Bài 2 - Sử dụng ảnh Raster trong phần mềm MapInfo

Chia sẻ: star_move286

Tóm tắt bài thực tập : - ý nghĩa Sử dụng ảnh Raster trong phần mềm MapInfo - Hệ thống tọa độ ảnh trong phần mềm MapInfo - Đăng ký ảnh , hiệu chỉnh ảnh, ....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản