Bài 32: Lực Lo-ren-xơ

Chia sẻ: camthudanvip

- Trình bày được: - Đề xuất được phương án dung kiến thức về phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện để xác định phương và chiều của lực Lo-ren-xơ. - Giải thích được các đặc điểm về phương và chiều của lực Lo-ren-xơ. - Giải thích được tác dụng làm lệch quỹ đạo của hạt mang điện trong từ trường. - Giải thích được sự lệch quỹ đạo của chùm electron khi đi trong từ trường, ứng dụng sự lệch quỹ đạo của electron trong ống phóng tia điện tử của máy thu hình và màn hình máy vi...

Nội dung Text: Bài 32: Lực Lo-ren-xơ

ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ
Thứ 4 ngày 27 tháng 02 năm 2013
Giáo viên dạy : Cô Hoang Quý Trang. Tiết 6. Lớp : 11/10
̀
Phòng : 10
Môn học : Vật lý.
Bài dạy : Tiêt 50 Bai 32: Lực Lo-ren-xơ
́ ̀
Sinh viên dự giờ : Đinh Trung Nguyên

BÀI 32: LỰC LO-REN-XƠ (LORENTZ)

I. MỤC TIÊU
Kiến thức
- Trình bày được:
- Đề xuất được phương án dung kiến thức về phương và chiều của lực từ
tác dụng lên dòng điện để xác định phương và chiều của lực Lo-ren-xơ.
- Giải thích được các đặc điểm về phương và chiều của lực Lo-ren-xơ.
- Giải thích được tác dụng làm lệch quỹ đạo của hạt mang điện trong t ừ
trường.
- Giải thích được sự lệch quỹ đạo của chùm electron khi đi trong từ trường,
ứng dung sự lêch quỹ đao cua electron trong ông phong tia điên tử cua may thu
̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́
hinh và man hinh may vi tinh.
̀ ̀ ̀ ́ ́
Kĩ năng
- Vân dung kiên thức về lực từ để xac đinh phương, chiêu cua lực Lo-ren-xơ.
̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉
- Giai thich cac hiên tượng vât lý liên quan đên lực Lo-ren-xơ.
̉ ́ ́ ̣ ̣ ́
II. CHUẨN BỊ
1. GV
- Bộ thí nghiệm về chuyển động của electron trong từ trường, ( đoạn phim
thí nghiệm chuyển động của electron trong từ trường: 1 video về thí nghiêm ̣
vong dây Hem-hôn, 1 video về chuyên đông cua electron trong từ trường).
̀ ̉ ̣ ̉
- Dự kiến nội dung ghi bảng ( HS tự ghi theo GV).
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC
Hoạt động 1 (15 phút): Tìm hiểu thí nghiệm chuyển động của electron
trong từ trường
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung
GV: Giới thiệu dụng cụ thí Hs: Đọc SGK, tìm hiểu,
nghiệm hình 32.1 SGK và quan sát thí nghiệm, thảo I. THÍ NGHIỆM
thông qua mục đích thí luận theo nhóm hoặc theo 1. Thí nghiệm:
nghiệm. bàn dể trả lời câu hỏi. (SGK).
GV: Yêu cầu HS đọc SGK.
CH: Vì sao ánh sáng trong HSTL: Do tác dụng nhiệt
bình trở thành vòng tròn sáng của dòng điện, các electron
màu xanh? phát ra từ sợi dây đốt va
chạm với các phân tử khí 2. Kết luận: Chẳng
trong bình làm phát quang. những từ trường tác
Vòng tròn sáng cho biết dụng lực lên electron
CH: Nếu ta ngắt dòng điện quỹ đạo của các electron mà nó cũng tác dụng
qua dòng dây Hem-hôn (vẫn trong từ trường. lên bất kì hạt mang
duy trì nguồn đốt sợi dây) vệt HSTL: Quỹ đạo là vệt điện nào chuyển
sáng có quỹ đạo như thế nào? sáng thẳng không có vòng động trong nó.
Vì sao? tròn sáng. Vì electron
không chịu sự tác dụng
GV: Nhận xét và kết luận: Từ của lực từ do dòng điện
trường tác dụng lực từ lên bất trong vòng dây Hem-hôn
kỳ hạt mang điện nào chuyển gây ra.
động trong nó. Hs: Chú ý nghe, tiếp thu
và ghi nhận.

Hoạt động 2 (15 phút): Xác định phương, chiều, độ lớn của lực Lo-ren-


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung chính
GV: Yêu cầu HS đọc SGK Hs: Đọc SGK và phát II. LỰC LO-REN-
và định nghĩa lực Lo-ren-xơ. biểu được định nghĩa của XƠ
lực Lo-ren-xơ: Lực mà từ
Lưu ý: Lực từ tác dụng lên
trường tác dụng lên một
các hạt mang điện chuyển
hạt mang điện chuyển Lực mà từ trường
động, những hạt mang điện
động trong nó gọi là lực tác dụng lên một hạt
đứng yên trong từ trường thì
Lo-ren-xơ. mang điện chuyển
không có lực từ tác dụng.
động trong nó gọi là
CH: Hãy xác định phương lực Lo-ren-xơ.
của lực Lo-ren-xơ? HSTL: Do quỹ đạo của
electron là đường tròn, nên
lực Lo-ren-xơ có phương 1. Phương của lực
Nhận xét và kết luận. vuông góc với mặt phẳng Lo-ren-xơ.
chứa vectơ vận tốc của
CH: Hãy xác định chiều của hạt mang điện và vectơ Lực Lo-ren-xơ có
lực Lo-ren-xơ? cảm ứng từ tại điểm phương vuông góc
với mặt phẳng chứa
GV: Yêu cầu HS lên bảng khảo sát.
vectơ vận tốc của
xác định chiều của lực Lo- HSTL: Áp dụng quy tắc
hạt mang điện và
ren-xơ như hình 32.2 SGK. bàn tay trái để xác định vectơ cảm ứng từ tại
chiều của lực Lo-ren-xơ. điểm khảo sát.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung chính


2. Chiều của lực
Lo-ren-xơ.
GV: Nhận xét, chỉnh sửa.

Chú ý: Lực Lo-ren-xơ tác HS: Thực hiện quy tắc
dụng lên điện tích dương thì bàn tay trái xác định chiều
cùng chiều với lực từ tác của lực
Chú ý: Lực Lo-ren-
dụng lên dòng điện, còn lực
Lo-ren-xơ trong trường xơ tác dụng lên điện
Lo-ren xơ tác dụng lên điện
hợp hạt mang điện dương tích dương thì cùng
tích âm thì có chiều ngược
(Q > 0) và hạt mang điện chiều với lực từ tác
lại.
âm (Q < 0). dụng lên dòng điện,
còn lực Lo-ren xơ tác
dụng lên điện tích âm
CH: Xác định độ lớn của lực
thì có chiều ngược
Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt
lại.
mang điện chuyển động trong HSTL: Nghiên cứu SGK
từ trường theo phương vuông và thảo luận nhóm để đưa
góc với đường sức từ? ra câu trả lời. Độ lớn của
3. Độ lớn của lực
lực Lo-ren-xơ là:
Lo-ren-xơ.
f = q vB
CH: Nếu vectơ vận tốc làm Độ lớn của lực Lo-
thành với vectơ cảm ứng từ HSTL: Nếu vectơ vận ren-xơ được tính theo
một góc α thì độ lớn của lực tốc làm thành với vectơ công thức:
Lo-ren-xơ được xác định như cảm ứng từ một góc α thì
thế nào? độ lớn của lực
f = q vBsin α
Lo-ren-xơ được xác định
GV: Nhận xét và bổ sung: là Trong đó:
Trong đó q là giá trị tuyệt đối f = q vBsin α q là giá trị tuyệt
của hạt mang điện.
đối của hạt mang
Hs: Chú ý theo dõi và ghi
điện.
nhận.
α là góc hợp bởi
vectơ vận tốc với
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung chính
vectơ cảm ứng từ.
Hoạt động 3 (10 phút): Tìm hiểu ứng dụng của lực Lo-ren-xơ
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Trình bày về sự lái tia điện - HS theo dõi GV trình 3. Ứng dụng của lực
tử trong ống phóng điện tử bày và nghiên cứu thêm Lo-ren-xơ: SGK
cho HS (so sánh với lái tia trong SGK.
điện tử bằng điện trường),
thử nghiệm đưa nam châm lại
gần màn hình TV
- Trình bày về hiện tượng cực
quang và giải thích.
- Hướng dẫn học sinh tìm
hiểu các ứng dụng khác của
lực Lo-ren-xơ trong phần đọc
thêm. (cả SGK cơ bản và nâng
cao)
Hoạt động 4 (3 phút): Củng cố và ra bài tập về nhà
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi cuối bài, - HS trả lời các câu hỏi theo yêu cầu
câu 1,2 phần bài tập. của GV.
- Giao bài tập về nhà: trả lời được các - HS làm theo yêu cầu của GV.
câu hỏi 1,2,3,4/160; làm các bài tập 3, - Ghi bài tập về nhà.
4/161.
Hoat đông 5: (2 phut) Hướng dân về nhà
̣ ̣ ́ ̃
Cac em đã biêt, từ trường tac dung lực lên dây dân mang điên đăt trong no, vây
́ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̣
nêu môt khung dây đăt trong từ trường, thì hiên tượng sẽ thế nao!?. Cac em về
́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́
tim hiêu, đoc và chuân bị bai mới.
̀ ̉ ̣ ̉ ̀
IV. TỔNG KẾT TIẾT DẠY
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2013

́ ̣ ̉
Xac nhân cua GV ́ ̣
Sinh viên kiên tâp
Hoang Quý Trang
̀ Đinh Trung Nguyên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản