Bài 16: Hô hấp tế bào

Chia sẻ: ntgioi120401

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hoá năng lượng trong mọi tế bào sống, diễn ra chủ yếu ở ti thể. Trong quá trình đó, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian, cuối cùng đến CO2 và H2O. Đồng thời năng lượng được giải phóng và được chuyển thành dạng dễ sử dụng cho mọi hoạt động sống của tế bào là ATP.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 16: Hô hấp tế bào

Em hãy nêu cấu trúc và chức năng của ATP.
Tại sao ATP được gọi là đồng tiền năng lượng
của tế bào?
Bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO

I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO
1. Khái niệm
2. Bản chất

II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ
HẤP TẾ BÀO
1. Đường phân
2. Chu trình Crep
3. Chuỗi chuyền electron hô hấp
I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO
1. Khái niệm
PTTQ: C6HEm 6 + 6Oết→ 6CO2 trình 2ổng quát + Q
hãy vi 2 phương + 6H t O + ATP
12O
của quá trình hô hấp tế bào?
- Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hoá năng lượng trong mọi tế bào
sống, diễn ra chủ yếu ở ti thể.
- Trong quá trình đó, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản
phẩm trung gian, cuối cùng đến CO2 và H2O. Đồng thời năng lượng
được giải phóng và được chuyển thành dạng dễ sử dụng cho mọi hoạt
động sống của tế bào là ATP.
2. Bản chất
- Hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng ôxihóa khử.
- Chất hữu cơ được phân giải dần dần, năng lượng được giải phóng
từng phần và được tích luỹ trong ATP.
- Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế
bào và được điều khiển thông qua hệ enzim hô hấp.
II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO
Quá trình hô hấp tế bào gồm những giai
chính đoạn nào?
II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO
1. Đường phân

Quan sát hình sau, cho biết giai đoạn
đường phân diễn ra ở đâu trong tế bào?
Nguyên liệu chủ yếu?
1. Đường phân
- Nơi diễn ra: tế bào chất
- Nguyên liệu chủ yếu: Glucôzơ (C6H12O6)
-Sản phẩm:
2Axit piruvic
(C3H4O3)

1C6H12O6 2NADH

2ATP
2. Chu trình Crep
Quan sát hình vẽ sau, em hãy cho biết nơi diễn
ra và nguyên liệu của chu trình Crep?
- Nơi diễn ra: Chất nền ti thể
- Nguyên liệu: 2 Axit piruvic.
2. Chu trình Crep
Giai đoạn tạo thành Axêtyl CoA2Axêtyl CoA
2Axit
2CO2
pyruvic

2 NADH
Giai đoạn chu trình Crep
4
2 CO2
2Axêtyl 6
3 NADH
CoA
2
1 FADH2
2 ATP
1

Sản phẩm của cả chu trình
Crep:

6CO2
2 Axit piruvic 8NADH
2FADH2
2ATP
Sản phẩm tạo ra sau giai đoạn đường phân và chu
trình Crep:


Giải phóng ra môi
6CO2
trường
1 C6H12O6 4 ATP Tế bào sử dụng
10 NADH
Đi vào chuỗi
chuyền e hô hấp.
2 FADH2
3. Chuỗi chuyền electron hô hấp
Quan sát hình vẽ sau, hãy cho biết nơi diễn ra,
nguyên liệu của chuỗi chuyền electron hô hấp?
- Nơi diễn ra: Màng trong ti thể
- Nguyên liệu: NADH, FADH2
- Chất cho điệhãy cho biết chất nào2đóng vai trò là chất
Em n tử: NADH, FADH
- Chất nhận điện tử cuốiấcùng:nO2ện tử cuối cùng?
cho và ch t nhậ đi


Quan sát hình, nêu sản phẩm của chuỗi
chuyền electron hô hấp?
- Sản phẩm: H2O, 34ATP
Hãy so sánh lượng ATP tạo ra trong
các giai đoạn của quá trình hô hấp?
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 38ATP + NhiÖt
Gluc«z¬
2 ATP 2 NADH
2Axit piruvic
2 CO2
2 NADH
2Axªtyl CoA

2 ATP 6 NADH
4 CO2 Chu tr×nh Crep 2 FADH2
10 NADH
6O2 Chuçi chuyÒn e
4 ATP 6 CO2 34 ATP + 6 H2O
Đường phân Chu trình Chuỗi vận
Giai đoạn
Crep chuyển
Nội dung electron
Nơi thực
Chất nền ti Màng trong
Tế bào chất
hiện
thể ti thể

Nguyên
NADH
liệu Glucôzơ Axit piruvic
FADH2

2 axit piruvic 6 CO2
Sản phẩm 2 ATP 34 ATP, H2O
2 ATP
2 NADH 2 FADH2
8 NADH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản