Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
441
lượt xem
137
download

Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh như thế nào? - Virut thực vật lan truyền theo con đường nào? nêu vai trò virut trong sản xuất chế phẩm sinh học?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

 1. M«n Sinh häc 10 Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch
 2. KiÓm tra bμi cò 1. Phag¬ g©y thiÖt h¹i cho ng μnh c«ng nghiÖp vi sinh nh− thÕ nμo ? 2. V irut thùc vËt lan truyÒn theo con ®−êng nμo ? Nªu vai trß cña virut trong s¶n xuÊt chÕ phÈm sinh häc ?
 3. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. K h¸i niÖm: lμ bÖnh do vi sinh vËt g©y ra, cã kh¶ n¨ng l©y lan tõ c¸ thÓ nay sang c¸ thÓ kh¸c.
 4. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. 1. BÖnh truyÒn nhiÔm: - T¸c nh©n g©y bÖnh: do vi khuÈn, vi nÊm, ®éng vËt nguyªn sinh, virut... - §iÒu kiÖn g©y bÖnh: + §éng lùc (kh¶ n¨ng g©y bÖnh cña virut). + Sè l−îng nhiÔm ®ñ lín. + Con ®−êng x©m nhËp thÝch hîp. - C¸c gai ®o¹n cña bÖnh truyÒn nhiÔm: + NhiÔm bÖnh. + ñ bÖnh. + X uÊt hiÖn triÖu chøng bÖnh.
 5. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. 1. BÖnh truyÒn nhiÔm: 2. Ph−¬ng thøc l©y truyÒn: * G åm hai ph−¬ng thøc truyÒn: truyÒn ngang vμ truyÒn däc.
 6. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. 1. BÖnh truyÒn nhiÔm: 2. Ph−¬ng thøc l©y truyÒn: - TruyÒn ngang (truyÒn tõ c¸ thÓ nμy sang c¸ thÓ kh¸c): + Qua sol khÝ (lμ c¸c giät keo nhá nhiÔm vi sinh vËt bay trong kh«ng khÝ) b¾n ra khi ho hoÆc h¾t h¬i. + Qua ®−êng tiªu hãa, vi sinh vËt tõ ph©n vμo c¬ thÓ qua thøc ¨n, n−íc uèng bÞ nhiÔm. + Qua tiÕp xóc trùc tiÕp, vÕt th−¬ng, quan hÖ t×nh dôc, h«n nhau hay ®å dïng hμng ng μy. + Qua ®éng vËt c¾n hoÆc c«n trïng ®èt.
 7. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. 1. BÖnh truyÒn nhiÔm: 2. Ph−¬ng thøc l©y truyÒn: - TruyÒn däc (truyÒn tõ thÕ hÖ nμy sang thÕ hÖ kh¸c): lμ truyÒn tõ mÑ sang thai nhi qua nhau thai, nhiÔm khi sinh në hoÆc qua s÷a mÑ. Sau mét thêi gian ñ bÖnh, c¸c triÖu chøng x uÊt hiÖn nh− viªm da vμ ®au t¹i chç hay t¸c ®éng tíi c¸c c¬ quan ë xa.
 8. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. 1. BÖnh truyÒn nhiÔm: 2. Ph−¬ng thøc l©y truyÒn: 3. C¸c bÖnh truyÒn nhiÔm th−êng gÆp do virut: a. BÖnh ®−êng h« hÊp: - 90% c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp lμ do virut nh− viªm phæi, viªm phÕ qu¶n, c¶m l¹nh, viªm häng, viªm ®−êng h« hÊp cÊp, cóm. - L μ do virut tõ Sol khÝ ®i qua niªm m¹c vμo m¹ch m¸u råi tíi c¸c n¬i kh¸c nhau cña ®−êng h« hÊp.
 9. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. 1. BÖnh truyÒn nhiÔm: 2. Ph−¬ng thøc l©y truyÒn: 3. C¸c bÖnh truyÒn nhiÔm th−êng gÆp do virut: a. BÖnh ®−êng h« hÊp: b. BÖnh ®−êng tiªu hãa: - V irut x©m nhËp qua miÖng, nh©n lªn trongm« b¹ch huyÕt. - V μo m¸u råi tíi c¸c c¬ quan kh¸c nhau cña hÖ tiªu hãa. - V μo xoang ruét råi ra ngoμi theo ph©n. - C¸c bÖnh th−êng gÆp: viªm gan, quai bÞ, tiªu ch¶y, viªm d¹ dμy, ruét...
 10. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. 1. BÖnh truyÒn nhiÔm: 2. Ph−¬ng thøc l©y truyÒn: 3. C¸c bÖnh truyÒn nhiÔm th−êng gÆp do virut: a. BÖnh ®−êng h« hÊp: b. BÖnh ®−êng tiªu hãa: c. BÖnh hÖ thÇn kinh: - V irut vμo c¬ thÓ b»ng ®−êng h« hÊp, tiªu hãa, niÖu, sau ®ã vμo m¸u råi tíi hÖ thÇn kinh trung −¬ng, nh− viªn n·o, viªm m μng n·o, b¹i liÖt. - Mét sè virut tíi thÇn kinh trung −¬ng theo d©y thÇn kinh ngo¹i vi, nh− bÖnh d¹i.
 11. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. 1. BÖnh truyÒn nhiÔm: 2. Ph−¬ng thøc l©y truyÒn: 3. C¸c bÖnh truyÒn nhiÔm th−êng gÆp do virut: a. BÖnh ®−êng h« hÊp: b. BÖnh ®−êng tiªu hãa: c. BÖnh hÖ thÇn kinh: d. BÖnh ®−êng sinh dôc: L ©y qua quan hÖ t×nh dôc nh− bÖnh HIV, bãng n−íc sinh dôc, môn c¬m sinh dôc, ung th− cæ tö cung, viªm gan B.
 12. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. 1. BÖnh truyÒn nhiÔm: 2. Ph−¬ng thøc l©y truyÒn: 3. C¸c bÖnh truyÒn nhiÔm th−êng gÆp do virut: a. BÖnh ®−êng h« hÊp: b. BÖnh ®−êng tiªu hãa: c. BÖnh hÖ thÇn kinh: d. BÖnh ®−êng sinh dôc: e. BÖnh da: - Virut vμo c¬ thÓ qua ®−êng h« hÊp, sau ®ã vμo m¸u råi míi ®i ®Õn da. - Tuy nhiªn còng th−êng l©y qua tiÕp xóc trùc tiÕp hoÆc qua ®å dïng hμng ng μy, nh− bÖnh ®Ëu mïa, môn c¬m, sëi...
 13. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. II. MiÔn dÞch. * K h¸i niÖm: - L μ k h¶ n¨ng cña c¬ thÓ chèng l¹i c¸c t¸c nh©n g©y bÖnh. - §−îc chia lμm hai lo¹i: miÔn dÞch kh«ng ®Æc hiÖu v μ miÔn dÞch ®Æc hiÖu. * MiÔn dÞch kh«ng ®Æc hiÖu lμ g×, tÇm quan träng cña chóng ra sao ?
 14. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. II. MiÔn dÞch. 1. MiÔn dÞch kh«ng ®Æc hiÖu: - K h¸i niÖm: lμ m iÔn dÞch tù nhiªn mang tÝnh bÈm sinh. - TÝnh ®Æc hiÖu: miÔn dÞch kh«ng ®Æc hiÖu kh«ng ®ßi hái ph¶i cã sù tiÕp xóc tr−íc víi kh¸ng nguyªn. Chóng cã vai trß quan träng khi c¬ chÕ miÔn dÞch ®Æc hiÖu ch−a kÞp ph¸t huy t¸c dông.
 15. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. II. MiÔn dÞch. 1. MiÔn dÞch kh«ng ®Æc hiÖu: - C¬ chÕ t¸c ®éng: + Ng¨n c¶n kh«ng cho vi sinh vËt x ©m nhËp vμo c¬ thÓ (da, niªm m¹c,nhung mao ®−êng h« hÊp trªn, n−íc m¾t, n−íc tiÓu...). + Tiªu diÖt c¸c vi sinh vËt x©m nhËp (thùc bμo, tiÕt dÞch ph¸ hñy).
 16. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. II. MiÔn dÞch. 1. MiÔn dÞch kh«ng ®Æc hiÖu: - V Ý dô: + Da vμ niªm m¹c lμ bøc thμnh kh«ng cho vi sinh vËt x©m nhËp (trõ khi bÞ tæn th−¬ng). + §−êng h« hÊp trªn cã hÖ thèng nhung mao chuyÓn ®éng liªn tôc tõ trong ra ngoμi ®Ó hÊt c¸c vi sinh vËt ra khái c¬ thÓ. + DÞch axit cña d¹ dμy ph¸ hñy vi sinh vËt mÉn c¶m axit, dÞch mËt ph©n hñy vá ngoμi chøa lipit. + N−íc m¾t, n−íc tiÓu röa tr«i vi sinh vËt ra khái c¬ thÓ. + §¹i thùc bμo vμ b¹ch cÇu trung tÝnh giÕt vi sing vËt theo c¬ chÕ thùc bμo.
 17. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. II. MiÔn dÞch. 1. MiÔn dÞch kh«ng ®Æc hiÖu: 2. MiÔn dÞch ®Æc hiÖu: - X Èy ra khi cã kh¸ng nguyªn x©m nhËp. - Gåm 2 lo¹i lμ m iÔn dÞch thÓ dÞch vμ m iÔn dÞch tÕ bμo.
 18. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. II. MiÔn dÞch. 1. MiÔn dÞch kh«ng ®Æc hiÖu: 2. MiÔn dÞch ®Æc hiÖu: a. MiÔn dÞch thÓ dÞch: - Ph−¬ng thøc miÔn dÞch: h×nh thμnh kh¸ng thÓ lμm kh¸ng nguyªn kh«ng ho¹t ®éng ®−îc. - C¬ chÕ t¸c ®éng: Kh¸ng nguyªn ph¶n øng ®Æc hiÖu víi kh¸ng thÓ, kh¸ng nguyªn nμo kh¸ng thÓ nÊy, kh¸ng nguyªn chØ ph¶n øng víi lo¹i kh¸ng thÓ m μ nã kÝch thÝch t¹o thμnh.
 19. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. II. MiÔn dÞch. 1. MiÔn dÞch kh«ng ®Æc hiÖu: 2. MiÔn dÞch ®Æc hiÖu: a. MiÔn dÞch thÓ dÞch: b. MiÔn dÞch tÕ bμo: - Ph−¬ng thøc miÔn dÞch: cã sù tham gia cña tÕ bμo T ®éc (cã nguån gãc tõ tuyÕn øc). - C¬ chÕ t¸c ®éng: TÕ bμo nμy khi ph¸t hiÖn ra tÕ bμo nhiÔm th× sÏ tiÕt ra pr«tªin ®éc ®Ó lμm tan tÕ bμo nhiÔm, kiÕn virut kh«ng nh©n lªn ®−îc. - Trong bÖnh do virut, miÔn dÞch tÕ bμo ®ãng vai trß chñ lùc, v× virut n»m trong tÕ bμo nªn tho¸t khái sù tÊn c«ng cña kh¸ng thÓ.
 20. Bμi 32: BÖnh truyÒn nhiÔm vμ miÔn dÞch I. BÖnh truyÒn nhiÔm. II. MiÔn dÞch. 1. MiÔn dÞch kh«ng ®Æc hiÖu: 2. MiÔn dÞch ®Æc hiÖu: 3. Phßng chèng bÖnh truyÒn nhiÔm: - Ng μy nay nhê thuèc kh¸ng sinh m μ hÇu hÕt c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm ®Òu ®−îc ch÷a khái vμ k hã trë thμnh ®¹i dÞch, ngo¹i trõ bÖnh virut. - BiÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó ®Ò phßng lμ tiªm vacxin, kiÓm so¸t vËt trung gian truyÒn bÖnh, gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n vμ céng ®ång.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản