Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Chia sẻ: ntgioi120401

B1: Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến B2: Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn B3: Tạo dòng thuần chủng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bμi 19
T¹o gièng b»ng ph−¬ng ph¸p g©y
®ét biÕn vμ c«ng nghÖ tÕ bμo
I. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến
I.
1. Quy trình

B1: Xử lí mẫu vật bằng tácước trong biến trình
Nêu các b nhân đột quy
B2: Chọn lọc cácạo giống ộtằngn có king pháp mong muốn
t cá thể đ b biế phươ ểu hình
B3: Tạo dòng thuần chủngến? Phương pháp
gây đột bi
này hiệu quả đối với đối tượng
nào? Vì sao?
V× sao ph¶i lùa chän nh− vËy?L−u ý: CÇn lùa chän t¸c nh©n ®ét biÕn, liÒu l−îng, thêi gian xö
lý thÝch hîp vμ ph¶i chän läc c¸ thÓ ®ét biÕn
2. Một số thành tựu tạo giống ở Việt Nam
Tạo ra nhiều chủng VSV, giống cây trồng có nhiều đặc điểm quý
hiếm.
Cam l−ìng bội (tr¸i), tø béi (ph¶i)
Cách nhận biết sơ bộ
các cây tứ bội trong các
cây lưỡng bội?
Nho l−ìng bội (tr¸i), tø béi (ph¶i)
II. Tạo giống bằng công nghệ tế bào
II.
1. Công nghệ tế bào thực vật
Các phương pháp Cách tiến hành Kết quảNhân nhanh các giống cây
Cho mô (TB) vào ống
Nuôi cấy mô
nghiệm -> tái sinh thành các quý hiếm từ một cây có
(tế bào) TV Nghiªn cøu SGK vμ ể®iÒn quý -> quần thể
ki u gen ®Çy
cây hoàn chỉnh
®ñ c¸c th«ng tin vcây trồng đồng nhất về kiểu
μo b¶ng.
gen
Loại bỏ thành TB của 2 TBSD Tạo cây lai khác loài
Lai tế bào sinh
dưỡng (TB xôma) khác loài (TB trần) (mang bộ NST của 2 loài
Dung hợp 2 TB trần tạo TB lai khác nhau)
Nuôi cấy TB lai tạo cây lai
Hạt phấn hoặc noãn (n) -> Tạo cây lưỡng bội có
Nuôi cấy hạt phấn
ống nghiệm -> mô đơn bội. kiểu gen đồng nhất về tất
hoặc noãn
Xử lí cônsixin tạo cây lưỡng cả các gen
bội
2. Công nghệ tế bào động vật
2.
Có 2 cách:
Nếu bạ-nNhân bản vô tính mang kiểu gen quý hiếm
có một con chó
Làm thế - Cấybạn ền phôi tạo ra nhiều con chó có kiểu
nào truy có thể
gen y hệt như con chó của bạn?
a. Quy tr×nh nh©n b¶n v« tÝnh cõu §«ly
Hãy cho biết các bước
trong quy trình nhân
bản vô tính cừu?
Meï cho noaõn
(TB tröùng)
Nh©n tõ TB
tuyÕn vó


Meï cho gen Ph«i sím
(TB tuyeán vuù)Meï mang thai
Cõu §«ly
Quy tr×nh nh©n b¶n v« tÝnh cõu §«ly
B1: - Lấy trứng của cừu cho TB trứng ra khỏi cơ thể
B1:
- Lấy các TB tuyến vú của cừu cho TB tuyến vú
B2: - Tách bỏ nhân của TB trứng
- Lấy nhân của TB tuyến vú
Hãy cho biết kiểu hình của
B3: Lấy nhân của TB tuyến vú đưa vào TB trứng đã loại bỏ nhân
cừu sinh ra ? Giải thích?
B4: Nuôi trứng đã được cấy nhân trong ống nghiệm tạo phôi
B5: Cấy phôi vào tử cung của con khác để phôi phát triển va sinh ở
bình thường

Kết quả: Cừu sinh ra có kiểu hình giống cừu cho nhân TB
-

Ý nghĩa: Nhân bản động vật biến đổi gen phục vụ lợi ích của
-
con người
Mét sè th«ng tin bæ sung vÒ cõu §«ly


Dolly laø 1 con cöøu caùi
ñöôïc sinh ra = kó thuaät
nhaân töø 1 TB tröôûng
thaønh.
Noù coù 3 baø meï:
Meï cho gen: Finn Dorsett
Meï mang thai
Meï cho noaõn: Blackface
Mét sè th«ng tin bæ sung vÒ cõu §«lyDolly ra ñôøi sau nhieàu naêm
nghieân cöùu, ít nhaát laø 277 thöû
nghieäm chuyeån nhaân TB ñeå ñöôïc
29 phoâi (12% thaønh coâng). Noù
gioáng heät töø hình daùng tính caùch
cuûa Finn Dorsett . 3/1998 naëng
45kg. 2/2003 Dolly cheát do chöùng
vieâm khôùp vaø ung thö phoåi naëng.
b. Cấy truyền phôi
b. Hãy cho biết quy trình
kĩ thuật cấy truyền
phôi ?
C©u hái cñng cè
-Xö lý h¹t gièng b»ng t¸c nh©n ®ét biÕn (tia cã
Gi¶ sö cã mét gièng c©y cμ chua phãng x¹)
- Gieo h¹t ®· xö lý ®Þnh mét tÝnh tr¹ng kh«ng
gen A quy thμnh c©y
- Cho c¸c c©y muèn (dÔ m¾c bÖnh X). H·y
mong con nhiÔm t¸c nh©n g©y bÖnh X
- Chän nªu c¸c c©y cã t¹o thÓ ®ét biÕn bÖnh
läc quy tr×nh kh¶ n¨ng kh¸ng mang
- Cho c¸c c©y ®ãaa cã kh¶ n¨ng kh¸ngtù thô phÊn ®Ó
kiÓu gen lai víi nhau hoÆc cho bÖnh
X
t¹o dßng thuÇn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản