Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT

Chia sẻ: kungfudinho10

Sử dụng biến trở có thể làm cho một bóng đèn từ từ sáng dần lên hoặc từ từ tối dần đi. Cũng nhờ biến trở mà ta có thể điều chỉnh tiếng của rađiô hay của tivi to dần lên hay nhỏ dần đi . . . Vậy biến trở có cấu tạo như thế nào?

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT

Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT
Sử dụng biến trở có thể làm cho một bóng đèn từ từ sáng dần lên ho ặc
từ từ tối dần đi. Cũng nhờ biến trở mà ta có thể điều chỉnh ti ếng của
rađiô hay của tivi to dần lên hay nhỏ dần đi . . . Vậy bi ến tr ở có c ấu t ạo
như thế nào?
I. BIẾN TRỞ
1. Tìm hiểu cấu tạo của biến trở:

C1: Quan sát ảnh chụp, hình 10.1 trang 28 SGK để nhận dạng các loại biến trở.
C
Biến trở con chạy
Biến trở tay quay
Biến trở than
C2: Bộ phận chính của các biến trở trên các hình 10,1 a, 10.1 b gồm con chạy
(hoặc tay quay) C và cuộn dây dẫn bằng hợp kim có điện trở suất lớn
(nikêlin, hay nicrom), được quấn đều dọc theo một lõi bằng sứ. Nếu mắc hai
đầu A, B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển con
chạy C, biến trở có tác dụng thay đổi điện trở không? Vì sao?
Biến trở không có tác dụng thay đổi điện trở. Vì khi đó, nếu dịch chuyển con
chạy C thì dòng điện vẫn chạy qua toàn bộ cuộn dây của biến tr ở và con ch ạy
không có tác dụng làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện ch ạy
qua.
Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT
I. BIẾN TRỞ
1. Tìm hiểu cấu tạo của biến trở:
C3: Biến trở được mắc nối tiếp vào mạch điện, chẳng hạn hai điểm A và N
của biến trở hình 10.1a và 10.1b. Khi đó nếu dịch chuyển con chạy hoặc tay
quay C thì điện trở có mạch điện có thay đổi không? Vì sao?
Điện trở của mạch điện có thay đổi. Vì khi đó, nếu dịch chuyển con ch ạy ho ặc
tay quay C sẽ làm thay đổi chiều dày của phần cuộn dây có dòng đi ện ch ạy qua
và do đó làm thay đổi điện trở của biến trở và của mạch điện.
C4: Trên hình 10.2 vẽ các kí hiệu của sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt
động của biến trở có kí hiệu sơ đồ a, b, c.

C
Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT
I. BIẾN TRỞ
1. Tìm hiểu cấu tạo của biến trở:

Biến trở con chạy
Biến trở tay quay
Biến trở than
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện:
C5: Vẽ sơ đồ mạch điện hình 10.3.
X
C6: Tìm hiểu trị số điện trở lớn nhất của biến trở được sử dụng và cường độ
lớn nhất của dòng điện cho phép chạy qua nó.
Mắc mạch điện như hình 10.3. Đẩy con chạy C về sát điểm N để biển tr ở có
điện trở lớn nhất.
Đóng công tắc rồi dịch chuyển con chay C để đèn sáng hơn. Tại sao?
Điện trở giảm→cường độ dòng điện qua đèn tăng→đèn sáng hơn.
Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT
I. BIẾN TRỞ
1. Tìm hiểu cấu tạo của biến trở:

Biến trở con chạy
Biến trở tay quay
Biến trở than
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện:
C5: Vẽ sơ đồ mạch điện hình 10.3.
X
C6: Tìm hiểu trị số điện trở lớn nhất của biến trở được sử dụng và cường độ
lớn nhất của dòng điện cho phép chạy qua nó.

Để đèn sáng mạnh hơn thì phải dịch chuyển con ch ạy của biến tr ở tới v ị trí
nào. Tại sao?
Dịch chuyển con chạy tới gần điểm M. Vì điện trở giảm→cường độ
dòng điện qua đèn tăng→đèn sáng hơn.
Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT
I. BIẾN TRỞ
1. Tìm hiểu cấu tạo của biến trở:

Biến trở con chạy
Biến trở tay quay
Biến trở than
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện:
3. Kết luận:

Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều ch ỉnh
cường độ dòng điện trong mạch.
II. ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KÝ THUẬT:
C7: Trong kỹ thuật, chẳng hạn trong các mạch điện của rađiô, tivi . . . người
ta cần sử dụng các điện trở có kích thước nhỏ với các trọ số khác nhau, có
thể lớn tới vài trăm mêgaôm (1MΩ = 106Ω ). Các điện trở này đợưc chế tạo
bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lõi cách đi ện. Hãy
giải thích vì sao lớp than hay lớp kim loại mỏng đó lại có điện trở lớn.
l
Theo công thức tính điện trở: R =ρ mà lớp kim loại mỏng
S
có tiết diện nhỏ nên điện trở lớn.
Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT
I. BIẾN TRỞ
1. Tìm hiểu cấu tạo của biến trở:

Biến trở con chạy
Biến trở tay quay
Biến trở than
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện:
3. Kết luận:

Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều ch ỉnh
cường độ dòng điện trong mạch.
II. ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KÝ THUẬT:
C8: Hãy nhận dạng cách ghi trị số các điện trở kỹ thuật nêu dưới đây.

Cách 1: Trị số được ghi trên điện trở.
Cách 2: Trị số điện trở được thể hiện bằng các vòng màu sơn trên điện trở.
Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT
I. BIẾN TRỞ
1. Tìm hiểu cấu tạo của biến trở:

Biến trở con chạy
Biến trở tay quay
Biến trở than
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện:
3. Kết luận:
Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều ch ỉnh
cường độ dòng điện trong mạch.
II. ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KÝ THUẬT:
III. VẬN DUNG:
C9: Đọc trị số của các điện trở kỹ thuật cùng loại như hình 10.4a có trong bộ
dụng cụ thí nghiệm.
Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT
I. BIẾN TRỞ
1. Tìm hiểu cấu tạo của biến trở:

Biến trở con chạy
Biến trở tay quay
Biến trở than
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện:
3. Kết luận:
Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều ch ỉnh
cường độ dòng điện trong mạch.
II. ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KÝ THUẬT:
III. VẬN DUNG:
C10: Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20Ω . Dây điện trở của
biến trở là dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,5mm2 và được quấn đều xung
quanh một lõi sứ trò đường kính2cm. Tính số vòng dây của biến trở này.
Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT
I. BIẾN TRỞ
1. Tìm hiểu cấu tạo của biến trở:

Biến trở con chạy
Biến trở tay quay
Biến trở than
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện:
3. Kết luận:
Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều ch ỉnh
cường độ dòng điện trong mạch.
II. ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KÝ THUẬT:
III. VẬN DUNG:
Chiều dài dây biến trở.
Cho biết: l R.S 20.0, 5.10 −6
R = 20Ω Ta có: R = ρ � l = = = 9, 09(m)
S ρ 1,1.10 −6
S = 0,5mm2=0,5.10-6m2
ρ = 1,1.106Ωm Số vòng dây của biến trở.
d = 2cm = 2.10-2m l l 9, 09
số vòng dây? N= = = −2
= 145 (vòng)
CV πd 3,14.2.10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản