Bài 19: Từ trường

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
291
lượt xem
55
download

Bài 19: Từ trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dòng điện và nam châm có xảy tương tác= dòng điện cũng có từ tính như nam châm. Hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau. Hai dòng điện ngược chiều thì đẩy nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 19: Từ trường

 1. Tröôøng THPT Phan Boäi Chaâu Moân    : Vaät lyù 11 _ Ban cô  baûn Tieát 38: TÖØ TRÖÔØNG Ngöôøi thöïc hieän: Phaïm Ngoïc  Bình Minh
 2. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng Cöïc Cöïc I_ Nam nam baéc chaâm Laø nhöõng vaät huùt ñöôïc saét. Vaät lieäu laøm nam chaâm: saét, niken, coâban, mangan… hoaëc caùc hôïp Vaät lieäu naøo sau chaát cuûa chuùng. ñaây khoâng theå laøm Nam chaâm Nam chaâm laøm töø nam chaâm: B.Ñoàng laø gì? A.Saét vaät lieäu gì? non oâxit C.Saét D.Mangan
 3. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng I_ Nam chaâm Laø nhöõng vaät huùt ñöôïc saét. Vaät lieäu laøm nam N S S N S SN N chaâm: saét, niken, coâban, mangan… Ta noùi: nam chaâm hoaëc caùc hôïp chaát coù töø tính. cuûa chuùng. Töông taùc giöõa 2 nam chaâm:  caùc cöïc cuøng teân
 4. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng II_ Töø tính cuûa daây daãn coù doøng ñieän Doøng ñieän vaø nam chaâm coù xaûy ra S N töông taùc => doøng ñieän cuõng coù töø I tính nhö nam chaâm. Thí nghieäm2chöùng toû Vaäy giöõa doøng ñieän phaûi xaûy ra ñieàu gì? töông taùc gioáng nhö töông taùc giöõa 2
 5. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng
 6. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng II_ Töø tính cuûa daây daãn coù doøng ñieän 2 Doøng ñieän vaø nam I chaâm coù xaûy ra töông taùc => doøng 1 ñieän cuõng coù töø 2 tính nhö nam chaâm. I I Hai doøng ñieän Quan saùt thí cuøng chieàu thì huùt nghieäm nhau. Hai doøng ñieän
 7. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng
 8. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng II_ Töø tính cuûa daây daãn coù doøng ñieän Keát Doøng ñieän luaän: vaø nam chaâm coù töø tính.
 9. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng III_ Töø tröôøng Töø tröôøng laø moät daïng vaät chaát toàn taïi xung quanh doøng ñieän hay nam chaâm. Bieåu hieän cuûa töø Do ñaâu maø giöõa tröôøng laø taùc duïng caùc nam chaâm hoaëc löïc töø leân nam chaâm doøng ñieän coù töông hoaëc doøng ñieän ñaët taùc töø? trong noù. Laøm theá naøo ñeå nTöø tröôøng cuûa haän bieát töø Höôùng cuûa töø tröôøng taïi moät ñieåm tröôøng?
 10. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng Töø phoå IV_ Ñöôøng 1.Ñònh nghóa: söùc töø Ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng veõ trong khoâng gian coù töø tröôøng, sao cho tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm coù N S Töø tröôøng laø moâi höôùng truøng vôùi Caøm theá naøo ñeå veõ L röôøng voâ ñöôøng t hieàu cuûa hình. Laøm höôùng cuûa töø söùc?ñöôøng söùc töø? caùc naøotaïi ñieåm theá tröôøng ñeå hình Ñöôøng
 11. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng IV_ Ñöôøng sÑònh nghóa: . öùc töø N S 2.Caùc ví duï a)Töø tröôøng cuûa  nam chaâm thaúng.  Ñöôøng söùc töø cuûa nam chaâm thaúng Töø tröôøng cuûa nam chaâm thaúng coù daïng nhö theá naøo?
 12. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng IV_ Ñöôøng I sÑònh nghóa: . öùc töø 2.Caùc ví duï b)Töø tröôøng cuûa  doøng ñieän chaïy  trong daây daãn  thaúng daøi Töø tröôøng cuûa Neáu ñoåi chieàu Ñöôøng söùc töø cuûa doøng ñieän thaúng doøng ñieän thì doøng ñieän thaúng daøi coù daïng nhö chieàu cuûa ñöôøng
 13. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng I IV_ Ñöôøng sÑònh nghóa: . öùc töø 2.Caùc ví duï Ñöôøng söùc töø cuûa doøng ñieän thaúng daøi
 14. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng IV_ Ñöôøng sÑònh nghóa: . öùc töø 2.Caùc ví duï Qui taéc naém tay phaûi
 15. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng I IV_ Ñöôøng sÑònh nghóa: . öùc töø 2.Caùc ví duï b)Töø tröôøng cuûa  I doøng ñieän troøn Töø tröôøng cuûa doøng ñieän troøn coù daïng nhö theá
 16. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng IV_ Ñöôøng sÑònh nghóa: . öùc töø 2.Caùc ví duï 3. Caùc tính chaát cuûa ñöôøng söùc töø
 17. CHÖÔNG IV TÖØ TRÖÔØNG Baøi 19: Töø tröôøng IV_ Töø tröôøng cuûa Traùi Ñaát Caùc cöïc töø cuûa Traùi Ñaát khoâng truøng vôùi caùc ñòa Töø tröôøng cuûa cöïc. Traùi Ñaát Vì sao kim la baøn luoân quay theo höôùng nhaát ñònh?
Đồng bộ tài khoản