Bài 29. MOMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

Chia sẻ: abcdef_48

Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. - Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. - Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2.Kỹ năng: - Phân tích lực tác dụng lên vật rắn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 29. MOMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

Bài 29. MOMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG
CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH.

A.MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

- Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường
hợp lực vuông góc với trục quay.

- Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định.

- Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản.

2.Kỹ năng:

- Phân tích lực tác dụng lên vật rắn.

- Vận dụng giải thích các hiện tượng và giải bài tập.

B.CHUẨN BỊ

1.Giáo viên

- Biên soạn các câu hỏi kiểm tra bài cũ; củng cố bài giảng dưới dạng trắc
nghiệm theo nội dung câu hỏi 1-4 SGK.

- Chuẩn bị thí nghiệm theo hình 29.3 SGK.

2.Học sinh
- Ôn tập các kiến thức về đòn bẩy.

3.Gợi ý ứng dụng CNTT

- GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và
củng cố bài giảng.

- Chuẩn bị những hình ảnh cân bằng của các vật.

- Mô phỏng các lực cân bằng theo các hình vẽ …

C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung


Hoạt động 1 (…phút):
Kiểm tra bài cũ.

- Đặt câu hỏi cho HS.
- Quy tắc hợp lực của
Cho HS lấy ví dụ.
hai lực song song cùng
- Nhận xét các câu trả chiều.
lời.
- Momen ngẫu lực?Hoạt động 2 (…phút): 1. Nhận xét về tác
Tìm hiểu tác dụng của dụng của một lực lên
một lực lên một vật rắn một vật rắn có trục
có trục quay cố định. quay có định:
- Đọc phần 1, xem hình
- Cho HS đọc SGK, H29.1 - Các lực có giá song
xem hình vẽ, thảo luận song với trục quay
- Thảo luận: Tác dụng
trả lời câu hỏi. hoặc cắt trục quay thì
làm quay của lực phụ
không có tác dụng làm
- Nhận xét cách trình thuộc vào yếu tố nào?
quay vật.
bày.
- Trình bày kết quả?
- Các lực có phương
- Rút ra kết luận
- Quan sát thí nghiệm H vuông góc với trục
quay và có giá càng xa
29.3
trục quay thì tác dụng
- Theo dõi kết quả thí làm quay vật càng
nghiệm mạnh.

- Vậy, tác dụng làm
quay của một lực lên
vật rắn có trục quay cố
định từ trạng thái đứng
yên không những phụ
thuộc vào độ lớn của
lực mà còn phụ thuộc
khoảng cách từ trục
quay tới giá (cách tay
đòn) của lực.

2. Momen của lực đối
Hoạt động 3 (…phút): với một trục quay:
Tìm hiểu định nghĩa
a) Thí nghiệm:
momen của lực đối với
trục quay. b)Momen của lực:

- Cùng HS làmthí - Nhận xét kết quả về tác Hình 29.4
nghiệm, ghi kết quả thí dụng làm quay của lực
Xét một lực F nằm
nghiệm. để đưa ra khái niệm
momen của lực. Xem trong mặt phẳng vuông
- Hướng dẫn HS rút ra
góc với trục quay Oz.
hình H 29.4.
kết luận.
Momen của lực F đối
- Trả lời câu hỏi C1.
với trục quay là đại
lượng đặc trưng cho
- Vẽ hình H 29.4, nêu
tác dụng làm quay của
câu hỏi C1.
lực quanh trục ấy và
- Nhận xét các câu trả - Đọc phần 2.b, trình được đo bằng tích độ
lớn của lực và cánh tay
lời. bày định nghĩa momen
đòn. M = F.d
của lực.
- Cho HS đọc SGK.
- d: cánh tay đòn (tay
- Yêu cầu HS trình bày
đòn) là khoảng cách từ
định nghĩa.
trục quay tới giá của
lực (m)

- M: momen của lực
- Đơn vị của momen
(N.m)
lực? ý nghĩa vật lí của
- Nêu ý nghĩa vật lý của nó?
momen.
3. Điều kiện cân bằng
của một vật rắn có
trục quay cố định
(Quy tắc momen):

Muốn cho một vật
rắn có trục quay cố
định nằm cân bằng thì
tổng momen của các
lực có khuynh hướng
làm vật quay theo một
chiều phải bằng tổng
momen của các lực có
Phát biểu quy tắc
-
khuynh hướng làm vật
momen.
quay theo chiều ngược
lại.


M  M'* Nếu quy ước momen
lực làm vật quay ngược
chiều kim đồng hồ có
giá trị dương, cùng
chiều kim đồng hồ có
giá trị âm , thì:

M1+M2+...=0

Với M1, M2 ... là
momen của tất cả các
lực đặt lên vật.

4. Ứng dụng:

a) Cân đĩa:

Khi cân thăng bằng,
trọng lượng của vật
bằng trọng lượng của
quả cân.

b) Quy tắc momen lực
cón áp dụng cho cả
- Đọc phần 4, mô tả hoạt
trường hợp vật không
động của cân đĩa, cuốc
- Cho HS xem hình, có trục quay cố định.
chim hình H 29.5,H 29.6
thảo luận.
Vd chiếc cuốc chim.
-Trả lời câu hỏi C2.
- Nêu câu hỏi C2.

- Nhận xét kết quả.
Hoạt động 4 (…phút): - Thảo luận nhóm trả lời
Vận dụng, củng cố. các câu hỏi trắc nghiệm
theo nội dung câu 1-
- Yêu cầu:Nêu câu hỏi.
tập 1
4(SGK); bài
Nhận xét câu trả lời cua
(SGK).
các nhóm.
- Làm việc cá nhân giải
- Yêu cầu:HS trình bày
bài tập 2(SGK).
đáp án.
- Ghi nhận kiến thức:
- Đánh giá, nhận xét kết
Momen của lực, điều
quả giờ dạy.
kiện cân bằng của vật
rắn có trục quay cố định
và ứng dụng của nó.
Hoạt động 5 (…phút):
- Ghi câu hỏi và bài tập
Hướng dẫn về nhà.
về nhà.
- Nêu bài tập về nhà:1,
- Những sự chuẩn bị cho
2,3,4/136.
- Yêu cầu:HS chuẩn bị bài sau.
bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản