Bài 18: Tuần hoàn máu

Chia sẻ: ntgioi120401

Với những đặc điểm này, sự trao đổi chất qua bề mặt cơ thể không đáp ứng được nhu cầu trao đổi chất của các tế bào trong cơ thể..

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 18: Tuần hoàn máu

Líp tËp huÊn thay SGK sinh 11. Th¸ng 8 n¨m 2007.
ChÞu tr¸ch nhiÖm biªn so¹n: Lª TrÇm
Môc tiªu bμi häc
Nªu ®−îc vai trß cña m¸u vμ n−íc m« trong sù
1 vËn chuyÓn c¸c chÊt lÊy tõ m«i tr−êng bªn ngoμi
tíi tÕ bμo.
Tr×nh bμy ®−îc sù tiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoμn ë
2
®éng vËt
Ph©n biÖt ®−îc hÖ tuÇn hoμn hë vμ hÖ tuÇn hoμn
3 kÝn, ph©n tÝch ®−îc ý nghÜa cña sù sai kh¸c gi÷a hÖ
tuÇn hoμn hë vμ hÖ tuÇn hoμn kÝn.
KiÓm tra bμi cò
Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c©u sau:

Sù kh¸c biÖt trong h« hÊp cña c«n trïng víi h« hÊp
ë chim vμ thó lμ:


A. ë c«n trïng «xy ®−îc ®−a ®Õn tõng tÕ bμo
B. ë thó, m¸u gióp chuyÓn oxy ®Õn tÕ bμo
C. s©u bä kh«ng cã hÖ tuÇn hoμn
D. s©u bä kh«ng cã hÖ h« hÊp.
Bμi 18. TuÇn hoμn

Loμi sinh vËt nμo kh«ng cã hÖ tuÇn hoμn?
H¶i Qu× Søa
Trïng ®Õ giÇy
S¸n l¸ gan
Bμi 18. TuÇn hoμn

I.Sù tiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoμn.
1. ë ®éng vËt ch−a cã hÖ tuÇn
hoμn.
*§¹i diÖn: Sinh vËt ®¬n bμo vμ ®a
bμo cã c¬ thÓ nhá, dÑp (thuû tøc,
giun dÑp, ruét khoang..,)

*§Æc ®iÓm: S/V lín, thμnh c¬ thÓ
máng, c¸c tÕ bμo trao ®æi chÊt trùc
tiÕp víi m«i tr−êng qua bÒ mÆt c¬
thÓ.


V× sao ch−a cã hÖ
tuÇn hoμn
Bμi 18. TuÇn hoμn
Mét sè ®¹i diÖn sinh vËt cã hÖ tuÇn hoμn
Bμi 18. TuÇn hoμn


2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt
hiÖn hÖ tuÇn hoμn.
§¹i diÖn: Giun ®èt, Õch
nh¸i, c«n trïng, c¸, chim,
thó, bß s¸t.
Bμi 18. TuÇn hoμn
2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt
hiÖn hÖ tuÇn hoμn.
§¹i diÖn: Giun ®èt, Õch nh¸i,
c«n trïng, c¸, chim, thó, bß s¸t.Lý do xuÊt hiÖn hÖ tuÇn hoμn ë
nh÷ng ®éng vËt nμy?
Bμi 18. TuÇn hoμn

2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt
H·y chän nh÷ng ®¸p ¸n ®óng
hiÖn hÖ tuÇn hoμn.
A. C¬ thÓ cã S/V qu¸ lín. *§¹i diÖn:
B. C¬ thÓ cã nhiÒu tÕ bμo. Giun ®èt, Õch nh¸i, c«n trïng, c¸,
chim, thó, bß s¸t.
C. PhÇn lín mÆt ngoμi kh«ng thÊm
*Lý do:
n−íc..
- C¬ thÓ cã S/V qu¸ lín.
D. Kho¶ng c¸ch trong – ngoμi qu¸
- PhÇn lín mÆt ngoμi kh«ng thÊm
lín.
n−íc..
- Kho¶ng c¸ch trong – ngoμi qu¸
lín.
Bμi 18. TuÇn hoμn

2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt
hiÖn hÖ tuÇn hoμn.
Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nμy, sù
*§¹i diÖn: Giun ®èt, Õch nh¸i,
trao ®æi chÊt qua bÒ mÆt c¬
c«n trïng, c¸, chim, thó, bß s¸t.
thÓ kh«ng ®¸p øng ®−îc
nhu cÇu trao ®æi chÊt cña
*Lý do:
c¸c tÕ bμo trong c¬ thÓ. Sù
- C¬ thÓ cã S/V qu¸ lín.
trao ®æi chÊt víi m«i
- PhÇn lín mÆt ngoμi kh«ng thÊm
tr−êng ngoμi cña c¸c tÕ bμo
n−íc..
®−îc thùc hiÖn gi¸n tiÕp
- Kho¶ng c¸ch trong – ngoμi qu¸
qua m«i tr−êng trong.
lín.
Bμi 18. TuÇn hoμn

2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt
hiÖn hÖ tuÇn hoμn.
Vai trß cña hÖ tuÇn hoμn trong
c¬ thÓ? - ý nghÜa:
A. VËn chuyÓn «xy vμ c¸c chÊt dinh
d−ìng ®Õn tÕ bμo.

Lª V¨n TrÇm
B. Lo¹i c¸c chÊt kh«ng cÇn thiÕt
THPT §å S¬n
ra khái c¬ thÓ.
C. §iÒu hßa nhiÖt
D.VËn chuyÓn c¸c hoãc m«n ®Õn
c¸c bé phËn tiÕp nhËn.
Bμi 18. TuÇn hoμn

2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt
hiÖn hÖ tuÇn hoμn.
- C¸c thμnh phÇn cña hÖ tuÇn hoμn
- C¸c thμnh phÇn cña hÖ tuÇn hoμn
(m¸u, b¹ch huyÕt)
A + DÞch tuÇn hoμn
(®éng m¹ch, tÜnh m¹ch)
B + HÖ m¹ch
(b¬m)
C + Tim
(van tim, van m¹ch)
+ C¸c van
D
Bμi 18. TuÇn hoμn


Quan s¸t b¨ng h×nh(chiÒu cña dßng
vËn chuyÓn, mμu s¾c dßng dÞch),
lμm c¸c bμi tËpLtr¾c nghiÖm vμ hoμn
ª TrÇm
THPT §å S¬n
thμnh c¸c néi dung cña b¶ng mÉu ë
phiÕu häc tËp sè 1
HÖ tuÇn hoμn ë c¸c nhãm ®éng vËt
PhiÕu häc tËp sè 1


Sè ng¨n tim Sè vßng TH ChÊt l−îng m¸u ®Õn TB T® m¸u ®Õn tb

ThóGiun

Bß s¸t


Õch
NhËn xÐt:
Tõ néi dung cét 2: ...............................................................................................................................................................................................................................................


Tõ néi dung cét 2 vμ 3 ..............................................................................................................................................................................................................................


Tõ néi dung c¸c cét: ........................................................................................................................................................................................................................................
HÖ tuÇn hoμn ë c¸c nhãm ®éng vËt
PhiÕu häc tËp sè 1


Sè ng¨n tim Sè vßng TH ChÊt l−îng m¸u ®Õn TB T® m¸u ®Õn tb
Nhanh
4 ng¨n: M¸u ®á t−¬i,
2
Thó 2TT, 2TN giμu oxy, dd ( K qua phæi)
ChËm ( ph¶i
2 ng¨n: M¸u ®á t−¬i,
1
C¸ qua MM mang)
1TT, 1TN giμu oxy, dd
M¸u ®á t−¬i,
Ch−a râ, do ChËm ( tim
Giun 1
m¹ch bªn dμy lªn giμu oxy, dd ch−a râ rÖt)
Nhanh
M¸u cã pha 1 l−îng
4 ng¨n: 2
Bß s¸t
nhá m¸u tõ tÕ bμo vÒ ( K qua phæi)
2TT, 2TN
Nhanh
4 ng¨n:
2 M¸u pha nhiÒu
Õch 2TT, 2TN ( K qua phæi)
NhËn xÐt:
Tõ néi dung cét 2: ...............................................................................................................................................................................................................................................


Tõ néi dung cét 2 vμ 3 ..............................................................................................................................................................................................................................


Tõ néi dung c¸c cét: ........................................................................................................................................................................................................................................
Sè ng¨n tim
Thó
Thó 4 ng¨n: 2TT, 2TN
H·y ph©n tÝch néi dung cét
C¸ 2 cña phiÕu häc tËp ®Ó s¾p
2ng¨n: 1TT, 1TN

xÕp tr×nh tù tim cña c¸c ®¹i
diÖn theo h−íng ngμy cμng
Ch−a râ, do
Giun
Giun
phøc t¹p vÒ cÊu t¹o
m¹ch bªn dμy lªn

4 ng¨n: 2TT, 2TN
Bß s¸t
Bß s¸t

Õch 3 ng¨n: 2TT, 2TN
Õch

Tim ch−a râ rÖt (giun ®èt) Tim 2 ng¨n riªng biÖt (c¸)

Tim 4 ng¨n Tim 3
Tim 3 ng¨n, thªm c¸ch hôt
(chim, thó) ng¨n(Õch)
(bß s¸t)
HÖ tuÇn hoμn ë c¸c nhãm ®éng vËt
PhiÕu häc tËp sè 1


Sè ng¨n tim Sè vßng TH
4 ng¨n:
2 H·y ph©n tÝch néi dung cét
Thó 2TT, 2TN
2 vμ 3 cña phiÕu häc tËp ®Ó
2 ng¨n: 1
C¸ s¾p xÕp hÖ tuÇn hoμn cña
1TT, 1TN
c¸c ®¹i diÖn theo h−íng
Ch−a râ, do
1
Giun ngμy cμng phøc t¹p h¬n vÒ
m¹ch bªn dμy lªn
cÊu t¹o
4 ng¨n:
Bß s¸t 2
2TT, 2TN
4 ng¨n: 2
Õch 2TT, 2TN
Tim 3 ng¨n, tuÇn
Tim ch−a râ rÖt, tuÇn hoμn ®¬n Tim 2 ng¨n, tuÇn hoμn kÐp (c¸)
hoμn kÐp, m¸u pha
(giun ®èt)
Ýt (bß s¸t)

Tim 3 ng¨n,thªm c¸ch hôt, tuÇn
Tim4 ng¨n, tuÇn hoμn kÐp, m¸u kh«ng pha
hoμn kÐp, m¸u pha nhiªu (Õch)
(chim, thó)
HÖ tuÇn hoμn ë c¸c nhãm ®éng vËt
PhiÕu häc tËp sè 1


ChÊt l−îng T® m¸u ®Õn
m¸u ®Õn TB TB
Nhanh
M¸u ®á t−¬i, H·y ph©n tÝch néi dung
Thó giμu oxy, dd ( K qua phæi) cét 4 vμ 5 cña phiÕu
ChËm ( ph¶i
M¸u ®á t−¬i, häc tËp ®Ó nªu ý nghÜa
C¸ giμu oxy, dd qua MM mang) sù phøc t¹p ho¸ vÒ cÊu
t¹o (tiÕn ho¸) cña hÖ
M¸u ®á t−¬i, ChËm ( tim
tuÇn hoμn
Giun giμu oxy, dd ch−a râ rÖt)
Nhanh
M¸u cã pha 1 l−îng
Bß s¸t
nhá m¸u tõ tÕ bμo vÒ ( K qua phæi)
Nhanh
Õch M¸u pha nhiÒu ( K qua phæi)

§i cïng víi sù ph©n ho¸ vÒ cÊu t¹o lμ sù chuyªn ho¸
vÒ chøc n¨ng nhê ®ã hÖ tuÇn hoμn cã kh¶ n¨ng ®¸p
øng nhu cÇu trao ®æi chÊt cña tÕ bμo ngμy cμng t¨ng
Bμi 18. TuÇn hoμn

II. HÖ tuÇn hoμn hë vμ hÖ
tuÇn hoμn kÝn.
Tim
1. HÖ tuÇn hoμn hë.
Xoang m¸u
HÖ tuÇn hoμn cña
Ch©u chÊu ë h×nh
Tim bªn cã g× kh¸c vμ
§éng m¹ch
gièng víi c¸c hÖ
tuÇn hoμn ë c¸c ®¹i
diÖn ®éng vËt võa
t×m hiÓu?
Bμi 18. TuÇn hoμn
II. HÖ tuÇn hoμn hë vμ hÖ tuÇn hoμn
kÝn
1. HÖ tuÇn hoμn hë
Tim 2. HÖ tuÇn hoμn kÝnQuan s¸t
HÖ tuÇn hoμn kÝn
h×nh vμ hoμn
thμnh phiÕu
bμi tËp sè 2
TimHÖ tuÇn hoμn hë
Ph©n biÖt HTH kÝn vμ HTH hë
Ph
PhiÕu häc tËp sè 2


HÖ tuÇn hoμn hë HÖ tuÇn hoμn kÝn
§¹i diÖn

HÖ m¹ch

Sù di
chuyÓn
cña m¸u

−u ®iÓm


H¹n chÕ
Ph©n biÖt HTH kÝn vμ HTH hë
Ph
PhiÕu häc tËp sè 2


HÖ tuÇn hoμn hë HÖ tuÇn hoμn kÝn
C«n trïng, th©n mÒm Giun ®èt, c¸ ....
§¹i diÖn

Cã mao m¹ch, §M nèi víi tÜnh m¹ch
Kh«ng cã mao m¹ch §M kh«ng
HÖ m¹ch
nèi víi TM ( M¹ch hë) qua mao m¹ch ( M¹ch kÝn)
M¸u di chuyÓn trong §M,
Sù di
M¸u di chuyÓn trong m¹ch, kh«ng
chuyÓn vμo xoang m¸u tiÕp xóc trùc
tiÕp xóc trùc tiÕp víi tÕ bμo.
cña m¸u tiÕp víi tÕ bμo t¹i c¸c m«.

Tim co bãp víi ¸p lùc ph¶i
Tim co bãp víi ¸p lùc yÕu
−u ®iÓm
®ñ m¹nh
M¸u ch¶y nhanh, ®¸p øng nhu cÇu
M¸u ch¶y chËm chØ ®¸p øng
H¹n chÕ
T§C cao
§V nhá
KiÓm tra cuèi bμi.
§iÒn côm tõ thÝch hîp vμo c¸c « trèng ®Ó hoμn thμnh s¬ ®å
c¸c d¹ng hÖ tuÇn hoμn


1
HTH
2
HTH hë HTH kÝn
3
HTH4®¬n 5
HTH kÐp
DÆn dß
Häc vμ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bμi 18.
§äc vμ tËp tr¶ lêi c¸c lÖnh, c¸c c©u hái cña
bμi 19.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản