ASSET DISPOSAL REQUEST

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
2
download

ASSET DISPOSAL REQUEST

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

This requests the authorization to dispose the followings (Ñeà nghò cho pheùp thanh lyù caùc taøi saûn sau):

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ASSET DISPOSAL REQUEST

  1. ÑOÀNG AN FACILITY ASSET DISPOSAL REQUEST (ÑEÀ NGHÒ THANH LYÙ TAØI SAÛN) Date (Ngaøy):……………………. Reason for disposing (Lyù do thanh lyù): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……. This requests the authorization to dispose the followings (Ñeà nghò cho pheùp thanh lyù caùc taøi saûn sau): Items Year acquired Unit Quantity Original cost Teân taøi saûn (Naêmsd) Ñôn vò Soá löôïng Nguyeân giaù (1) (2) (3) (4) CONDITION: Describe: Excellent (Like new, runs as designed) Good (Complete, runs as designed) Fair (Runs, may need some maintenance) Poor (Does not work, not complete) Suggested Disposal Methods (Phöông phaùp thanh lyù) 1) Scrapping: [ ] 2) Selling: [ ] 3) Donation: [ ] Huûy boû Baùn thanh lyù Cho töø thieän Requested by : Concurred by : ______________ __________________ Originator/Date Risk Management/Date Authorized Signature (Kyù duyeät): ________________________ Name/Date 10/21/2009
Đồng bộ tài khoản