Bài 29: Nguyên phân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

1
682
lượt xem
123
download

Bài 29: Nguyên phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình nguyên phân gồm mấy giai đoạn? đó là những giai đoạn nào? - Quá trình nguyên phân bắt đầu bằng sự phân chia nhân tế bào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 29: Nguyên phân

 1. • C©u hái: Tr×nh bμy kh¸i niÖm chu kú tÕ bμo vμ c¸c diÔn biÕn chÝnh cña kú trung gian?
 2. §©y lμ qu¸ tr×nh g×?
 3. Bμi 29
 4. Néi dung bμi häc • I. Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n • II. ý nghÜa cña qu¸ tr×nh nguyªn ph©n
 5. Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n gåm mÊy giai ®o¹n? §ã lμ nh÷ng giai ®o¹n nμo?
 6. I.. Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n I Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n • 1. Ph©n chia nh©n • 2. Ph©n chia tÕ bμo chÊt
 7. 1. Ph©n chia nh©n • Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n b¾t ®Çu b»ng sù ph©n chia nh©n tÕ bμo. • Sù ph©n chia nh©n tr¶i qua mÊy kú?
 8. KÌ Đ Ầ U KÌ GIỮA Sù ph©n chia nh©n tr¶i qua 4 kú KÌ SAU KÌ CUỐI
 9. C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n C¸c kú Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c NST nh©n con Kú ®Çu Kú gi÷a Kú sau Kú cuèi
 10. C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n C¸c C¸c kú Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c NST nh©n con Kú ®Çu Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c C¸c NST nh©n con tiªu ®−îc h×nh ®ãng xo¾n vμ biÕn. thμnh co ng¾n ®Ýnh trªn thoi v« s¾c.
 11. C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n C¸c kú Mμng nh©n Thoi ph©n NST vμ nh©n bμo con Kú gi÷a Mμng nh©n Thoi v« s¾c NST ®ãng vμ nh©n ®−îc hoμn xo¾n vμ co con biÕn chØnh. ng¾n cùc ®¹i mÊt. tËp trung thμnh 1 hμng trªn mÆt ph¼ng xÝch ®¹o cña thoi v« s¾c.
 12. C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n C¸c kú Mμng nh©n Thoi ph©n NST vμ nh©n bμo con Mμng nh©n Thoi v« s¾c 2 cromatit Kú sau vμ nh©n co rót lμm trong cÆp con biÕn c¸c NST kÐp NST kÐp t¸ch mÊt. ph©n ly. nhau ë t©m ®éng thμnh 2 NST ®¬n, ®i vÒ 2 cùc cña tÕ bμo.
 13. C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n C¸c kú Mμng nh©n Thoi ph©n NST vμ nh©n con bμo Mμng nh©n Thoi v« s¾c NST duçi Kú cuèi vμ nh©n con biÕn mÊt xo¾n xuÊt hiÖn trë l¹i, h×nh thμnh 2 nh©n
 14. C¸c kú C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n Mμng nh©n Thoi ph©n NST vμ nh©n con bμo Kú ®Çu Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c ®−îc C¸c NST ®ãng xo¾n vμ co ng¾n ®Ýnh nh©n con tiªu h×nh thμnh trªn thoi v« s¾c. biÕn. Kú gi÷a Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c ®−îc NST ®ãng xo¾n vμ co ng¾n cùc ®¹i tËp nh©n con biÕn hoμn chØnh. trung thμnh 1 hμng trªn mÆt ph¼ng mÊt. xÝch ®¹o cña thoi v« s¾c. Kú sau Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c co 2 cromatit trong cÆp NST kÐp t¸ch nh©n con biÕn rót lμm c¸c NST nhau ë t©m ®éng thμnh 2 NST ®¬n, ®i mÊt. kÐp ph©n ly. vÒ 2 cùc cña tÕ bμo. Kú cuèi Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c biÕn NST duçi xo¾n nh©n con xuÊt mÊt hiÖn trë l¹i, h×nh thμnh 2 nh©n
 15. NST sau khi nh©n ®«i kh«ng t¸ch nhau ngay NST dÝnh nhau ë t©m ®éng gióp mμ cßn dÝnh nhau ë t©m ph©n chia ®ång ®Òu vËt chÊt di truyÒn ®éng sÏ cã lîi Ých g×?
 16. T¹i sao NST l¹i ph¶i co xo¾n tíi møc cùc ®¹i råi míi ph©n chia c¸c NS Tö vÒ 2 cùc cña tÕ bμo? NST co xo¾n ®Ó khi ph©n ly vÒ 2 cùc cña tÕ bμo kh«ng bÞ rèi
 17. T¹i sao NST l¹i tËp trung ë mÆt ph¼ng xÝch ®¹o thμnh mét hμng? NÕu NST n»m lÖch vÒ mét phÝa th× sao? §Ó c©n b»ng lùc kÐo ë 2 ®Çu tÕ bμo cña thoi v« s¾c. NÕu NST n»m lÖch vÒ mét phÝa th× sÏ ph©n chia kh«ng ®ång ®Òu VCDT
 18. §©y lμ c¸c kú nμo? Kú ®Çu Kú tr−íc gi÷a Pha G2 Kú gi÷a Kú cuèi Kú sau
 19. Kú sau Kú cuèi
 20. 2. Ph©n chia tÕ bμo chÊt Sù ph©n chia tÕ bμo chÊt diÔn ra gÇn nh− t−¬ng ®−¬ng víi sù ph©n chia nh©n nh−ng râ nhÊt lμ ë kú sau vμ kú cuèi Sù ph©n chia tÕ bμo chÊt ë TB§V vμ TBTV cã gièng nhau kh«ng?
Đồng bộ tài khoản