Bài 26: Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
350
lượt xem
80
download

Bài 26: Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người? Vượn người ngày nay có biến đổi thành người được không? Vượn người hóa thạch: Tầm vóc nhỏ, có đuôi dài; hộp sọ khá lớn, mặt khá ngắn; chưa biết sử công cụ lao động; sống trên cây, di chuyển bằng 4 chân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 26: Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người

 1. Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ 1.Haõy trình baøy caùc giai ñoaïn chính trong quaù trình phaùt sinh loaøi ngöôøi ? Vöôïn ngöôøi ngaøy nay coù bieán ñoåi thaønh ngöôøi ñöôïc khoâng ? Taïi sao ?
 2. Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ 2. Daïng vöôïn ngöôøi hoaù thaïch coå nhaát laø : a. OÂxtraloâpiteác b. Parapiteác c. Ñrioâpiteác d. Croâmanhoân e. Neâandeùctan
 3. Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ 3. Vöôïn ngöôøi hoaù thaïch Parapiteác soáng caùch ñaây : a. 80 vaïn 1 trieäu naêm b. Hôn 5 trieäu naêm c. Khoaûng 30 trieäu naêm d. 5 vaïn 20 vaïn naêm e. 50 vaïn 70 vaïn naêm
 4. Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ 4. Daïng vöôïn ngöôøi hoaù thaïch cuoái cuøng laø : a. OÂxtraloâpiteác b. Parapiteác c. Ñrioâpiteác d. Croâmanhoân e. Neâandeùctan
 5. Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ 5. Ñaëc ñieåm cuûa OÂxtraloâpiteác laø : a. Ñi lom khom , 2 tay tì xuoáng ñaát b. Soáng döôùi ñaát c. Bieát söû duïng coâng cuï coù saün trong töï nhieân ( hoøn ñaù , caønh caây) d. Vsoï = 500- 600cm3, cao töø 120 – 140 cm e. Taát caû ñeàu ñuùng
 6. Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ 6. Nhöõng bieán ñoåi chung treân cô theå vöôïn ngöôøi hoaù thaïch laø : a. Taàm voùc cô theå lôùn daàn b. Di chuyeån chuû yeáu baèng 2 chaân c. Ñuoâi tieâu bieán d. Soï lôùn daàn ,maët ngaén laïi e. Taát caû ñeàu ñuùng
 7. Vöôïn ngöôøi ngaøy nay Khæ Vöôïn Ñöôøi öôi Goârila Tinh tinh Ngöôøi Croâmanhoân 8 Neâanñectan 7 6 Ximantroáp 5 Piteâcantroâp 4 OÂâ xtraloâ-pitec 3 Ñrioâpitec 2 Parapitec 1 Khæ hoùa thaïch
 8. Baøi 26 :
 9. I. CAÙC GIAI ÑOAÏN CHÍNH TRONG QUAÙ TRÌNH PHAÙT SINH LOAØI NGÖÔØI
 10. II. ÑAËC ÑIEÅM TÖØNG GIAI ÑOAÏN 1. Vöôïn ngöôøi hoaù thaïch : a. Parapiteác :(30 trieäu naêm) - Taàm voùc nhoû ( baèng con meøo ) - Coù ñuoâi daøi - Hoäp soï khaù lôùn ( 400 cm3 ), maët khaù ngaén - Chöa bieát söû duïng coâng cuï lao ñoäng - Soáng treân caây , di chuyeån baèng 4 chaân
 11. 1. Vöôïn ngöôøi hoaù thaïch : a. Parapiteác :(30 trieäu naêm) d. OÂâxtraloâpiteác : (5 trieäu naêm ) - Taàm voùc lôùn daàn ( Cao 120 – 140 cm ) - Ñuoâi tieâu bieán - Soï lôùn daàn ( 500 - 600 cm3 ), maët ngaén laïi - Ñaõ bieát söû duïng coâng cuï lao ñoäng ñôn giaûn coù saün ( hoøn ñaù , caønh caây ) - Soáng döôùi maët ñaát, ñi lom khom baèng 2 chaân
 12. 2. Ngöôøi toái coå : a. Piteâcantroáp (80vaïn_1trieäu naêm ) Ñaëc ñieåm hình thaùi - Kích thöôùc : 170cm ñi thaúng - Xöông ñuøi thaúng - Tay chaân caáu taïo gaàn gioáng ngöôøi Ngöôøi
 13. 2. Ngöôøi toái coå a. Piteâcantroáp (80vaïn_1trieäu naêm ) - Kích thöôùc:170cm - Xöông ñuøi thaúng Ñi thaúng - Tay chaân caáu taïo gaàn gioáng ngöôøi - Vsoï = 900cm3 950cm3 - Traùn thaáp, vaùt, gôø treân hoác maét nhoâ cao - Xöông haøm thoâ , chöa coù loài caèm
 14. 2. Ngöôøi toái coå a. Piteâcantroáp (80vaïn_1trieäu naêm ) Coâng cuï lao ñoäng Ñaù - Bieát cheá taïo coâng cuï lao ñoäng baèng ñaù
 15. 2. Ngöôøi toái coå a. Piteâcantroáp (80vaïn_1trieäu naêm ) Sinh hoaït - Soáng thaønh töøng baày ôû ngoaøi trôøi
 16. 2. Ngöôøi toái coå b. Ximantroáp (50 – 70 vaïn naêm ) Ñaëc ñieåm hình thaùi - Beà ngoaøi : Gioáng Piteâcantroáp - Vsoï = 850cm3 1220cm3 - Naõo traùi roäng hôn naõo phaûi thuaän tay phaûi trong lao ñoäng
 17. 2. Ngöôøi toái coå b. Ximantroáp (50 – 70 vaïn naêm ) Coâng cuï lao ñoäng - Bieát cheá taïo coâng cuï lao ñoäng baèng Ñaù ñaù, baèng xöông Xöông
 18. 2. Ngöôøi toái coå b. Ximantroáp (50 – 70 vaïn naêm ) Coâng cuï lao ñoäng - Bieát cheá taïo coâng cuï lao ñoäng baèng ñaù, baèng xöông - Bieát giöõ löûa , bieát saên thuù vaø aên thòt thuù
 19. 2. Ngöôøi toái coå b. Ximantroáp (50 – 70 vaïn naêm ) Sinh hoaït - Soáng thaønh ñaøn trong hang ñaù
 20. 3. Ngöôøi coå : Neâanñectan (5-20 vaïn naêm ) Ñaëc ñieåm hình thaùi - Kích thöôùc: 155-166 cm - V soï = 1.400cm3 - Traùn vaùt, coøn gôø treân hoác maét - Coù loài caèm -> ñaõ coù tieáng noùi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản