Bài 1: Đối ngẫu của bài toán

Chia sẻ: Phạm Minh Hiếu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
15
download

Bài 1: Đối ngẫu của bài toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài 1: đối ngẫu của bài toán', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: Đối ngẫu của bài toán

  1. F(x)= x1-4x2- 3x3→min 2x1 + x2- 2x3 ≤16 2x1+ x2 – 2x3+ x4 =16 -4x1 + 2x3 ≤8 -4x1 + 2x3 + x5 = 8 x1 + 2x2 – x3 ≤ 12 x1 + 2x2 – x3+ x6 =12 xj ≥0(j=1,2,3) xj ≥0(j=1,2,3);x4,x5,x6 ≥0 →Đây là bai toan dang chuân ̀ ́ ̣ ̉ trong đo: x4,x5,x6 là biến phụ ́ Hệ số ACB ́ P.an (1)X1 (-4)X2 (-3)X3 X4 X5 X6 0 X4 16 2 1 -2 1 0 0 0 X5 8 -4 0 2 0 1 0 0 X6 12 1 [2] -1 0 0 1 F(X) 0 -1 4 3 0 0 0 Do tôn tai giá trị ▲>0 nên bai toan chưa có PATƯ ̀ ̣ ̀ ́ Côt có giá trị lơn nhât ưng vơi x2, vây biên đưa vao là x2 ̣ ́ ̣ ́ ̀ Côt có giá trị lamda nhỏ nhât ưng vơi côt là hang 3, ta thay x2 vao x6. ta có bang sau ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ Hệ số ACB P.an ́ (1)X1 (-4)X2 (-3)X3 X4 X5 X6 0 X4 10 3/2 0 -3/2 1 0 -1/2 0 X5 8 -4 0 [2] 0 1 0 -4 X2 6 ½ 1 -1/2 0 0 1/2 F(X) -24 -3 0 5 0 0 -2 Do tôn tai ▲>0 nên bai toan chưa có PATƯ ̀ ̣ ̀ ́ Côt có giá trị lơn nhât ưng vơi x3, vây biên đưa vao là x3 ̣ ́ ̣ ́ ̀ Hang có giá trị dương duy nhât là hang 2, ưng vơi x5. Ta thay x3 vao x5 trong bang sau ̀ ́ ̀ ̀ ̉ Hệ số ACB P.an ́ (1)X1 (-4)X2 (-3)X3 X4 X5 X6 0 X4 6 -3 0 3/2 0 ¾ 0 -3 X3 4 -2 0 1 0 ½ 0 -4 X2 8 -1/2 1 0 0 ¼ 1/2 F(X) -44 7 0 0 0 -5/2 -2 Bai toan không có PATƯ vì không tim đươc biên ̀ ́ ̀ ́ PATƯ cua bai toan mơ rông la(0,8,4,6,0,0) ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̃ ĐÔI NGÂU CUA BAI TOAN: ̉ ̀ ́ F(x)= x1-4x2- 3x3→min f(y)= 16y1+8y2 +12y3→ max 2x1 + x2- 2x3 ≤16 2y1- 4y2 +y3 ≤ 1 -4x1 + 2x3 ≤8 y1+2y3 ≤ -4 x1 + 2x2 – x3 ≤ 12 -2y1+2y2 –y3 ≤ -3 xj ≥0(j=1,2,3) y1≥0,y2 ≥0, y3 ≥0 ́ ̣ Cac Căp Đôi Ngâu: ́ ̃ 2x1 + x2- 2x3 ≤16 y1≥0 -4x1 + 2x3 ≤8 y2 ≥0 x1 + 2x2 – x3 ≤ 12 y3 ≥0 x1≥0 2y1- 4y2+y3 ≤ 1 x2≥0 y1+2y3 ≤ -4 x3≥0 -2y1+2y2-y3 ≤ -3
Đồng bộ tài khoản