Bài 2: .NET REMOTING

Chia sẻ: tuanhatay88

. NET Remoting là một kĩ thuật .NET được giới thiệu từ .NET framework 1.1, đó là lựa chọn cho giải pháp xử lý tính toán từ xa. . NET Remoting là một kĩ thuật cho phép một đối tượng này truy xuất đến một đối tượng khác nằm ở các Application Domain khác nhau.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 2: .NET REMOTING

Bài 2 .NET REMOTING
Tìm hiểu về .NET Remoting 

1. .NET Remoting là gì?
­  .NET Remoting là  một  kĩ  thuật  .NET được  giới 
thiệu  từ  .NET  framework  1.1,  đó  là  lựa  chọn 
cho giải pháp xử lý tính toán từ xa.
­    .NET  Remoting  là  một  kĩ  thuật  cho  phép  một 
đối  tượng  này  truy  xuất  đến  một  đối  tượng 
khác nằm ở các Application Domain khác nhau.
­  Nói  cách  khác,  ta  có  thể  sử  dụng  .NET 
Remoting  đế  gọi  một  chương  trình  hoặc  một 
service chạy trên một máy vi tính khác  để xử 
lý  một  cái  gì  đó  và  trả  kết  quả  tính  toán 
lại cho ta.
 
Tìm hiểu về .NET Remoting
Tổng quan về .NET Remoting  
 
Tìm hiểu về .NET Remoting2. Các đặc điểm của .NET Remoting.
­ .NET Remoting truy xuất  được trên nhiều giao 
thức khác nhau như HTTP, TCP,...
­  .NET  Remoting  có  cho  phép  đối  tượng  được 
truyền  vào  theo  cả  kiểu  tham  chiếu 
(reference) và tham trị (value)
­  .NET  Remoting  yêu  cầu  phía  clients  phải  là 
.NET application.
Xây dựng ứng dụng .NET Remoting 

3. Xây dựng ứng dụng .NET Remoting
Mục đích:
­  Tham  chiếu  đến  các  dịch  vụ  từ  xa  để  sử  dụng 
hoặc lấy thông tin từ các website khác.
Yêu Cầu:
­  Tạo  mới  1  ứng  dụng  web  bằng  cách  sử  dụng 
Table  để tạo các layout, các  đối tượng Label 
để chứa dữ liệu:
 
Xây dựng ứng dụng .NET RemotingGiao diện dịch vụ:
 
Xây dựng ứng dụng .NET RemotingĐiều kiện thực hiện:
­  Để  tham  chiếu  đến  các  dịch  vụ  từ  xa,  máy 
tính cần phải kết nối tới máy tính chứa dịch 
vụ đó.
­  Webservice  về  tỷ  giá  tiền  tệ  của  các  quốc 
gia được cung tại địa chỉ website sau:
 
http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.as
 
Xây dựng ứng dụng .NET Remoting  
Tỷ giá
• ' Khai báo namespace
• Imports ws_tygia
• Partial Class _Default
• Inherits System.Web.UI.Page
• ' Viết mã lệnh trong sự kiện page_load
• Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Me.Load
• ' Khai báo biến tĩnh tygia kiểu CurrencyConvertor
• Dim tygia As New CurrencyConvertor
• ' Chuyển đổi USD sang VND rồi hiển thị ra label lblUSD
• lblUSD.Text = tygia.ConversionRate(Currency.USD, Currency.VND)
• ' Chuyển đổi EUR sang VND rồi hiển thị ra label lblEUR
• lblEUR.Text = tygia.ConversionRate(Currency.EUR, Currency.VND)
• ' Chuyển đổi GBP sang VND rồi hiển thị ra label lblGBP
• lblGBP.Text = tygia.ConversionRate(Currency.GBP, Currency.VND)
• End Sub
• End Class
Xây dựng ứng dụng .NET Remoting

 Thời tiết ­ Thông tin các quốc 
gia
­ Kiểm tra dịch vụ : 
http://www.webservicex.net/globalweather.asmx?WS
http://www.webservicex.net/country.asmx?WSDL
­ Viết mã lệnh trong sự kiện page_load
• Khai báo biến đối tượng kiểu GlobalWeather 
(đây là lớp do dịch vụ đã định nghĩa từ trước)
• Sử dụng hàm 
GetWeather(“Tên thành phố”, “Tên Quốc gia“) 
để lấy về thông tin thời tiết của thành phố rồi 
hiển thị lên các lable tương ứng.
• Sử dụng hàm GetCitiesByCountry(“Tên Quốc Gia“) 
để lấy về danh sách các thành phố chính của 
Xây dựng ứng dụng .NET Remoting

 Thời tiết ­ Thông tin các quốc 
gia
• Sử dụng hàm GetCurrencyCode() để lấy về thông 
tin về mã tiền tệ
• Sử dụng hàm GetCountries() để lấy tên các nước
Các khai báo biến:
Dim tygia As New ws_tygia.CurrencyConvertor
Dim thoitiet As New ws_thoitiet.GlobalWeather
Dim quocgia As New ws_quocgia.Country
Xây dựng ứng dụng .NET Remoting

 Thời tiết ­ Thông tin các quốc 
' Khai báo namespace gia
Imports ws_thoitiet
Imports ws_quocgia
Partial Class _Default
Inherits System.Web.UI.Page
' Viết mã lệnh trong sự kiện page_load
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Me.Load
Dim Weather As New ws_thoitiet.GlobalWeather
'Thông tin thời tiết
lblHanoi.Text = Weather.GetWeather("Ha Noi", "Viet Nam")
lblHCM.Text = Weather.GetWeather("Ho Chi Minh", "Viet Nam")
'Tên thành phố
lblCity.Text = Weather.GetCitiesByCountry("Viet Nam")
'Tên quốc gia
Dim Country As New ws_quocgia.Country
lblDon_vi.Text = Country.GetCurrencyCode()
lblQuoc_gia.Text = Country.GetCountries()
End Sub
End Class
 
Xây dựng ứng dụng .NET RemotingGiao diện dịch vụ:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản