệ thống quản lý chất
lượng.
Trong 04 tiêu chuẩn của bộ
tiêu chuẩn ISO 9000, tiêu
chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn
có vai trò quan trọng, có thể
đứng độc lập, quy định các
yêu cầu của hệ thống quản lý
chất lượng.
3. Các ng/tắc của hệ thống QLCL theo
ISO 9000
3.1. Ng/tắc định hướng vào khách hàng
3.2. Ng/tắc lãnh đạo thống nhất
3.3. Ng/tắc hợp tác triệt để
3.4. Ng/tắc hoạt động theo quá trình
3.5. Ng/tắc hệ thống
3.6. Ng/tắc cải tiến liên tục
3.7. Ng/tắc quyết định dựa trên CSDL
5.8. Ng/tắc hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức
và bên cung ứng
4. Các yêu cầu của hệ thống QLCL theo ISO
- Theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, hệ
thống quản lý chất lượng - các yêu cầu, hệ
thống quản lý chất lượng theo mô hình
ISO 9000 phải đáp ứng các yêu cầu sau:
4.1. Yêu cầu chung
4.2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu
4.3. Yêu cầu về trách nhiệm của lãnh đạo
4.4. Yêu cầu về quản lý nguồn nhân lực
4.5. Yêu cầu đối với việc tạo ra sản phẩm
4.1. Các yêu cầu chung
- Xây dựng hệ thống văn bản,
- Thực hiện, duy trì hệ thống
quản lý chất lượng
- Thường xuyên nâng cao hiệu
lực của hệ thống.
- Xác định mối liên hệ giữa các
quá trình
- Đo lường, theo dõi và phân tích
các quá trình
- Đảm bảo sự sẵn có của các
nguồn lực và thông tin cần thiết

4.2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu
- Chính sách chất lượng và mục tiêu
chất lượng
- Sổ tay chất lượng
- Các thủ tục (quy trình) dạng văn
bản theo yêu cầu bộ tiêu chuẩn
ISO 9000 đặt ra
- Các tài liệu về việc hoạch định,
thực hiện nghiệp vụ và kiểm soát
- Các hồ sơ theo yêu cầu của bộ
tiêu chuẩn ISO 9000.
4.3. Yêu cầu về trách nhiệm của lãnh đạo
- Lãnh đạo cao nhất phải cam kết việc xây
dựng và thực hiện hệ thống quản lý
chất lượng.
- Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng
được xác định và đáp ứng đầy đủ
- Đảm bảo chính sách chất lượng và mục
tiêu chất lượng phải phù hợp
- Hoạch định hệ thống quản lý chất
lượng
Ngược lại, tổ chức áp dụng ISO 9000
cần hoạch định việc xem xét trách
nhiệm của lãnh đạo.
4.4. Yêu cầu về quản lý nguồn nhân
lực
- Cung cấp nhân lực có đủ năng lực
và trình độ, ý thức làm việc
- Đào tạo nhân lực thường xuyên để
đáp ứng yêu cầu cải tiến
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng và
môi trường làm việc.
4.5. Yêu cầu đối với việc tạo ra sản
phẩm
- Xác định các quá trình liên quan đến khách
hàng
- Đảm bảo các y/cầu về thiết kế và phát triển
- Đảm bảo quá trình kiểm tra và xác nhận về
mua hàng
- Lập kế hoạch, tiến hành sản xuất và cung
cấp dịnh vụ trong điều kiện được kiểm soát
- Thực hiện các y/cầu về đo lường, phân tích
- Thường xuyên cải tiến
5. Ý nghĩa của bộ tiêu chuẩn ISO 9000
- là bộ tiêu chuẩn quy tụ kinh nghiệm của
quốc tế trong lĩnh vực quản lý
- đưa ra các chuẩn mực cho một hệ thống
quản lý chất lượng
- có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực
sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
- sẽ làm thuận tiện hơn trong trao đổi thương
mại toàn cầu
- sẽ tạo ra một môi trường làm việc khoa học,
quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân
II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
ÁP DỤNG ISO 9000
1. Xây dựng kế hoạch
2. Biên soạn và phổ biến tài liệu
3. Triển khai áp dụng
4. Chứng nhận hệ thống quản lý chất
lượng
1. Xây dựng kế hoạch
1.1. Cam kết của lãnh đạo
1.2. Thành lập Ban chỉ đạo ISO
1.3. Chọn chuyên gia tư vấn
1.4. Thực hiện đào tạo
1.5. Đánh giá thực trạng HTQL của
cơ quan
1.6. Lựa chọn nội dung áp dụng
1.7. Dự kiến thời gian thực hiện
2. Biên soạn và phổ biến tài liệu
2.1. Các tài liệu cần biên soạn
- Mục tiêu, chính sách chất lượng
- Sổ tay chất lượng
- Các quy trình áp dụng ISO 9000
2.2. Phổ biến các tài liệu
- Ban hành các tài liệu hướng dẫn
- Hướng dẫn áp dụng đến các đối
tượng liên quan
3. Triển khai áp dụng
Các bước triển khai áp dụng:
3.1. Công bố áp dụng
3.2. Đánh giá nội bộ
3.3. Đánh giá trước chứng nhận
4. Chứng nhận hệ thống quản lý
4.1. Đánh giá sơ bộ
4.2. Đánh giá chính thức
4.3. Quyết định chứng nhận
4.4. Giám sát sau chứng nhận và đánh
giá lại
III. ÁP DỤNG ISO 9001: 2000 VÀO
C/TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ
1. Áp dụng ISO 9000 trong công tác văn thư
1.1. Xác định các đối tượng liên quan
- Thủ trưởng cơ quan (thực hiện cam kết
bằng văn bản)
- Các cấp phó
- Chánh văn phòng
- Trưởng các đơn vị
- Những người tham gia trực tiếp vào công
tác văn thư
1.2. Xác định nội dung ưu tiên áp
dụng
- Soạn thảo và ban hành văn bản
- Quản lý văn bản đi
- Quản lý văn bản đến
- Lập hồ sơ hiện hành
- Quản lý và sử dụng dấu

Chú ý: Trong các quy trình lớn còn có
các quy trình kỹ thuật nhỏ
1.3. Xây dựng các quy trình
1.3.1. Xác định cấu trúc của quy trình
nghiệp vụ theo ISO
- Các thuật ngữ dùng trong quy
trình
- Các bước thực hiện công việc
- Trách nhiệm của từng cá nhân
- Các tài liệu liên quan đến việc
thực hiện quy trình
1.3.2. Xây dựng các quy trình
căn cứ vào:
- Các VB h/dẫn nghiệp vụ đã có
- Thực tế việc triển khai thực hiện
VB h/dẫn nghiệp vụ tại CQ, TC
- Xác định rõ tr/nhiệm của các cá
nhân tham gia vào quy trình
- Thỏa mãn các y/cầu của bộ tiêu
chuẩn ISO 9000
1.4. Công bố áp dụng quy trình

- Công bố áp dụng
- Đánh giá nội bộ
- Đánh giá trước chứng nhận

1.5. Chứng nhận
2. Áp dụng ISO 9000 vào c/tác lưu
trữ
Về cơ bản, các bước áp dụng
cũng tiến hành như phần Áp
dụng ISO 9000 vào c/tác văn
thư, tuy nhiên áp dụng ISO
9000 vào c/tác lưu trữ phức
tạp hơn vì các khâu ng/vụ lưu
trữ phức tạp hơn các khâu ng/
vụ văn thư
Các quy trình ng/vụ lưu trữ
cần xây dựng theo ISO 9000
2.1. Các quy trình thu thập TL
2.2. Các quy trình chỉnh lý TL
2.3. Các quy trình XĐGTTL
2.4. Các quy trình bảo quản TL
2.5. Các quy trình bảo hiểm TL
2.6. Các quy trình tu bổ, phục chế TL
2.7. Các quy trình khai thác, sử dụng TL
2.8. Các quy trình công bố TL
IV. CÁC BIỆN PHÁP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản