Autolt part 4

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
9
download

Autolt part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3.6. Các vòng lặp Các loại vòng lặp trong AutoIt gồm có: 1. 2. 3. 4. 5. For...Next While...WEnd Do...Until With...Endwith For...In...Next For...Next được sử dụng để lặp từ giá trị ban đầu đến giá trị kết thúc, theo bước nhảy định sẵn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Autolt part 4

  1. 3.6. Các vòng lặp Các loại vòng lặp trong AutoIt gồm có: 1. For...Next 2. While...WEnd 3. Do...Until 4. With...Endwith 5. For...In...Next For...Next được sử dụng để lặp từ giá trị ban đầu đến giá trị kết thúc, theo bước nhảy định sẵn: Code: For $i = 5 to 1 Step -1 MsgBox(0, "Count down!", $i) Next MsgBox(0,"", "Blast Off!") While...WEnd và Do...Until tương tự như While Do và Repeat Until của Pascal: Code: $i = 0 While $i
  2. $oExcel.visible =1 $oExcel.workbooks.add With $oExcel.activesheet .cells(2,2).value = 1 .range("A1:B2").clear Endwith $oExcel.quit Tương tự, bằng cách sử dụng For...In...Next, ta có thể duyệt qua tất cả mảng / tập các đối tượng: Code: FOR $element IN $aArray $string = $string & $element & @CRLF NEXT Identical(UDS)
Đồng bộ tài khoản