Bài 35: Hocmom thực vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
585
lượt xem
164
download

Bài 35: Hocmom thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây. - Đặc điểm chung: + Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. + Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. + Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 35: Hocmom thực vật

 1. HOANG NHAT LINH 1
 2. Bμi 35:
 3. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt a. Kh¸i niÖm: * Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây. - Đặc điểm chung: + Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. + Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. + Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao. HOANG NHAT LINH 3
 4. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt Trong c©y, hoocm«n ®−îc vËn chuyÓn theo m¹ch gç vμ m¹ch r©y, nh− h×nh vÏ: VÞ trÝ h×nh thμnh vμ ph−¬ng h−íng vËn chuyÓn cña c¸c phytohoocmon trong c©y HOANG NHAT LINH 4
 5. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt B. C¸c lo¹i hoocm«n I/ Hoocm«n kÝch thÝch. 1.Auxin. a) N¬i ph©n bè cña auxin. - Auxin phæ biÕn trong hÇu hÕt c¸c lo¹i c©y lμ axit in®«l axªtic (AIA). - Auxin chñ yÕu ®−îc sinh ra ë ®Ønh cña th©n vμ cμnh. - Auxin cã nhiÒu trong chåi, h¹t ®ang n¶y mÇm, l¸ ®ang sinh tr−ëng, trong tÇng ph©n sinh bªn ®ang ho¹t ®éng, trong nhÞ hoa. HOANG NHAT LINH 5
 6. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt b) T¸c dông sinh lÝ cña AIA: - ë møc tÕ bμo, AIA kÝch thÝch qu¸ tr×nh nguyªn ph©n vμ sinh tr−ëng d·n dμi cña tÕ bμo. Qu¶ ®−îc t¹o ra do Qu¶ bÞ lo¹i bá h¹t vμ Qu¶ bÞ lo¹i bá h¹t vμ thô tinh b×nh th−êng xö lÝ AIA. kh«ng xö lÝ AIA H¹t lμ nguån cung cÊp AIA cho qu¶ ph¸t triÓn HOANG NHAT LINH 6
 7. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt b) T¸c dông sinh lÝ cña AIA: - ë møc c¬ thÓ, AIA tham gia vμo nhiÒu ho¹t ®éng sèng cña c©y nh− h−íng ®éng, øng ®éng, kÝch thÝch h¹t n¶y mÇm, cña chåi, kÝch thÝch ra rÔ phô, thÓ hiÖn tÝnh −u thÕ ®Ønh (chåi ®Ønh øc chÕ sù sinh tr−ëng cña c¸c chåi bªn). Auxin Không có auxin KÝch thÝch ra rÔ phô ë c©y HOANG NHAT LINH 7
 8. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt c) øng dông cña auxin. phá bỏ ưu thế ngọn kích thích cành ph giâm ra rễ phụ; cây đâm cành sử dụng auxin kích thích sự hình thành etilen kích thích cây ra hoa auxin ức chế sự rụng lá và hoa auxin HOANG NHAT LINH 8
 9. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt 2. Gibªrelin (GA). a) N¬i ph©n bè cña gibªrelin (GA). - Trong c©y, gibªrelin ®−îc sinh ra chñ yÕu ë l¸ vμ rÔ. - GA cã nhiÒu trong l¸, h¹t, cñ, chåi ®ang n¶y mÇm, trong h¹t vμ qu¶ ®ang h×nh thμnh, trong c¸c lãng th©n, cμnh ®ang sinh tr−ëng. HOANG NHAT LINH 9
 10. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt b) T¸c ®éng sinh lÝ cña GA. Sinh trưởng các đột biến lùn (thiếu gene chịu trách nhiệm Kích thích sự sinh trưởng tổng hợp enzyme trong con kéo dài của thân (được xác đường tổng hợp GA) định do vai trò của GA1) 10 HOANG NHAT LINH
 11. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt c) øng dông cña GA. Kích thích sự vươn dài Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ của các gióng cây họ lúa HOANG NHAT LINH 11
 12. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt c) øng dông cña GA. Tăng kích thước quả và tạo quả không Phun GA, kÝch thÝch sù sinh tr−ëng cña hạt: GA kích thích cuống nho sinh c©y mÝa trưởng, tạo không gian cho quả phát triển HOANG NHAT LINH 12
 13. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt c) øng dông cña GA. Cam kh«ng h¹t D−a hÊu kh«ng h¹t GA gióp t¹o qu¶ kh«ng h¹t HOANG NHAT LINH 13
 14. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt 3. Xit«kinin. - Xit«kinin lμ mét nhãm c¸c chÊt tù nhiªn (vÝ dô, zeatin) vμ nh©n t¹o (vÝ dô, kinetin) cã t¸c dông g©y ra sù ph©n chia tÕ bμo. T¸c ®éng sinh lÝ cña xit«kinin: + ë møc tÕ bμo, xit«kinin kÝch thÝch sù ph©n chia tÕ bμo, lμm chËm qu¸ tr×nh giμ cña tÕ bμo. Bªn tr¸i: C©y ®−îc xö lÝ víi xit«kinin. Bªn ph¶i: C©y ®èi chøng. HOANG NHAT LINH 14
 15. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt c) øng dông cña xic«tin. Xic«tin cao: KÝch thÝch ra rÔ. Xic«tin thÊp: KÝch thÝch n¶y chåi. HOANG NHAT LINH 15
 16. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt II/ Hoocm«n øc chÕ. 1. £tilen. - KhÝ ªtilen ®−îc s¶n ra trong hÇu hÕt c¸c phÇn kh¸c nhau cña thùc vËt. - Tèc ®é h×nh thμnh ªtilen phô thuéc vμo lo¹i m« (m« ph©n sinh, mÊu, m¾t, nèt, qu¶…) vμ giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c¬ thÓ. - £tilen còng ®−îc s¶n ra nhiÒu trong thêi gian rông l¸, khi hoa giμ, khi m« bÞ tæn th−¬ng hoÆc bÞ t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn bÊt lîi (ngËp óng, rÐt, h¹n, nãng vμ bÞ bÖnh). Qu¶ ®ang chÝn s¶n ra nhiÒu ªtilen. HOANG NHAT LINH 16
 17. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt øng dông cña ªtilen. Trong sự rụng lá, hoa, quả: hình thành tầng rời ở cuống lá Bên trái: cây được phun 50ppm ethylene trong 3 ngày Bên phải: cây đối chứng HOANG NHAT LINH 17
 18. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt øng dông cña ªtilen. Trong sự chín quả HOANG NHAT LINH 18
 19. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt 2. Axit abxixic (AAB). - Axit abxixic lμ chÊt øc chÕ sinh tr−ëng tù nhiªn. - AAB liªn quan ®Õn sù chÝn vμ ngñ cña h¹t, sù ®ãng më khÝ khæng vμ lo¹i bá hiÖn t−îng sinh con. - AAB cã ë trong m« cña thùc vËt cã m¹ch. - ë thùc vËt cã hoa, AAB ®−îc sinh ra ë trong l¸ (lôc l¹p), chãp rÔ. - AAB ®−îc tÝch luü ë c¬ quan ®ang giμ ho¸. HOANG NHAT LINH 19
 20. Bμi 35: Hoocm«n thùc vËt III/ T−¬ng quan hoocm«n thùc vËt. - T−¬ng quan gi÷a hoocm«n ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng vμ hoocm«n ®iÒu tiÕt ph¸t triÓn cña thùc vËt gåm: + T−¬ng quan gi÷a hoocm«n kÝch thÝch vμ øc chÕ sinh tr−ëng. VD: T−¬ng quan gi÷a chÊt kÝch thÝch vμ chÊt øc chÕ lμ GA/AAB ®iÒu tiÕt tr¹ng th¸i sinh lÝ cña h¹t. Trong h¹t kh«, GA rÊt thÊp, AAB ®¹t trÞ sè cùc ®¹i. Trong h¹t n¶y mÇm, GA t¨ng nhanh vμ ®¹t trÞ sè cùc ®¹i, cßn AAB gi¶m xuèng rÊt m¹nh. + T−¬ng quan gi÷a c¸c hoocm«n kÝch thÝch víi nhau. VD: T−¬ng quan gi÷a auxin vμ xic«kinin ®iÒu tiÕt sõ ph¸t triÓn cña m« callus. Khi −u thÕ nghiªng vÒ auxin, m« callus ra rÔ. Khi −u thÕ nghiªng vÒ xic«kinin, chåi xuÊt hiÖn. HOANG NHAT LINH 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản