Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài 29: Nguyên phân

Chia sẻ: | Ngày: pdf 39 p | 118

1
618
views

Quá trình nguyên phân gồm mấy giai đoạn? đó là những giai đoạn nào? - Quá trình nguyên phân bắt đầu bằng sự phân chia nhân tế bào.

Bài 29: Nguyên phân
Nội dung Text

 1. • C©u hái: Tr×nh bμy kh¸i niÖm chu kú tÕ bμo vμ c¸c diÔn biÕn chÝnh cña kú trung gian?
 2. §©y lμ qu¸ tr×nh g×?
 3. Bμi 29
 4. Néi dung bμi häc • I. Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n • II. ý nghÜa cña qu¸ tr×nh nguyªn ph©n
 5. Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n gåm mÊy giai ®o¹n? §ã lμ nh÷ng giai ®o¹n nμo?
 6. I.. Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n I Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n • 1. Ph©n chia nh©n • 2. Ph©n chia tÕ bμo chÊt
 7. 1. Ph©n chia nh©n • Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n b¾t ®Çu b»ng sù ph©n chia nh©n tÕ bμo. • Sù ph©n chia nh©n tr¶i qua mÊy kú?
 8. KÌ Đ Ầ U KÌ GIỮA Sù ph©n chia nh©n tr¶i qua 4 kú KÌ SAU KÌ CUỐI
 9. C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n C¸c kú Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c NST nh©n con Kú ®Çu Kú gi÷a Kú sau Kú cuèi
 10. C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n C¸c C¸c kú Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c NST nh©n con Kú ®Çu Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c C¸c NST nh©n con tiªu ®−îc h×nh ®ãng xo¾n vμ biÕn. thμnh co ng¾n ®Ýnh trªn thoi v« s¾c.
 11. C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n C¸c kú Mμng nh©n Thoi ph©n NST vμ nh©n bμo con Kú gi÷a Mμng nh©n Thoi v« s¾c NST ®ãng vμ nh©n ®−îc hoμn xo¾n vμ co con biÕn chØnh. ng¾n cùc ®¹i mÊt. tËp trung thμnh 1 hμng trªn mÆt ph¼ng xÝch ®¹o cña thoi v« s¾c.
 12. C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n C¸c kú Mμng nh©n Thoi ph©n NST vμ nh©n bμo con Mμng nh©n Thoi v« s¾c 2 cromatit Kú sau vμ nh©n co rót lμm trong cÆp con biÕn c¸c NST kÐp NST kÐp t¸ch mÊt. ph©n ly. nhau ë t©m ®éng thμnh 2 NST ®¬n, ®i vÒ 2 cùc cña tÕ bμo.
 13. C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n C¸c kú Mμng nh©n Thoi ph©n NST vμ nh©n con bμo Mμng nh©n Thoi v« s¾c NST duçi Kú cuèi vμ nh©n con biÕn mÊt xo¾n xuÊt hiÖn trë l¹i, h×nh thμnh 2 nh©n
 14. C¸c kú C¸c diÔn biÕn c¬ b¶n Mμng nh©n Thoi ph©n NST vμ nh©n con bμo Kú ®Çu Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c ®−îc C¸c NST ®ãng xo¾n vμ co ng¾n ®Ýnh nh©n con tiªu h×nh thμnh trªn thoi v« s¾c. biÕn. Kú gi÷a Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c ®−îc NST ®ãng xo¾n vμ co ng¾n cùc ®¹i tËp nh©n con biÕn hoμn chØnh. trung thμnh 1 hμng trªn mÆt ph¼ng mÊt. xÝch ®¹o cña thoi v« s¾c. Kú sau Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c co 2 cromatit trong cÆp NST kÐp t¸ch nh©n con biÕn rót lμm c¸c NST nhau ë t©m ®éng thμnh 2 NST ®¬n, ®i mÊt. kÐp ph©n ly. vÒ 2 cùc cña tÕ bμo. Kú cuèi Mμng nh©n vμ Thoi v« s¾c biÕn NST duçi xo¾n nh©n con xuÊt mÊt hiÖn trë l¹i, h×nh thμnh 2 nh©n
 15. NST sau khi nh©n ®«i kh«ng t¸ch nhau ngay NST dÝnh nhau ë t©m ®éng gióp mμ cßn dÝnh nhau ë t©m ph©n chia ®ång ®Òu vËt chÊt di truyÒn ®éng sÏ cã lîi Ých g×?
 16. T¹i sao NST l¹i ph¶i co xo¾n tíi møc cùc ®¹i råi míi ph©n chia c¸c NS Tö vÒ 2 cùc cña tÕ bμo? NST co xo¾n ®Ó khi ph©n ly vÒ 2 cùc cña tÕ bμo kh«ng bÞ rèi
 17. T¹i sao NST l¹i tËp trung ë mÆt ph¼ng xÝch ®¹o thμnh mét hμng? NÕu NST n»m lÖch vÒ mét phÝa th× sao? §Ó c©n b»ng lùc kÐo ë 2 ®Çu tÕ bμo cña thoi v« s¾c. NÕu NST n»m lÖch vÒ mét phÝa th× sÏ ph©n chia kh«ng ®ång ®Òu VCDT
 18. §©y lμ c¸c kú nμo? Kú ®Çu Kú tr−íc gi÷a Pha G2 Kú gi÷a Kú cuèi Kú sau
 19. Kú sau Kú cuèi
 20. 2. Ph©n chia tÕ bμo chÊt Sù ph©n chia tÕ bμo chÊt diÔn ra gÇn nh− t−¬ng ®−¬ng víi sù ph©n chia nh©n nh−ng râ nhÊt lμ ë kú sau vμ kú cuèi Sù ph©n chia tÕ bμo chÊt ë TB§V vμ TBTV cã gièng nhau kh«ng?
Đồng bộ tài khoản