Bài 10: Amino axit

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
262
lượt xem
55
download

Bài 10: Amino axit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl( COOH)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 10: Amino axit

 1. Bμi 10 AMINO AXIT GV: Nguyeãn Vaên Tuù GV: Nguyeã Tröôøng THPT BC Kroâng Ana ng THPT Kroâ
 2. KiÓm tra bμi cò Ki 1) Axit axetic CH3COOH cã thÓ t¸c dông ®−îc víi c¸c chÊt trong d·y nμo sau ®©y ? A. Na, NaOH, HCl B. NaOH, HCl, C2H5OH(xt,t0) C. C2H5OH (xt, t0), HCl D. Na, NaOH, C2H5OH (xt,t0) 2) Metylamin CH3NH2 t¸c dông ®−îc víi chÊt nμo sau ®©y ? A. Na B. NaOH C. HCl D. C2H5OH (xt,t0)
 3. Bét ngät : Mononatri glutamat HOOC-CH2-CH2-CH-COOH HOOC-CH2-CH2-CH-COONa | | NH2 NH2 NH Axit glutamic Mononatri glutamat
 4. I. Kh¸i niÖm vμ danh ph¸p 1. Kh¸i niÖm Amino axit lμ lo¹i hîp chÊt h÷u c¬ t¹p chøc, N®ångkh¸i niÖm (NH ) và ªu thêi nhãm amino ph©n tö chøa 2 aminoaxit ? nhãm cacboxyl (COOH) Ví dụ: CH3 – CH – COOH CH2 – COOH | | NH2 NH2 alanin glyxin
 5. 2. Danh ph¸p Ký Tªn Tªn b¸n C«ng thøc Tªn thay thÕ th−êng hiÖu hÖ thèng axit H2N - CH2- COOH axit amino Gly glyxin 2- aminoetanoic axetic CH3- CH - COOH axit axit α-amino alanin Ala 2- | propionic aminopropanoic NH2 CH3- CH - CH - COOH axit α -amino axit 2- amino - Val valin | | 3 - metylbutanoic isovaleric CH3 NH2 NH H2N – [CH2]4 – CHCOOH axit α,ε - axit 2,6 - ®iamino lysin Lys | ®iamino hexanoic caproic NH2 HOOC-CH-[CH2]2–COOH axit α - axit 2- amino axit | Glu aminoglutaric pentan®ioic glutamic NH2
 6. II. CÊu t¹o ph©n tö vμ tÝnh chÊt ho¸ häc CÊu 1. CÊu t¹o ph©n tö 1. CÊu H3N+ - CH2 - COO- H2N - CH2 - COOH C¸c amino axit lµ nh÷ng hîp chÊt cã C¸c amino axit lµ nh÷ng hîp chÊt cÊu t¹o cã cÊu ìngion l−nªn cùc nªn kiÖn th−êng ion l− t¹o cùc ìng ë ®iÒu sÏ cã nh÷ng tÝnh tinh, vËt lÝ g×? chÊt kh«ng bay h¬i, dÔ chóng lµ chÊt r¾n kÕt tan trong n−íc vµ cã nhiÖt ®é nãng ch¶y cao.
 7. 2. TÝnh chÊt hãa häc 2. a. TÝnh chÊt l−ìng tÝnh + HOOC - CH2 - NH3Cl- HOOC-CH2NH2 + HCl TÝnh chÊt l−ìng TÝnh H N-CH COOH + NaOH H N-CH - COONa + H O tÝnh lμ nh− thÕ 2 2 2 2 2 b. TÝnh chÊto? – baz¬ cña axit nμ dung dÞch amino axit Thùc nghiÖm Th Dung dÞch: glyxin axit glutamic lysin Quú tÝm : kh«ng ®æi mμu chuyÓn thμnh chuyÓn thμnh mμu hång mμu xanh
 8. Gi¶i thÝch: Gi thÝch Trong dung dÞch, glyxin cã c©n b»ng + H3N - CH2 - COO- H2N - CH2 - COOH Axit glutamic cã c©n b»ng - OOC - [CH2]2CHCOO- + H+ HOOC - [CH2]2CHCOOH | | +NH NH2 3 Lysin cã c©n b»ng + H3N[CH2]4- CHCOO- + OH- H2N[CH2]4CH - COOH + H2O | | +NH NH2 3
 9. c. Ph¶n øng riªng cña nhãm COOH: c. COOH: ph¶n øng este ho¸ ph HCl khÝ H2N – CH2 – COOC2H5 + H2O H2N-CH2 -COOH+C2H5OH + Thùc ra este h×nh thμnh d−íi d¹ng muèi Cl-H3 N – CH2 – COOC2H5
 10. d. Ph¶n øng trïng ng−ng ...— C — OH + H — N —... O H ...— C — N —... + H2O H O Liªn kÕt peptit
 11. VÝ dô : XÐt ph¶n øng trung ng−ng axit VÝ ε - aminocaproic : ...+ H-NH-[CH2]5-CO-OH + H-NH-[CH2]5-CO-OH +.... ...+ t0 ...- NH-[CH2]5-CO-NH-[CH2]5-CO- .... + n H2O Hay viÕt gän t0 nH2N -[CH2]5-COOH ( NH-[CH2]5-CO )n + nH2O nH axit ε – aminocaproic policaproamit policaproamit axit
 12. KÕt luËn KÕt Tính l−ìng tÝnh Amino axit Ph¶n øng este ho¸ Ph¶n øng trïng ng−ng L−u ý : NÕu a = b: dd amino axit trung tÝnh NÕu a > b: (H2N)a R(COOH)b dd amino axit cã tÝnh baz¬ NÕu a < b: dd amino axit cã tÝnh axit
 13. III. Ứng dụng III. Ứng ng Amino axit thiªn nhiªn lμ hîp chÊt c¬ së ®Ó kiÕn t¹o nªn c¸c lo¹i protein cña c¬ thÓ sèng Mét sè aminoaxit ®−îc dïng lμm nguyªn liÖu ®iÒu chÕ d−îc phÈm Canxi glutamat, Magie glutamat Ch÷a bÖnh t©m thÇn ph©n liÖt
 14. Dïng lμm gia vÞ cho thøc ăn Bét ngät : Mononatri glutamat Mét sè amino axit ®−îc dïng lμm nguyªn liÖu trong s¶n xuÊt t¬ tæng hîp.
 15. ¸p dông C©u 1. Cho ba èng nghiÖm kh«ng nh·n chøa riªng biÖt tõng dung dÞch sau: CH3 – COOH , H2N – CH2 – COOH vμ H2N – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH §Ó nhËn ra c¸c dd trªn, chØ cÇn dïng thuèc thö nμo sau ®©y ? A . NaOH B . HCl C . Quú tÝm D . CH3OH / HCl
 16. C©u 2. Cã bao nhiªu amino axit cã cïng c«ng amino axit thøc ph©n tö C4H9NO2 ? A. 3 B.5 C.4 D.6 C©u 3. 0,01 mol amino axit X ph¶n øng võa ®ñ víi 0,02 mol HCl hoÆc 0,01 mol NaOH. C«ng thøc cña X cã d¹ng A . H2NRCOOH C . (H2N)2RCOOH B . H2NR(COOH)2 D . (H2N)2R(COOH)2 (H
 17. Xin ch©n träng c¶m ¬n c¸c Xin thÇy c« vμ c¸c em ®· tham dù th tiÕt häc nμy !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản