Bài 29: Nguyên phân

Chia sẻ: ntgioi120402

Quá trình nguyên phân gồm mấy giai đoạn? đó là những giai đoạn nào? - Quá trình nguyên phân bắt đầu bằng sự phân chia nhân tế bào.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 29: Nguyên phân

• C©u hái: Tr×nh bμy kh¸i niÖm chu kú tÕ
bμo vμ c¸c diÔn biÕn chÝnh cña kú
trung gian?
§©y lμ qu¸ tr×nh g×?
Bμi 29
Néi dung bμi häc

• I. Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n

• II. ý nghÜa cña qu¸ tr×nh nguyªn ph©n
Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n gåm
mÊy giai ®o¹n? §ã lμ nh÷ng
giai ®o¹n nμo?
I.. Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n
I Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n

• 1. Ph©n chia nh©n

• 2. Ph©n chia tÕ bμo chÊt
1. Ph©n chia nh©n

• Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n b¾t ®Çu b»ng sù ph©n
chia nh©n tÕ bμo.• Sù ph©n chia nh©n tr¶i qua mÊy kú?
KÌ Đ Ầ U KÌ GIỮA


Sù ph©n chia nh©n tr¶i qua 4 kú
KÌ SAU
KÌ CUỐI
C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n
C¸c kú
Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c NST
nh©n con


Kú ®Çu


Kú gi÷a


Kú sau


Kú cuèi
C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n
C¸c
C¸c kú
Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c NST
nh©n con

Kú ®Çu Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c C¸c NST
nh©n con tiªu ®−îc h×nh ®ãng xo¾n vμ
biÕn. thμnh co ng¾n ®Ýnh
trªn thoi v«
s¾c.
C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n
C¸c kú
Mμng nh©n Thoi ph©n NST
vμ nh©n bμo
con
Kú gi÷a Mμng nh©n Thoi v« s¾c NST ®ãng
vμ nh©n ®−îc hoμn xo¾n vμ co
con biÕn chØnh. ng¾n cùc ®¹i
mÊt. tËp trung
thμnh 1 hμng
trªn mÆt
ph¼ng xÝch
®¹o cña thoi
v« s¾c.
C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n
C¸c kú
Mμng nh©n Thoi ph©n NST
vμ nh©n bμo
con
Mμng nh©n Thoi v« s¾c 2 cromatit
Kú sau
vμ nh©n co rót lμm trong cÆp
con biÕn c¸c NST kÐp NST kÐp t¸ch
mÊt. ph©n ly. nhau ë t©m
®éng thμnh 2
NST ®¬n, ®i
vÒ 2 cùc cña
tÕ bμo.
C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n
C¸c kú
Mμng nh©n Thoi ph©n NST
vμ nh©n con bμo

Mμng nh©n Thoi v« s¾c NST duçi
Kú cuèi
vμ nh©n con biÕn mÊt xo¾n
xuÊt hiÖn trë
l¹i, h×nh
thμnh 2
nh©n
C¸c kú C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n
Mμng nh©n Thoi ph©n NST
vμ nh©n con bμo
Kú ®Çu Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c ®−îc C¸c NST ®ãng xo¾n vμ co ng¾n ®Ýnh
nh©n con tiªu h×nh thμnh trªn thoi v« s¾c.
biÕn.
Kú gi÷a Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c ®−îc NST ®ãng xo¾n vμ co ng¾n cùc ®¹i tËp
nh©n con biÕn hoμn chØnh. trung thμnh 1 hμng trªn mÆt ph¼ng
mÊt. xÝch ®¹o cña thoi v« s¾c.


Kú sau Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c co 2 cromatit trong cÆp NST kÐp t¸ch
nh©n con biÕn rót lμm c¸c NST nhau ë t©m ®éng thμnh 2 NST ®¬n, ®i
mÊt. kÐp ph©n ly. vÒ 2 cùc cña tÕ bμo.

Kú cuèi Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c biÕn NST duçi xo¾n
nh©n con xuÊt mÊt
hiÖn trë l¹i,
h×nh thμnh 2
nh©n
NST sau khi nh©n ®«i
kh«ng t¸ch nhau ngay
NST dÝnh nhau ë t©m ®éng gióp mμ cßn dÝnh nhau ë t©m
ph©n chia
®ång ®Òu vËt chÊt di truyÒn ®éng sÏ cã lîi Ých g×?
T¹i sao NST l¹i ph¶i co xo¾n tíi møc
cùc ®¹i råi míi ph©n chia c¸c NS
Tö vÒ 2 cùc cña tÕ bμo?
NST co xo¾n ®Ó khi ph©n ly vÒ 2 cùc cña
tÕ bμo kh«ng bÞ rèi
T¹i sao NST l¹i tËp trung ë
mÆt ph¼ng xÝch ®¹o thμnh mét hμng?
NÕu NST n»m lÖch vÒ mét phÝa th× sao?
§Ó c©n b»ng lùc kÐo ë 2 ®Çu tÕ bμo cña thoi v« s¾c.
NÕu NST n»m lÖch vÒ mét phÝa th× sÏ
ph©n chia kh«ng ®ång ®Òu VCDT
§©y lμ c¸c kú nμo? Kú ®Çu Kú tr−íc gi÷a
Pha G2
Kú gi÷aKú cuèi
Kú sau
Kú sau
Kú cuèi
2. Ph©n chia tÕ bμo
chÊt
Sù ph©n chia tÕ bμo chÊt diÔn ra gÇn nh− t−¬ng ®−¬ng víi
sù ph©n chia nh©n nh−ng râ nhÊt lμ ë kú sau vμ kú cuèi
Sù ph©n chia tÕ bμo chÊt ë
TB§V vμ TBTV cã gièng
nhau kh«ng?
§iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n:
TÕ bμo ®éng vËt
• ë TB§V: h×nh thμnh
eo th¾t ë vïng xÝch
®¹o cña tÕ bμo do sù
co rót tõ MSC vμo
s©u bªn trong TBC.
Eo th¾t
• ë TBTV: H×nh thμnh TÕ bμo thùc vËt
v¸ch ng¨n ë vïng
xÝch ®¹o cña tÕ bμo.
V¸ch ng¨n ®i tõ t©m
TBC ra ngoμi MSC.
V¸ch ng¨n
H×nh ¶nh vÒ sù ph©n chia tÕ bμo chÊt ë
TB§V vμ TBTV

TB§V TBTV
Eo th¾t
V¸ch ng¨n
3. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nguyªn ph©n
1 lÇn nguyªn ph©n
1 tÕ bμo mÑ 2 tÕ bμo con
2n 2n
NP lÇn 3


NP lÇn 2

NP lÇn 1 NP lÇn 3
NP lÇn 3

NP lÇn 2


NP lÇn 3C = 21 C = 22 C = 23
C = N*2k
VËy N tÕ bμo tr¶i qua k lÇn NP
II. ý nghÜa cña nguyªn ph©n

Nguyªn ph©n cã ý
• nghÜa nhsinh häcnμo
1. ý nghÜa − thÕ

• 2. ý nghÜa thùc tiÔn
1. ý nghÜa sinh häc
• Nguyªn ph©n lμ h×nh thøc sinh
s¶n cña tÕ bμo vμ sinh vËt ®¬n
bμo nh©n thùc.
• Nguyªn ph©n lμm cho sè l−îng
tÕ bμo t¨ng dÉn ®Õn sù sinh
tr−ëng cña c¸c m« vμ c¬ quan
vμ c¬ thÓ.
• Nguyªn ph©n gióp t¹o ra c¸c
tÕ bμo míi thay thÕ c¸c tÕ bμo
giμ.
• Nguyªn ph©n lμ ph−¬ng thøc
truyÒn ®¹t æn ®Þnh th«ng tin di
truyÒn cña c¸c thÕ hÖ tÕ bμo vμ
thÕ hÖ c¬ thÓ.
2. ý nghÜa thùc tiÔn


• Nguyªn ph©n ®−îc øng dông trong c¸c
ph−¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh: gi©m,
chiÕt, ghÐp vμ nu«i cÊy m«, tÕ bμo.
2.1. Gi©m, chiÕt, ghÐp cμnh


GhÐp cμnh
ChiÕt cμnh
Gi©m cμnh
2.2. Nu«i cÊy m«, tÕ bμo
Cõu Doly nh©n b¶n v« tÝnh
C©u hái cñng cè
1 :Mỗi NST nhân đôi thành NST kép gồm 2
nhiễm sắt tử (crômatit ) dính nhau ở tâm động
là đặc điểm của kỳ nào dưới đây?
A. Trung gian B. Đầu
C. Giữa D. Sau E. CuốiB
Câu 2 : Sự kiện nào sau đây không xảy ra trong
2
các kỳ nguyên phân ?

A. Hình thành NST
B. Tái bản AND
C. Phân ly các nhiễm sắc tử chị em
D. Tạo thoi phân bào
E. Tách trung thể

B
3 Một tế bào loài A có 2n=8 thực hiện nguyên
phân liên tiếp 4 đợt thì
3.1. Số tế bào con tạo ra là :
a.6 b.8
3.2. B
3.1. D
c.12 d.16
3.2.số NST có trong kỳ đầu của mỗi tế bào khi
đang phân chia là:
a.12 b.16
c.24 d.64
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản