Bài 4: Shell script, hệ thống log, quản lý tiến trình, dịch vụ cron_Âu Bửu Long

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
164
lượt xem
22
download

Bài 4: Shell script, hệ thống log, quản lý tiến trình, dịch vụ cron_Âu Bửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mảng: • Tập hợp các giá trị dữ liệu được lưu trủ qua một tên chung • Giống như biến: không cần khai báo trước khi sử dụng • Được tự động tạo ra qua lần dùng đầu tiên • Giá trị có thể rỗng • Có thể gán nhiều giá trị thông qua 1 câu lệnh • Có thể thực hiện các phép toán và xử lý chuỗi trên nó • Khai báo thông qua lần gán đầu tiên: [xx]=

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4: Shell script, hệ thống log, quản lý tiến trình, dịch vụ cron_Âu Bửu Long

 1. Âu Bửu Long
 2. Mảng trong shell script • Mảng: • Tập hợp các giá trị dữ liệu được lưu trủ qua một tên chung • Giống như biến: không cần khai báo trước khi sử dụng • Được tự động tạo ra qua lần dùng đầu tiên • Giá trị có thể rỗng • Có thể gán nhiều giá trị thông qua 1 câu lệnh • Có thể thực hiện các phép toán và xử lý chuỗi trên nó • Khai báo thông qua lần gán đầu tiên: [xx]=
 3. Mảng … Ví dụ: Newarr=(giatri1 giatri2 giatri3) echo ${Newarr[1]} Newarr[2]=giatri2moi echo Newarr[2] Newarr[4]=15 Newarr[6]=5 Newarr[7]=`expr ${Newarr[4]} + ${Newarr[6]}` echo ${Newarr[@]:2:2}
 4. BT  Viết file script ~/.sh chấp nhận 1 tham số là số nguyên dương n, thực hiện khởi tạo mảng n+1 phần tử chứa các số nguyên từ 0 - n
 5. Tìm kiếm  Lệnh find: • Tìm một file trong một cây • Cấu trúc:  find [path] [expression] • Các tùy chọn: • –name • -print • –type • -mtime • –exec • –ok
 6. Tìm kiếm…  Các tham số con cho tham số type b Block special c Character special d Directory f Regular file l Symbolic link  Tham số mtime:  -mtime số_ngày  VD:  -mtime 5 -mtime +5  -mtime -5
 7. Tìm kiếm Tham số ok và exec: thực hiện một công việc nào đó trên kết quả tìm kiếm. VD: find . –name temp –type f –ok rm {} \; 5 find / –name “*a*” –type d –exec ls -l {} \; 6
 8. BT Viết đoạn script tìm các file theo một đuôi nào đó và copy chúng sang một thư mục cho trước. Nếu trùng lại thì file được copy là file mới nhất. Nếu thư mục đích chưa được tạo thì sẽ tự tạo.
 9. Các lệnh cơ bản về mạng ifconfig nslookup traceroute ping route
 10. Bài tập: Viết các script thực hiện các yêu cầu sau: Thông báo tất cả các trạng thái liên quan đến hoạt động của mạng hiện tại: tình trạng gateway, DNS, IP máy, ... Cho trước một file text chứa một danh sách các IP (trong cùng mạng với máy hiện tại) mỗi IP nằm trên 1 dòng, Mỗi lần chạy script sẽ kiểm tra đường gateway hiện tại có ra được internet? Nếu không ra được internet thì sẽ tự động đổi cấu hình theo đường gateway mới là 1 trong các IP đã cho.
 11. Hệ thống log trong linux Ghi lại nhật ký về các sự kiện trong hệ thống: Các sự kiện lúc boot. Các lỗi của hệ thống. Chứng thực, xác thực. Các dịch vụ khác...
 12. Hệ thống log trong linux Các file log chính được đặt trong thư mục /var/log/ dmesg boot kern.log message udev auth.log
 13. Bài tập Viết đoạn script kiểm tra xem 10 ip nào đã đăng nhập không thành công nhiều lần nhất vào hệ thống, sử dụng các lệnh xử lý như cut, tr, grep, sort... trên đầu vào là các file log
 14. Quản lý tiến trình Các tiến trình trong hệ thống được tổ chức theo dạng cây. • Quá trình khởi động và khởi tạo các tiến trình: • init: • Được khởi tạo bởi kernel lúc vừa khởi động • Cha của mọi tiến trình khác trong hệ thống. • getty: • Được khởi tạo bởi init • Quản lý terminal. • login: Quản lý đặng nhập • shell: Sau khi đăng nhập hoàn tất
 15. Quản lý tiến trình Một số lệnh liên quan: ps: xem trạng thái của các tiến trình top: xem thông tin và độ ưu tiên xử lý của các tiến trình pstree: xem cây các tiến trình kill: tắt một tiến trình thông qua ID killall: tắt một tiến trình thông qua tên
 16. Dịch vụ cron Dùng chạy định kỳ một công việc nào đó Hệ thống cron gồm các thư mục trong đó ta có thể đặt script cần chạy tương ứng: /etc/cron.hourly /etc/cron.daily /etc/cron.weekly /etc/cron.monthly Các thư mục và file cấu hình của cron được tự động giám sát định kỳ mỗi phút và tự cập nhật quá trình chạy.
 17. Dịch vụ cron Ta có thể chỉ định quá trình chạy cụ thể qua file cấu hình: /etc/crontab Cấu trúc của mỗi dòng: m(minute) h(hour) d(day) dom(day of month) mon(month) dow(day of week) user command Có thể thay các giá trị thời gian bằng wildcard * VD: 30 0 * * * root rm /home/someuser/tmp/*
 18. Bài tập Kết hợp dịch vụ cron với một file script để kiểm tra hoạt động của mạng định kỳ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản