BÀI 39 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ỏ ĐỘNG VẬT ( Tiếp theo )

Chia sẻ: ctnhukieu9

GIÁO ÁN Tiết ppct: 40 Ngày soạn: 08/02/2011 Ngày dạy: 25/02/2011 Họ và tên sinh viên: Trần Thị Mỹ Giang Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Tú MSSV: DSB071097 BÀI 39 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ỏ ĐỘNG VẬT ( Tiếp theo ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này học sinh cần phải biết được: 1. Kiến thức: Liệt kê và phân tích được các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Chỉ ra những ứng dụng của yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến...

Nội dung Text: BÀI 39 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ỏ ĐỘNG VẬT ( Tiếp theo )

GIÁO ÁN
Tiết ppct: 40 Ngày soạn: 08/02/2011
Ngày dạy: 25/02/2011


Họ và tên sinh viên: Trần Thị Mỹ Giang MSSV: DSB071097
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Tú


BÀI 39 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ
PHÁT TRIỂN Ỏ ĐỘNG VẬT ( Tiếp theo )
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này học sinh cần phải biết được:
1. Kiến thức:
Liệt kê và phân tích được các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát
-
triển ở động vật.
Chỉ ra những ứng dụng của yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển
-
trong chăn nuôi.
Có hiểu biết cơ bản về kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp kiểm soát sinh đẻ.
-
2. Kĩ năng:
Vận dụng các kiến thức đã học để truyền thông về kế hoạch hoá giai đình, phục vụ
-
kế hoạch hoá gia đình cải thiện dân số
Nhận thức được con người có khả năng điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở
-
động vật phục vụ chăn nuôi gia cầm,gia súc . . .
Biết vận dụng những biện pháp để điều khiển sinh trưởng và phát triển cho một số
-
vật nuôi, cây trồng.
3. Thái độ:
Rèn luyện ý thức và thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình
-
II. KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN:
Kĩ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
-
Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng.
-
1
Kĩ năng xử lý và tìm kiếm thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tư liệu để tìm
-
hiểu các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng dến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Một
số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người.
III. PHƯƠNG PHÁP :
Trực quan
-
Làm việc nhóm
-
Làm việc độc lập với SGK
-
Vần đáp – tìm tòi bộ phận
-
IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
Tranh về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi.
-
- Sách giáo khoa
Phiếu học tập
-
Bảng phụ
-
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 1: Cho ví dụ chứng tỏ giới tính có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở
động vật và ở người?
Câu hỏi 2: Sự sinh trưởng của động vật được điều hoà bởi các hoocmon nào? Các
hoocmon này do tuyến nội tiết nào tiết ra?
Câu hỏi .3 Hoocmon điều hoà sự biến thái ở động vật và điều hoà sự hình thành các tính
trạng sinh dục thứ sinh?
H.S trả lời, GV nhậnxet
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: II. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI
Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức
G.V: Em hãy cho biết, những nhân tố bên II Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài:
ngoài nào ảnh hưởng đến sinh trưởng và - Thức ăn
phát triển ở động vật? - Các nhân tố môi trường khác.
HS: có 2 yếu tố:
- Thức ăn

2
Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức
- Các nhân tố môi trường khác.
Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK để trả 1. Nhân tố thức ăn:
lời các câu hỏi sau: - Ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển
của động vật qua các giai đoạn.
- GV: Các em hãy trả lời câu hỏi lệnh - Là nhân tố quan trọng nhất, ảnh hưởng mạnh
trong SGK: Hãy phân tích câu nói “ Ăn nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển ở độn
như tằm ăn rỗi” là với ý nghĩa đối với sự - Thiếu Vitamin, nguyên tố vi lượng: còi, sản
sinh trưởng và phát triển của tằm? lượng kém


