BÀI 19: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

Chia sẻ: paradise2

Đồng bằng Nam Bộ là nơi trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái, đánh bắt và nuôi nhiều thuỷ sản nhất cả nước. Nêu một số dẫn chứng chứng minh cho đặc điểm trên và nguyên nhân của nó. Dựa vào tranh ảnh, kể tên thứ tự các công việc trong việc xuất khẩu gạo.

Nội dung Text: BÀI 19: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: ĐỊA LÝ-LỚP 4
BÀI 19: HO ẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
Người thực hiện: Nguyễn Thị Chính


I/ Mục tiêu:
HS biết:
Đồng bằng Nam Bộ là nơi trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái, đánh b ắt và nuôi nhiều
-
thu ỷ sản nhất cả nước.
Nêu một số d ẫn chứng ch ứng minh cho đặc điểm trên và nguyên nhân của nó.
-
Dựa vào tranh ảnh, kể tên thứ tự các công việc trong việc xuất khẩu gạo.
-
Khai thác kiến th ức từ tranh, ảnh, bản đồ, phim.
-
II/ Đồ d ùng dạy học:
GV. Tranh, ảnh, băng hình về ho ạt động sản xuất, hoa quả, xuất kh ẩu gạo của người
-
dân ở Nam Bộ.
+ Nội dung các sơ đồ, thẻ từ…
- HS: SGK
III/ Các hoạt động d ạy-học chủ yếu:


T/G Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi chú
1/ Bài cũ:
Hỏi: Đồng bằng Nam Bộ có diện - 1 HS trả lời
tích như th ế nào? Hệ thống sông
5 phút
ngòi ra sao?
Hỏi: Em có nhận xét gì về đặc - 1 HS trả lời
điểm đất đai của đồng bằng Nam
Bộ?
2/ Bài mới:
Giới thiệu bài - HS xem 1 đo ạn phim
Ghi tên bài học:
* Hoạt động 1:
1. Vựa lúa, vựa trái cây lớn - HS thảo luận nhóm đôi theo
nội dung câu hỏi.
nhất nước ta.
1a) GV giao nhiệm vụ HS đọc
SGK/121 và vốn hiểu biết của bản
13 -15
thân đ ể trả lời câu hỏi:
phút
Hỏi: Đồng bằng Nam Bộ có
những điều kiện thuận lợi n ào đ ể
trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn
nhất cả nước?
Hỏi: Lúa gạo, trái cây ở đồng
bằng Nam Bộ được tiêu thụ ở
những đâu? - Đại diện các nhóm trình bày
- GV nhận xét, kết luận - Lớp nhận xét
- 1 em đọc lại kết luận
1b) Hỏi: Nêu thứ tự các công việc
trong thu hoạch và chế biến gạo
xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ. - HS xem phim và trả lời
- GV nhận xét chốt lại (bằng tranh
ảnh)
+ GV y/c HS vẽ sơ đồ quy trình - HS vẽ vào vở, 1 em đại diện
thu ho ạch và ch ế biến gạo xuất lên làm b ảng lớp.
khẩu theo cá nhân - Lớp nhận xét
GV nhận xét chốt lại (bằng sơ đồ)
1c) GV y/c kể tên các loại trái cây - HS xem phim trả lời
ở đồng bằng Nam Bộ. - Lớp nhận xét
- GV chốt lại (bằng tranh ảnh)
- 1 em đọc kết luận
+ Kết luận:...
* Hoạt động 2:
2. Nơi nuôi và đánh bắt
thuỷ sản nhất cả nước.
- GV y/c HS nh ận xét sông ngòi ở - HS quan sát lư ợc đồ, trả lời
đây có đ ặc điểm gì.
10 -12
2a) GV giao nhiệm vụ HS đọc
phút
SGK m ục 2 trang 123 và hình
ảnh, vốn hiểu biết của mình đ ể
thảo luận theo nhóm đôi, trả lời
câu hỏi sau:
Hỏi: Điều kiện n ào làm cho đồng
bằng Nam Bộ đánh bắt đư ợc
nhiều thuỷ sản?
(GV giải thích từ Thuỷ sản)
Hỏi: Kể tên 1 số loại thuỷ sản
được nuôi nhiều ở đây?
Hỏi: Thu ỷ sản ở đồng bằng Nam
Bộ đư ợc tiêu thụ ở nơi đâu? - HS quan sát đoạn phim. HS
thảo luận theo nhóm đôi
- Đại diện các nhóm trình bày
- Lớp nhận xét
- Gv nhận xét chốt lại (bằng hình
ảnh)
- 1 em đọc.
+ Kết luận:
- 2 em đọc.
* Bài học:
3. Củng cố bài:
Hỏi: Đồng bằng Nam Bộ có - HS trả lời
những hoạt động nông nghiệp - HS nh ận xét
nào?
- GV nhận xét chốt ý đúng
3 phút
Hỏi: Đồng bằng Nam Bộ có - HS trả lời
những hoạt động ngư nghiệp n ào? - HS nh ận xét.
- GV chốt lại ý đúng.
* Liên hệ:
Qua bài học các em thấy ở địa - HS trả lời.
phương Thu ỷ Tân chúng ta có
những hoạt động sản xuất gì?
4. Trò chơi:
“Thử tài đoán vật” - Cả lớp tham gia chơi
3 phút
5. Dặn dò:
- Xem lại bài và chuẩn bị bài sau
- Nh ận xét tiết học.


PHÒNG GIÁO DỤC HƯƠNG THUỶ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THUỶ TÂN


THUYẾT TRÌNH
Bài giảng điện tử
Môn: Địa lý - Lớp 4
Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
Người thực hiện: Nguyễn Th ị Chính


Hệ thống bài giảng
1/ Slide 1: Như là trang bìa
2/ Slide 2: Bài cũ
3/ Slide 3&4: Giới thiệu tên bài dạy
4/ Slide 5 đến 15: Nội dung hoạt động 1
 Trong đó:
Slide 5: Hoạt động 1: Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước.
-
Slide 6: Nội dung câu hỏi
-
Slide 7: Nội dung câu hỏi và câu trả lời
-
- Slide 8: Phim
Slide 9: Quy trình thu ho ạch và chế biến gạo xuất khẩu
-
Slide 10: Vẽ sơ đồ quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu
-
Slide 11: Sơ đồ quy trình thu hoạch và chế biến gạo xu ất khẩu
-
Slide 12: Sơ đồ hoàn chỉnh
-
Slide 13: Phim (kể tên các trái cây ở ĐBNB)
-
Slide 14: Hình ảnh (các loại trái cây)
-
Slide 15: Kết lu ận
-
5/ Slide 16 đến 24:
 Trong đó:
Slide 16: Ho ạt động 2: Nơi nu ôi và đánh b ắt thu ỷ sản nhiều nh ất cả nước.
-
Slide 17: Lược đồ tự nhiên ĐBNB
-
Slide 18: Nội dung câu hỏi. Th ảo luận
-
Slide 19 đ ến 20: Phim về nuô i và đánh bắt cá
-
Slide 21: Nội dung câu hỏi và câu trả lời
-
Slide 22: Tranh về các loại cá
-
Slide 23: Nội dung câu hỏi và câu trả lời
-
Slide 24: Kết lu ận
-
Slide 25: Bài h ọc
-
Slide 26: Nội dung củng cố bài
-
Slide 27: Trò chơi – tên trò chơi
-
Slide 28: Nội dung, trò chơi
-
Slide 29: Đo ạn kết.
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản