Bài 11: Dòng điện chất điện phân

Chia sẻ: ntgioi1204

Trong dung dịch các hđro chất hóa học như axit, bazơ, muối bị phân li ( một phần hoặc toàn phần) thành các nguyên tử( hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là; ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 11: Dòng điện chất điện phân

ÖÙNG DUÏNG TIN HOÏC 
TRONG GIAÛNG DAÏY
TOÅ : LYÙ- HOAÙÙ


TRÖÔØNG: THCS &THPT NGUYEÃN

DU
TIEÁT DAÏY MINH HOAÏ
TIEÁT
VAÄT LYÙ 11
VAÄT


BAØI 14: DOØNG ÑIEÄN 
TRONG CHAÁT ÑIEÄN 
PHAÂN
KIEÅM TRA BAØI CUÕ:
KIE

HAÏT TAÛI ÑIEÄN TRONG KL LAØ GÌ ?
HAÏT


KHAÛ NAÊNG DAÃN ÑIEÄN CUÛA KL?
KHAÛ
KHI NAØO TRONG KL COÙ DÑ?
KHI


BAÛN CHAÁT DOØNG ÑIEÄN TRONG
BAÛN


KL ?
KL
NGUYEÂN NHAÂN GAÂY RA ÑIEÄN
NGUYEÂN


TRÔÛ KL?
TRÔÛ
TAÏI SAO KHI NHIEÄT ÑOÄ TAÊNG THÌ
TAÏI


ÑIEÄN TRÔÛ KL TAÊNG?
ÑIEÄN
BAØI 14: DOØNG ÑIEÄN TRONG 
BAØI 14: DOØNG 
CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN
I -THUYEÁT ÑIEÄÄN LI
-THUYEÁT
* Thí nghieäm

mA

0
Axit,bazo,m
uoái Nöôùc
caát
*Thí nghieäm chöùng toû: :+Nöôùc
Thí
tinh khieát :Raát ít haït taûi ñieän
tinh
*Thí nghieäm chöùng toû: +Dung dòch
*Thí
muoái ,axit, bazo :Nhieàu haït taûi
ñieän daãn ñieän ñöôïc goïi laø chaát
ñieän phaân
ñieän
*.Thuyeát ñieän li :
*.Thuyeát

Trong dung dòch ,caùc hôïp chaát
Trong
hoùa hoïc nhö axit, bazo, muoái bò
phaân li (moät phaàn hoaëc toaøn
boä) thaønh caùc nguyeân töû
(hoaëc nhoùm nguyeân töû)tích
ñieän goïi laø ion ; ion coù theå
chuyeån ñoäng töï do trong dung
dòch vaø trôû thaønh haït taûi
ñieän .
ñieän
*Axit: Phaân li thaønh ion aâm goác
Axit:
axit vaø ion döông H+
*Bazo : Phaân li thaønh ion aâm (O H)-
H)
vaø ion döông kim loaïi
*Muoái : Phaân li thaønh ion aâm goác
axit vaø ion döông kim loaïi
kim
*Moät soá bazo hoaëc muoái khoâng
*Moät
chöùa kim loaïi cuõng bò phaân li
thaønh caùc ion traùi daáu.
thaønh
Nguyeân nhaân söï ñieän 
Nguye
li
Trong axit, muoái, bazo coù saün
Trong

caùc ion döông vaø aâm chuùng lieân
keát vôùi nhau baèng löïc Cu -loâng
keát
Khi tan vaøo dung moâi thì löïc naøy
Khi

yeáu ñi neân moät soá nguyeân töû
chuyeån ñoäng nhieät taùch thaønh
caùc ion töï do
caùc
CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN :Muoái, axit,
CHAÁT

bazo ôû daïng dung dòch hoaëc
noùng chaûy
noùng
II.BAÛN CHAÁT DOØNG ÑIEÄN TRONG
II.BAÛN
CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN
CHAÁT
*Khi hoaø tan caùc axít,bazo ,hoaëc
Khi
muoái vaøo nöôùc coù söï phaân li
thaønh caùc ion (+) vaø caùc ion(-)
thaønh
r
Vd:NCuSO4 -> Cu2+ + SO42-
Vd: = 0
E
* Caùc ion(+) vaø caùc ion(-)
Caùc
r≠
chuyeâûn ñoäng nhieät hoãn ñoän
EN 0
neân khoâng coù doøng ñieän
neân
*Khi caùc ion (+) chuyeån
*Khi
ñoäng cuøng chieàu ÑT , caùc ion(-)
l                          
­
­
+
­
r
E+
+
+
+ Ñoàng (Cu)


CuSO4
Dd
Vaäy baûn chaát doøng
ñieän CÑP?
ñieän
*Keát luaän: baûn chaát
doøng ñieän trong loøng
chaát ñieän phaân laø doøng
caùc ion(+) vaø caùc ion(-)
chuyeån dôøi coù höôùng
theo hai chieàu ngöôïc nhau
theo
*Ion (+): chaïy veà phía catot
neân goïi laø:CATION
neân
*Ion (­): chaïy veà phía anot
neân goïi laø:ANION
neân
SO SAÙNH KHAÛ NAÊNG DAÃN
ÑIEÄN CUÛA CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN
VAØ KIM LOAÏI ?
VAØ
SO SAÙNH KHAÛ NAÊNG DAÃN
ÑIEÄN CUÛA CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN
VAØ KIM LOAÏI ?
VAØ
*Chaát ñieän phaân daãn 
ñieän khoâng toát baèng 
kim loaïi
III.CAÙC HIEÄN TÖÔÏNG DIEÃN RA
ÔÛ ÑIEÄN CÖÏC.
ÔÛ
.Thí duï -Xeùt tröôøng hôïp ñieän
.Thí
phaân dung dòch CuSO4 vôùi
phaân
cöïc Cu2+
cöïc döông baèng Cu
Catot:Cu  +2e  ­> Cu 
2+ ­


CuSO4 baùm vaøo 
catoát
SO42­ Anot :CU -> Cu2+ +2e-
SO42- Keùo Cu2+ Vaøo dd
-> Cu tan vaøo 
Cu 
dd
l                          
­
­
+
­
+
+
+
+ Ñoàng (Cu)


CuSO4
Dd
*Löôïng ñoàng ôû Anot (+) maát ñi
chuyeån veà baùm vaøo Catoát(-)
=> döông cöïc tan
=>
*Ñieàu kieän ñeå coù hieän töôïng
*Ñieàu
döông cöïc tan laø cöïc döông phaûi
laøm baèng kim loaïi maø dung dòch
ñieän phaân laø muoái cuûa kim loaïi
ñoù.
VD: dung dòch AgNO3 cöïc döông laø
Ag
Ag
dung dòch CuSO4 cöïc döông laø
dung
CHUÙ YÙ
CHU
­khi coù hieän töôïng döông
khi
cöïc tan ,bình ñieän phaân
I=U/R
ñöôïc coi nhöI=U/R ñieän trôû
moät
thuaàn
-khi khoâng coù hieän töôïng
döông cöïc tan ,bình ñieän
phaân ñöôïc coi nhö moät
maùy thu
Cuûng coá: 
Cu
1.Chaát ñieän phaân ?

2.Haït taûi ñieän trong CÑP=>
2.Haït
baûn chaát doøng ñieän trong
CÑP ?
CÑP

3.Hieän töôïng döông cöïc tan?
Caâu hoûi traéc nghieäm:
Caâu
1.Söï taïo thaønh caùc haït 
taûi ñieän trong chaát ñieän 
phaân laø do
a.Doøng ñieän qua chaát ñieän phaân
b.Söï phaân li cuûa caùc phaân töû
b.Söï
chaát tan trong dung dòch
chaát
c.Söï trao ñoåi caùc e vôùi caùc ñieän
c.Söï
cöïc
cöïc
d.Caû ba nguyeân nhaân treân
2.Doøng ñieän trong chaát 
2.
ñieän phaân laø doøng 
chuyeån dôøi coù höôùng 
cuûa:
a.Ion döông,ion aâm
b.Caùc ion döông vaø caùc electron
c.Caùc ion aâm vaø caùc electron
d.Caùc ion döông,ion aâm vaø caùc
d.Caùc
electron
electron
3.Cho caùc nhoùm bình ñieän 
phaân vaø ñieän cöïc sau:
I.CuSO4 –Cu II.ZnSO4 –than chì
III.FeCL3 –Fe IV.H2SO4 –Pt
Bình ñieän phaân naøo coù döông
Bình
cöïc tan
cöïc
a.I vaø II b.I vaø III
c.I,II,III d.Caû boán bình
*Thí nghieäm chöùng toû: :+Nöôùc tinh
Thí
khieát :Raát ít haït taûi ñieän
khieát
*Thí nghieäm chöùng toû: dung dòch muoái,
*Thí
axít, bazô :+Dung dòch muoái ,axit,
bazo :Nhieàu haït taûi ñieän daãn ñieän
ñöôïc goïi laø chaát ñieän phaân A
m
ñöôïc
Cöïc döông
( Cu)
Dd CuSO4 Lôùp ñoàng 
baùm vaøo 
cöïc aâm*Hieän töôïng ñieän phaân laø hieän töôïng
*Hieän
giaûi phoùng ra chaát môùi ôû caùc ñieän
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản