Bài 3: Windows Commander và WinZip

Chia sẻ: Nguyễn Tất Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
132
lượt xem
55
download

Bài 3: Windows Commander và WinZip

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giảng dạy tin học căn bản dành cho giáo viên giảng dạy môn công nghệ thông tin làm giáo án giảng dạy tham khảo. Giới thiệu: Windows Commander là một chương trình hỗ trợ người sử dụng máy tính quản lý các tập tin và thư mục trong hệ thống máy tính. Lý thuyết 4 tiết, thực hành 6 tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3: Windows Commander và WinZip

 1. Baøi 3 Windows Commander vaø WinZip Noäi dung Giôùi thieäu veà Windows Commander..................................3 Söû duïng Windows Commander..........................................5 Caùc thao taùc treân taäp tin vaø thö muïc .................................8 Tìm kieám taäp tin ..............................................................12 Neùn vaø giaûi neùn ...............................................................15 Caét vaø noái taäp tin .............................................................17 WinZip .............................................................................19 Windows Commander Trung Taâm Tin Hoïc
 2. Giôùi thieäu Windows Commander laø moät chöông trình hoã trôï ngöôøi söû duïng maùy tính quaûn lyù caùc taäp tin vaø thö muïc trong heä thoáng maùy tính Lyù thuyeát - Giôùi thieäu tính naêng cuûa Windows Commander 4 Tieát - Nhöõng thaønh phaàn chính cuûa phaàn meàm - Caùch thay ñoåi caùc tuyø choïn cuûa chöông trình - Thao taùc quaûn lyù taäp tin, thö muïc - Neùn, giaûi neùn. Caét, noái taäp tin Thöïc haønh - Thöïc hieän caùc thao taùc quaûn lyù taäp tin vaø thö muïc 6 Tieát - Tìm kieám taäp tin - Thao taùc neùn vaø giaûi neùn - Thao taùc caét noái taäp tin Windows Commander 2 Trung Taâm Tin Hoïc
 3. Giôùi thieäu veà Windows Commander Noäi dung Giôùi thieäu phaàn meàm Windows Windows Commander laø gì? Commander vaø nhöõng tính Caùc tính naêng cuûa Windows Commander naêng noåi baät cuûa phaàn meàm. Windows Commander laø gì? Laø moät phaàn meàm quaûn lyù taäp tin, thö muïc chaïy treân neàn cuûa heä ñieàu haønh Windows, cung caáp cho ngöôøi söû duïng nhieàu chöùc naêng maø Windows Explorer coøn thieáu soùt nhö laøm vieäc vôùi taäp tin neùn, chia moät taäp tin lôùn thaønh nhieàu taäp tin nhoû,... Phaàn meàm coù 2 cöûa soå laøm vieäc, ngöôøi duøng coù theå thöïc hieän caùc thao taùc treân 2 cöûa soå cuûa chöông trình, töông töï nhö Norton Commander treân DOS Caùc tính naêng cuûa Windows Commander Windows Commander laø moät öùng duïng cung caáp cho ngöôøi duøng nhieàu caùc tính naêng quaûn lyù taäp tin vaø thö muïc. Thöøa keá yù töôûng töø phaàn meàm Norton Commander noåi tieáng treân DOS, Windows Commander laø moät öùng duïng thaân thieän vaø giao dieän ñeïp maét, deã söû duïng vôùi ngöôøi duøng. Caùc tính naêng noåi baät cuûa Windows Commander. Cung caáp caùc phím noùng töông töï nhö cuûa Norton Commander ñeå thöïc hieän caùc thao taùc caàn thieát treân taäp tin. Hoã trôï thao taùc keùo thaû (Drag and Drop) taäp tin töø thö muïc naøy sang thö muïc khaùc Cho pheùp neùn vaø giaûi neùn taäp tin, thö muïc vôùi nhieàu ñònh daïng khaùc nhau nhö ZIP, ARJ, LZH,... Cho pheùp chia moät taäp tin coù kích thöôùc lôùn thaønh nhieàu taäp tin nhoû khi caàn sao cheùp qua ñóa meàm Tìm kieám taäp tin vaø thö muïc deã daøng vaø tieän duïng Cho pheùp thay ñoåi maøn hình giao dieän vaø caùch thöùc söû duïng baøn phím vaø chuoät theo sôû thích cuûa ngöôøi duøng. Windows Commander 3 Trung Taâm Tin Hoïc
 4. Caùc thaønh phaàn giao dieän cuûa Windows Commander Windows Commander 4 Trung Taâm Tin Hoïc
 5. Söû duïng Windows Commander Noäi dung Thay ñoåi caùc tuøy choïn veà giao dieän vaø Trình baøy chöùc naêng cuûa thao taùc cuûa chöông trình Windows Commander vaø caùch Ñoåi cöûa soå, oå ñóa laøm vieäc thöïc hieän caùc chöùc naêng ñoù. Choïn taäp tin thö muïc caàn xöû lyù Windows Commander laø moät chöông trình quaûn lyù taäp tin, thö muïc nhoû goïn, deã söû duïng vaø deã hoïc. Ngoaøi khaû naêng quaûn lyù taäp tin trong maùy tính, chöông trình coøn cho pheùp ngöôøi söû duïng tröïc tieáp thay ñoåi caùch hieån thò cuûa moät soá thaønh phaàn giao tieáp trong chöông trình Thay ñoåi caùc tuyø choïn veà giao dieän vaø caùc thao taùc Moät trong nhöõng ñieåm noåi baät cuûa Windows Commander laø khaû naêng cho pheùp ngöôøi söû duïng tuyø choïn nhöõng thaønh phaàn giao dieän quen thuoäc vaø deã söû duïng ñoái vôùi hoï. Moät soá thaønh phaàn giao dieän thöôøng gaëp vaø coù theå thay ñoåi ñöôïc bao goàm: Caùc thaønh phaàn cô baûn coù theå aån hieån cuûa trong chöông trình Thaønh phaàn duøng ñeå quaûn lyù oå ñóa (drive buttons vaø drive combobox) Thaønh phaàn duøng ñeå xem thoâng tin cuûa caùc taäp tin trong oå ñóa vaø hoã trôï saép xeáp caùc taäp tin trong cöûa soå laøm vieäc cuûa chöông trình (tabstop header) Caùc böôùc thöïc hieän vieäc aån hieän nhöõng thaønh phaàn cuûa maøn hình laøm vieäc Choïn chöùc naêng Configuration treân thanh thöïc ñôn cuûa chöông trình, sau ñoù choïn muïc Option…. Chöông trình seõ hieän hoäp thoaïi Configuration Treân trang Layout cuûa hoäp thoaïi, check hoaëc uncheck vaøo nhöõng tuyø choïn ñeå aån hay hieän caùc thaønh phaàn giao dieän cuûa chöông trình: Show drive buttons: hieån thò thaønh phaàn quaûn lyù oå ñóa ôû daïng nuùt Show drive combobox: hieån thò thaønh phaàn quaûn lyù oå ñóa laø moät Combox Box Show tabstop header: hieån thò thaønh phaàn xem thoâng tin caùc taäp tin trong oå ñóa vaø saép xeáp thöù töï cuûa caùc taäp tin Sau cuøng, choïn OK hay Apply ñeå chaáp nhaän caùc thay ñoåi vöøa thieát laäp Trong Windows Commader, chuoät vaø baøn phím ñeàu coù theå ñöôïc duøng ñeå thöïc hieän caùc chöùa naêng. Ñaëc bieät, yù nghóa söû duïng cuûa nuùt phaûi chuoät coù theå thay ñoåi tuyø theo sôû thích cuûa ngöôøi söû duïng Windows Commander 5 Trung Taâm Tin Hoïc
 6. Nuùt phaûi cuûa chuoät coù theå ñöôïc söû duïng gioáng nhö trong moâi tröôùng NC Dos, hoaëc söû duïng nhö ñang laøm vieäc treân cöûa soå Windows Explorer Caùc böôùc thöïc hieän caáu hình tính naêng cuûa thao taùc click phaûi chuoät: Môû hoäp thoaïi Configuration cuûa chöông trình Choïn trang Operation cuûa hoäp thoaïi, choïn moät trong hai tuyø choïn trong vuøng Mouse Selection Mode: Use right mouse button (as in NC): duøng nuùt beân phaûi cuûa chuoät ñeå choïn taäp tin, thö muïc. Click phaûi vaøo taäp tin caàn choïn, sau ñoù keùo chuoät qua nhöõng taäp tin khaùc neáu muoán choïn nhieàu taäp tin cuøng moät luùc Left mouse button (Windows standard): khi click phaûi vaøo moät taäp tin thì seõ xuaát hieän moät menu taét vôùi caùc chöùc naêng quaûn lyù taäp tin nhö trong cöûa soå Explorer cuûa Windows Sau cuøng, choïn OK hay Apply ñeå chaáp nhaän caùc thay ñoåi vöøa thieát laäp Ñoåi cöûa soå, oå ñóa laøm vieäc Chöông trình Windows Commander coù 2 cöûa soå laøm vieäc khaùc nhau, vaø xuaát hieän ñoàng thôøi. Moïi thao taùc quaûn lyù taäp tin, thö muïc ñeàu xuaát phaùt töø moät trong hai cöûa soå naøy. Taïi moät thôøi ñieåm, ta chæ coù theå laøm vieäc treân 1 cöûa soå vaø coù theå di chuyeån qua laïi giöõa 2 cöûa soå khi ñang laøm vieäc. Ñeå di chuyeån töø cöûa soå naøy sang cöûa soå khaùc coù 2 caùch thöïc hieän: Click chuoät vaøo cöûa soå caàn laøm vieäc Nhaán phím Tab ñeå di chuyeån töø cöûa soå ñang laøm vieäc ñeán cöûa soå coøn laïi Moïi thao taùc treân caùc taäp tin, thö muïc ñeàu phaûi döïa vaøo moät oå ñóa naøo ñoù trong maùy tính. Vì vaây, khi laøm vieäc treân moät cöûa soå, tröôùc tieân ta phaûi choïn oå ñóa caàn laøm vieäc. Taïi moät thôøi ñieåm, moãi cöûa soå chæ laøm vieäc vôùi moät oå ñóa. Hai cöûa soå coù theå cuøng quaûn lyù moät oå ñóa taïi moät thôøi ñieåm. Ñeå choïn oå ñóa caàn laøm vieäc coù 2 caùch, tuyø vaøo thaønh phaàn quaûn lyù oå ñóa cuûa chöông trình Thaønh phaàn Caùch thöïc hieän Click chuoät vaøo bieåu töôïng oå ñóa caàn söû duïng Click vaøo , sau ñoù choïn teân oå ñóa caàn söû duïng Windows Commander 6 Trung Taâm Tin Hoïc
 7. Choïn taäp tin, thö muïc caàn xöû lyù Sau khi choïn oå ñóa caàn laøm vieäc, ñoái töôïng maø ta thao taùc tröïc tieáp chính laø taäp tin vaø thö muïc. Thö muïc trong Windows Commander luoân coù bieåu töôïng , caùc taäp tin seõ mang bieåu töôïng cuûa öùng duïng quaûn lyù ñeán noù. Ñeå laøm vieäc vôùi taäp tin, thö muïc tröôùc tieân ta phaûi choïn nhöõng taäp tin, thö muïc caàn laøm vieäc. Thao taùc choïn taäp tin, thö muïc coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng chuoät hay baèng baøn phím vaø coù theå choïn 1 hay nhieàu taäp tin cuøng moät luùc. Nhöõng taäp tin, thö muïc ñang ñöôïc choïn seõ coù maøu ñoû. Ta coù theå boû choïn taäp tin thö, muïc baèng caùch laäp thao taùc choïn treân taäp tin, thö muïc ñoù moät laàn nöõa. Choïn taäp tin, thö muïc baèng chuoät Coù 2 caùch ñeå choïn taäp 1 taäp tin, thö muïc: Söû duïng nuùt phaûi cuûa chuoät khi tuyø choïn Use right mouse button (as in NC) ñöôïc choïn Nhaán giöõ phím Ctrl hay phím Shift, sau ñoù click traùi chuoät Coù 2 caùch ñeå choïn nhieàu taäp tin, thö muïc: Click phaûi chuoät vaø keùo reâ chuoät qua nhöõng taäp tin, thö muïc caàn choïn khi tuyø choïn Use right mouse button (as in NC) ñöôïc choïn Nhaán giöõ phím Ctrl hay phím Shift, sau ñoù click traùi chuoät Caùc böôùc ñeå choïn taäp tin, thö muïc baèng baøn phím: Trong cöûa soå laøm vieäc, söû duïng phím nhöõng phím di chuyeån leân xuoáng ñeå di chuyeån ñeán taäp tin, thö muïc caàn choïn Nhaán phím Insert ñeå choïn taäp tin, thö muïc. Sau ñoù coù theå di chuyeån ñeán taäp tin, thö muïc khaùc ñeå choïn tieáp Coù theå söû duïng phím * ñeå choïn taát caùc caùc taäp tin cuûa cöûa soå ñang laøm vieäc. Neáu muoán choïn ñoàng thôøi caùc taäp tin vaø thö muïc trong cöûa soå ñang laøm vieäc baèng phím * thì vaøo trang Operartion cuûa cöûa soå Configuration, sau ñoù click vaøo tuyø choïn Also select directories Windows Commander 7 Trung Taâm Tin Hoïc
 8. Caùc thao taùc treân taäp tin vaø thö muïc Noäi dung Caùc thao taùc treân thö muïc Trình baøy caùc thao taùc ñeå Xem vaø thöïc thi moät taäp tin quaûn lyù taäp tin vaø thö muïc cuûa Thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån taäp tin thö muïc Windows Commander. Thao taùc xoaù taäp tin thö muïc Taäp tin vaø thö muïc laø 2 ñoái töôïng maø chöông trình Windows Commander tröïc tieáp quaûn lyù. Do ñoù, nhöõng chöùc naêng cuûa chöông trình taäp trung vaøo 2 ñoái töôïng naøy. Phaàn lôùn nhöõng chöùc naêng cuûa chöông trình coù yù nghóa gioáng nhau treân caû 2 ñoái töôïng, chaúng haïn nhö chöùc naêng sao cheùp, di chuyeån, neùn,… Beân caïnh ñoù cuõng coù nhöõng chöùc naêng chæ coù yù nghóa treân 1 ñoái töôïng, nhö laø chöùc naêng taïo thö muïc thì chæ coù yù nghóa vôùi thö muïc, Windows Commander khoâng coù chöùc naêng taïo taäp tin Caùc thao taùc treân thö muïc Coâng veäc löu tröõ treân maùy tính chuû yeáu laø quaûn lyù caùc taäp tin cuûa nhöõng öùng duïng khaùc nhau, nhöõng taäp tin coù muïc ñích söû duïng khaùc nhau. Do ñoù, ñeå toå quaûn lyù löu tröõ treân maùy tính ñöôïc goïn gaøng vaø deå daøng ngöôøi ta seõ döïa treân caùc thö muïc. Thö muïc coù yù nghóa gioáng nhö laø nhöõng tuùi duøng ñeå döïng hoà sô laø caùc taäp tin treân maùy tính. Moät thö muïc coù theå chöùa nhieàu taäp tin khaùc nhau vaø cuõng coù theå chöùa nhöõng thö muïc khaùc. Ñeå laøm vieäc vôùi nhöõng ñoái töôïng ñöôïc chöùa trong thö muïc, tröôùc tieân phaûi di chuyeån ñeán thö muïc ñoù. Sau ñoù, vaøo beân trong thö muïc vaø thöïc hieän caùc thao taùc caàn thieát. Caùch di chuyeån qua laïi giöõa caùc thö muïc Trong cöûa soå laøm vieäc, choïn oå ñóa chöùa thö muïc caàn söû duïng Duøng phím caùc phím muõi teân leân xuoáng ñi di chuyeån qua laïi giöõa caùc thö muïc cuøng caáp, hay coù theå click vaøo thö muïc caàn choïn Taïi thö muïc ñang choïn, nhaán phím Enter (hay Double Click chuoät) ñeå vaøo xem noäi dung cuûa thö muïc ñang ñöùng Nhaán phím Enter (hay Double Click chuoät) vaøo doøng ñaàu tieân ( ) cuûa cöûa soå ñang laøm vieäc ñeå quay veà thö muïc cha cuûa thö muïc ñang ñöùng. Coù theå söû duïng toå hôïp phím Ctrl+PageUp Chöông trình Windows Commander cho pheùp ta taïo moät thö muïc môùi neáu caàn. Thö muïc môùi taïo phaûi naèm trong moät oå ñóa naøo ñoù cuûa maùy tính. Thö muïc môùi taïo coù theå naèm trong moät thö muïc ñaõ coù treân ñóa. Teân cuûa thö muïc phaûi thoaõ nhöõng quy ñònh veà caùch thöùc ñaët teân cuûa heä ñieàu haønh Windows Windows Commander 8 Trung Taâm Tin Hoïc
 9. Taïo thö muïc môùi Choïn oå ñóa hay thö muïc seõ chöùa thö muïc caàn taïo Nhaán phím F7 ñeå goïi chöùc naêng taïo thö muïc môùi cuûa Windows Commander Nhaäp teân cuûa thö muïc caàn taïo vaøo hoäp thoaïi môùi xuaát hieän Choïn OK ñeå taïo thö muïc coù teân môùi nhaäp, neáu choïn Cancel thì thao taùc taïo thö muïc bò huyû boû Hoäp thoaïi nhaäp teân thö muïc caàn taïo Xem vaø thöïc thi moät taäp tin Trong moâi tröôøng laøm vieäc cuûa heä ñieàu haønh Windows, neáu muoán xem noäi dung cuûa moät taäp tin hay thöïc thi moät öùng duïng thì chæ vieäc choïn taäp tin vaø nhaán phím Enter (hay double click chuoät). Chöông trình Windows Commander ngoaøi hoã trôï 2 tính naêng treân coøn coù theâm moät tieän ích nöõa duøng ñeå xem nhanh noäi dung cuûa nhieàu taäp tin cuøng moät luùc (thöôøng laø nhöõng taäp tin coù ñònh daïng ASCII), chæ xem chöù khoâng chænh söûa noäi dung Xem noäi dung taäp tin Choïn taäp tin caàn xem, thöôøng laø nhöõng taäp tin coù ñònh daïng laø ASCII Coù 2 caùch xem noäi dung nhö sau: • Nhaán phím F3 ñeå xem noäi dung cuûa taäp tin nhöng khoâng theå chænh söûa noäi dung • Nhaán phím F4 ñeå xem vaø chình söûa noäi dung cuûa taäp tin. Neáu kích thöôùc cuûa taäp tin nhoû hôn 64K thì taäp tin seõ ñöôïc môû baèng chöông trình NotePad, neáu lôùn hoân 64K thì WordPad seõ ñöôïc söû duïng ñeå xem noäi dung cuûa taäp tin Trong heä thoáng maùy tính coù 2 loaïi taäp tin cô baûn: taäp tin bình thöôøng vaø taäp tin öùng duïng. Taäp tin bình thöôøng laø taäp tin khoâng theå chaïy ñoäc laäp, noù phaûi ñöôïc môû trong öùng duïng neàn coù theå thao taùc xöû lyù noù. Taäp tin öùng duïng laø taäp tin maø coù theå chaïy ñoäc laäp trong moâi tröôøng laøm vieäc cuûa heä ñieàu haønh Windows chöù khoâng caàn söï hoã trôï cuûa moät chöông trình naøo khaùc. Duø laø kieåu naøo ñi nöõa thì thao taùc môû hay thöïc thi taäp tin cuõng gioáng nhau Thöïc thi taäp tin Choïn taäp tin caàn thöïc thi Nhaán phím Enter hay double click vaøo taäp tin. Windows Commander seõ nhaän daïng taäp tin laø kieåu gì vaø coù thao taùc xöõ lyù töông öùng: Windows Commander 9 Trung Taâm Tin Hoïc
 10. • Neáu laø taäp tin bình thöôøng thì noù seõ ñöôïc môû trong moâi tröôøng cuûa öùng duïng maø taäp tin ñoù ñöôïc taïo • Neáu taäp tin laø moät öùng duïng thì öùng duïng seõ ñöôïc thi haønh Thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån taäp tin thö muïc Trong quaù trình quaûn lyù heä thoáng taäp tin thö muïc trong maùy tính, vò trí löu tröõ cuûa caùc taäp tin coù theå thay ñoåi tuyø caùch thöùc toå chöùc cuûa ngöôøi söû duïng. Taäp tin, thö muïc coù theå ñöôïc ñoåi teân hay coù nhu caàu taïo moät baûn löu tröõ cuûa nhöõng taäp tin quan troïng. Ñoù laø nhöõng thao taùc thöôøng xuyeân vaø caàn thieát treân heä thoáng taäp tin thö muïc trong maùy tính. Chöông trình Windows Commander hoã trôï caùc chöùc naêng treân thoâng qua heä thoáng phím vaø chuoät giuùp ngöôøi söû duïng deã daøng thöïc hieän caùc thao taùc vaø vaø coù caûm giaùc quen thuoäc cho nhöõng ngöôøi töøng laøm vieäc treân moâi tröôøng Windows hay NC Dos Thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån baèng baøn phím Trong cöûa soå ñang laøm vieäc, choïn taäp tin, thö muïc caàn thao taùc Nhaán phím F5 neáu muoán sao cheùp, F6 khi caàn di chuyeån. Khi ñoù, xuaát hoäp thoaïi thoâng baùo nôi maø taäp tin, thö muïc seõ ñöôïc chuyeån ñeán. Trong hoäp thoaïi naøy, coù theå nhaäp laïi teân môùi cho taäp tin, thö muïc neáu muoán ñoåi teân cuûa thö muïc, taäp tin Hoäp thoaïi thoâng baùo nôi maø taäp tin, thö muïc seõ ñöôïc chuyeån ñeán Taäp tin, thö muïc ñoù seõ ñöôïc chuyeån ñeán thö muïc hieän haønh cuûa cöûa soå coøn laïi. Neáu muoán choïn thö muïc khaùc thì click vaøo nuùt Tree treân hoäp thoaïi thoâng baùo. Sau ñoù choïn thö muïc treân caây thö muïc ñöôïc hieån thò Coù theå thöïc hieän thao taùc treân baèng chuoät nhöng chæ coù yù nghóa laø sao cheùp, ñoåi teân chöù khoâng theå di chuyeån Thao taùc sao cheùp baèng chuoät Trong cöûa soå ñang laøm vieäc, choïn taäp tin, thö muïc caàn thao taùc Click chuoät vaøo caùc taäp tin ñaõ choïn, keùo thaû nhöõng taäp tin ñoù vaøo thö muïc caàn cheùp Thao taùc xoaù taäp tin thö muïc Moïi taäp tin, thö muïc trong heä thoáng maùy tính neáu ñöôïc taïo ra thì ñeàu coù theå bò huyû ñi. Thao taùc xoaù nhöõng taäp tin, thö muïc trong maùy tính khoâng coøn söû duïng nöõa giuùp vieäc quaûn lyù taäp tin deã daøng vaø Windows Commander 10 Trung Taâm Tin Hoïc
 11. hieäu quaû hôn trong vieäc tìm kieám thoâng tin cuûa caùc taäp tin ñöôïc löu tröõ. Ñoàng thôøi laøm taêng khaû naêng löu tröõ cuûa oå ñóa Caùc thao taùc thöïc hieän xoaù taäp tin, thö muïc: Trong cöûa soå ñang laøm vieäc, choïn taäp tin, thö muïc caàn thao taùc Nhaán phím F8 hay Delete ñeå xoaù taäp tin, thö muïc ñaõ choïn. Neáu nhaán giöõ phím Shift khi xoaù thì taäp tin, thö muïc bò xoaù seõ khoâng ñöôïc chöùa trong Recycle Bin cuûa Windows Windows Commander 11 Trung Taâm Tin Hoïc
 12. Tìm kieám taäp tin Noäi dung Trình baøy caùch tìm caùc taäp tin Caùc thaønh phaàn treân maøn hình tìm cuûa coù treân maùy tính ñang laøm Windows Commander vieäc. Caùc thao taùc sau khi thöïc hieän tìm Neáu baïn muoán xem noäi dung dung cuûa moät taäp tin maø baïn ñaõ taïo vaøo 1 naêm tröôùc nhöng baïn laïi khoâng nhôù teân cuûa taäp tin laø gì? Hoaëc baïn nhôù teân cuûa taäp tin nhöng laïi khoâng nhôù noù ñöôïc caát ôû choå naøo trong haøng traêm taäp tin vaø thö muïc trong maùy tính cuûa baïn thì baïn phaûi laøm sao? Khoâng leû phaûi môû töøng taäp tin ra xem noäi dung? Tìm kieám thoâng tin trong maùy tính luoân laø thao taùc thöôøng xuyeân vaø caàn thieát. Do ñoù, nhöõng phaàn meàm quaûn lyù taäp tin, thö muïc luoân xaây döïng moät chöùc naêng tìm kieám tieän duïng vaø hieäu quaû cho ngöôøi söû duïng. Moät chöùc naêng tìm kieám ñöôïc xem laø toát phaûi cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn caùc tieâu chuaån tìm khaùc nhau veà teân, kieåu cuûa taäp tin, ngaøy taïo taäp tin naèm trong moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù, kích thöôùc toái ña, kích thöôïc toái thieåu, noäi dung taäp tin coù chöùa giaù trò nhaäp vaøo, … Caùc thaønh phaàn treân maøn hình tìm cuûa Windows Commander Phaàn meàm Windows Commander cung caáp moät maøn hình tìm kieám deã söû duïng, vôùi ñaày ñuû caùc tieâu chuaån tìm caàn thieát ñeå ngöôøi söû duïng coù theå nhanh choùng tìm ñöôïc thoâng tin caàn thieát. Ngoaøi ra, hoã trôï chöùc naêng ghi nhôù caùc tieâu chuaån cuûa nhöõng laàn tìm tröôùc ñoù ñeå ngöôøi söû duïng coù theå nhanh choùng choïn maø khoâng caàn phaûi ñi thieát laäp laïi töøng tieâu chuaån Nhaán toå hôïp phím Alt + F7 ñeå baét ñaàu laøm vieäc vôùi maøn hình tìm cuûa chöông trình Maøn hình coù 3 trang, trang Gerneral vaø Advanced duøng ñeå thieát laäp caùc thuoäc tính cuûa taäp tin caàn tìm. Trang Load/Save duøng ñeå löu caùc tieâu chuaån tìm treân 2 trang tröôùc vaø naïp moät thieát laäp ñaõ löu tröôùc ñoù Maøn hình tìm kieám taäp tin Windows Commander 12 Trung Taâm Tin Hoïc
 13. Ñeå baét ñaàu thao taùc tìm kieám, tröôùc heát phaûi thieát laäp caùc tieâu chuaån ñeå tìm kieám treân maøn hình tìm cuûa Windows Commander Caùc tieâu chuaån tìm kieám: Search for: chæ ñònh teân taäp tin caàn tìm, coù theå söû duïng daáu ? hay daáu * ñeå tìm gaàn ñuùng cho phaàn teân vaø phaàn môû roäng cuûa taäp tin Search in: caùc oå ñóa hay thö muïc seõ tìm kieám, nhöõng vuøng tìm kieám khaùc nhau ngaên caùch nhau bôûi daáu chaám phaåy (;) Find text: noäi dung cuûa taäp tin coù chöùa chuoãi caàn tìm Caùc thuoäc tính tìm theo ngaøy, theo kích thöôùc cuûa taäp tin, theo thuoäc tính chæ ñoïc, aån ñöôïc thieát laäp ôû trang Gerneral Caùc thao taùc sau khi thöïc hieän tìm Sau khi thieát laäp caùc thuoäc tính cuûa taäp tin caàn tìm, click vaøo nuùt Start Search ñeå thöïc hieän thao taùc tìm. Maøn hình sau khi thöïc hieän thao taùc tìm coù daïng nhö sau Windows Commnader ngoaøi vieäc thöïc hieän caùc thao taùc tìm kieám nhanh choùng vaø deã daøng coøn hoã trôï moät soá chöùc naêng ñeå xöû lyù taäp keát quaû tìm thaáy treân maøn hình tìm cuûa chöông trình. Treân taäp keát quaû tìm kieám, coù theå thöïc hieän caùc thao taùc sau: Windows Commander 13 Trung Taâm Tin Hoïc
 14. Choïn moät taäp tin vaø xem noäi dung cuûa taäp tin, thöôøng laø nhöõng taäp tin coù ñònh daïng ASCII, choïn chöùc naêng View Choïn moät taäp tin vaø di chuyeån ñeán vò trí cuûa taäp tin trong thö muïc cuûa oå ñóa, choïn chöùc naêng Go to file Di chuyeån taát caû caùc taäp tin tìm ñöôïc ñeán moät vuøng chung, ñoù laø moät list box, khoâng naèm trong baát kyø moät thö muïc naøo cuûa maùy tính. Töø vuøng chung naøy, ngöôøi duøng coù theå thöïc hieän taát caû caùc thao taùc lieân quan ñeán taäp tin nhö laø sao cheùp, di chuyeån …, choïn chöùc naêng Feed to listbox Windows Commander 14 Trung Taâm Tin Hoïc
 15. Neùn vaø giaûi neùn Noäi dung Trình baøy thao taùc neùn vaø giaûi Thao taùc neùn taäp tin neùn taäp tin thö muïc baèng Giaûi neùn taäp tin Windows Commader. Daãn nhaäp Chöùc naêng neùn cuûa chöông trình giuùp taêng khaû naêng löu tröõ cuûa oå ñóa Khi baïn caàn cheùp moät taäp tin keát quaû baèng Word hay Excel sau moät ngaøy laøm vieäc vaøo ñóa meàm ñeå ñem veà nhaø nhöng kích thöôùc cuûa taäp tin laø 1.5M, lôùn hôn khaû naêng löu tröõ cuûa ñóa meàm, thì baïn seõ laøm theá naøo? Coù nhieàu giaûi phaùp cho vaán ñeà naøy, chaúng haïn baïn coù theå cheùp vaøo ñóa CD, duøng moät phaàn meàm caét taäp tin ñeå chia nhoû taäp tin caàn cheùp roài cheùp vaøo nhieàu ñóa meàm, hay laø tìm caùch ñeå kích thöôùc cuûa taäp tin coù theå nhoû hôn laøm maø khoâng laøm thay ñoåi taäp tin. Trong moâi tröôøng laøm vieäc cuûa Windows Commander thì giaûi phaùp laøm nhoû kích thöôùc cuûa taäp tin laø caùch thöôøng ñöôïc söû duïng vaø raát hieäu quaû. Thao taùc neùn taäp tin khoâng chæ coù taùc duïng cheùp nhöõng taäp tin coù kích thöôùc lôùn vaøo nhöõng thieát bò löu tröõ kích thöôùc nhoû maø coøn giuùp tieát kieäm ñaùng keå vuøng nhôù cuûa maùy tính. Thao taùc neùn taäp tin Thao taùc neùn taäp tin trong moâi tröôøng Windows Commander coù theå thöïc hieän cho moät hay nhieàu taäp tin cuøng moät luùc, vaø coù theå thöïc hieän treân thö muïc chöùa caùc taäp tin caàn neùn. Sau khi thöïc hieän thao taùc neùn, ta seõ ñöôïc keát quaû laø moät taäp tin neùn, taäp tin neùn coù theå ôû 2 daïng khaùc nhau: laø moät taäp tin neùn bình thöôøng hoaëc laø moät taäp tin neùn coù khaû naêng töï giaûi neùn. Caùc thao taùc ñeå thöïc hieän vieäc neùn taäp tin Treân cöûa soå ñang laøm vieäc, choïn caùc taäp tin, thö muïc caàn neùn Nhaán toå hôïp phím Alt + F5, khi ñoù hoäp thoaïi neùn seõ xuaát hieän Treân hoäp thoaïi naøy, coù theå: • choïn thö muïc chöùa taäp tin neùn, ñaët teân cho taäp tin neùn • choïn ñònh daïng neùn, ZIP, RAR, ACE, … • taïo khaû naêng töï giaûi neùn cho taäp tin, taäp tin sau khi neùn laø moät taäp tin coù khaû naêng thöïc thi maø khoâng caàn chaïy döôùi neàn cuûa Windows Commander, Create self extracting ZIP archive Choïn OK ñeå thöïc hieän thao taùc neùn Windows Commander 15 Trung Taâm Tin Hoïc
 16. Taäp tin neùn coù theå ôû moät trong 2 daïng sau: Taäp tin neùn bình thöôøng: taäp tin neùn khi naøy gioáng nhö laø moät thö muïc. Nghóa laø coù thöïc hieän caùc thao taùc • sao cheùp moät taäp tin hay thö muïc vaøo taäp tin neùn, khi ñoù taäp tin môùi cheùp vaøo seõ ñöôïc neùn • xoaù moät taäp tin coù trong taäp tin neùn • thöïc thi moät taäp tin coù trong taäp tin neùn Taäp neùn coù theå töï giaûi neùn: taäp tin neùn khi naøy gioáng nhö laø moät taäp tin öùng duïng. Noù coù theå chaïy maø khoâng caàn coù chöông trình Windows Commander. Keát quaû sau khi taäp tin neùn chaïy töông töï nhö chöùc naêng giaûi neùn seõ ñöôïc trình baøy sau ñaây Giaûi neùn taäp tin Sau khi cheùp ñöôïc taäp tin neùn veà nhaø, baïn phaûi giaûi neùn taäp tin thì môùi coù theå laøm vieäc vôùi taäp tin bò neùn. Vieäc giaûi neùn taäp tin chæ thöïc hieän vôùi taäp tin neùn bình thöôøng, coøn vôùi taäp tin coù theå töï giaûi neùn thì chæ caàn thöïc thi taäp tin ñoù seõ nhaän ñöôïc keát quaû cuûa thao taùc giaûi neùn döôùi ñaây Caùc thao taùc ñeå thöïc hieän vieäc giaûi neùn taäp tin neùn Choïn taäp tin caàn giaûi neùn Nhaán toå hôïp phím Alt + F9 ñeå giaûi neùn, khi ñoù seõ coù moät hoäp thoaïi xuaát hieän ñeå choïn thö muïc chöùa nhöõng taäp tin coù trong taäp tin neùn sau khi ñöôïc giaûi neùn Sau khi giaûi neùn ta seõ nhaän laïi ñöôïc nhöõng taäp tin goác tröôùc khi neùn maø khoâng heà laøm thay ñoåi caáu truùc cuõng nhö noäi dung cuûa caùc taäp tin ñoù Coù theå thöïc hieän thao taùc giaûi neùn baèng caùch xem taäp tin neùn nhö laø moät thö muïc Double click hay nhaán phím Enter vaøo taäp tin neùn Choïn moät taäp tin coù trong taäp tin neùn caàn giaûi Cheùp taäp tin ñoù sang thö muïc khaùc, khi naøy chöông trình seõ töï ñoäng giaûi neùn cho taäp tin ñöôïc choïn Windows Commander 16 Trung Taâm Tin Hoïc
 17. Caét vaø noái taäp tin Noäi dung Trình baøy thao taùc caét vaø noái Thao taùc caét taäp tin taäp tin baèng Windows Noái taäp tin Commander. Daãn nhaäp Caét taäp tin giuùp cho vieäc di chuyeån nhöõng taäp tin coù kích thöôùc lôùn ñöôïc thöïc hieän deã daøng Quay laïi vaán ñeà cuûa phaàn neùn taäp tin, neáu sau khi neùn taäp tin maø kích thöôùc cuûa taäp tin vaãn coøn lôùn hôn dung löôïng cuûa ñóa meàm 1.4M thì luùc naøy ta phaûi söû duïng ñeán giaûi phaùp laø chia taäp tin thaønh nhöõng taäp tin coù kích thöôùc nhoû hôn 1.4M. Thao taùc caét taäp tin giuùp ta chia nhoû taäp tin coù kích thöôùc lôùn thaønh nhöõng taäp coù kích thöôùc phuø hôïp vôùi khaû naêng chöùa cuûa thieát bò maø ta seõ söû duïng ñeå löu tröõ taäp tin. Thao taùc caét taäp tin Chöùc naêng caét taäp tin trong Windows Commander cho pheùp thöïc hieän thao taùc caét deã daøng vaø coù nhieàu choïn löïa veà kích thöôùc cho caùc taäp tin keát quaû Caùc thao taùc caét taäp tin Choïn taäp tin caàn caét Choïn chöùc naêng Split File… trong menu Files, khi ñoù xuaát hieän hoäp thoaïi caét taäp tin Coù theå choïn thö muïc chöùa caùc taäp tin sau khi caét vaø kích thöôùc chung cuûa nhöõng taäp tin ñoù Choïn OK ñeå thöïc hieän thao taùc caét taäp tin Hoäp thoaïi caét taäp tin Keát quaû cuûa thao taùc caét laø moät taäp caùc taäp tin seõ mang teân cuûa taäp tin goác coù phaàn môû roäng laø soá thöù töï cuûa caùc taäp tin. Ngoaøi ra coøn coù moät taäp tin coù kieåu laø crc duøng ñeå noái caùc taäp tin laïi neáu caàn Windows Commander 17 Trung Taâm Tin Hoïc
 18. Ví duï Taäp tin caàn caét Keát quaû sau khi caét SQL2000.001 SQL2000.ZIP SQL2000.002 SQL2000.crc Noái taäp tin Nhöõng taäp tin keát quaû sau khi caét coù theå ñöôïc löu taïi nhöõng thieát bò löu tröõ khaùc nhau ñeå di chuyeån töø nôi naøy ñeán nôi khaùc. Khi caàn söû duïng taäp tin goác, taäp tin bò caét, thì phaûi cheùp nhöõng taäp tin keát quaû vaøo cuøng moät thieát bò löu tröõ coù kích thöôùc ñuû lôùn ñeå chöùa taát caû caùc taäp tin keát quaû cuøng moät luùc. Sau ñoù, thöïc hieän thao taùc noái ñeå laáy laïi taäp tin goác tröôùc khi caét. Thao taùc noái taäp tin chæ ñöôïc thöïc hieän treân nhöõng taäp tin ñöôïc caét bôûi chöông trình Windows Commander. Caùc taäp tin caàn noái phaûi laø moät taäp hôïp caùc taäp tin ñöôïc caét bôûi moät taäp tin vaø phaûi coù taäp tin kieåu crc, ñöôïc taïo khi thöïc hieän thao taùc caét taäp tin caàn noái. Caùc thao taùc thöïc hieän noái taäp tin Choïn taäp tin coù soá thöù töï laø 001 trong taäp hôïp caùc taäp tin caàn noái Choïn chöùc naêng Compile Files cuûa menu Files, khi ñoù xuaát hieän hoäp thoaïi noái taäp tin Coù theå choïn thö muïc chöùa taäp tin ñöôïc noái töø hoäp thoaïi ñoù Choïn OK ñeå thöïc hieän vieäc noái taäp tin Hoäp thoaïi noái taäp tin Windows Commander 18 Trung Taâm Tin Hoïc
 19. WinZip Noäi dung Trình baøy chöùc naêng cô baûn Giôùi thieäu phaàn meàm WinZip trong phaàn meàm WinZip. Neùn taäp tin, thö muïc Daãn nhaäp Giaûi neùn taäp tin WinZip laø moät phaàn meàm phoå bieán vaø deã söû duïng ñeå neùn vaø giaûi neùn trong moâi tröôøng Windows Giôùi thieäu phaàn meàm WinZip WinZip laø moät phaàn meàm nhoû goïn duøng ñeå quaûn lyù caùc taäp tin neùn trong moâi tröôøng Windows. Sau khi ñöôïc caøi vaøo moâi tröôøng Windows, WinZip ñöôïc tích hôïp vaøo moâi tröôøng laøm vieäc cuûa heä ñieàu haønh Windows moät caùch töï nhieân vaø trôû thaønh moät chöùc naêng treân thanh thöïc ñôn ngöõ caûnh (khi click phaûi vaøo moät taäp tin, thö muïc) cuûa cöûa soå Windows Explorer, My Computer. Ñoàng thôøi, WinZip cuõng coù theå chaïy ñoäc laäp nhö laø moät öùng duïng thoâng thöôøng. Phaàn meàm coù theå thöïc hieän thao taùc neùn ôû nhieàu ñònh daïng khaùc nhau: ZIP, ARC, …. Coù theå taïo taäp tin neùn coù theå töï giaûi neùn. Neùn taäp tin thö muïc Thao taùc neùn taäp tin baèng chöông trình WinZip coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng caùch chaïy chöông trình WinZip nhö moät öùng duïng hoaëc coù theå söû duïng WinZip nhö laø moät chöùc naêng trong maøn hình laøm vieäc Windows Explorer. Nhöõng taäp tin neùn, coù daïng *.zip, ñöôïc WinZip quaûn lyù nhö laø moät thö muïc. Nghóa laø coù theå thöïc hieän thao taùc theâm nhöõng taäp tin khaùc vaøo taäp tin neùn hay xoaù nhöõng taäp tin coù trong taäp tin neùn, ñoàng thôøi coù theå xem noäi dung cuûa taäp tin coù trong taäp tin neùn baèng öùng duïng neàn cuûa taäp tin caàn xem, neáu taäp tin laø öùng duïng thì seõ ñöôïc thöïc thi Söû duïng WinZip nhö laø moät öùng duïng ñoäc laäp Môû chöông trình WinZip, maøn hình laøm vieäc cuûa WinZip coù daïng nhö hình sau Windows Commander 19 Trung Taâm Tin Hoïc
 20. Click vaøo chöùc naêng treân thanh Toolbar ñeå taïo moät taäp tin neùn môùi. Sau khi ñaët teân cho taäp tin caàn taïo thì chöùc naêng seõ ñöôïc baät saùng Chöùc naêng Add treân thanh Toolbar duøng ñeå theâm nhöõng taäp tin caàn neùn vaøo taäp tin neùn ñaõ taïo. Choïn chöùc naêng Add, sau ñoù choïn nhöõng taäp tin caàn neùn. Khi naøy, nhöõng taäp tin ñöôïc choïn seõ naèm trong taäp tin neùn Söû duïng WinZip nhö laø moät chöùc naêng cuûa Windows Explorer Trong cöûa soå laøm vieäc cuûa Windows Explorer, click phaûi vaøo taäp tin, thö muïc caàn neùn. Khi ñoù seõ xuaát hieän menu ngöõ caûnh cuûa cöûa soå laøm vieäc, nhö hình sau Trong menu ngöõ caûnh cuûa chöùc naêng WinZip coù 3 tuyø choïn trong vieäc neùn taäp tin ñang choïn: • Add to Zip file...: seõ môû hoäp thoaïi neùn cuûa chöông trình WinZip ñeå coù theå choïn thö muïc chöùc taäp tin neùn, hoaëc choïn taäp tin neùn ñaõ coù saün ñeå chöùa taäp tin caàn neùn • Add to : seõ neùn taäp tin vaø chöùa taïi thö muïc hieän haønh • Add to recently used Zip file: taäp tin caàn neùn seõ ñöôïc chöùa ôû 1 trong 9 taäp tin neùn gaàn nhaát Giaûi neùn taäp tin Ñeå giaûi neùn taäp tin cuõng coù theå söû duïng 2 caùch khaùc nhau Söû duïng WinZip nhö laø moät öùng duïng ñoäc laäp Trong cöûa soå laøm vieäc cuûa WinZip, choïn chöùc naêng Open ñeå môû taäp tin neùn caàn giaûi Windows Commander 20 Trung Taâm Tin Hoïc
Đồng bộ tài khoản