Bài 14 Tạo khung lưới

Chia sẻ: nguyentuanvivina

http://caomedia.wordpress.com Bài 14 Tạo khung lưới Bạn có bao giờ phải vẽ trên giấy kẻ ô (graph paper)? Corel DRAW có một công cụ giúp bạn tạo nên nhanh ***ng một khung lưới có số lượng ô định trước. Với khung lưới như vậy, trang in của bạn lập tức trở thành một trang giấy kẻ ô, có lẽ sẽ rất có ích nếu bạn là một họa viên kỹ thuật. Với công cụ vẽ khung lưới (Graph Paper Tool) trong tay, bạn tạo ra khung l ưới theo cách giống hệt như khi vẽ hình khung. Ngoài ra, Corel DRAW...

Nội dung Text: Bài 14 Tạo khung lưới

http://caomedia.wordpress.com

Bài 14

Tạo khung l ưới

Bạn có bao giờ phải vẽ tr ên giấy kẻ ô (graph paper)? Corel DRAW có một công cụ giúp bạn tạo
nên nhanh ***ng m ột khung lưới có số l ượng ô định tr ước. Với khung l ưới như vậy, trang in của
bạn lập tức trở th ành m ột trang giấy kẻ ô, có lẽ sẽ rất có ích nếu bạn l à m ột họa vi ên k ỹ thuật.
Với công cụ vẽ khung l ưới (Graph Paper Tool) trong tay, bạn tạo ra khung l ưới theo cách giống
hệt như khi vẽ hình khung. Ngoài ra, Corel DRAW v ẫn tỏ ra nhất quán trong việc duy tr ì hiệu lực
của phím Ctrl v à Shift đ ối với thao tác vẽ khung l ưới (chắc bạn đoán ra ngay tác dụng cụ thể của
hai phím Ctrl và Shift trong trư ờng hợp n ày).
- Bấm vào công c ụ vẽ đường xoắn ốc chừng một giây. Một "ngăn kéo" th ò ra từ hộp công cụ
- Bấm vào công c ụ vẽ khung l ưới Graph Pa per Tool Dấu trỏ đổi dạng, cho biết bạn đang
nắm trong tay công cụ mới
-Căng m ột khung bao (t ưởng tượng). Khung l ưới xuất hiện, nằm gọn trong khung bao do bạn
xác định (hình 1)
Khung lư ới được tạo ra mặc nhi ên có 4 c ột và 3 hàng, ngh ĩa là gồm 12 ô. Bạn có thể thấy r õ quy
định này khi nhìn vào thanh công c ụ Property Bar. Để tạo ra khung l ưới có số h àng và s ố cột như
ý, bạn chủ động g õ số cột v à số hàng vào hai ô nh ập liệu Graph Paper Columns and rows tr ên
thanh công c ụ Property Bar tr ước khi căng khung. Số cột v à số hàng tối đa được phép l à 99.

Khung lưới thực chất l à m ột nhóm đối t ượng (group), nói r õ hơn là m ột nhóm các h ình khung.
Nếu chọn khung l ưới và chọn Arrange > Ungroup (hoặc ấn Ctrl+U), bạn giải thể (ungroup) th ành
những hình khung riêng bi ệt.

Để quen tay, bạn thử tạo ra h ình ảnh như hướng dẫn ở hình 2 xem sao nhé. Chú ý r ằng ta có
thể chọn m àu tô, màu nét cho khung lư ới và sao chép khung lư ới bằng phím "cộng lớn" nh ư m ọi
đối tượng khác trong Corel DRAW.
http://caomedia.wordpress.com
Các phương ti ện giúp vẽ chính xác

Chỉ với một h ình đơn giản như hình 2, có l ẽ bạn đ ã thấy lúng túng v ì khó s ắp xếp ngay ngắn các
đối tượng đúng nh ư ý. Lúc nhìn t ừ xa, mọi việc d ường như đã ổn. Nhưng khi lấy tầm nh ìn gần,
vẫn còn những xộc xệch nhất định. V à những xộc xệch ấy rất có thể hiện ra r ành rành trên gi ấy
khi in! N ếu bài tập nêu trên yêu c ầu kích th ước chính xác nh ư bản vẽ kỹ thuật th ì chắc bạn c òn
bối rối h ơn.

Tất cả là vì miền vẽ m à bạn thấy tr ên màn hình là m ột thứ "không gi an r ời rạc", cấu th ành b ởi
nhiều chấm nhỏ, khác với không gian thực tế. Do vậy, ở tầm nh ìn xa, th ước đo của Corel DRAW
không thể chính xác nh ư ở tầm nh ìn gần. Nhưng lẽ nào để có được sự chính xác nh ư ý, ta phải
làm m ọi chuyện ở tầm nh ìn thật gần? M à "gần" đến thế nào m ới gọi l à chính xác đây?

Để giúp bạn vẽ chính xác một cách dễ d àng, ngoài thư ớc đo dọc v à ngang, Corel DRAW còn có
lưới định vị (grid) v à các đư ờng gióng (guideline). Nếu ta thiết lập chế độ bắt dính v ào lưới định
vị (s*** to grid) hoặc bắt dính v ào đư ờng gióng (s*** to guideline), bạn sẽ thấy rằng việc đặt chính
xác đối tượng nào đó vào t ọa độ cho tr ước chỉ c òn là "trò tr ẻ con".

Tuy nhiên, trư ớc hết bạn cần biết cách điều chỉnh th ước đo của Corel DRAW để có đ ơn vị và
vạch chia nh ư ý.

Điều chỉnh th ước đo
- Nếu không thấy th ước đo đâu cả, bạn chọn View > Rulers để th ước đo tái hiện
- Bấm -phải vào thư ớc đo v à chọn Rulers Setup tr ên trình đơn nho nh ỏ vừa hiện ra (hoặc bấm -
kép vào thư ớc đo cũng được). Hộp thoại Options hiện ra (h ình 3)
http://caomedia.wordpress.com
Hộp thoại Options l à nơi b ạn có thể điều chỉnh mọi thứ trong môi tr ường làm viêc c ủa Corel
DRAW. Nh ững bộ phận của Corel DRAW đ ược phân loại chặt chẽ th ành m ột cấu trúc cây, đ ược
trình bày bên trái h ộp thoại. Ta có thể gọi đấy l à cây hệ thống (system tree). Khi mở hộp thoại
Options theo cách như v ừa làm, Corel DRAW t ự động chọn mục Rulers tr ên cây h ệ thống và bạn
thấy ngay các quy định li ên quan đ ến thước đo được trình bày bên ph ải hộp thoại. Nếu không
m ở hộp thoại Options theo cách n êu trên, b ạn sẽ phải "đi" xa h ơn: chọn Tools > Options, bấm
vào ô có d ấu cộng tr ước Document để "bung" nhánh con t ương ứng rồi chọn Rulers tr ên nhánh
con ấy. Để cho gọn, từ đây về sau ta sẽ diễn đạt "đ ường đi nước bước" như vậy bằng cách nói
đơn giản "chọn Tools > Options > Document > Rulers".

Bạn có thể chọn đ ơn vị cho thước đo ở phần Units b ên phải hộp thoại Options (chẳng hạn
inches, milimeters, points, didots,...). N ếu ta bật ô duyệt Same units for Horizontal and Vertical
rulers (ô duy ệt này bật sẵn theo mặc định), đ ơn vị được chọn cho th ước đo ngang đ ương nhiên
cũng là đơn v ị cho thước đo dọc. Nếu muốn chọn đ ơn vị khác nh au cho hai thư ớc đo, bạn phải
tắt ô duyệt ấy đi.

Phần Origin d ùng đ ể quy định vị trí gốc của th ước đo (vị trí của vạch chia số 0). Bạn g õ trị số cụ
thể vào hai ô nh ập liệu Horizontal v à Vertical trong ph ần Origin để xác định tọa độ của gốc mới
so với gốc hiện hành.

Ô liệt k ê Tick divisions cho phép quy đ ịnh số khoảng chia tr ên m ột đơn vị. Bạn có thể chọn 6, 8
hoặc 10 tùy theo đơn v ị đo đang d ùng. N ếu bạn chọn 10 per tick chẳng hạn, tr ên m ột đơn vị đo
sẽ có 10 khoảng chia với 9 vạch nhỏ.

Bên dư ới ô Tick d ivisions là ô duy ệt Show fractions, cho phép hiển thị hỗn số (số nguy ên và phân
số kèm theo) trên thư ớc đo thay v ì số thập phân. Bạn chỉ n ên chọn dạng thức hỗn số khi d ùng h ệ
inch, v ới những số đo nh ư "nửa inch", "một phần t ư inch",... r ất thường gặp. Tuy nhiên, vì ta ch ủ
yếu dùng h ệ mét, dạng thức thập phân thích hợp h ơn.
- Chọn centimeters tại "ô liệt k ê buông xu ống" Horizontal trong phần Units của hộp thoại Options.
Chọn đơn vị đo là xăng-ti-mét
- Chọn 10 per tick tại "ô liệt k ê buông xu ống" Tick divisio ns. Lấy 10 vạch chia tr ên m ột xăng-ti-
mét
- Tắt ô duyệt Show fractions (nếu ô duyệt n ày đang b ật). Chọn dạng thức thập phân
- Chọn OK. Đóng hộp thoại Options.
Thế là bạn đã có thước đo "ph ù hợp thị hiếu".
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản