Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Chia sẻ: ntgioi120401

Môi trường sống của sinh vật quanh sinh vật có tác động trực tiếp, gián tiếp hoặc tác động qua lại sự tồn tại, sinh trưởng phát triển và những hoạt động của sinh vật.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Chaøo möøng quyù thaày coâ
Cha
ñeán tham döï
KIEÅM TRA BAØI CUÛ
KIE
Choïn phöông aùn traû lôøi ñuùng nhaát
ng
1. Loaøi vöôïn ngöôøi gioáng vôùi ngöôøi nhieàu nhaát laø:
ng
A. Tinh tinh B. Ñöôøi öôi
A. Ñö
C. Goârila D. Vöôïn

2. Ñieåm khaùc nhau cô baûn giöõa ngöôøi vaø vöôïn ngöôøi laø:
2.
A. Daùng ñi thaúng
ng ng
B. Xöông chaäu xöông chi
C. Hoäp soï ( soï naõo lôùn hôn soï maët
D. Caû A, B, C.
D.
3. Loaøi H.neanderthalessis (ngöôøi Neâanñectan ) bò
3. ectan
loaøi ngöôøi hieän ñaïi caïnh tranh daãn ñeán tuyeät
loa
chuûng caùch ñaây khoaûng ?
chu ng ng
A 50.000 naêm B 40.000 naêm
C 30.000 naêm D 20.000 naêm
4. Nguyeân nhaân chính laøm cho loaøi ngöôøi khoâng bò
bieán ñoåi thaønh moät loaøi khaùcveà maët sinh hoïc laø?
nh cve
A. Con ngöôøi ngaøy nay ñaõ coù caáu truùc cô theå
nay
hoaøn haûo nhaát
B. Söï phaùt trieån cuûa heä thoáng tín hieäu thöù 2
ng
C. Loaøi ngöôøi baèng khaû naêng cuûa mình coù theå
ng
thích nghi vôùi moïi ñieàu kieän sinh thaùi ña daïng,..
ng,..
D. Taát caû caùc nhaän ñònh treân.
Baøi 35
Ba


Moâi Tröôøng Soáng Vaø Caùc
Nhaân Toá

Sinh Thaùi
I. Moâi tröôøng soáng vaø caùc nhaân toá
I. ng ng
sinh thaùi
1. Khaùiùi nieäm moâii ttröôøng:
1. Kha nieäm moâ röông: øng:
Moâi tröôøng soáng cuûa sinh vaät quanh sinh vaät coù
ng ng
taùc ñoäng tröïc tieáp , giaùn tieáp hoaëc taùc ñoäng qua
ng
laïi söï toàn taïi , sinh tröôûng phaùt trieån vaø nhöõng
la ng
hoaït ñoäng cuûa sinh vaät
hoa ng
2. Caùc loaïi moâi tröôøng.
ng.
- Moâi tröôøng nöôùc ( bieån,hoà nöôùc maën ) nöôùc lôï ( nöôùc
ng
cöûa soâng, ven bieån) Nöôùc ngoït ( nöôùc hoà, ao, soâng
suoái..)
- Moâi tröôøng ñaát: ( moâi tröôøng trong ñaát) Caùc loaïi
ng t :
ñaát khaùc nhau
- Moâi tröôøng treân maët ñaát - khoâng khí.( moâi tröôøng
ng
treân caïn) tính töø maët ñaát trôû leân tôùi caùc lôùp khí quyeån
bao quanh traùi ñaát.
- Moâi tröôøng sinh vaät :bao goàm caùc sinh vaät (Con
ng
Ngöôøi) nôi soáng cuûa caùc sinh vaät kí sinh coäng sinh
NHAÂN TOÁ VOÂ SINH
NHAÂ
NHAÂN TOÁ HÖÕU SINH
3. Nhaân toá sinh thaùi:
3. i:

Nhaân toá sinh thaùi laø taát caû nhöõng nhaân toá moâi
Nhaâ
tröôøng coù aûnh höôõng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp tôùi
ng nh
ñôøi soáng sinh vaät. Taát caû caùc nhaân toá sinh thaùi
ng t.
gaén boù chaët cheõ vôùi nhau thaønh moät toå hôïp sinh
nh
thaùi taùc ñoäng leân sinh vaät.
ng t.
Nhaân toá sinh thaùi voâ sinh: ( khoâng soáng) cuûa töï nhieân
goàm khí haäu ( aùnh saùng,nhieät ñoä, ñoä aåm,…) thoå
nh ng,nhie m,
nhöôõng (ñaát ñaù,..) nöôùc( bieån,ao,..) ñòa hình( ñoä cao
,..) c( n,ao,..)
ñoä doác,..)
c,..)
Nhaân toá sinh thaùi höõu sinh : ( soáng) VSV, naám, thöïc
ng) m,
vaät,ñoäng vaät,…con ngöôøi.
t, ng t, i.
Con ngöôøi coù theå laøm cho moâi tröôøng
Con
phong phuù giaøu coù hôn nhö cuõng laøm
phong
cho chuùng bò suy thoaùi.
cho ng i.

=> Moâi tröôøng suy thoaùi aûnh höôûng raát
ng nh ng
lôùn ñeán caùc sinh vaät khaùc, ñoàng thôøi
c , ng
ñe doïa cuoäc soáng chính mình.
ng
II. GIÔÙI HAÏN SINH THAÙI VAØ OÅ SINH THAÙI.
II. I.
1.Giôùi haïn sinh thaùi
1.Giôùi haïn sinh thaùi
1.Gi
Laø khoaûng giaù trò xaùc ñònh cuûa moät nhaân toá sinh thaùi maø
La ng
trong khoaûng ñoù sinh vaät coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån oån
ng
ñònh theo thôøi gian.
Ví duï: Caù roâ phi coù giôùi haïn sinh thaùi. Töø 5,6 0 -42 0
i.
khoaûng thuaän lôïi 200 - 35 0
ng

Thöïc vaät nhieät ñôùi quang hôïp toát nhaát ôû nhieät ñoä 200 –
Th
30 0 khi döôùi 00 treân 40 0 Caây ngöøng quang hôïp
ng

Moãi sinh vaät coù giôùi haïn sinh thaùi nhaát ñònh ñoái vôùi moãi
Moã
nhaân toá sinh thaùi hay noùi caùch khaùc , moãi sinh vaät coù giôùi
ch
haïn sinh thaùi ñaëc tröng ñoái vôùi moãi nhaân toá sinh thaùi ( ñoù
laø quy luaät giôùi haïn sinh thaùi )
2. OÅ sinh thaùi.
2. i.
Nôi ôû
OÅ sinh thaùi trong röøng möa nhieät
ng
ñôùi.
i.
2. OÅ sinh thaùi.
2. i.
Ổ sinh thaùi ñöôïc ñònh nghóa laø moät khoâng gian
sinh thaùi maø ôû ñoù nhöõng ñieàu kieän moâi tröôøng
ng
quy ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån khoâng haïn
ñònh cuûa caùc theå

Ổsinh thaùi chung laø moät khoâng gian sinh thaùi
trong ñoù moãi nhaân toá sinh thaùi ñaûm baûo cho
hoaït ñoäng cuûa moät chöùc naêng naøo ñoù cuûa cô
ng
theå sinh vaät , ví duï oå sinh thaùi dinh döôõng , oå
sinh thaùi sinh saûn,…
n,
III. SÖÏ THÍCH NGHI CUÛA SINH VAÄT VÔÙI MOÂI
III. MOÂ
TRÖÔØNG SOÁNG
TR NG NG

1. Thích nghi cuûa sinh vaät vôùi aùnh saùng.
nh ng.a. Söï thích nghi cuûa thöïc vaät vôùi aùnh saùng
C©y −a s¸ng
Chß n©u
B¹ch ®µn
C©y −a bãng
C©y r¸y C©y l¸ dong
Em haõy hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp sau:
Em nh
Thích nghi cuûa thöïc vaät vôùi cheá ñoä chieáu saùng khaùc nhau.
ng

Caây öa saùng Caây öa boùng
Caâ ng Caâ ng
Quang hôïp : Quang hôïp :
Phieán laù : Phieán laù :
moâ giaäu : moâ giaäu :
Laù xeáp : Laù xeáp :
Thaân caây : Thaân caây :
Maøu laù : Maøu laù :
Thích nghi cuûa thöïc vaät vôùi cheá ñoä chieáu saùng khaùc nhau.
Th ng


Caây öa saùng Caây öa boùng
Caâ ng Caâ ng
Quang hôïp :Cöôøng ñoä Quang hôïp :cöôøng ñoä
aùnh saùng maïnh aùnh saùng yeáu
nh ng nh nh ng
Phieán laù :daøy Phieán laù :moõng
moâ giaäu :phaùt trieån moâ giaäu :ít hoaëc khoâng
khoâ
coù
co
Laù xeáp :nghieâng so vôùi Laù xeáp :ngang so vôùi maët
maët ñaát ñaát
ma
Thaân caây :thaúng lôùn Thaân caây : nhoû
ng
Maøu laù :xanh nhaït Maøu laù :xanh ñaäm
xanh
b. Söï thích nghi cuûa ñoäng vaät vôùi aùnh saùng
b. ng nh n g
Ñoäng vaät hoaït ñoäng ban ñeâm
ng ng
Ñoäng vaät hoaït ñoäng ban ngaøy
b. Söï thích nghi cuûa ñoäng vaät vôùi aùnh saùng
b. ng nh n g
Öa hoaït ñoäng ngaøy: ñònh höôùng di chuyeån
ng y: ng
Öa hoaït ñoäng ñeâm: thò giaùc tieâu giaûm chæ nhìn trong ban
ng
ñeâm xuùc giaùc phaùt trieån hoaëc phaùt quang.
Do yeáu toá aùnh saùng taùc ñoäng sinh vaät thích nghi
Do nh ng ng
Chòu aùnh saùng maïnh, chòu aùnh saùng yeáu, trung gian
Chòu nh ng nh, nh ng u,
Moãi daïng thích nghi coù hình daïng vaø caáu truùc phuø hôïp
Moã ng ng


Choïn caây troàng phuø hôïp vôùi vó ñoä khaùc nhau.Choïn
Cho ng
troàng caây xen canh, taïo chuoàng nuoâi vôùi ñoä chieáu
ng ng
saùng thích hôïp, baûo veä ñoäng vaät nuoâi ôû cöôøng ñoä
ng p, ng ng
chieáu saùng maïnh …
ng nh
2.Thích nghi cuûa sinh vaät vôùi nhieät ñoä
2.Th

Sinh vaät ñieàu hoøa taûn nhieät nhieàu caùch : Thay
Sinh ch
ñoåi hình thaùi, caáu taïo sinh lí ñeå giöõ nhieät,
i, t,
choáng maát choáng taêng nhieät cô theå. Hoaëc keùo
ng ng
daøi hay ruùt ngaén thôøi gian sinh tröôûng.ng.
a Quy taéc quy taéc kích thöôùc cô theå
Quy
Becmam :
Ñoäng vaät haèng nhieät soáng vuøng oân ñôùi ( khí
ng ng ng
haäu laïnh ) kích thöôùc cô theå lôùn hôn so vôùi
nh
ñoäng vaät cuøng loaøi hay vôùi loaøi coù quan heä
ng ng
hoï haøng gaàn soáng ôû vuøng nhieät ñôùi aám aùp.
ng ng ng
Lôùp môõ daøy choáng reùt
Lô ng
b.Quy taéc quy taéc kích thöôùc caùc boä phaän
b.Quy
tai,ñuoâi,chi,…cô theå Anlen
tai,
Ñoäng vaät soáng ôû vuøng oân ñôùi coù tai , ñuoâi vaø chi ,..
ng ng ng
thöôøng beù hôn ñoäng vaät töông töï soáng ôû vuøng noùng.
ng ng ng ng ng.
=> töø 2 quy taéc treân cho thaáy tæ soá dieän tích beà maët
=>
cô theå (S) lôùn
Vôùi theå tích cô theå (V) giaûm => haïn cheá toûa nhieät cô
theå vaø ngöôïc laïi.
Haõy ñieàn nhöõng noäi dung chính cho phuø hôïp veà aûnh höôûng cuûa
Haõ nh ng
caùc nhaân toá vaät lí vaø hoùa hoïc tôùi ñôøi soáng cuûa sinh vaät vaøo oâ
ca ng oâ
troáng vaø laáy ví duï minh hoïa nhöõng aûnh höôûng ñoù.
tro ng nh


Nhaân toá sinh thaùi Aûnh höôûng cuûa nhaân Duïng cuï ño
Nhaâ nh ng nhaâ ng
toá sinh thaùi
to

Nhieät ñoä moâi tröôøng ……………………. Nhieät keá
( 0C)
Aùnh saùng ( lux) ……………………… Maùy ño cöôøng ñoä vaø thaønh phaàn
nh ng nh
…… quang phoå cuûa aùnh saùng
quang nh

Ñoä aåm khoâng khí ……………………… Aåm keá
….
(%)
Noàng ñoä caùc loaïi khí ……………………… Maùy ño noà ñoä khí hoøa tan
……
O2,CO2,…
Ñoä pH ……………. Maùy ño pH
Nhaân toá Aûnh höôûng cuûa nhaân toá sinh thaùi Duïng cuï ño
Nhaâ nh ng ng
sinh thaùi

Nhieät ñoä Nhieät ñoä aûnh höôûng tôùi söï TÑC vaø Nhieät
nh ng
moâi trao ñoåi naêng löôïng , khaû naêng
moâ trao ng naê keá
tröôøng sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa sinh
tr sinh ng sinh
vaät
va
( 0C)Aùnh saùng Cöôøng ñoä chieáu saùng vaø thaønh Maùy
nh ng Ma
phaàn quang phoå aûnh höôûng tôùi khaû
pha nh ng
( lux) ño
lux)
naêng quang hôïp cuûa thöïc vaät vaø aù nh
khaû naêng quan saùt cuûa ñoäng vaät
ng
saùng
sa ng
Ñoä aåm khoâng khí coù aûnh
Ñoä aåm khoâng
khoâ
khí
kh höôûng raát lôùn tôùi khaû naêng
ng naê AÅm
(%)
thoaùt hôi nöôùc
thoa keá
keNoàng ñoä caùc Aûnh höôûng quaù trình hoâ haáp Maùy
nh ng
loaïi khí: O2 , cuûa sinh vaätTham gia vaøo
loa O2 cu tTham ño
CO2 ,..( %) quaù trình quang hôïp cuûa thöïc
qua
CO2 caùc
ca
vaät, tuy nhieân noàng ñoä CO2
va t, CO2
loaïi
quaù cao thöôøng gaây cheát ñoái
qua ng
khí
vôùi caùc loaøi sinh vaät

Ñoä pH Ñoä pH aûnh höôûng nhieàu ñeán Maùy
pH nh ng Ma
khaû naêng huùt khoaùng cuûa
kha ng ño
thöïc vaät aûnh höôõng ñeán ñôøi ph
th nh ôõ
soáng cuûa chuùng.
s o ng
Veà nhaø hoïc baøi laøm baøi taäp 2,3,4,5 saùch giaùo
Ve ch
khoa trang 155
Xem tröôùc Baøi 36: Quaàn theå sinh vaät vaø moái
Xem
quan heä giöõa caùc caù theå trong quaàn theå.
Traû lôøi caâu hoûi:
Tra i:
Quaàn theå laø gì ? Cho 1 vaøi ví duï veà quaàn theå.
Qua
Quan heä hoå trôï caïnh tranh coù taùc duïng
Quan nh ng
gì?
Chuùc quyù thaày coâ moät
Chu
ngaøy vui veû.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản