bai 3 dieu hoa hoat dong gen

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
147
lượt xem
25
download

bai 3 dieu hoa hoat dong gen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bai 3 dieu hoa hoat dong gen', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bai 3 dieu hoa hoat dong gen

 1. Bài 3 ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN
 2. ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN I. Kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu hoμ ho¹t ®éng gen - §iÒu hoµ ho¹t ®éng gen: §iÒu hoµ l−îng s¶n phÈm do gen t¹o ra, gióp tÕ bµo ®iÒu chØnhđtæng hîp pr«tªin cÇn thiÕt vµo -Thế nào là iều hoà hoạt động của gen? lóc cÇn thiÕt. - SV nh©n s¬: §iÒuCác mức độ điều - hßa phiªn m· hoà hoạt động gen? - SV nh©n chuÈn: §iÒu hßa phiªn m·, dÞch m·, sau dÞch m·.
 3. ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN II. §iÒu hoμ ho¹t ®éng cña gen ë sinh vËt nh©n s¬ 1. M« h×nh cÊu tróc Opªron Lac Gen ®iÒu hoμ Opªron Lac P R P 0 Z Y A (S¬ ®å m« h×nh cÊu tróc cña Opªron Lac ë vi khuÈn E.coli) - Opªron: C¸c gen cÊu tróc liªn quan vÒ chøc n¨ng th−êng ph©n bè liÒn nhau thµnh côm vµ cã chung mét c¬ chÕ ®iÒu hoµ ®−îc gäi lµ Opªron.
 4. ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN II. §iÒu hoμ ho¹t ®éng cña gen ë sinh vËt nh©n s¬ 1. M« h×nh cÊu tróc Opªron Lac Gen ®iÒu hoμ Opªron Lac P R P 0 Z Y A - Opªron: - C¸c thµnh phÇn cña mét Opªron: + C¸c gen cÊu tróc: Z, Y, A kiÓm so¸t tæng hîp c¸c enzim tham gia vµo c¸c ph¶n øng ph©n gi¶i ®−êng lact«z¬ cã trong m«i tr−êng ®Ó cung cÊp n¨ng l−îng cho tÕ bµo. + Vïng vËn hµnh O (Operator): N¬i g¾n Protein øc chÕ ng¨n c¶n qu¸ tr×nh phiªn m· cña c¸c gen cÊu tróc.
 5. ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN II. §iÒu hoμ ho¹t ®éng cña gen ë sinh vËt nh©n s¬ 1. M« h×nh cÊu tróc Opªron Lac Gen ®iÒu hoμ Opªron Lac P R P 0 Z Y A + Vïng khëi ®éng P (Promoter): N¬i ARN P«limeraza b¸m vµo vµ khëi ®éng phiªn m·. - Gen ®iÒu hoµ R (kh«ng n»m trong thµnh phÇn cña opªron): kiÓm so¸t tæng hîp prr«tªin øc chÕ. Pr«tªin nµy cã ¸i lùc víi vïng vËn hµnh O ng¨n c¶n phiªn m· c¸c gen trong opªron.
 6. ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN 2. Sù ®iÒu hoμ ho¹t ®éng cña Operon Lac - Khi m«i tr−êng kh«ng cã Lact«z¬: Gen ®iÒu hßa R tæng hîp protein øc chÕ (g¾n vµo vïng vËn hµnh O g©y øc chÕ phiªn m· cña c¸c gen cÊu tróc Z, Y, A. - Khi m«i tr−êng cã Lactoz¬: Lact«z¬ nh− lµ chÊt c¶m øng g¾n vµo vµ lµm thay ®æi cÊu h×nh protein øc chÕ nªn nã kh«ng thÓ g¾n ®−îc vµo vïng vËn hµnh O ARN p«limeraza b¸m vµo vïng khëi ®éng P c¸c gen cÊu tróc Z, Y, A ho¹t ®éng phiªn m·, dÞch m·.
 7. sinh tæng hîp pr«tªin 2. Sù ®iÒu hoμ ho¹t ®éng cña Operon Lac OPÊRON Gen vận hành Nhóm gen cấu trúc Gen điều hoà(R) A C B ADN mARN Sự tổng hợp bị dừng lại Các phần tử ức chế
 8. sinh tæng hîp pr«tªin 2. Sù ®iÒu hoμ ho¹t ®éng cña Operon Lac OPÊRON Gen vận hành Nhóm gen cấu trúc Gen điều hoà(R) A C B ADN mARN Sự tổng hợp bị dừng lại Các phần tử + ức chế Các phần tử cảm ứng
 9. 10 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Chọn phương án đúng cho cho câu trắc nghiệm sau 1. Trong c¬ chÕ ®iÒu hoµ biÓu hiÖn cña gen ë tÕ bµo nh©n s¬, vai trß cña gen ®iÒu hoµ R lµ A. g¾n víi c¸ pr«tªin øc chÕ lµm c¶n trë ho¹t ®éng cña enzim phiªn m·. B. qui ®Þnh tæng hîp pr«tªin øc chÕ t¸c ®éng lªn vïng vËn B. hµnh. C. tæng hîp pr«tªin øc chÕ t¸c ®éng lªn vïng ®iÒu hoµ. C. D. tæng hîp pr«tªin øc chÕ t¸c ®éng lªn c¸c gen cÊu tróc. D.
 10. 10 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Chọn phương án đúng cho cho câu trắc nghiệm sau 2. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ được hiểu là A. Gen có được phiên mã và dịch mã hay không. B. Gen có được biểu hiện kiểu hình hay không. C. Gen có được dịch mã hay không. D. Gen có được phiên mã hay không.
 11. 10 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Chọn phương án đúng cho cho câu trắc nghiệm sau 3. Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì A. Tất cả các gen trong tế bào điều hoạt động. B. Phần lớn các gen trong tế bào không hoạt động hoặc họat động rất yếu. C. Chỉ có một gen trong tế bào hoạt động. D. Tất cả các gen trong tế bào có lúc đồng hoạt động có khi đồng loạt dừng.
 12. 10 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Chọn phương án đúng cho cho câu trắc nghiệm sau 4. Đối với ôperon ở E. coli thì tín hiệu điều hòa hoạt động của gen là: A. Đường lactozơ. B. Đường saccarozo. C. Đường mantozo. D.Đường glucozo.
 13. 10 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 10 Chọn phương án đúng cho cho câu trắc nghiệm sau 5. Cơ chế điều hòa đối với ôperon lác ở E. coli dựa vào tương tác của các yếu tố nào: A. Dựa vào tương tác của protein ức chế với vùng P. B. Dựa vào tương tác của protein ức chế với nhóm gen cấu trúc.. C. Dựa vào tương tác của protein ức chế với vùng O. D. Dựa vào tương tác của protein ức chế với sự thay đổi điều kiện môi trường.
 14. • Good luck
Đồng bộ tài khoản