Bài 19: Tuần hoàn máu ở động vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
380
lượt xem
54
download

Bài 19: Tuần hoàn máu ở động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một chu kỳ được tính thế nào? chu kỳ hoạt động của tim của tim gồm mấy pha? thời gian mỗi pha được bố trí the

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 19: Tuần hoàn máu ở động vật

  1. Chμo mõng c¸c b¹n ®Õn víi bμi gi¶ng tuÇn hoμn m¸u (2) Gi¸o viªn gi¶ng dËy ®inh thÞ bÝnh
  2. Bμi 19. tuÇn hoμn ë ®éng vËt (2) HÖ tim m¹ch trong c¬ thÓ ho¹t ®éng ? nh− thÕ nμo ®Ó nã cã thÓ vËn chuyÓn c¸c chÊt ®i kh¾p c¬ thÓ?
  3. Bμi 19. tuÇn hoμn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm vÒ hÖ tuÇn hoμn: II. hÖ tuÇn hoμn hë: TÝnh tù ®éng cña tim do III. hÖ tuÇn hoμn kÝn: nh÷ng yÕu tè nμo quy ®Þnh? IV. Ho¹t ®éng cña tim: §iÒu chØnh theo c¬ chÕ 1. TÝnh tù ®éng cña tim nμo? a. TÝnhtù ®éng cña tim do hÖ dÉn truyÒn tim bao gåm: ? nót xoang nhÜ, nót nhÜ thÊt, bã His vμ m¹ng Pu«ckin. xung ®iÖn, lan ®Õn xung ®iÖn, nut nhÜ thÊt, ®Õn bã lan ra c¬ b. Nót His råi theo m¹ng t©m nhÜ xoang nhÜ Pu«ckin lan ra kh¾p lμm c¬ t©m ph¸t xung t©m thÊt, lμm t©m nhÜ co ®iÖn, thÊt co
  4. Bμi 19. tuÇn hoμn ë ®éng vËt IV. Ho¹t ®éng cña tim: Mét chu k× ®−îc tÝnh thÕ nμo? chu k× ho¹t ®éng cña tim gåm mÊy 1. TÝnh tù ®éng cña tim pha? Thêi gian mâi pha ®−îc bè trÝ 2. Chu k× ho¹t ®éng cña tim thÕ nμo ë ng−êi? Tim co d·n nhÞp nhμng theo chu k×. Mçi chu k× gåm b¾t ®Çu Tr¶ lêi lÖnh ? tõ pha co t©m nhÜ, sau ®ã lμ (82)vÒ nhÞp tim cña thó? pha co t©m thÊt vμ cuèi cïng lμ pha d·n chung. 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 TG TN TT 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4
  5. Bμi 19. tuÇn hoμn ë ®éng vËt IV. Ho¹t ®éng cña tim: HÖ m¹ch cã mÊy lo¹i? ®Æc ®iÓm V. Ho¹t ®éng cña hÖ m¹ch NÕu lμ hÖ lo¹i m¹ch ë phæi th× vßng cña mçi mao 1`. CÊu tróc cña hÖ m¹ch: tuÇn hoμn nμy cã ®Æc ®iÓm g× HÖ m¹ch gåm hÖ thèng ®éng m¹ch, hÖ thèng tÜnh ? m¹ch, hÖ thèng mao m¹ch. §M cã ®−êng tiÓu §M §M chñ kÝnh nhá Mao Tim dÇn m¹ch ë c¸c TM cã TM chñ c¬ phæi tiÓu TM ®−êng quan kÝnh lín dÇn
  6. Bμi 19. tuÇn hoμn ë ®éng vËt IV. Ho¹t ®éng cña tim: HuyÕt ¸p lμ V. Ho¹t ®éng cña hÖ m¹ch g×? 1`. CÊu tróc cña hÖ m¹ch: 2. HuyÕt ¸p. ** ¸p lùc cña m¸u t¸c dông lªn thμnh m¹ch ®−îc gäi lμ huyÕt ©p. - HuyÕt ¸p t©m thu: do tim b¬m m¸u vμo ®éng m¹ch tõng ®ît t¹o nªn. - HuyÕt ¸p t©m tr−¬ng: øng víi lóc tim d·n. Tr¶ llêi lÖnh sè 1 (83) Tr¶ llêi lÖnh sè 2 (19.3, 19.2 - 84)
  7. Bμi 19. tuÇn hoμn ë ®éng vËt IV. Ho¹t ®éng cña tim: VËn tèc m¸u lμ V. Ho¹t ®éng cña hÖ m¹ch g×? VËn tèc m¸u 1`. CÊu tróc cña hÖ m¹ch: trong hÖ m¹ch cã ®Æc ®iÓm g×? 2. HuyÕt ¸p. ** 3. VËn tèc m¸u: VËn tèc m¸u lμ tèc ®é m¸u ch¶y trong mét gi©y. VËn tèc m¸u trong c¸c ®o¹n m¹ch liªn quan chñ yÕu ®Õn tæng tiÕt diÖn cña m¹ch vμ chªnh lÖch huyÕt ¸p gi÷a 2 ®Çu m¹ch, Tèc ®é m¸u:gi¶m dÇn tõ §M chñ ®Õn tiÓu §M thÊp nhÊt ë mao mach vμ t¨ng dÇn tõ tiÓu TM ®Õn TM chñ.( tæng diÖn Tr¶ llêi tÝch t¨ng dÇn tõ §M chñ ®Õn tiÓu §M , tæng diÖn tÝch cao lÖnh sè nhÊt ë mao mach vμ gi¶m dÇn tõ tiÓu TM ®Õn TM chñ. 4 (84) Tèc ®é m¸u tû lÖ nghÞch tæng diÖn tÝch cña m¹ch: tæng diÖn tÝch cμng lín th× tèc ®é cμng gi¶m: Ng−êi: TiÕt diÖn cña m¹ch chñ 5 6 cm2 tèc ®é 500mm/s tæng tiÕt diÖn mao m¹ch 6000cm2 tèc ®é 0,5mm/s.
  8. C©u hái tr¾c nghiÖm: 1. Tim c¾t rêi khái c¬ thÓ vÊn cã kh¶ n¨ng ®Ëp mét thêi gÝan chøng tá: A. Tim dËp theo qu¸n tÝnh. B Ho¹t ®éng cña tim kh«ng chÞu sù ®iÒu khiÓn cña thÇn kinh trung B. −¬ng. C. C¬ tim cã kh¶ n¨ng dù tr÷ n¨ng l−îng lín. D. Tim ho¹t ®éng theo chu k×. 2. Trung t©m ph¸t nhÞp ®èi víi c¸c ho¹t ®éng tù ®éng cña tim n»m ë: A Thμnh t©m nhÜ ph¶i. A. B.Thμnh t©m nhÜ tr¸i. C. Gi÷a thμnh 2 t©m nhÜ. D. Gi÷a thμnh 2 t©m thÊt. 3. Tim kh«ng ®¸p øng kÝch thÝch ë: B A. Pha co t©m nhÜ. B. Pha co t©m thÊt. C. Pha d·n t©m thÊt. D. Pha d·n tim chung. 4. Tim cã thÓ ho¹t ®éng suèt ®êi mμ kh«ng mÖt mái lμ do: A. Tim nh©n ®−îc l−îng m¸u nu«i tim rÊt lín. B C¸c tÕ bμo c¬ tim cã giai ®oan tr¬ tuyÖt ®èi. B. C. C¸c tÕ bμo c¬ tim lu«n tiÕp xóc trùc tiÕp víi m¸u. D. Tim coa kh¶ n¨ng ho¹t déng tù ®éng.
  9. 5. VËn tèc m¸u trong hÖ m¹ch A. TØ lÖ thuËn víi huyÕt ¸p. B. TØ lÖ nghÞch víi huyÕt ¸p C. Kh«ng phô thuéc vμo huyÕt ¸p. D TØ lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn m¹ch. D. 6. Sù gi¶m huyÕt ¸p chñ yÕu do: A. VËn tèc dßng m¸u gi¶m. B. ChØ ®éng m¹ch míi cã tÝnh ®μn håi. C Ma s¸t gi÷a m¸u vμ thμnh m¹ch. C. D. Ma s¸t gi÷a c¸c ph©n tö m¸u víi nhau. 7. M¸u chÈy chËm nhÊt ë mao m¹ch v×: A. Mao m¹ch ë xa tim. B Tæng tiÕt diÖn cña mao m¹ch lμ lín nhÊt . B. C. Mao m¹ch len lái gi÷a c¸c tÕ bμo nªn sù vËn chuyÓn m¸u bÞ c¶n trë. D. Mao m¹ch cã ®−êng kÝnh nhá nhÊt. 8. M¸u chÈy chËm nhÊt ë lo¹i m¹ch cã cÊu t¹o: A Thμnh rÊt máng chØ gåm mét líp tª bμo. A. B. Thμnh rÊt ®Çy gåm nhiÒu yÕu tã ®μn håi. C. Thμnh dμy gåm 3 líp tÕ bμo cã b¶n chÊt kh¸c nhau D. Líp biÓu m« lãt trong c¸c van tim.
  10. XIN CH¢N THμNH c¶m ¬n chμo t¹m biÖt hÑn gÆp l¹i
Đồng bộ tài khoản