BÀI 31: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: naibambi115

Sau bài học, học sinh cần: - Biết được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội tới sự phát triển của phân bố công nghiệp - Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Nội dung Text: BÀI 31: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

.CHƯƠNG VIII: ĐỊA LÝ CÔNG NGHIỆP

BÀI 31: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP, CÁC NHÂN TỐ

ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆPI- Mục tiêu:

Sau bài học, học sinh cần:

- Biết được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp

- Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội tới sự

phát triển của phân bố công nghiệp

- Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển và ảnh hưởng của

các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố công

nghiệp.

- Học sinh nhận thức được công nghiệp nước ta chưa phát triển mạnh, trình

độ khoa học và công nghệ còn thua kém nhiều các nước trên thế giới và khu

vực, đòi hỏi sự cố gắng của thế hệ trẻ.

II- Thiết bị dạy học:

III- Phương pháp dạy học

Đàm thoại, sơ đồ hóa

IV- Hoạt động lên lớp:
1- Ổn định lớp.

2- Bài cũ.

3- Giáo viên giới thiệu bài mới.Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính

I- Vai trò và đặc điểm của công nghiệp

1- Vai trò:

- Hoạt động 1 (cá nhân)

+ Vai trò của ngành công nghiệp

+ Cho ví dụ cụ thể

+ Tại sao tỷ trọng của công nghiệp

trong cơ cấu GDP được lấy làm chỉ

tiêu đánh giá trình độ phát triển của

một nước ?

+ Nêu hiểu biết về quá trình công

nghiệp hóa - Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế

- Giáo viên bổ sung củng cố quốc dân

- Tạo ra KL của cải vật chất to lớn

- Tạo ra tư liệu sản xuất thúc đẩy các

ngành kinh tế phát triển
- Nâng cao trình độ văn minh của XH

- Chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển

của một nước

- Củng cố an ninh - quốc phòng

- Liên hệ Việt Nam 2- Đặc điểm:

a/ Gồm hai giai đoạn

- Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng

- Hoạt động 2 (cặp): Dựa vào sách lao động --> nguyên liệu

giáo khoa trả lời câu hỏi: - Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu tạo

+ Trình bày các đặc điểm của ngành ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng

công nghiệp. --> sử dụng máy móc

+ Cho ví dụ chứng minh b/ Sản xuất công nghiệp có tính chất tập

- Giáo viên bổ sung: trung cao độ

+ Sơ đồ các ngành công nghiệp. c/ Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều

+ Cách phân loại ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ

và có sự phối hợp giữa các ngành để tạo

ra sản phẩm cuối c ùng.

d/ Sản xuất công nghiệp chia thành hai

nhóm chính

- Công nghiệp nặng (nhóm A)
- Công nghiệp nhẹ (nhóm B)
II- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát

- Hoạt động 3 (chia nhóm) triển và phân bố công nghiệp

+ Nhóm 1: Làm vị trí địa lý 1- Vị trí địa lý

+ Nhóm 2: Nhân t ố tự nhiên - Tự nhiên, kinh tế, chính trị: Lựa chọn

+ Nhóm 3: Nhân t ố kinh tế - xã hội các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế

Các nhóm dựa vào sách giáo khoa, xuất.

vốn hiểu biết, cho ví dụ từng nhân tố, 2- Nhân tố tự nhiên:

rút ra ảnh hưởng của nó đến sự phát - Khoáng sản: Trữ lượng, chất lượng,

triển, phân bố công nghiệp. chủng loại, phân bố chi phối quy mô cơ

+ Nhóm 4: Liên hệ ở Việt Nam cấu tổ chức các xí nghiệp công nghiệp

- Giáo viên bổ sung - Khí hậu, nước: Phân bố công nghiệp,

- Đại diện các nhóm trình bày phát triển công nghiệp chế biến thực

- Giáo viên chuẩn kiến thức phẩm

- Đất, rừng, biển: Xây dựng xí nghiệp

công nghiệp

3- Nhân tố kinh tế - xã hội:

- Dân cư, lao động: Lực lượng lao động,
lực lượng tiêu thụ sản phẩm

--> ngành cần nhiều lao động phân bố ở

khu vực đông dân

- Tiến bộ khoa học kỹ thuật: Quy trình

công nghẹ, sử dụng nguồn năng lượng,

nguyên liệu mới --> ảnh hưởng phân bố

xí nghiệp công nghiệp

- Thị trường (rong nước và ngoài nước):

Lựa chọn vị trí các xí nghiệp, h ướng

chuyên môn hóa

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật:

Đường giao thông, thông tin, điện n ước

- Đường lối, chính sách: Ảnh h ưởng quá

trình công nghiệp hóa --> phân bố công

nghiệp hợp lý, thúc đẩy công nghiệp

phát triển4- Kiểm tra đánh giá:

Học sinh vẽ sơ đồ hệ thống hóa các nhân tố ảnh h ưởng tới sự phân bố và

phát triển công nghiệp
5- Hoạt động nối tiếp:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản