Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Chia sẻ: ntgioi120401

Động vật là nhóm sinh vật tự dưỡng hay dị dưỡng? vì sao? Động vật lấy thức ăn theo phương thức nào? Sự tiến hóa của phương thức tiến hóa...........

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

B. ChuyÓn ho¸ vËt chÊt vμ
n¨ng l−îng ë ®éng vËt
Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1).

?
§éng vËt lμ nhãm sinh vËt tù
d−ìng hay dÞ d−ìng? V× sao?.
§éng vËt lÊy thøc ¨n theo ph−¬ng
thøc nμo? Sù tiÕn ho¸ cña ph−¬ng
thøc tiªu ho¸ ë §V ®−îc thÓ hiÖnra
sao? **
Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1).
I. Tiªu ho¸ lμ g×?

- Tiªu ho¸ lμ qu¸ tr×nh biÕn ®æi vμ hÊp thô thøc ¨n.


Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ xÈy ra ë bªn trong TB gäi lμ tiªu
ho¸ néi bμo


?
Bªn ngoμi TB gäi lμ tiªu ho¸ ngo¹i bμo
Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1).
I. Tiªu ho¸ lμ g×?
®i tõ ®éng vËt ®¬n bμo ®Õn ®a
II. C¸c h×nh thøc Tiªu ho¸
bμo cã mÊy h×nh thøc tiªu
Tiªu ho¸ ë §V ®¬n
1. Tiªu ho¸ ë §V ®¬n bμo: ho¸? CÊuμt¹o phï hîp víi chøc
b o cã mÊy giai
®o¹n:
n¨ng ra sao? Theo chiÒu
h−íng tiÕn ho¸ nμo?
?
Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1).
I. Tiªu ho¸ lμ g×?
II. C¸c h×nh thøc Tiªu ho¸
1. Tiªu ho¸ ë §V ®¬n bμo:


chÊt TÕ
®¬n bμo
gi¶n
Thøc ¨n vμo ch©t
enzim
kh«ng bμo
tiªu ho¸
chÊt th¶i ngoμi


2 3 1 4
M« t¶ qu¸ tr×nh
tiªu ho¸ ë thuû tøc
Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1).
I. Tiªu ho¸ lμ g×?
Tiªu ho¸ ë §V cã
tói tiªu ho¸ cã mÊy
II. C¸c h×nh thøc Tiªu ho¸


?
giai ®o¹n? H×nh
1. Tiªu ho¸ ë §V ®¬n bμo: thøc nμy cã −u
®iÓm g× so víi h×nh
2. Tiªu ho¸ ë §V cã tói tiªu ho¸:
thøc trªn?:


chÊt

®¬n
qua
bμo
gi¶n
tiªu
enzim
Thøc ¨n ho¸
vμo tói ngo¹i
ngoμi
tiªu ho¸ chÊt th¶i
bμo
thμnh
nh÷ng
m¶nh
nhá,
M« t¶ c¸c bé phËn
cña èng tiªu ho¸ ë
giun
M« t¶ c¸c bé phËn
cña èng tiªu ho¸ ë
ch©u chÊu
M« t¶ c¸c bé phËn
cña èng tiªu ho¸ ë
chim
Nªu ®Æc ®iÓm chung cña èng tiªu ho¸ vμ sù tiªu ho¸ thøc ¨n
trong èng tiªu ho¸.
Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1).
I. Tiªu ho¸ lμ g×?
Tiªu ho¸ ë §V cã
èng tiªu ho¸ cã
II. C¸c h×nh thøc Tiªu ho¸


?
mÊy giai ®o¹n?
1. Tiªu ho¸ ë §V ®¬n bμo: H×nh thøc nμy cã
−u ®iÓm g× so víi
2. Tiªu ho¸ ë §V cã tói tiªu ho¸:
h×nh thøc trªn?:
3. Tiªu ho¸ ë §V cã èng tiªu ho¸:

chÊt

®¬n
bμo
gi¶n
Qua enzim
Thøc ¨n
èng
vμo èng
tiªu ngoμi
tiªu ho¸ chÊt th¶i
ho¸

èng tiªu ho¸ ®−îc cÊu t¹o tõ nhiÒu bé phËn víi chøc n¨ng
kh¸c nhau. Thøc ¨n ®i theo mét chiÒu trong èng tiªu ho¸,
So s¸nh 2 møc ®é tiªu ho¸Néi dung Tói tiªu ho¸ èng tiªu ho¸

Møc ®é trén lÉn thøc ¨n víi NhiÒu Kh«ng
chÊt th¶i.
Møc ®é hoμ lo·ng cña dÞch Ýt
NhiÒu
tiªu ho¸
Møc ®é chuyªn hãa cña c¸c Cao
ThÊp
bé phËn
ChiÒu ®i cña thøc ¨n Thøc ¨n vμ chÊt
Mét chiÒu.
th¶i vμo ra cïng
chiÒu
C©u hái tr¾c nghiÖm:
1. C¸c h×nh thøc tiªu ho¸ ë ®éng vËt ®a bμo gåm:
A
A. Tiªu ho¸ trong tói vμ èng tiªu ho¸.
B. Tiªu ho¸ néi vμ ngo¹i bμo.
C. Tiªu ho¸ c¬ häc vμ ho¸ häc.
D. Tiªu ho¸ lÝ häc vμ sinh häc.
2. BiÕn ®æi thøc ¨n thμnh c¸c chÊt dinh d−ìng ®¬n gi¶n trong èng tiªu
ho¸ kh«ng ®−îc gäi lμ:
A. ChuyÓn ho¸ trung gian. B. Qu¸ tr×nh tiªu ho¸.
C ChuyÓn ho¸ c¬ b¶n.
C. D. Ph©n gi¶i thøc ¨n.
3. §a sè §V nguyªn sinh lÊy thøc ¨n b»ng c¬ chÕ:
A. KhuÕch t¸n. B. ThÈm thÊu.
D Thùc bμo.
C. Èm bμo. D
4. Kh«ng bμo tiªu ho¸ kh«ng thÓ:
A. TiÕt enzim tiªu ho¸. B. Chøa thøc ¨n.
A
C. Hoμ nhËp víi liz«x«m. D. Hoμ nhËp víi mμng TB.
5. èng tiªu hãa cã cÊu t¹o hoμn chØnh h¬n tói TH, v×:
A. Cã kÝch th−íc dμi h¬n.
B
B. Cã sù ph©n ho¸ râ rμng.
C. MiÖng vμ hËu m«n ph©n biÖt.
D. HÖ enzim tiªu ho¸ rÊt ®a d¹ng.
6. Tiªu ho¸ néi bμo qu¸ tr×nh biÕn ®æi thøc ¨n xÈy ra trong:
A. èng tiªu hãa. B. Tói tiªu hãa .
C TÕ bμo.
C. D. HÖ tiªu ho¸.
7. Loμi th¶i cÆn b· qua qua lç miÖng cã thÓ lμ:
A. ChØ tiªu ho¸ néi bμo. B. ChØ tiªu ho¸ ngo¹i bμo.
C Võa tiªu ho¸ néi bμo vμ tiªu ho¸ ngo¹i bμo.
C.
D. §· cã hÖ tiªu ho¸ hoμn chØnh.
8. èng tiªu hãa cã thÓ gÆp:
A §V cã x−¬ng sèng vμ §V kh«ng x−¬ng sèng.
A.
B. ChØ cã ë §V kh«ng x−¬ng sèng .
C. ChØ cã ë §V kh«ng x−¬ng sèng.
D. ChØ cã ë §V ¨n thÞt.
9. Giun s¸n kÝ sinh ë ruét non kh«ng cã ®Æc ®iÓm:
A.ThÞ gi¸c tiªu gi¶m. B. Ph¸t triÓn gi¸c quan.
C. BÒ mÆt c¬ thÓ lín. D HÖ tiªu ho¸ hoμn thiÖn.
D.
10. DiÒu cña chim ¨n h¹t kh«ng cã t¸c dông:
A Tiªu ho¸ thøc ¨n.
A. B. Chøa thøc ¨n.
C. Lμm mÒm thøc ¨n. D. ChØ cho thøc ¨n xuèng d¹ dÇy.
XIN CH¢N THμNH c¶m ¬n

chμo t¹m biÖt hÑn gÆp l¹i
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản