Bài 23: Hướng động

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

1
1.198
lượt xem
161
download

Bài 23: Hướng động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ.. - Là hướng động của cơ quan hướng tới nguồn kích thích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 23: Hướng động

 1. CH¦¥NG II: C¶M øNG CH 1. Khi lì ch¹m tay vμo gai chóng ta sÏ cã ph¶n øng nh− thÕ A. C¶m øng ë thùc vËt nμo? C¶m øng lμ g×? 2. ChËu c©y dÆt ë cöa sæ mét thêi gian c©y sÏ ph¸t triÓn ra Bμi 23. h−íng ®éng sao? C¶m øng lμ ph¶n øng cña sinh vËt ®èi víi c¸c kÝch thÝch cña m«i tr−êng.
 2. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. Ánh sáng NhËn xÐt vÒ sù sinh tr−ëng H.3 cña th©n c©y C A B non trong c¸c ®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng kh¸c nhau. Ánh sáng từ 1hướng Ngoài sáng Trong tối
 3. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. c a b Cảm ứng của cây non với điều kiện chiếu sáng Phản ứng sinh trưởng của cây non Điều kiện chiếu sáng Thân cây non hướng về nguồn sáng a.Chiếu sáng từ 1 phía Cây non mọc vống lên và có màu vàng úa b.Trong tối hoàn toàn Cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá có màu c.Chiếu sáng từ mọi phía xanh lục.
 4. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. - H−íng ®éng lμ h×nh thøc ph¶n øng cña c¬ quan thùc vËt ®èi víi t¸c nh©n kÝch thÝch tõ mét h−íngd−−¬íng s¸ng H ng x¸c ®Þnh. - Cã hai lo¹i h−íng ®éngéng lμ g×? H−íng ® chÝnh: Ánh s¸ng + H−íng ®éng d−¬ng: Lμ h−íng ®éng cña c¬ quan h−íng tíi nguån kÝch thÝch. + H−íng ®éng ©m: Lμ h−íng ®éng cña c¬ quan theo h−íng tr¸nhHxa nguån kÝch thÝch. −íng s¸ng ©m
 5. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. - H−íng ®éng…. - Cã hai lo¹i h−íng ®éng chÝnh: + H−íng ®éng d−¬ng: + H−íng ®éng ©m: - C¬ chÕ cña h−íng ®éng. - H§ ( +) x¶y ra khi tÕ bμo ë phÝa kh«ng ®−îc kÝch thÝch sinh tr−ëng nhanh h¬n tÕ bμo phÝa ®−îc kich thÝch. DÉn ®Õn c¬ quan uèn cong vÒ phÝa nguån kÝch thÝch. - H§( -) qu¸ tr×nh x¶y ra ng−îc l¹i.
 6. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. II. C¸c kiÓu h−íng ®éng. sun 1. H−íng s¸ng: Ánh s¸ng,do ¸nh s¸ng lμm Th©n (cμnh,l¸) h−íng vÒ phÝa ¸nh s¸ng auxin chuyÓn vÒ phÝa tèi nªn tÕ bμo sinh tr−ëng m¹nh h¬n phÝa s¸ng. Th©n (cμnh,l¸) cã h−íng s¸ng d−¬ng. RÔ cã h−íng s¸ng ©m. Em h·y cho biÕt ¸nh s¸ng cã ¶nh h−ëng ®Ðn sù vËn ®éng cña th©n, l¸ c©y nh− thÕ nμo? Gi¶i thÝch?
 7. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. II. C¸c kiÓu h−íng ®éng. 1. H−íng s¸ng: 2. H−íng träng lùc (h−íng ®Êt): -§Ønh rÔ c©y sinh tr−ëng theo h−íng cña träng lùc. (+) -§Ønh y nhËn xÐt sù−ëngtr−ëng H· th©n sinh tr sinh theo h−íngñngthîc l¹i cñaírÔ so ña i c a − ©n vμ h− ng c ví träng lùc. (-íng träng lùc h−)
 8. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. II. C¸c kiÓu h−íng ®éng. 1. H−íng s¸ng: 2. H−íng träng lùc (h−íng ®Êt). V× sao th©n vμ rÔ c©y trªn h×nh 23.3a vμ 23.3c sinh tr−ëng theo h−íng n»m ngang?
 9. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. II. C¸c kiÓu h−íng ®éng. 1. H−íng s¸ng: 2. H−íng träng lùc (h−íng ®Êt). 3. H−íng ho¸ vμ h−íng n−íc. - RÔ c©y cã h−íng n−íc d−¬ng, t×m tíi nguån n−íc cã trong ®Êt. - RÔ c©ycã nhu íÇu n−íc d−¬ng ®èi C©y cã h− cng ho¸ vμ chÊt N−íc víi kho¸ng ®Ó sinh Çn ëng,vËy c©y chÊt kho¸ng c tr− thiÕt cho CHẤT DINH DƯỠNG HÒA nhuvcÇu éng nh− thÕ nμo vÒ Ën ® cña c©y (®¹m, TAN l©n,kali….),nhu h−u ng? ¸ ©m ®èi phÝa c¸c cã c© í ®ã ho víi chÊt ®éc.
 10. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. II. C¸c kiÓu h−íng ®éng. 1. H−íng s¸ng: 2. H−íng träng lùc (h−íng ®Êt). 3. H−íng ho¸ vμ h−íng n−íc. Hạt đậu nảymầm Bình đựng Bình đựng N,P,K chất độc Đất
 11. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. II. C¸c kiÓu h−íng ®éng. 1. H−íng s¸ng: 2. H−íng träng lùc (h−íng ®Êt): 3. H−íng ho¸ vμ h−íng n−íc: 4, H−íng tiÕp xóc:ng n−íc d−¬ng, t×m tíi nguån n−íc cã trong ®Êt. - RÔ c©y cã h−í - RÔ−íngcã h−xóc lhophd−¬øng®sinhítrchÊt khoi¸ng cÇn thiÕt cho nhu cÇu cña H Nhy ntiÕp vÒ h−íng¶n ng −ëng icña ngé®è è c© íng μ ¸ èi v −ë Ë xÐt sinh tr m ts c©víi®¹m, l©n,óc. ….), cã h−íng ho¸ ©m ®èi víi chÊt ®éc. y ( sù tiÕp x kali loμi c©y d©y leo (bÇu, bÝ, nho….) ? - ýGi¶−íÜng tiÕpixión−íg×tua cuèn (ng©n) cho c©y lμm cho bé nghthÝch t−ísao lc¸c ? μ bãn ph ä n l¹i cã H i a: T ¹ c μ c v rÔTua¶cuèn(ngäncao−sinhμi ng ënggm¹vËtt cmÏ. Ï ph¸t ¨ngÓleo ©y vμ d ¼ra khi g¨p v Ë c¶n?s ) v ¬n thtr− khi ¨p nh ¶n kh n tri n,c cuèn theo h×nh d¹ng cña vËt c¶n. Sù tiÕp xóc dÔ kÝch thÝch sù sinh tr−ëng kÐo dμi cña c¸c tÕ bμo phÝa kh«ng bÞ kÝch thÝch, g©y nªn sù uèn cong theo vËt c¶n.
 12. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. II. C¸c kiÓu h−íng ®éng. III. Vai trß cña h−íng ®éng trong ®êi sèng thùc vËt vμ s¶n xuÊt. * §èi víi ®êi sèng thùc vËt. H·y nªu vai trßy ña íng ngi s¸ngåd−¬ng cñaquang cμnhtc©y?hîp chÊt h÷u c¬. - Th©n,cμnh c© c h− h−í tí ngu n s¸ng ®Ó th©n, hîp æng - RÔ ng t ¸ng c,m ót kho¸ngträng lùc d−¬ng cña rÔ®cã . H−í hós n−í © h vμ h−íng tõ ®Êt vμ g¾n c©y vμo Êt - RÔ t×mg×í®èi víin®dinh ng ìña c©y? ng vμ n−íc cÇn cho ho¹t ®éng sèng. ý nghÜa t i nguå êi sè d− cng kho¸ Nªu vai trß cña h−íng ho¸ ®èi víi sù dinh d−ìng kho¸nghvμ ng íc cñamμ y? y thu nhËn ®−îc nguån dinh Nhê −í n− ®éng c© c© d−ìng cÇn cho ho¹t ®éng sèng thÝch øng víi c¸c biÕn ®éng cña m«i tr−êng.
 13. Bμi 23. h−íng ®éng I. Kh¸i niÖm h−íng ®éng. II. C¸c kiÓu h−íng ®éng. III. Vai trß cña h−íng ®éng trong ®êi sèng thùc vËt vμ s¶n xuÊt. * §èi víi ®êi sèng thùc vËt. Nhê h−íng ®éng mμ c©y thu nhËn ®−îc nguån dinh d−ìng cÇn cho ho¹t ®éng sèng thÝch øng víi c¸c biÕn ®éng cña m«i tr−êng. * §èi víi s¶n xuÊt. H−íng tréng ®· t −îc vËn êi sö dôngstÝnh h−ính−μthÕchooc©y sinh Trong ®ång trä®con ng− dông vμo ¶n xuÊt ng l m nμ ? tr−ëng theo ý muèn, vËn dông trong nghÖ thuËt trång c©y c¶nh,t−íi n−íc, bãn ph©n chiÕu s¸ng cho c©y,t¹o thÐ c©y c¶nh.
 14. Bμi 23. h−íng ®éng
 15. D C Hãy sắp xếp các H/ A, Hướng ho¸ (+) B, C, D tương B ứng với các Hướng sáng (+) kiểu hướng Hướng tiếp xúc động cho phù hợp. A Hướng trọng lực (─)
 16. 1. Sự sinh trưởng của cây non trong những điều kiện chiếu sáng khác nhau dẫn tới: A. Cây mọc cong về phía ánh sáng, lá màu xanh nhạt. B. Cây mọc vống lên, lá màu vàng úa. C. Cây mọc thẳng đều, lá màu xanh lục D. Cây non trong những điều kiện chiếu sáng khác nhau thì sinh trưởng không giống nhau.
 17. 2. Các kiểu hướng động gồm: A. Hướng sáng, hướng đất, hướng hóa, ứng động tiếp xúc B. Hướng sáng, hướng đất, hóa ứng động, hướng tiếp xúc C. Hướng sáng, ứng động sức trương, hướng hóa, hướng tiếp xúc D. Hướng sáng, hướng đất, hướng hóa, hướng tiếp xúc
 18. Vận động hướng độngcó các ứng dụng trong nông nghiệp như thế nào? Hướng đất Hướng nước Hướng hóa Hướng sáng Bón phân theo Chú ý làm Nơi nào được Có thể trồng tán lá nơi có đất tơi tưới nước thì xen nhiều nhiều rễ phụ và xốp, rễ phân bố loại cây khác lông hút.Bón gốc thoáng khí đến đó->tưới nhau->chú ý làm phát triển bộ . Đủ ẩm-> nước ở rãnh mật độ từng rễ theo chiều sâu rễ sinh làm cho rễ loại cây trưởng ăn vươn rộng, -> Khi trồng cây sâu nước thấm lưu ý bón phân sâu-> rễ ăn nông cho cây rễ sâu chùm, bón phân sâu cho cây rễ cọc
 19. Bμi 23. h−íng ®éng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản