Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Chia sẻ: ntgioi120401

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và pứ lại các kích thích từ mt sống đảm bảo cho SV tồn tại & phát triển. Ở động vật có tổ chức TK, phản xạ là một dạng điển hình của cảm ứng.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Bμi 26
I- Khái niệm cảm ứng ở ĐV:
Cho 1 vài VD
về cảm ứng ở
TV và ở ĐV?
Khi trời rét,
chim sẻ xù lông
để giữ ấm cơ
thể.
I- Khái niệm cảm ứng ở ĐV:
- Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và pứ lại các
kích thích từ mt sống đảm bảo cho SV tồn tại & phát triển.- Ở động vật có tổ chức Cảm ứng ở ĐV
TK,
phản xạ là một dạng điển có gì khác với
hình
Vậy cảm ứng ở
của cảm ứng. cảm ứng ở
ĐV là gì?
TV?
I- Khái niệm cảm ứng ở ĐV:

- Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và pứ lại các
kích thích từ mt sống đảm bảo cho SV tồn tại & phát triển.

- Ở động vật có tổ chức TK, phản xạ là một dạng điển hình
của cảm ứng. Phản xạ thực hiện được là nhờ cung phản xạ.

- Một cung phảnMột gồm cácản xạ gồm
xạ cung ph bộ phận:
+ Bộ phận tiếp nhậững b(thphthn nào? cơ quan thụ cảm).
nh n KT ộ ụ ậ ể hoặc
+ Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định
hình thức và mức độ phản ứng. (HTK).
+ Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến…)

Một bạn lỡ chạm tay vào gai nhọn và có phản ứng rụt tay
lại. Hãy chỉ ra tác nhân kích thích, bộ phận tiếp nhận kích
thích, bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin, bộ phận
thực hiện phản ứng của hiện tượng trên?
Tác nhân kích
Bộ phận tiếp
thích
nhận kích thích
(Gai nhọn)Cơ tay
SƠ ĐỒ MỘT CUNG PHẢN XẠ
Bộ phận thực
Bộ phận phân tích và
hiện phản ứng tổng hợp thông tin
H·y nghiªn cøu môc II, III vμ quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau råi
th¶o luËn ®Ó hoμn thμnh phiÕu häc tËp sè 01.4
1 2 3
7 8
6
5
C¸c nhãm ®éng vËt kh«ng cã hÖ thÇn kinh (1-2) vμ cã
hÖ thÇn kinh (3-8)
H·y nghiªn cøu môc II, III vμ quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau råi
th¶o luËn ®Ó hoμn thμnh phiÕu häc tËp sè 01.

M¾t
N·o N·o
N·o H¹ch
ngùc
H¹ch th©n

D©y TK
H¹ch D©y
bông TKH×nh 26.1: HÖ thÇn kinh l−íi
H×nh thøc
Nhãm ®éng ¦u, nh−îc ®iÓm
§Æc ®iÓm tæ chøc TK c¶m øng
vËt

§éng vËt
nguyªn sinh
Ruét khoang
(thñy tøc)
Ch©n Khíp
H×nh thøc
Nhãm ®éng ¦u, nh−îc ®iÓm
§Æc ®iÓm tæ chøc TK c¶m øng
vËt

§éng vËt Ch−a cã tæ chøc thÇn kinh, ChuyÓn ®éng c¬ Ph¶n øng chËm,
thÓ b»ng co rót
nhËn biÕt vμ tr¶ lêi kÝch thiÕu chÝnh x¸c,
nguyªn sinh
chÊt nguyªn sinh
thÝch b»ng c¸c vi sîi tèn nhiÒu n¨ng l−îngC¸c tÕ bμo thÇn kinh
Ph¶n øng nhanh h¬n,
Ruét khoang n»m r¶i r¸c trong c¬ thÓ, Ph¶n øng
tiªu tèn n¨ng l−îng,
liªn hÖ víi nhau qua toμn th©n
(thñy tøc) thiÕu chÝnh x¸c.
c¸c sîi thÇn kinh


HÖ thèng h¹ch TK n»m
Ph¶n øng nhanh h¬n,
däc theo chiÒu dμi c¬ theo Ph¶n øng
Ch©n Khíp ®ì tiªu tèn n¨ng l−îng,
mçi h¹ch ®iÒu khiÓn ho¹t theo vïng
chÝnh x¸c h¬n.
®éng cña mét vïng x¸c ®Þnh
H·y gi¶i thÝch t¹i sao hÖ thÇn kinh chuçi h¹ch l¹i cã −u ®iÓm h¬n hÖ thÇn
kinh l−íi? Tõ ®ã hoμn thμnh c©u tr¾c nghiÖm sau ®©y.


§¸p ¸n nμo sau ®©y kh«ng ph¶i lμ −u ®iÓm cña hÖ thÇn kinh chuçi h¹ch

A.Nhê cã h¹ch thÇn kinh nªn sè l−îng tÕ bμo thÇn kinh cña
®éng vËt t¨ng lªn.
B.Do c¸c tÕ bμo thÇn kinh trong h¹ch n»m gÇn nhau vμ h×nh thμnh
nhiÒu mèi liªn hÖ víi nhau nªn kh¶ n¨ng phèi hîp ho¹t ®éng
gi÷a chóng ®−îc t¨ng c−êng.
C. Nhê c¸c h¹ch thÇn kinh liªn hÖ víi nhau nªn khi kÝch thÝch nhÑ
t¹i mét ®iÓm th× g©y ra ph¶n øng toμn th©n vμ tiªu tèn nhiÒu
n¨ng l−îng.
D. Do mçi h¹ch thÇn kinh ®iÒu khiÓn mét vïng x¸c ®Þnh trªn c¬ thÓ
nªn ®éng vËt ph¶n øng chÝnh x¸c h¬n so víi hÖ thμn kinh d¹ng l−íi.
Quan s¸t h×nh sau ®©y vμ tr×nh bμy sù tiÕn hãa cña tæ chøc thÇn kinh ë c¸c nhãm ®éng
vËt kh¸c nhau.
4
1 2 3
7 8
6
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản