Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

Chia sẻ: ctnhukieu9

Trường THPT Thống Nhất GV: Đào Thị Hải Yến Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được khái niệm và các dạng biến động số lượng của quần thể : theo chu kì và không theo chu kì. - Phân tích được các nguyên nhân gây nên biến đống số lượng cá thể của quần thể và nguyên nhân quần thể tự điều chỉnh số lượng về trạng thái cân bằng. 2. Kĩ năng; - Giải thích các vấn đề liên quan trong sản xuất...

Nội dung Text: Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

Trường THPT Thống Nhất GV: Đào Thị Hải Yến

Ngày so ạn:
Tuần:
Ngày dạy:
Tiết:


BµI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA
Q UẦN THỂ SINH VẬT


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm và các dạng biến động số lượng của quần thể : theo chu kì và không theo
chu kì.
- Phân tích được các nguyên nhân gây nên biến đống số lượng cá thể của quần thể và nguyên
nhân quần thể tự điều chỉnh số lượng về trạng thái cân bằng.
2. Kĩ năng;
- Giải thích các vấn đề liên quan trong sản xuất nông nghiệp. Khai thác, đánh bắt hợp lí, đảm
b ảo độ đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái
- Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, khái quát hóa, vận dụng kiến thức đ ã học vào th ực tiễn.
3. Thái độ: - Các nhân tố sinh thái trong môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến SV, gây biến
động số lượng cá thể của quần th ể và điều chỉnh về trạng thái cân bằng ý thức bảo vệ môi
trư ờng tự nhiên.
II. Phương tiện dạy học
- H39.1-3, bảng 39
- Sưu tầm tài liệu về sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận, giải thích tìm tòi bộ phận.
IV. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định lớp:
- Kiểm danh ghi vắng vào sổ đầu bài
2. Kiểm tra bài cũ
CH1: Th ế nào là kích thước của quần thể? Nêu những nhân tố ảnh hưởng đến kích thước
của quần thể sinh vật?
CH2: Thế nào là tăng trưởng quần thể? Lấy ví dụ minh họa hai kiểu tăng trưởng quần thể?
3. Bài mới:
Hoạt động thầy giáo Hoạt động học sinh Nội dung
H Đ1. Biến động số lượng I. Biến động số lượng cá thể:
Trường THPT Thống Nhất GV: Đào Thị Hải Yến

- Khái niệm : Biến động số lượng
cá thể
* GV đ ặt vấn đề: Biến động - Là sự tăng hoặc giảm số cá thể của quần thể là sự tăng
số lượng cá thể là gì ? cho lượng cá thể. hay giảm số lượng cá thể của
- VD: Qu ần thể sâu rau do quần thể.
VD?
có nguồn thức ăn nhiều, khí - Số lượng cá thể của quần thể có
hậu thuận lợi sinh trưởng thể bị biến động theo chu kì hoặc
phát triển, sinh sản, số không theo chu kì.
lượng tăng mạnh. + Biến động số lượng cá thể của
* HS thức hiện lệnh, thảo quần thể theo chu kì là biến động
* Lệnh HS nghiên cứu luận và cho ý kiến: xảy ra do những thay đổi có tính
SGK, quan sát hình, đ ể chu kì của môi trường.
hoàn thành các câu hỏi: + Biến động số lư ợng cá thể của
- Có mấy h ình thức biến -2 hình thức quần thể không theo chu kì là
động số lư ợng cá thể ? biến động m à số lượng cá thể của
- Cụ thể của từng loại biến quần thể tăng hoặc giảm một
động đó ? Cho ví dụ ? - Thỏ là thức ăn của Mèo cách đ ột ngột do những thay đổi
+ Dựa vào H39.1 cho biết vì rừng bất thường của môi trư ờng tự
sao số lượng Thỏ và Mèo - Số lượng Thỏ tăng  số nhiên hay do hoạt động khai thác
rừng lại tăng và giảm theo lượng Mèo rừng tăng do tài nguyên quá mức của con
chu kỳ gần giống nhau ? thức ăn dồi dào. người.
+ Biến động theo chu kỳ là a. Biến động theo chu kỳ: - Quần thể luôn có xu h ướng tự
gì? Cho ví dụ ? - Khái niệm: là biến động điều chỉnh số lượng cá thể bằng
xảy ra do những thay đổi có cách làm giảm hoặc kích thích
chu kỳ của điều kiện môi làm tăng số lượng cá thể.
trường.
- Ví dụ:
+ Biến động số lư ợng nhỏ
Thỏ, Mèo ở rừng Canada.
+ Biến động số lượng Cáo ở
đồng rêu phương Bắc.
- Giới thiệu H39.2 - ch ỉ ra + Biến động số lượng cá
đ iểm khác nhau với hình Cơm ở biển Peru.
- Quan sát và chỉ ra đuợc sự
39.1?
Trường THPT Thống Nhất GV: Đào Thị Hải Yến

khác nhau: biến động theo
chu kì và biến động số
- Giới thiệu H39.2 cho biết lượng một cách đột ngột
vì sao số lượng Thỏ lại
giảm? - Thỏ bị bệnh u nhầy do
- Biến động không theo chu nhiễm virut.
b. Biến động số lượng
k ỳ là gì ? cho ví dụ
không theo chu kỳ:
- Ví dụ ở Việt Nam:
+ Miền Bắc: số lượng bò sát - Khái niệm: là biến động
và Ếch, Nhái giảm vào xảy ra do những thay đổi
những năm có giá rét ( nhiệt bất thường của môi trường II. Nguyên nhân gây biến động
độ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản