Bài 2: Sự thích nghi của sinh vật đối với môi trường sống

Chia sẻ: Vu Minh Rong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
422
lượt xem
63
download

Bài 2: Sự thích nghi của sinh vật đối với môi trường sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài này nói về sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống và các ví dụ minh hoạ. Các đặc điểm thích nghi của các loài thưc vật đối vơi điều kiện chiếu sáng: Dưa vaò sư ra hoa theo as ngươi ta chia thưc vật thành các nhóm: Cây ngày ngắn bắt buộc: ngô, túc… Cây ngày ngắn không bắt buộc: lúa, bông… Cây ngày dài bắt buộc Cây ngày dài không bắt buộc: xà lách, lúa mì…...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: Sự thích nghi của sinh vật đối với môi trường sống

  1. Bai 2: Sự thich nghi cua sinh vât đôi ̀ ́ ̉ ̣ ́ với môi trường sông ́ I. Sư thich nghi vơi as ́ 1) Ơ thưc vât ̣ a) Cac đăc điêm thich nghi cua cac loai thưc vât đôi vơi điêu kiên chiêu sang ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ *Dưa vao sư ra hoa theo as ngươi ta chia thưc vât thanh cac nhom: ̀ ̣ ̀ ́ ́ Cây ngay ngăn băt buôc: ngô, tuc… ̀ ́ ́ ̣ ́ Cây ngay ngăn không băt buôc: lua, bông… ̀ ́ ́ ̣ ́ Cây ngay dai băt buôc ̀ ̀ ́ ̣ Cây ngay dai không băt buôc: xà lach, lua mi… ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ *Dưa trên nhu câu as cua cac loai thưc vât ngươi ta chia thưc vât lam cac nhom: ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ Cây ưa sang: moc nơi quang đang hay ơ trên tâng ưa sang cua rưng âm thương xanh ́ ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ̉ nhiêt đơi nó con phân thanh 3-5 tang cây vươt tan vơi nhưng than cao 40-50m hay cao ̣ ̀ ̀ ̀ ́ hơn nưa , có cac đăc điêm chiu đươc as manh như lá có phiên day, mau xanh nhat, xêp ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ nghiêng so vơi măt đât, mô dâu phat triên… ̣ ́ ̣ ́ ̉ Cây ưa bong tiêp nhân as khuêch tan thương sông dươi tan cây khac, có phiên lá ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ mong mau xanh đâm, it hoăc không có mô giâu, lá năm ngang… ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ Cây chiu bong là nhưng loai phat triên đươc cả ơ nhưng nơi giau as và nhưng nơi it ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ as, tao nên nhưng tâm tham xanh ơ đay rưng. ̣ ́ ̉ ́ b) Sư thich nghi cua cá thể thưc vât đôi vơi as trong giơi han sinh thai cua loai ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ *Sư thich nghi biêu hiên ơ giai phâu-hinh thai ́ ̉ ̣ ̉ ̃ ̀ ́ Lá ơ ngon thương nhỏ day cưng có tâng cutin day nhiêu gân, là có mau nhat. Lá ơ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ phia trong thì ngươc lai. ́ ̣ *Sư thich nghi biêu hiên ơ hoat đông sinh lí ́ ̉ ̣ ̣ ̣ As xanh đỏ bị lá hâp thụ cung câp năng lương cho quang hơp. Tia sang đỏ thuân lơi ́ ́ ́ ̣ cho sư tông hơp đương, as xanh tim thuân lơi cho sư tông hơp protein. Môt số cây có rễ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ moc trong không khí cung có khả năng quang hơp. ̣ ̃ Sư nay mâm cua hat phụ thuôc vao as: nhiêu loai hat nay mâm trong đât bị ưc chế ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ nêu bị đưa ra sang. Môt số hat lai không thể nay mâm thiêu as. Sư hô hâp cua hat có cam ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ưng vơi cac loai as khac nhau, môt số loai tuy điêu kiên khac nhau mà có cam ưng vơi as ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ hay không (VD: hoa môc) ̣ As anh hương tơi sư đong mơ khí không vì vây có anh hương tơi sư thoat hơi ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ́ nươc, trao đôi khí ơ la. ̉ ́ As anh hương tơi sư ra hoa kêt quả cua thưc vât. (Tham khao cây ngay dai và cây ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ngay ngăn) ̀ ́ As anh hương tơi sư sinh trương cua thưc vât: As manh ưc chế tac đông sinh ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ trương, gây trơ ngai cho sư tông hơp chât kich thich sinh trương lam dai tb. Cây trong ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ tôi đưa ra sang thì rễ phat triên manh, hoat đông hương sang, tia thưa phụ thuôc vao as, ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ as lam anh hương sư phat triên cua la, lam thay đôi goc nghiêng cua la. ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ 2)Ơ đông vât ̣ ̣ a) Cac đăc điêm thich nghi cua cac loai đông vât đôi vơi cac điêu kiên chiêu sang ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ *Dưa vao sư thich nghi vơi điêu kiên chiêu sang ngươi ta chia đông vât thanh cac ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ nhom ́ Đông vât ưa sang: là nhưng đông vât chiu đươc giơi han rông về độ dai sang, cương ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ độ chiêu sang, thơi gian chiêu sang. Chung thương hoat đông ban ngay, có cac cơ quan ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́
  2. tiêp nhân as: ơ cac đông vât bâc thâp cơ quan tiêp nhân as là cac tb cam quang phân bố ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ khăp cơ thê, ơ cac đông vât bâc cao thì lai là cơ quan thị giac. ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ Đông vât ưa tôi có mau xin đen hđ ban đêm hoăc khônng có as. Măt chung có thể rât ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ tinh hoăc teo nhỏ lai hoăc tiêu giam và thay vao đó là cơ quan xuc giac, phat sang phat ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ triên. ̉ Đông vât chênh tôi chênh sang là nhom đông vât hoat đông khi binh minh hoăc chiêu ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ tôi. Chungcó măt phat triên manh, to, rông, tron, cuông thit lôi, măt có thể mơ rông tâm ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ nhin. ̀ *Vơi nhưng loai đông vât khac nhau có cach đap ưng vơi as khac nhau ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ Chung sư dung cơ quan thị giac để đinh hương trong không gian, nhân biêt vât thể ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ xung quang dưa trên as. Môt số loai dưa trên as dể dư bao thơi tiêt thưc hiên cac hoat đông như chuân bị qua ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ đông, qua he. ̀ Là nhân tố chinh quyêt đinh nhip điêu sinh hoc, anh hương tơi cac hoat đông sinh lí ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ tâp tinh như di cư, sinh san, chu kì thay lông. ̣ ́ ̉ b) Cac đăc điêm cua cơ thể đông vât thich nghi vơi sư biên đôi chế độ chiêu sang ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ *Vơi đông vât thì as không phai là yêu tố giơi han vì vây sư thich nghi cua tưng cơ thể ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̉ sinh vât không tach biêt rõ vơi cac đăc điêm thich nghi cua loai. Chung chỉ thể hiên qua ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣ môt số măt sau: ̣ ̣ Dưa trên as và nhip điêu sinh hoc chung cua loai, môi cá thể đông vât lai hinh thanh ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̃ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ lên môt đông hồ sinh hoc cua riêng minh. ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ 3) Nhip điêu sinh hoc ̣ ̣ ̣ Nhip điêu sinh hoc là khả năng phan ưng cua sinh vât môt cach nhip nhang đôi vơi ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ nhưng biên đôi mang tinh chu kì cua MT sông. Nhip điêu sinh hoc mang tinh di truyên ́ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ và có cac dang thương găp là nhip điêu ngay đêm, nhip điêu theo mua, nhip điêu tuân ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ trăng. Tinh chu kì cua nhưng yêu tố khí hâu biên đôi đã quyêt đinh đên moi quá trinh sinh lí ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ sinh thai diên ra trong cá thể cua môi loai, tao cho sinh vât hoat đông theo nhưng nhip ́ ̃ ̉ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ điêu chuân xac như nhưng chiêc đông hồ sinh hoc. ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ II. Sư thich nghi vơi nhiêt độ ́ ̣ 1) Nhưng nhân xet chung về sinh vât trong phương diên thich nghi vơi nhiêt độ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ *Nhiêt độ trao đôi năng lương giưa cơ thể và môi trương qua quá trinh hâp thu, dân ̣ ̉ ̀ ́ ̃ nhiêt, đôi lưu, bưc xạ nhiêt. ̣ ́ ̣ *Nhiêt độ là nhân tố giơi han và điêu chinh đôi vơi sinh vât. Sư sông chỉ tôn tai ơ giơi ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ han tư -200 đên 100°C nhưng đa số sông ơ 0 đên 50°C hay con hep hơn. Dưa vao giơi ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ han sinh thai cua cac loai sinh vât đôi vơi nhân tố nhiêt đô, ngươi ta phân chia ra: Loai ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ rông nhiêt (sông ơ vung ôn đơi) và loai hep nhiêt (ơ vunhf nhiêt đơi hoăc han đơi). ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ *Dưa vao thân nhiêt ngươi ta chia sinh vât thanh hai nhom: ̀ ̣ ̣ ̀ ́ Sinh vât biên nhiêt: Thân nhiêt biên đôi theo nhiêt độ môi trương, chung điêu chinh ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ thân nhiêt thông qua sư trao đôi nhiêt trưc tiêp vơi môi trương. Ơ nhưng loai biên nhiêt ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣ thì nhiêt đươc tich luy trong môt giai đoan hay cả đơi sônggân như môt hăng số và tuân ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ theo công thưc: T = ( X – K).n Sinh vât hăng nhiêt có thân nhiêt ôn đinh, đôc lâp vơi biên đôi cua nhiêt độ môi ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ trương thông qua điêu hoa sinh nhiêt, điêu hoa toa nhiêt (lơp cach nhiêt, điêu hoa dan nơ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̃ mao mach dươi da, điêu tiêt mồ hôi), hinh thanh tâp tinh điêu hoa cân băng nhiêt vì vây ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ chung có khả năng phân bố rông. ́ ̣
  3. *Nhiêt độ tac đông manh tơi hinh thai, câu truc cơ thể tuôi tho, cac quá trinh sin lí sinh ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̀ thai và tâp tinh cua sinh vât. Khi nhiêt độ vươt qua giơi han chiu đưng cua sinh vât nó sẽ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ lam tăng cương độ chuyên hoa tơi mưc lam rôi loan trong quá trinh sinh lí binh thương ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ cua cơ thê. Khi nhiêt độ thay đôi đôt ngôt dù vân năm trong giơi han sinh thainhưng vân ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̃ có thể gây hai cho sinh vât. ̣ ̣ 2) Sư thich nghi ơ thưc vât ́ ̣ a) Sư thich nghi cua loai ́ ̉ ̀ Ơ vung khô nong, thưc vât có vỏ day lơp bân day, ơ thân lá có lơp sap có thể phan ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ xạ as, tâng cutin day và sư rung la, tiêu giamtr lá giup giam thoat hơi nươc. Nhưng cây ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ́ nay cung thương tich luy đương… ̀ ̃ ́ ̃ Ơ vung lanh hoăc ơ ôn đơi về mua đông, thưc vât rung lá hoăc có lá nhỏ lam giam ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ diên tich tiêp xuc vơi không khí lanh. Chung con hinh thanh vỏ trôi, phat triên cac lơp ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ bân cach nhiêt. ́ ̣ Thưc vât chiu băng giá con có thể tich luy đương, lipit, aa và cac chât bao vệ trong tb ̣ ̣ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̉ lk vơi nươc; tăng cương lơp bân moc lông nhung. ̀ ̣ b) Nhưng anh hương cua nhiêt lên đơi sông cua thưc vât ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ Anh hương tơi hô hâp và quang hơp cua thưc vât (đồ thị hinh sin). ̉ ́ ̉ ̣ ̀ Cac giai đoan khac nhau cua thưc vât cân nhiêt độ khac nhau: thơi kì nay mâm cân ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ nhiêt độ thâp, thơi kì ra hoa cân nhiêt độ cao, như vây nhiêt độ anh hương tơi sywj nay ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ mâm và ra hoa cua thưc vât. Sông ơ nơi giá ret, thưc vât sinh trương châm, ra hoa kêt ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ quả vao thơi gian âm trong năm. ̀ ́ 3) Sư thich nghi cua đông vât ́ ̉ ̣ ̣ a) Sư thich nghi cua cac loai ́ ̉ ́ ̀ *Đông vât thich nghi vơi nhiêt độ thông qua hinh thai giai phâu: ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̃ Kich thươc cơ thể ́ Kich thươc cơ quan phụ ́ Độ day bộ lông ̀ Mau lông ̀ *Đông vât thich nghi băng nhưng hoat đông sinh lí tâp tinh: ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ Khi nhiêt độ giam dân sẽ ngưng trệ hđ tiêu hoa tiêp đên ngưng trệ chưc năng vân ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ đông tiêp đên là tuân hoan và cuôi cung là hô hâp. ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ Sư sinh san cua nhiêu loai chỉ tiên hanh ơ môt pham vi nhiêt thich hơp. ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ Đông vât ngủ he, ngủ đông, di cư, hinh thanh bao tư để tranh nhiêt độ khăc nhiêt. ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣
Đồng bộ tài khoản