- GV: Em hãy tham khảo SGK và cho Giai đoạn đó tằm có tốc độ sinh trưởng mạnh nhất
biết: các nhân tố môi trường nào ảnh nên yêu cầu nhiều thức ăn để cung cấp cho quá
hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển trình đồng hóa
của động vật?
HS: Các nhân tố môi trường khác như:
lượng O2, CO2, nước, muối khoáng, ánh 2. Các nhân tố môi trường khác:
sáng, nhiệt độ, độ ẩm . . Các nhân tố môi trường khác như: lượng O2, CO2,
- GV: Em hãy cho ví dụ về ảnh hưởng nước, muối khoáng, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm . . .
của nhiệt độ đến sinh tr ưởng và phát triển .
của động vật?
- GV: Em hãy cho ví dụ vế tác hại của các
chất độc có trong môi tr ường ảnh hưởng
- Ví dụ: Cá Rô phi lớn nhanh ở 300C, thấp hơn
đến sự S.T và P.T của con người?
180C ngừng lớn, ngừng đẻ.


- Cá sống trong khu vực nước bị nhiễm mặn,
thiếu O2 chậm lớn, không sinh sản.


HOẠT ĐỘNG 2: III. KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN SỰ SINH TRƯỞNG
VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI

3
Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức
G.V cho học sinh tự nghiên cứu SGK III. Khả năng điều khiển sự sinh trưởng và
phần III trang 150 phát triển ở động vật và người
- Để cải tạo giống vật nuôi người ta phải 1. Cải tạo vật nuôi:
a) Cải tạo giống: bằng các phương pháp
làm gì?
HS:
tạo ra các giống vật
- Thụ tinh nhân tạo - Lai giống
nuôi có năng suất cao,
- Em hãy cho biết: Trong thực tế, con - Thụ tinh nhân tạ thích nghi với điều
kiện địa phương.
người có sử dụng riêng lẽ các phương
pháp cải tạo giống hay không?
Trong thực tế, người ta phối hợp nhiều phương
GV:
- Vấn đề hàng đầu hiện nay mà mỗi quốc pháp với nhau để tạo con lai có nhiều ưu điểm
gia phải quan tâm là gì? vượt trội, cải tạo giống tốt hơn.
- Để cải thiện dân số người ta phải làm b) Cải thiện môi trường sống:
- Ví dụ: sử dụng thức ăn nhân tạo, cải tạo chuồng
gì?
trại, sử dụng chất kích thích sinh trưởng . . .
2. Cải thiện dân số và kế hoạch hoá gia đình:
a) Cải thiện dân số: thực chất là
- Cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa
+ Ví dụ: cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập
thể thao, sinh hoạt văn hoá
+ Ví dụ: chẩn đoán sớm các sai lệch trong phát
triển phôi thai, chẩn đoán thai mang bệnh di truyền
...
G.V phát phiếu học tập cho học sinh (mỗi - Công nghệ tế bào gốc, thụ tinh nhân tạo . . .chữa
em một phiếu) bệnh vô sinh, các bệnh lí trong quá trình phát triển
- Sau khi hoàn thành phiếu học tập, em của trẻ sơ sinh.
hãy cho biết trong những biện pháp trên, b) Kế hoạch hóa gia đình:

4
Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức
biện pháp nào an toàn và hiệu quả nhất? Ở các nước có tỉ lệ tăng dân số cao, cần sử dụng
- GV nhận xét, đánh giá. các biện pháp kế hoạch hoá gia đình (các biện
pháp tránh thai) để kiểm soát sự sinh đẻ.
3. Củng cố:
Gọi hoc sinh trả lời các câu hỏi sau:
- Kể các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật và
con người?
- Các biện pháp để cải thiên dân số và kế hoạch hoá gia đình?
4. Dặn dò: Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa trang 152 và xem trước bài
thực hành: Quan sát sinh trưởng và phát triển của một số động vật
PHIẾU HỌC TẬP


CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI


BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ
Bao cao su ( condom )


Vòng tránh thai


Thuốc diệt trùng


Viên tránh thai ( uống,cấy dưới da )


Phẩu thuật đình sản :
Thắt ống dẫn tinh
-

5
Thăt ống dẫn trứng
-
An toàn tự nhiên :
-Giai đoạn an toàn
-Xuất tinh ngoài
Giáo viên hướng dẫn giảng dạy duyệt Ngày soạn: 07/02/2011
Người soạn
Nguyễn Thanh Tú Trần Thị Mỹ Giang
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản