Bài 3: Xây dựng các chức năng cơ bản trên Form

Chia sẻ: LÝ PHÙNG CƠ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
163
lượt xem
83
download

Bài 3: Xây dựng các chức năng cơ bản trên Form

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày: Giớithiệu các chứcnăng cơ bản ; Tạo nhanh các chứcnăng bằng Wizard. Giới thiệu các chức năng cơ bản: • Các nút Thêm, Ghi, Không, Xoá, Thoát • Nút In ấn • Bộ nút di chuyển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3: Xây dựng các chức năng cơ bản trên Form

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 3: Xây dựng các chức năng cơ bản trên Form • Giới thiệu các chức năng cơ bản • Tạo nhanh các chức năng bằng Wizard 1 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 3: Xây dựng các chức năng cơ bản trên Form • Giới thiệu các chức năng cơ bản • Tạo nhanh các chức năng bằng Wizard 2 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu các chức năng cơ bản • Các nút Thêm, Ghi, Không, Xoá, Thoát • Nút In ấn • Bộ nút di chuyển 3 3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu các chức năng cơ bản • Nút Thêm − Thực hiện thêm một mẩu tin mới trên Form − Mẩu tin mới sẽ được thêm vào cuối bảng 4 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu các chức năng cơ bản • Nút Ghi − Thực hiện ghi nhận các thay đổi trên mẩu tin hiện hành vào bảng 5 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu các chức năng cơ bản • Nút Không − Phục hồi dữ liệu của mẩu tin hiện hành về trạng thái trước khi sửa đổi 6 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu các chức năng cơ bản • Nút Xóa − Xóa mẩu tin hiện hành ra khỏi bảng − Dữ liệu đã xóa không thể phục hồi lại 7 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu các chức năng cơ bản • Nút Thoát − Thực hiện đóng Form hiện hành 8 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu các chức năng cơ bản • Nút In − Thực hiện thao tác tin dữ liệu theo điều điện được chọn trên Form • In ra màn hình xem trước • In ra giấy • In ra tập tin 9 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu các chức năng cơ bản • Bộ nút di chuyển − Thực hiện thao tác di chuyển giữa các mẩu tin trên Form • Di chuyển về mẩu tin phía trước • Di chuyển về mẩu tin phía sau • Di chuyển về mẩu tin đầu tiên • Di chuyển về mẩu tin cuối cùng 10 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các chức năng bằng Wizard • Tạo các nút thao tác dữ liệu − Thêm − Ghi − Không − Xóa − Thoát • Tạo bộ nút di chuyển • Tạo nút in ấn 11 11
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các nút thao tác dữ liệu • Nút Thêm − Thêm một mẩu tin mới trên Form − Mẩu tin mới sẽ được thêm vào vị trí cuối cùng 12 12
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các nút thao tác dữ liệu • Bước 1: − Bật chức năng Control Wizard − Chọn điều khiển Command Button và vẽ vào Form 13 13
 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các nút thao tác dữ liệu • Bước 2: − Trong Categories, chọn Record Operations − Trong Actions, chọn Add New Record 14 14
 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các nút thao tác dữ liệu • Bước 3: − Nhập tiêu đề hoặc chọn hình ảnh cho nút lệnh 15 15
 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các nút thao tác dữ liệu • Bước 4: − Đặt tên cho nút lệnh và nhấn Finish 16 16
 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các nút thao tác dữ liệu • Nút Ghi − Ghi nhận các thay đổi trên dữ liệu của mẩu tin hiện hành xuống bảng 17 17
 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các nút thao tác dữ liệu • Bước 1: − Bật chức năng Control Wizard − Chọn điều khiển Command Button và vẽ vào Form 18 18
 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các nút thao tác dữ liệu • Bước 2: − Trong Categories, chọn Record Operations − Trong Actions, chọn Save Record 19 19
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo các nút thao tác dữ liệu • Bước 3: − Nhập tiêu đề hoặc chọn hình ảnh cho nút lệnh 20 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản