BÀI 14 PHAY BÁNH RĂNG XOẮN

Chia sẻ: Ngoc Cuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
336
lượt xem
99
download

BÀI 14 PHAY BÁNH RĂNG XOẮN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về phay bánh răng xoắn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 14 PHAY BÁNH RĂNG XOẮN

 1. CHUYÊN NGÀNH PHAY BÀI 14 PHAY BÁNH RĂNG XOẮN
 2. PHAY BÁNH RĂNG XOẮN I. Phương pháp phay rãnh xoắn a) Các dạng rãnh xoắn b) Nguyên tắc phay rãnh xoắn c) Tính toán truyền động d) Lắp bánh răng thay thế e) Xoay bàn máy f) Sai hỏng và cách khắc phục II. Phay bánh răng xoắn  Phay bánh răng xoắn  Thông số bánh răng xoắn  Bài tập thực hiện  Các tính toán cần thiết  Trình tự thực hiện  Đề phòng tai nạn
 3. CÁC DẠNG RÃNH XOẮN
 4. NGUYÊN TẮC PHAY RÃNH XOẮN Chi tiết Vít me bàn máy Bánh răng thay thế
 5. TÍNH TOÁN TRUYỀN ĐỘNG Chi tiết Bánh răng thay thế Vít me bàn máy S = π.d . tan α α = Góc rãnh xoắn π.d ß = Góc xoay bàn máy tan ß = S S = Bước xoắn α = 90 0 − ß i = Tỉ số truyền của đầu phân độ Z1 Pv .i Pv = Bước vít me bàn máy = Z2 S Z1 = Số răng bánh răng chủ động (Z1, Z3) Z2 = Số răng bánh răng bị động (Z2, Z4)
 6. Thí dụ 1: 0 Một dao phay trụ xoắn có ß = 25 Z = 9 răng, d = 80 mm v Cho i 0= 40, P = 6 mm α = 90 − ß = 90 0 − 25 0 = 65 0 tq S = π.d . tan α = π.80 mm . tan 65 0 = 539 mm ≈ 540 mm Tìm bPv .ic xo.ắn S,240 bánh răng thay thế và n Z1 ướ 6 40 bộ 4 32 = = = = = Z2 S 540 540 9 72 GiảI: Ntq = i = 40 = 4 4 = 4 12 T 9 9 27
 7. Thí dụ 2: Một chi tiết có d = 40 mm được phay 6 rãnh xoắn có bước xoắn S = 40 mm v Cho: i = 40; P = 6 mm S 40 tq tan α = = = 0 ,318471 ; α = 17 ,40 0 π.d π.40 Tìm góc xoay= 90 0 ß, α ộ bánh 17 ,40thay th20 và N ß bàn − b = 90 0 − răng 0 = 72 , ế 0 Z1 Pv .i 6.40 3.2 96.56 = = = = Z2 S 40 1 32.28 GiảI: i 40 2 16 Ntq = = =6 =6 T 6 3 24
 8. LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ Lắp một cặp bánh răng 1 Trục phụ đầu phân độ Z = Bánh răng bị động w Z = Bánh răng trung gian Tay quay Vít me bàn máy bànmáy 1 Z = Bánh răng
 9. LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ Lắp 2 cặp bánh răng 4 Z 2 3 Z Z 1 Z
 10. LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ Từ thí dụ 2: Trạc bánh răng Z1 và Z3 = bánh răng chủ động Z2 và Z4 = bánh răng bị động Z1 = 96 răng lắp ở trục vít me bàn máy Z2 = 32 răng lắp trên trạc bánh răng ăn khớp vớI Z1 Z3 = 56 răng lắp chung trục vớI Z2 Z4 = 28 răng lắp ở trục phụ đầu phân độ được kéo bởI Z3 qua 2 bánh răng trung gian Zw có số răng bất kỳ Trục phụ đầu phân 1 hay 2 bánh răng trung gian để độ đổI chiều quay của chi tiết Trục vít me bàn máy
 11. Bộ bánh răng thay thế MỗI đầu phân độ vạn năng có một bộ bánh răng thay thế gồm các bánh răng có số răng như sau: 24 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40 – 44 – 48 56 – 64 – 72 – 80 – 84 – 86 – 96 - 100
 12. XOAY BÀN MÁY Trên máy phay ngang vạn năng Khi phay trên máy phay ngang sử dụng dao phay đĩa phảI xoay bàn máy đúng góc xoắn ß để rãnh cắt có đúng biên dạng dao. Chiều xoay phảI phù hợp vớI hướng xoắn Xoắn trái Xoắn phải Hướng xoắn được quy ước: đặt đứng chi tiết lên, rãnh xoắn đi lên phía trái là xoắn trái và ngược lại
 13. Trên máy phay đứng Phay rãnh xoắn trên máy phay đứng và sử dụng dao phay ngón không cần phảI xoay bàn máy
 14. o •Sử dụng đầu phay đặc biệt Trong trường hợp góc xoắn ß lớn hơn 45 Phay trục vít vớI đầu phay đặc biệt trên máy phay HURON (Pháp)
 15. SAI HỎNG VÀ CÁCH ĐỀ PHÒNG Daïng sai hoûng Nguyeân nhaân vaø caùch ñeà  phoøng 1.   Höôùng xoaén khoâng  ­Laép baùnh raêng sai (moät hoaëc hai  ñuùng baùnh raêng trung gian). Neân phay  tröôùc moät lôùp moûng ñeå kieåm tra  höôùng xoaén. 2.   Böôùc xoaén sai ­Tính toaùn sai hoaëc laép sai vò trí  caùc baùnh raêng. Neân phay tröôùc moät  lôùp moûng ñeå kieåm tra goùc xoaén 3.   Daïng cuûa raõnh  ­Choïn dao sai hoaëc xoay baøn maùy  sai khoâng ñuùng goùc ñoä. Kieåm tra kyõ  tröôùc khi phay 4.   Beà maët raõnh  ­Dao cuøn hoaëc choïn cheá ñoä caét sai  khoâng nhaãn (v thaáp quaù, S cao quaù), hoaëc do  rung ñoäng nhieàu. Maøi beùn dao kòp  thôøi, xem laïi baûng cheá ñoä caát,  kieåm tra heä thoáng maùy vaø ñoà gaù.  Coá ñònh baøn maùy phöông Z vaø phöông 
 16. PHAY BÁNH RĂNG XOẮN Phay răng xoắn trên bánh răng trụ là việc phay rãnh xoắn định hình trên mặt trụ kết hợp với việc chia độ
 17. THÔNG SỐ BÁNH RĂNG XOẮN mn PS Module i  uyeán       m teápt          S = = cos ß cos ß Pn π.mn B öôùci  uyeán           S =   eáp t t           P = cos ß cos ß Z .mn Ñ öôøng nh  voøng a         S .Z =  kí   chi    d = m   cos ß d π.d  aêng                     =  Soár                     Z = mS PS Pn M odul   e phaùp uyeán         t        m n = = mS . cos ß Hai bánh răng xoắn truyền π động giữa 2 trục song song: B öôùc  phaùp uyeán          n = π.mn = PS . cos ß  t          P Có cùng góc xoắn ß kí ñaáu aêng    d d = d + ( 2.mn ) Ñ öôøng nh      r       hướng xoắn ngược chiều nhau d + d2 K hoaûng  caùch aâm           = 1  t        a     n cùng module pháp tuyến Có 2 m 0
 18. Bài tập thực hiện Phay một bánh răng xoắn trái có các thông số sau: mn = 1,75 Z = 17 ß = 18o Xoắn trái
 19. Phay một bánh răng xoắn trái có các thông số sau: - mn = 1,75 - Z = 17 - ß = 18o Các tính toán cần thiết mn 1,75 1,75 ms = = o = = 1,84 cos ß cos 18 0 ,951 D = m s .Z = 1,84.17 = 31,28 mm De = D + 2 mn = 31,28 mm + ( 2.1,75 ) = 34 ,78 mm h = 2 ,167.mn = 2 ,167.1,75 = 3 ,792 mm α = 90 o − ß = 90 o − 17 o = 73 o S = π.D. tan α = π.31,28. tan 73 o = 321,26 mm ≈ 320 mm Z t Pv .i 6 mm .40 240 48 = = = = Zg S 320 mm 320 64 i 40 6 ntq = = =2 T 17 17
 20. Trình tự thực hiện 1. Cặp tốc, lắp phôi giữa 2 chuôi nhọn của đầu chia và ụ động trên máy phay ngang vạn năng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản