Bài 19: Tuần hoàn máu

Chia sẻ: ntgioi120401

Trong bài soạn của mình có cả các đoạn Phim chen vào mình đã liên kết và đóng gói .Nhung flie nặng quá mình không đăng lên hết được. Các thầy cô cố thể vào đường Link này download toàn bộ bài giảng về :

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 19: Tuần hoàn máu

Bài 19 : TUẦN HOÀN MÁU
III. HOẠT ĐỘNG CỦA TIM
1. Tính tự động của tim :
2. Chu kì hoạt động của tim :
IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẠCH :
1. Cấu trúc hệ mạch
2. Huyết áp
3. Vận tốc máu
Trong bài soạn của mình có cả các đoạn
Phim chen vào mình đã liên kết và đóng
gói .Nhung flie nặng quá mình không đăng
lên hết được. Các thầy cô cố thể vào
đường Link này download toàn bộ bài
giảng về :
http://www.ziddu.com/download/6542777/t
uanhoan2.rar.html

Các Thầy cô coppy đường Link trên vào Past(
dán) nó vào trình duyệt Wed ( dán vào Ô address
Bài 19 : TUẦN HOÀN MÁU
III. HOẠT ĐỘNG CỦA TIM
1. Tính tự động của tim :
-Các em hãy quan sát hình sau và chodãn ttự động động chu kì
Tính tự động của tim là khe năng co biế tính tự theo của tim
clàa tim
ủ gì ?

- Các em hãy quan sát hình sau và cho biết :

+ Hoạt động của tim mang tính tự động là nhờ vào cái gì ?
+ Cơ chế hoạt động của tim như thế nào ?
Nót xoang nhÜ
M¹ng Pu«ckin
Nót nhÜ thÊt Bã Hiss
Bài 19 : TUẦN HOÀN MÁU
III. HOẠT ĐỘNG CỦA TIM
1. Tính tự động của tim :

- Tính tự động của tim là khả năng co dãn tự động theo chu kì
của tim

- Nguyên nhân: Do hệ dẫn truyền tim là tập hợp sợi đặc biệt
có trong thành tim gồm : Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó Hiss,
mạng Puốckin.

- Cơ chế :
Tâm nhĩ co
Nút xoang nhĩ phát xung Cơ tâm nhĩ
điện
Nút nhĩ thất
Cơ tâm Mạng lưới
Tâm Bó Hiss
thất Puốckin
thất co


Nót xoang nhÜ
M¹ng Pu«ckin
- Các em hãy cho
biết tương ứng với
hoạt động của hệ
dẫn truyền tim thì
máu trong tim di
chuyển như thế
nào ?


Nót nhÜ thÊt Bã Hiss
2. Chu kì hoạt động của tim :
- - Cáckì tim là quannsát hìnhdãnchoa timchu kì tim là gì?
Chu em hãy 1 lầ co và và củ biết
- Mỗi chu kỳ tim gồm 3 pha :
- Mỗi chu kì tim gồm những pha nào và thời gian của mỗi pha
+ Pha co tâm nhĩ : 0,1s
là bao nhiêu ?
+ Pha co tâm thất : 0,3s
+ Pha dãn chung: 0,4s

Mét chu kú tim

T©m
nhÜ
T©m
thÊt

T©m nhÜ T©m thÊt D·n chung
co 0,1 s co 0,3 s 0,4 s
§éng vËt NhÞp tim/phót
25-40
Voi
40-50
Tr©u
50-70

60-90
Lîn
110-130
MÌo
720-780
Chuét

- Cho biết mối tương quan giữa nhịp tim với khối lượng cơ thể ?

- Tại sao lại có sự khác nhau về nhịp tim giữa các loài động vật?
IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẠCH :
1. Cấu trúc hệ mạch
- Các em hãy m : Độnghình vàmao biếtch, tmạch ạch c
Hệ mạch gồ quan sát mạch, cho mạ hệ ĩnh m đượ
cấu trúc gồm mấy loại mạch?
- Các em hãy dựa vàong mạch có quát Tiểu động
Độ hình và khái
Động
đường ch của máu trong hệ mạch thành sơạch
mạđi chủ đường kính nhỏ m
đồ
Tim
Mao mạch
Tĩnh Tĩnh mạch có đường
Tiểu tĩnh
mạch kính lớn dần
mạch
chủ
2. Huyết áp
- Áp lực em hãy quan sát hình mạch
- Các máu tác dụng lên thành
đượcchoi biếhuyếtếáp . là gì ?
và gọ là t huy t áp

- KhiCác co : có nhân xét gì về áp
- tim em tim
bơm máu vào dụng lên thành t áp tâm thu
lự máu tác Huyế
động ng mạch khi tim co( và khi áp tối đa)
độ mạch huyết
tim dãn?

- Khi tim dãn:
Huyết áp tâm
máu không được
trương ( huyết
bơm vào động
áp tối thiểu
mach
Các em hãy quan sát hình và cho biết : sự biến động
Huyết áp giảm dần từ động mạch đến tĩnh mạch .
huyết áp trong hệ mạch như thế nào ?
3. Vận tốc máu
-Các em hãy chotbic t vận tốcchảy trong ? giây
Vận tốc máu là ố ếđộ máu máu là gì 1

Các em hay quan sát hình và có nhận xét gì
về tốc độ máu trong các mạch khác nhau?
3. Vận tốc máu
- Vận tốc máu là tốc độ máu chảy trong 1 giây
Các em hãy quan sát hính sau và cho biết :
Vận sánh tiết diện của các ư ại ế nào trong hệ mạch ?
So tốc máu biế động nh lo th mạch?
a

b


Mao m¹ch
§éng m¹ch TÜnh m¹ch
BiÕn ®éng cña vËn tèc m¸u trong
hÖ m¹ch
a) VËn tèc m¸u b) Tæng
tiÕt diÖn m¹ch
a
b
b


§éng m¹ch TÜnh m¹ch
Mao m¹ch
BiÕn ®éng cña vËn tèc m¸u trong hÖ m¹ch
a) VËn tèc m¸u b) Tæng tiÕt diÖn m¹ch
-Vận tốc màu phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
Vận tốc máu phụ thuộc vào :
+ Tổng diện tích của mạch: Vận tốc máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện
mạch

+ Huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch :
Vd: ở người


Tiết diện Tốc độ
máu

Động mạch 5 – 6 cm2 500m/s
chủ

Mao mạch 6000cm2 0.5m/s
Củng cố
1. Cấu trúc nào sau đây không thuộc hệ thống
thần kinh tự động của tim?
Nút xoang nhĩ.
a.


Van nhĩ - thất
b.


c. Bó His

Mạng lưới Puôc - kin
d.
2. VËn tèc m¸u trong hÖ m¹ch
A. TØ lÖ thuËn víi huyÕt ¸p.
B. TØ lÖ nghÞch víi huyÕt ¸p
C. Kh«ng phô thuéc vμo huyÕt ¸p.

D. TØ lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn m¹ch.
3. Chu kú tim lμ
a. Mét lÇn tim co
b. Mét lÇn tim d·n
c. Mét lÇn tim co vμ mét lÇn tim d·n
d. C¶ a,b,c
4. Gi¸ trÞ huyÕt ¸p cña mét ng−êi lμ 120/80 con sè 120 chØ…vμ con sè
80 chØ…
a. HuyÕt ¸p ®éng m¹ch…huyÕt ¸p tÜnh m¹ch
b. HuyÕt ¸p trong kú tim co…. huyÕt ¸p trong kú tim d·n
c. HuyÕt ¸p ®éng m¹ch…nhÞp tim…
d. HuyÕt ¸p trong vßng tuÇn hoμn lín…huyÕt ¸p trong vßng tuÇn
hoμn nhá
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản